Vragen en antwoorden WVA

Hieronder ziet u de meestgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over de Woonvorm voor Asielzoekers (WVA) in Vries. Voor aanvullende vragen kunt u een mail sturen naar opvang@tynaarlo.nl.

Vragen over woonplan

Op de locatie in Vries komen geen hekken, slagbomen en dergelijke, noch grote gebouwen, maar wel zorgt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor de 24/7 begeleiding die erbij hoort. Vanwege dit onderscheidende karakter is er gekozen voor de term Woonvorm Voor Asielzoekers (WVA).

Het gaat om een kleinschalige opvang met maximaal 155 plekken, in een Woonvorm voor Asielzoekers (WVA). 

Direct omwonenden zijn door de gemeente en COA uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst en persoonlijk bezoek van de burgemeester. Er is een mailadres ingesteld waar inwoners met vragen terecht kunnen die periodiek worden beantwoord. Op deze website worden de meest gestelde vragen beantwoord. Indien gewenst, worden inwoners in een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang.
 

Die kunt u dan melden via een speciaal telefoonnummer. 
Op de opvanglocatie is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Bij (aanhoudende) overlast kan de politie optreden. Waaruit dat optreden bestaat, hangt af van de omstandigheden, één en ander in eerste instantie ter beoordeling van de betreffende politiefunctionarissen zelf. 

Zodra de locatie in bedrijf is, is de locatie 24 uur en 7 dagen in de week bereikbaar. Het telefoonnummer en mailadres komen op de locatiepagina van de website coa.nl. 
 

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleengaande volwassenen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. De instroom van asielzoekers in Nederland is hierbij leidend.
 

Er is 24 uur 7 dagen in de week beveiliging op locatie aanwezig. Het azc is ook 24 uur bereikbaar.
 

Vragen over opvang

Vooral uit het oogpunt van medemenselijkheid willen zowel het gemeentebestuur als de gemeenteraad van Tynaarlo een aandeel blijven leveren in de opvang van asielzoekers. Dit doen ze ook om de problemen van de opvang in Ter Apel te kunnen voorkomen of verminderen. Er blijft bovendien dringend behoefte aan opvangplekken. Bestuur en raad vinden dat we mensen, die uit angst voor hun leven alles hebben moeten achterlaten, moeten helpen om hier als actieve leden van onze samenleving een nieuw bestaan op te bouwen. 
 

De gemeenteraad heeft unaniem besloten het college de opdracht te geven te zoeken naar een meer permanente opvanglocatie. Met de invulling van de locatie Katoelbos aan de Taarloseweg in Vries kan gedurende 10 jaar aan deze opdracht worden voldaan.
 

Het COA is onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de locatie, de huisvesting, de begeleiding van en voorlichting aan bewoners van het azc, de veiligheid op de locatie. De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor de infrastructuur en voorzieningen rondom de opvanglocatie en in de wijk, en de veiligheid in de wijk. 

Tegelijkertijd is er sprake van samenwerking tussen gemeente en COA en vloeien taken soms in elkaar over. Gemeente en COA nemen beide verantwoordelijkheid voor het informeren van de wijkbewoners, overige inwoners en organisaties. Als er zaken in de wijk spelen die het gevolg zijn van de komst van het azc, worden die opgepakt. Zowel de gemeente als het COA is gebaat bij een goede sfeer op het azc en in de wijk, goed overleg met betrokken organisaties en het inbedden van een opvanglocatie in de gemeente.
 

Gezinnen met kinderen wonen bij elkaar en er worden in de verblijfsruimte van een gezin geen alleenstaanden bijgeplaatst. Zo goed als mogelijk worden mensen van dezelfde nationaliteit in dezelfde woon- en leefruimte geplaatst.

Een ieder die zijn/haar besluit op de asielaanvraag in Nederland in de centrale opvang van het COA mag afwachten, kan geplaatst worden.
 

De mensen in de opvang mogen zich vrij bewegen in de gemeente en krijgen geen beperkingen. Zij moeten zich uiteraard net als iedereen zich aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en het privéterrein van derden respecteren.  Geluidsoverlast wordt getracht zoveel mogelijk in te perken. Tijdens rondes op het terrein wordt hierop op gelet. Men moet zich net als iedereen houden aan de regels in de openbare ruimte en privéterrein van anderen respecteren. De asielzoekers krijgen informatie over hun rechten en plichten. Dit gebeurt wanneer zij op de locatie komen. Het COA heeft huisregels. Bewoners krijgen deze regels in hun eigen taal uitgereikt.
 

In de begeleiding zal het COA bewoners vooral stimuleren om mee te doen op het gebied van activering en participatie. Er wordt gebruik gemaakt van vrijwilligersorganisaties om vrijwilligerswerk te stimuleren. De bewoners krijgen leef- en eetgeld per week. Van dit geld kunnen boodschappen worden gedaan en producten die nodig zijn. Op de locatie wordt zelf gekookt. De bewoners kunnen ook op het terrein in de Zelfwerkzaamheid werken. Hiervoor krijgt men een kleine vergoeding.
 

We weten dat mensen zich zorgen kunnen maken over mogelijke overlast. Daar gaan wij niet van uit, maar wij zijn er wel alert op. De bewoners worden goed geïnformeerd over de geldende regels. Daar gaan wij ook op handhaven. Als u overlast waarneemt, neem dan contact op met de locatie of met de politie

Het COA kan maatregelen treffen als iemand overlast veroorzaakt op de locatie en dat kan variëren van het inhouden van geld ofwel overplaatsing naar een andere locatie. 
 

