Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Privacyverklaring

Als gemeente ontvangen en beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van allerlei wettelijke taken. 

Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basis registratie Personen, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. We zijn bij wet verplicht om zorgvuldig met deze gevoelige informatie om te gaan.

In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij hanteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u een van de websites van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een lP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag of wanneer u zich meldt voor zorg of ondersteuning
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om iets bij u af te leveren
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen of andere informatiesystemen.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige manier verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een goede reden voor hebben.

Al onze medewerkers hebben een ambtseed afgelegd of een integriteitsverklaring ondertekend en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

Bepaalde gegevens van u delen wij met andere organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wetgeving. Soms besteden wij het verwerken van uw gegevens uit aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens. Wij blijven in deze gevallen verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beveiligen van persoonsgegevens

Gemeenten in Nederland hebben zich verplicht te houden aan een vastgesteld niveau van informatiebeveiliging. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Ook hebben we een Functionaris Gegevensbescherming, onze interne toezichthouder.

Naast de AVG zijn wij ook gehouden aan andere regelgeving, denk hierbij aan:

  • de Wet basisregistratie personen
  • de Wet SUWI
  • de Wet politiegegevens
  • de Archiefwet

Politiegegevens openbare ruimte (Wpg)

Wij verwerken uw gegevens om overtredingen in de openbare ruimte strafrechtelijk te handhaven. Wij doen dit op basis van artikel 8 van de Wet politiegegevens. Wij bewaren deze gegevens gedurende 10 jaar en kunnen deze delen met de Politie, het Openbaar Ministerie, de Burgemeester, Bureau Halt.

Politiegegevens leerplicht (Wpg)

Wij verwerken uw gegevens voor de strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet. Dit gebeurt wanneer u deze overtreedt, zoals vastgelegd in Artikel 8 van de Wet Politiegegevens. Wij bewaren deze gegevens gedurende 10 jaar en kunnen deze delen met de Politie, het Openbaar Ministerie, de Burgemeester, Bureau Halt en de Raad voor de Kinderbescherming.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en in bepaalde gevallen te corrigeren, aanvullen of laten verwijderen wanneer wij ze niet meer nodig hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen door een e-mail te sturen naar info@tynaarlo.nl om te voorkomen dat iemand anders uw persoonsgegevens opvraagt hebben we hiervoor een bevestiging nodig van uw identiteit. Stuur daarom een kopie van uw identiteitsbewijs mee met uw verzoek.

Bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina's het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Wij gebruiken persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt.

Waarom gebruiken wij cookies?

Als u onze website bezoekt, plaatsen de programma's Google Analytics en Hotjar een cookie op uw computer. Daardoor herkennen Google Analytics en Hotjar uw computer wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken Google Analytics en Hotjar om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Door deze rapportages kunnen wij de dienstverlening op onze website nog beter afstemmen op onze bezoekers. Deze cookies zijn geen trackingcookies die u volgen in uw surfgedrag op internet.

Kunt u uw cookies blokkeren?

U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy instellingen van de browser die u gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor trager werken of soms zelfs helemaal niet. Ook worden uw inloggegevens niet onthouden.

U kunt uw cookies beheren in uw webbrowser, dit kunt u doen via de stap voor stap uitleg van de Consumentenbond.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente te allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u die stellen aan de medewerker waarmee u contact heeft over uw (aan)vraag. Wilt u dit niet of heeft u een algemene vraag? Dan kunt u ook onze Functionaris Gegevensbescherming benaderen, mevrouw J.R.L. Ottenhof. Dit kan via privacy@tynaarlo.nl of telefonisch via 0592-266 662.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.