Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Woonwijk achterzijde PBH: Laarhove

Op de achterzijde van de voormalig Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren komt een nieuwe woonwijk, Laarhove. Strootman Landschapsarchitecten ontwerpt hiervoor het plan. Hieronder vindt u het laatste nieuws.

Gemeente krijgt subsidie om meer betaalbare woningen te bouwen

De Rijksoverheid heeft de gemeente Tynaarlo een subsidie, een ‘Woningbouwimpuls’, uitgekeerd van € 2,4 miljoen. Dit betekent dat er in de gemeente meer betaalbare koopwoningen (koopwoningen tot € 390.000) en sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. De subsidie wordt ingezet voor woningbouw op drie verschillende locaties.

In Laarhove, de woonwijk die aan de achterkant van het Prins Bernhardhoeveterrein in Zuidlaren gerealiseerd wordt, komen zowel betaalbare koopwoningen als sociale huurwoningen. Door de subsidie wordt de helft van de te bouwen woningen daar nu in de betaalbare categorie gebouwd. In totaal komen er in Laarhove zo’n 270 woningen.  Als alles volgens plan verloopt, wordt er in 2025 begonnen met de eerste werkzaamheden op de achterkant van het PBH-terrein. 

Op de locatie De Kooi en Bladergroen in Eelde-Paterswolde komen in totaal zo’n 53 sociale huurwoningen, waar dus ook een deel van deze subsidie naartoe gaat. De verwachting is dat er in 2026 gestart wordt met de bouw daarvan. 
__________________________________________________________________________________________

Termijn terinzagelegging voorbij

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 14 november 2023 ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan en met het treffen van verkeersmaatregelen in de omgeving van het plangebied. Dit betekent dat inwoners en organisaties een zienswijze hebben kunnen indienen. Inmiddels is deze termijn om zienswijzen in te kunnen dienen voorbij. We hebben een aantal zienswijzen mogen ontvangen. Het kan dus zijn dat deze zienswijzen leiden tot aanpassingen op het ontwerpbestemmingsplan. 

Wat is nu de volgende stap? We gaan de zienswijzen lezen en beoordelen of dit aanleiding geeft tot het aanpassen van het bestemmingsplan en/of beeldkwaliteitsplan. Vervolgens legt het college het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan weer voor aan de gemeenteraad met het verzoek deze vast te stellen. Daar zitten dan ook de zienswijzen bij en onze reactie op de verschillende zienswijzen. 

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u nog wel nalezen via de landelijke website www.omgevingswet.overheid.nl. Bovenaan de website klikt u op ‘Regels op de kaart’, klik nogmaals op ‘regels op de kaart’. Via het tabblad ‘Document zoeken’ kunt u zoeken op de plannaam Laarhove of het plannummer: NL.IMRO.1730.BPLaarhoveZL-0301.

Let op:  In deze fase wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het duurt nog een tijd voordat het terrein bouwrijp gemaakt wordt en de eerste huizen in Laarhove gebouwd kunnen worden. De planning is dat dit pas in 2025/2026 zover is. Er is nog geen informatie bekend over kavelprijzen en voorinschrijving op een kavel is niet mogelijk.

_______________________________________

22 mei 2023: inloopavond Laarhove

Op 22 mei heeft een inloopavond over Laarhove plaatsgevonden. Hier is het voorontwerp-bestemmingsplan en het concept-beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Er kwamen ruim 300 belangstellenden op af. De opmerkingen die door hen op papier zijn gezet en die we tot 3 juni binnen kregen via de mail nemen we daar waar mogelijk en wenselijk mee in het verdere proces. De stukken die tijdens deze avond gepresenteerd zijn, inclusief de presentatie door bureau Strootman, vindt u rechts op deze pagina onder 'documenten'. 

Tijdens de inloopavond is ook deze concept-verkavelingskaart gepresenteerd. Deze vindt u ook rechts bij de andere stukken.

(De tekst loopt verder onder de afbeelding).

Vervolg

De binnengekomen opmerkingen worden op dit moment bekeken en van een reactie voorzien. Als alles volgens planning verloopt, legt het college van B&W eind juni het ‘voorontwerpbestemmingsplan’, ter inzage. U heeft dan 6 weken de tijd om hierop te reageren. Als de gemeenteraad vervolgens met de plannen instemt, wordt naar alle waarschijnlijkheid dit najaar het ‘ontwerpbestemmingsplan’ tezamen met het concept-beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd, waar u ook weer op kunt reageren.
 

_________________________________________________________________

Maart 2023: besluitvorming over Laarhove komt stap dichterbij

Inloopavond

De gemeente is van plan in mei 2023 een inloopavond in Zuidlaren te organiseren. Hier kunt u dan het conceptverkavelingsplan, het voorontwerpbestemmingsplan en het concept stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan van Laarhove bekijken. Met andere woorden: daar kunt u bekijken hoe de wijk er in de toekomst uit komt te zien. We horen dan graag wat u van de plannen vindt. Houd voor de precieze datum, locatie en tijd de gemeentelijke informatiekanalen in de gaten.

Subsidie

Daarnaast heeft het college van B&W dinsdag 14 maart 2023 besloten een aanvraag  voor een subsidie voor woonwijk Laarhove in te dienen en in te zetten op minimaal 50% betaalbare woningen in de wijk. De gemeenteraad moet hier ook nog haar goedkeuring voor geven. Naar verwachting beslist de gemeenteraad daar tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april over, nadat het onderwerp op 4 april al besproken is. U kunt de stukken voor deze vergadering op de website van de raad vinden. Daar kunt u ook de raadsvergaderingen live bekijken.

Vervolg­

Na de inloopavond in mei zullen de (eventueel aangepaste) stukken die toen te zien waren, na de zomervakantie ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dan wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in procedure te brengen. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen het bestek en het inrichtingsplan opgesteld worden. Daarna kan het gebied bouwrijp gemaakt worden en kunnen de eerste kavels in de verkoop. De verkoop van de eerste kavels zal niet eerder dan in 2025 zijn.

_________________________________________________________________

Mei 2022: waar staan we nu?

De gemeenteraad heeft op 23 november 2021 het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) akkoord bevonden, zie daarvoor de bijlage beneden op deze pagina. Het SPvE wordt de basis voor het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat belanghebbenden en belangstellenden ook bij de ontwikkeling van die plannen meedenken, net als ze gedaan hebben bij de ontwikkeling van het SPvE. 

Op 11 april 2022 vond daartoe in Hotel de Brink in Zuidlaren een informatieavond plaats, waarop belangstellenden welkom waren de plannen uit het SPvE en een paar eerste schetsen van Strootman Landschapsarchitecten te bekijken. Een presentatie hierover die in de aanloop naar de informatieavond gedeeld werd, vindt u hier. De gemeente ontving tijdens de avond zo’n 150 gasten. 

Ook kon men hier met Strootman en ambtenaren van de gemeente in gesprek over de plannen. En er was een ideeën box, waar men hun tips en tops kwijt kon. Benieuwd naar de inhoud hiervan? In de bijlage vindt u het excelbestand met alle opmerkingen. Deze variëren van groen tot duurzaamheid en van wegen tot bebouwing en ze variëren van algemene opmerkingen over de plannen tot precieze tips en aanvullingen. De gemeente en Strootman nemen deze op- en aanmerkingen mee in de verdere planvorming en passen deze in waar dat kan en wenselijk is.