Over het algemeen leven de bewoners goed met en naast elkaar. Het COA is een politiek en religieus neutrale organisatie. Bewoners mogen hun levensbeschouwing in het azc uiten, zolang ze hiermee geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van andere bewoners. 

In Nederland kennen we vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Daarom verwijzen we in de huisregels van het COA naar artikel 1 en artikel 6 van de Grondwet. In de azc’s tolereren we geen beledigende uitingen over godsdienst en levensovertuiging. Discriminatie, intimidatie en geweld zijn in Nederland verboden. Laten bewoners elkaar niet in hun waarde? Dan treffen we maatregelen.
 

Asielzoekers moeten weten hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Daardoor kunnen ze zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving. In bijeenkomsten en programma’s die de bewoners volgen, praten medewerkers van het COA met hen over de grondrechten, normen, waarden en omgangsvormen in Nederland. En wat dat in de praktijk voor hen betekent. 
 

Het COA biedt diverse activiteiten voor asielzoekers en statushouders gericht op de Nederlandse taal en cultuur, werk, opleiding en een sociaal netwerk. Dat doen we samen met partners in de samenleving. Door op het azc alvast een goede basis te leggen, kunnen statushouders een goede start maken als zij naar hun gemeente verhuizen. 

De zogenoemde Meedoenbalie is een centrale plek in het azc. De Meedoenbalie biedt verschillende activiteiten voor bewoners aan. Alle bewoners van een azc kunnen zich hiervoor aanmelden. Ongeacht de status van hun procedure. Vaak gaat het om vrijwilligerswerk. Veel voorkomende vrijwilligersactiviteiten zijn: helpen bij sportevenementen zoals water uitdelen, groenbeheer, en zwerfafval opruimen. Meedoenactiviteiten kunnen ook sport en recreatie zijn. Soms krijgen bewoners begeleiding naar betaald werk.
 

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een wva. Ze doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school en gaan naar gesprekken met de IND, het COA, DT&V en VluchtelingenWerk. 

Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst met programma’s of vrijwilligerswerk op of buiten de locatie. 
In vrijwel iedere opvanglocatie is een recreatiezaal waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Meestal zijn er speciale ruimtes voor vrouwen en voor kinderen waar vrijwilligers activiteiten organiseren. Volwassenen en kinderen kunnen ook lid worden van plaatselijke verenigingen of sportclubs.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Ook kinderen van asielzoekers gaan zo snel mogelijk naar school. In ieder geval binnen 3 maanden nadat ze in Nederland zijn aangekomen. Gemeenten zorgen voor het onderwijs aan leerplichtige kinderen. Het COA werkt nauw samen met gemeenten en scholen.
 

Voor huisartsenzorg gaan asielzoekers naar Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA), een landelijke huisartsenpraktijk van Arts en Zorg. In de wva werkt een huisarts samen met een praktijkverpleegkundige, een praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg (poh ggz) en een praktijkassistent.
 

Als het nodig is, verwijst de huisarts van GZA door naar andere zorgverleners zoals een medisch specialist.
 

Vragen over locatie

Na een uitgebreid onderzoek is deze locatie in Vries als meest geschikt naar voren gekomen, om een aantal redenen, zoals een goede ontsluiting en in te passen infrastructuur. Het doorslaggevende argument om voor deze locatie te kiezen is omdat alleen hier de mogelijkheid bestaat om de woonvorm voor asielzoekers te koppelen aan de bouw van huurwoningen op dezelfde locatie. Met de woningcorporatie Woonborg is afgesproken dat zij de 40 sociale huurwoningen realiseren.
 

De criteria voor meest geschikte plek voor het locatieonderzoek zijn: oppervlakte, wel of geen eigendom van gemeente, behoud van groene ruimte, ingeschat draagvlak, infrastructuur, voorzieningen in de omgeving, onderwijs voorziening, in bebouwde kom, overlast/veiligheid, economische motieven, procedurele kwesties, snelle beschikbaarheid, praktisch, snel realiseerbaar en geschatte beschikbaarheid van vrijwilligers.
 

Het is de bedoeling dat het WVA in Vries dient als vervanging voor de opvang in de Bladergroenschool (Eelde-Paterswolde) en de beide noodopvanglocaties in het Wapen van Vries en op het bedrijventerrein Vriezerbrug. De mensen die nu in deze opvanglocaties verblijven, kunnen naar de nieuwe locatie verhuizen zodra deze gereed is. Het azc in Paterswolde (Bladergroenschool) en de crisisopvang  in Vries (Het Wapen van Vries) en Tynaarlo worden dan gesloten.  

Het COA kent een Programma van Eisen waar een opvanglocatie aan moet voldoen waaronder afstand tot voorzieningen, leefruimte per m2.

Dat is afhankelijk van vergunningentrajecten, bouwrijp maken etc. 
 

Het COA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de locatie. De gemeente draagt zorg voor de infrastructuur en voorzieningen rondom de opvang locatie.

In de asielopvang zijn veel vrijwilligers actief. En hun inzet is hard nodig. De vacatures voor vrijwilligers variëren per locatie. Er worden er ook lokaal buddyprojecten georganiseerd door externen ism het COA. Op heel veel locaties zijn vrijwilligers actief als begeleider in het open leercentrum op locatie of docent Basaal Nederlands waarbij men les geeft een groep bewoners volgens een speciale lesmethode of men wil aan de slag als begeleider vrijetijdsbesteding voor het geven van voetbaltraining of muziekles. Meer informatie is ook te vinden op de website van het COA:   https://www.coa.nl/nl/vrijwilligerswerk