Omgevingsvergunning

Alle vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, bomen kappen, ruimte, natuur en milieu vallen onder de omgevingsvergunning. Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Via het Omgevingsloket kunt u ook direct uw vergunning aanvragen.

Op 1 januari 2024 is de omgevingswet van start gegaan. De meeste bouwvergunningen vallen onder die wet. U vraagt uw vergunning vanaf nu aan bij het nieuwe omgevingsloket van de Rijksoverheid: https://omgevingswet.overheid.nl/home

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Wilt u van tevoren weten of die vergunningplichtig zijn? En hoe kansrijk uw aanvraag is? Vraag dan een vooroverleg bouwplannen aan.

Bij een monument gelden andere eisen bij onderhoud en verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig. Als u verbouwplannen heeft voor uw monument adviseren wij u om van te voren advies in te winnen en uw plannen met ons als gemeente voor te bespreken.  

U kunt ook de vergunningencheck doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home

U ziet dan of u een vergunning nodig heeft. 

U kunt misschien subsidie krijgen voor de uitvoer van uw plannen.

Wanneer geen vergunning?

Voor gewoon onderhoud en kleine en plaatselijke herstelwerkzaamheden hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat kan alleen als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert. Voorbeelden zijn:

 • bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur;
 • vervangen van kapotte ruiten en;
 • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning (onderdeel sloop) nodig heeft, of een melding sloopvoornemen moet doen. Beide kunt u digitaal indienen via https://omgevingswet.overheid.nl/home

Let op: wanneer u een omgevingsvergunning moet aanvragen, dan moet u óók een melding sloopvoornemen doen.

Wanneer een omgevingsvergunning

Wilt u iets slopen aan een provinciaal monument, een rijksmonument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig, onderdeel sloop. Die hebt u ook nodig wanneer het bestemmingsplan, de beheersverordening of het voorbereidingsbesluit dat bepalen.

Wanneer een sloopmelding

 • Als er meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt
 • Als u asbest verwijdert.

De aanvraag moet voorzien zijn van de volgende informatie:

 • aanvraagformulier omgevingsvergunning, onderdeel sloop;
 • situatietekening van het perceel waarop het te slopen bouwwerk is aangegeven;
 • eventueel foto's van de situatie;
 • asbestinventarisatierapport (indien er bedrijfsmatig wordt gesloopt).

Asbest verwijderen

Gaat of laat u asbest verwijderen? Klik dan hier voor extra informatie daarover.

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u in een aantal gevallen een vergunning nodig. Ook stevig snoeien zoals het verwijderen van de kroon valt hieronder. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning. 

U vraagt de omgevingsvergunning (onderdeel kappen) aan bij https://omgevingswet.overheid.nl/home. Hier kunt u ook nagaan of u een vergunning nodig heeft.

 

Regels in Tynaarlo

De regels die in Tynaarlo gelden, zijn vastgelegd in de kapverordening (vanaf artikel 4.11). Deze maakt onderdeel uit van de APV.

Het kan zijn dat u een bepaalde boom niet mag kappen, omdat deze een monumentale status heeft. Bijvoorbeeld omdat ze uitzonderlijk oud zijn, omdat ze bij een speciale gebeurtenis zijn geplant, of omdat ze van een zeldzame soort zijn. Deze bomen zijn geïnventariseerd en kunt u op de kaart raadplegen.

U heeft nodig bij de aanvraag:

 • een omschrijving van de boom (diameter op 1.30 meter en soort);
 • de plaats van de boom (adres en kaartje);
 • foto van de boom;
 • de reden; 
 • Als aanvrager geen eigenaar is dan schriftelijk toestemming van de eigenaar van de boom toevoegen bij aanvraag.

Wilt u op gemeentegrond een inrit aanleggen, verleggen of aanpassen dan heeft u een vergunning nodig. U kunt dit digitaal aanvragen via https://omgevingswet.overheid.nl/home

Uw aanvraag wordt getoetst aan artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Tynaarlo en de Beleidsregels vergunningverlening uitwegen gemeente Tynaarlo 2020.

In artikel 2.12 van de APV staat dat een vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 • de bruikbaarheid van de weg;
 • het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
 • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
 • de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente

Uitleg en nadere uitwerking is te vinden in:

Wanneer u een aanvraag indient, ontvangt u binnen acht weken digitaal toestemming of een afwijzing voor het aangevraagde. Voor een vergunningaanvraag uitwegen worden legeskosten in rekening gebracht van € 432,65 voor een provinciale weg. Voor een gemeentelijke weg gelden de legeskosten van € 170,63. Beide bedragen gelden per 1 januari 2024. 

