Begroting 2023

De gemeente Tynaarlo heeft voor de jaren 2023 tot en met 2025 een begrotingsoverschot van € 2 - € 2,5 miljoen. Voor 2023 stelt het College van B&W voor hiervan € 1 miljoen in een reserve grote projecten te stoppen, bedoeld voor de realisatie van de centrumplannen Zuidlaren en Eelde. Voorts wordt voorgesteld € 500.000 te stoppen in een zogenaamd crisisfonds.

Wethouder Hans de Graaf: ‘Zowel inwoners, ondernemers als bijvoorbeeld bibliotheken en sportverenigingen ervaren de gevolgen van de inflatie en de gestegen energieprijzen. Wij gaan de komende tijd kijken wat wij kunnen doen om hen te ondersteunen’.

Het college heeft de volgende ambities voor 2023:

  1. Versnelling woningbouw en centrumplannen Eelde en Zuidlaren
  2. Ambitieniveau duurzaamheid omhoog
  3. Kracht van de samenleving optimaal benutten

1 Ruimtelijke ontwikkeling
Voor ruimtelijke ontwikkeling is voor komend jaar €500.000 extra ge­reserveerd. Deze verhoogde inzet is bedoeld voor woningbouw en de ontwikkeling van bruisende dorpscentra in Eelde en Zuidlaren. De gemeente blijft hierdoor ook voor de lange termijn aantrekkelijk om in te wonen en te verblijven. Voor de realisatie van beide plannen, waaronder de aanpassingen aan het openbaar gebied, zet het College in totaal € 1 miljoen opzij. Het college wil voortgang boeken met de centrumplannen voor Zuidlaren en Eelde. Voor Zuidlaren worden op basis van input van ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden plannen gemaakt voor de voorzijde van de PBH-locatie. Naar verwachting zal dit medio 2023 tot besluitvorming in de raad leiden. In Eelde wordt eveneens verwacht in 2023 tot concrete planvorming te komen.

2 Duurzaamheid
Duurzaamheid is één van de speerpunten van deze gemeente. Zeker in deze tijd is het van belang om inwoners te ondersteunen in het verduurzamen van hun huizen en omgeving. Hierin wil de gemeente de inwoners ondersteunen door bijvoorbeeld de inzet van energiecoaches Daarnaast is het noodzaak om te investeren in de biodiversiteit in de leefomgeving, oftewel: een goede mix van verschillende soorten planten en dieren. De balans van deze mix is een harde voorwaarde voor het goed functioneren van de aarde. Daarom zet de gemeente zich in voor schone lucht, schoon water en schone aarde, zodat verschillende soorten goed kunnen gedijen.

3 Sociaal
Het huidige financiële klimaat heeft een merkbare impact op een groot deel van de samenleving. Door de inflatie en hoge kosten voor energie komen veel
huishoudens en ondernemers in financiële moeilijkheden. Om die reden wil het college een crisisfonds instellen van €500.000. Daarnaast wenst het college een verlaging van de OZB van €195.000. Inwoners kampen met hogere lasten door de inflatie en de stijgende energieprijzen en daarom wil het college een lastenverlaging. De gemeente heeft het geld op dit moment niet nodig.

Kracht van de samenleving
Het college blijft inzetten op ‘meer welzijn, minder zorg’. Dit betekent dat niet voor ieder probleem in bijvoorbeeld de jeugdzorg direct zorg wordt ingeschakeld, maar dat er eerst wordt gekeken naar wat kan worden opgelost met aandacht en sociale contacten. De gemeente investeert daarom in ontmoetingsplekken in de buurt, een actief verenigingsleven, culturele uitingen en een groene en verzorgde omgeving. Daarvoor is het belangrijk dat de voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs op peil blijven. De gemeente verstrekt daarom bijdragen binnen deze sectoren. Tevens wil de gemeente in 2023 een cultuurvisie afronden, waarin geborgd wordt dat bestaande voorzieningen zoveel mogelijk kunnen blijven bestaan.

Vanaf 2026 tekort
Het begrotingsoverschot slaat vanaf 2026 om in een tekort. Wethouder de Graaf daarover: “Voor 2026 krijgen we zoals alle gemeenten in Nederland op grond van de huidige stand van zaken substantieel minder geld uit Den Haag. Hier wordt landelijk nog over gesproken door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie, waarbij de verwachting is dat hier een oplossing voor komt. Desalniettemin is waakzaamheid geboden.”

Begroting
Hieronder vind je de begroting van 2023.