Bouwen en wonen

Underlying tasks

Onder bod woning Ubbenaseweg 1 in Zeijen

De vrijstaande woning is gelegen aan de Ubbenaseweg, in het sfeervolle esdorp Zeijen, omringd door rust en natuur.

Nieuwbouwprojecten

Voel u ook thuis in Tynaarlo! Hier vindt u Informatie over nieuwbouwprojecten in onze gemeente.

Bestemmingsplannen

Waar mag worden gebouwd? En hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

Meerjarige prestatieafspraken

De gemeente maakt afspraken met woningbouwcoöperaties en huurdersverenigingen over waar, hoeveel huurwoningen gebouwd worden. U leest deze afspraken hier.

Woonvisie 2023-2027

De raad heeft op 19 december 2023 een nieuwe woonvisie vastgesteld. De Woonvisie 2023- 2027 beschrijft het beleid op het gebied van wonen in onze gemeente voor de komende vijf jaar.

Omgevingsvergunning

Alle vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, bomen kappen, ruimte, natuur en milieu vallen onder de omgevingsvergunning.

Vooroverleg bouwplannen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Laat ons uitzoeken of u een vergunning nodig hebt en of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Welstand

Gaat u een vergunning aanvragen voor een bouwplan? Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen. Deze staan in de welstandsnota.

Bouwdossier opvragen of inzien

Heeft u of een architect of bouwonderneming bouw- en constructietekeningen, rapporten of berekeningen nodig, voor bijvoorbeeld het (ver)bouwen van een woonhuis, (bij)keuken, garage, schuur, carport, serre of dakkapel? In deze gevallen kunt u tegen betaling digitale of papieren stukken uit diverse bouwdossiers van ons ontvangen. Het inzien van de bouwdossiers op het gemeentehuis in Vries is kosteloos. Wij streven ernaar u de stukken binnen 14 werkdagen toe te zenden.

Monument verbouwen of restaureren

Hier gelden andere eisen voor verbouw of restauratie. U kunt met uw plannen in aanmerking komen voor subsidie.

Asbest verwijderen

Asbest mag u nooit in de afvalcontainer gooien. U kunt dit afvoeren naar de milieustraat. Het inleveren van asbest is gratis.

Levensloopbestendig (ver)bouwen

Houdt bij uw bouwplannen ook rekening met de levensloopbestendigheid van uw woning. Denk vooruit. Hoe woont u over 10 jaar?

Planschade

Lijdt u schade doordat er gebouwd wordt in de buurt van uw woning of bedrijfspand? Dan kunt u planschadevergoeding aanvragen.

Uitgifte groenstroken

Onder bepaalde voorwaarden kunt u gemeentelijke groenstroken grenzend aan uw woonperceel kopen, huren of in gebruik nemen.

Wonen in een recreatiewoning

Een recreatiewoning mag over het algemeen niet permanent worden bewoond.

Loden waterleidingen

Informatie over het vervangen van loden waterleidingen.

Meldpunt ongewenst gedrag van verhuurder

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden.

Wet Kwaliteitsborging

Op 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) ingegaan. Dit gebeurt stapsgewijs. Hier leest u wat dat precies inhoudt.

Leningen

Underlying tasks

Leningen en subsidies

Duurzaam bouwen? Uw woning verduurzamen? Of asbest verwijderen? Kijk hier voor het overzicht van subsidies en leningen.

Leningen en subsidies

Om verduurzaming mogelijk te maken is er een ruim aanbod van voordelige leningen en subsidieregelingen.

Starterslening

Wilt u als starter een woning kopen? Maar is uw inkomen niet hoog genoeg om een hypotheek te krijgen? Dan kunt u een Starterslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hiervoor heeft u toewijzingsbrief nodig van de gemeente.

Verzilverlening

Bent u 58 jaar of ouder en woningeigenaar? Dan kunt u de Verzilverlening aanvragen om uw woning levensloopgeschikt te maken.