Bij toestemming laat u de werkzaamheden uitvoeren door een ISO-gecertificeerde aannemer. In de toestemming worden de voorwaarden genoemd waaraan de uitweg moet voldoen. De kosten voor het aanleggen of veranderen van een uitweg op gemeentegrond zijn voor de aanvrager.

In principe wordt een uitweg van maximaal 4 meter breed toegestaan per woning, tenzij anders bepaald.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning welke zijn gebaseerd op de Legesverordening van de gemeente Tynaarlo per 1 januari 2024.

Bouwen
technisch
0,56% van de vastgestelde bouwkosten (excl. btw), met een minimum van67,61
Bouwen
ruimtelijk
1,30% van de vastgestelde bouwkosten (excl. btw), met een minimum van € 96,58
Uitweg, maken of veranderen provinciale weg432,65
Uitweg, maken of veranderen gemeentelijke weg€ 170,63

Afwijken omgevingsplan:       

 
Binnenplanse afwijkingsbevoegdheid omgevingsplanactiviteit€ 158,81
Kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit€ 229,53
Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (regulier)€ 3250,53
Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (uitgebreid)€ 3709,60
Uitvoeren van een werk 1,86% van vastgestelde bouwkosten (excl. btw) minimum van€ 144,59
Brandveilig gebruik€ 614,75
Kappen€ 68,83
Sloop bouwwerk, wijziging monument of sloop in beschermd dorpsgezicht€ 148,68
Wijziging omgevingsvergunning€ 286,97

Advieskosten welstandscommissie bij activiteit “Bouwen”

Naast deze gemeentelijke leges, bent u ook leges verschuldigd voor het welstandsadvies. De kosten voor het welstandsadvies worden direct doorberekend aan u als aanvrager. Hieronder staat de advieskostenberekening die wij op grond van artikel 2.3.1.3 Legesverordening bij u in rekening brengen voor welstand.

Voor bouwplannen van nihil tot € 15.750 aan vastgestelde bouwkosten wordt € 70,- berekend.

Voor bouwplannen met vastgestelde bouwkosten van € 15.750 en meer geldt naast een vast bedrag van € 70,- een variabel bedrag welke afhankelijk is van de bouwkosten. Dit wordt vermeerderd met de volgende percentages:

€ 60,00over € 15750 en meer doch minder dan € 241.500 (vermeerderd met 2,5 ‰ voor het gedeelte van de bouwkosten boven de € 15.750)
€ 625,00over € 241.500 en meer doch minder dan € 483.000 (vermeerderd met 1.0 ‰ voor het gedeelte van de bouwkosten boven de € 241.500)
€ 867,00over € 483.000 en meer doch minder dan € 735.000 (vermeerderd met 0,5 ‰ voor het gedeelte van de bouwkosten boven de € 483.000)
€ 993,00vanaf € 735.000 en meer doch minder dan € 1.260.000 (vermeerderd met 0,25 ‰ voor het gedeelte van de bouwkosten boven de € 735.000)
€ 1125,00vanaf € 1.260.000  en meer (vermeerderd met 0,125 ‰ voor het gedeelte van de bouwkosten boven de € 1.260.000)

De aanvraagprocedure van een omgevingsvergunning kent twee verschillende varianten. De reguliere procedure duurt 8 weken en kan eenmalig met 6 wekend worden verlengd. Uitgebreide plannen kunnen de reguliere procedure doorlopen waarbij de doorlooptijd maximaal 26 weken bedraagt.

Na het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt u, middels de procedurebevestiging, hierover uitgebreider geïnformeerd.

U krijgt berichten van ons via de website van JeLeefomgeving.nl. Deze berichten brengen u op de hoogte van het proces. U kunt hier alle berichten vinden die gaan over uw aanvraag omgevingsvergunning of vooroverleg. 

Hoe werkt het?

 1. U ontvangt een mail van noreply@jeleefomgeving.nl. Hierin staat dat er een bericht van de gemeente Tynaarlo voor u klaar staat. 
 2. Klik op de knop in de e-mail. 
 3. Log in met het e-mailadres waarop u het bericht heeft ontvangen.
 4. U ontvangt een code op uw e-mailadres.
 5. Voer de code in op jeleefomgeving.nl.

Na deze stappen zit u in uw berichten inbox. Hier kunt u berichten lezen, bijlagen downloaden en reageren op e-mails. De e-mails die u naar de gemeente stuurt zijn beveiligd. Dit betekent dat u veilig met de gemeente Tynaarlo kunt mailen. 

Lukt het niet om in te loggen? Neem dan contact met ons op. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wij gaan als gemeente goed om met uw gegevens. Alleen u en wij kunnen zien wat er verzonden wordt en met welke e-mailadressen. Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u op de website van JeLeefomgeving.nl kijken.