Woonwijk achterzijde PBH: Laarhove

Op de achterzijde van de voormalig Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren komt een nieuwe woonwijk, Laarhove. Strootman Landschapsarchitecten ontwerpt hiervoor het plan. Hieronder vindt u het laatste nieuws.

Voorontwerpbestemmingsplan lag van 30 juni t/m 10 augustus 2023 ter inzage

Het college van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft het voorontwerpbestemmingsplan Laarhove van 30 juni t/m 10 augustus ter inzage gelegd. Dit betekent dat u in die periode formeel kon reageren op één van de stukken die tijdens de inloopavond op 22 mei al in concept te zien was, namelijk het voorontwerpbestemmingsplan.

Let op:  In deze fase wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het duurt nog een tijd voordat het terrein bouwrijp gemaakt wordt en de eerste huizen in Laarhove gebouwd kunnen worden. De planning is dat dit pas in 2025/2026 zover is. Er is nog geen informatie bekend over kavelprijzen en voorinschrijving op een kavel is niet mogelijk.

Wilt u het plan alsnog bekijken? 
U kunt het plan nog steeds inzien via Laarhove, of de zoekbalk hiernaast.

Hoe nu verder?
Na de inspraakperiode bekijkt de gemeente alle ingekomen reacties, neemt deze indien wenselijk op in de plannen en voorziet ze van een reactie. Daarna legt het college van B&W het (al dan niet gewijzigde) plan als ontwerpbestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad hiermee instemt, wordt het ontwerpbestemmingsplan nog voor 1 januari 2024 samen met het concept-beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Hier kunt u ook weer op reageren. Uiteraard wordt u daar tegen die tijd ook weer over geïnformeerd.

Het evaluatieverslag van 22 mei 2023 vindt u rechts bij de andere stukken. 

_______________________________________

22 mei 2023: inloopavond Laarhove

Op 22 mei heeft een inloopavond over Laarhove plaatsgevonden. Hier is het voorontwerp-bestemmingsplan en het concept-beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Er kwamen ruim 300 belangstellenden op af. De opmerkingen die door hen op papier zijn gezet en die we tot 3 juni binnen kregen via de mail nemen we daar waar mogelijk en wenselijk mee in het verdere proces. De stukken die tijdens deze avond gepresenteerd zijn, inclusief de presentatie door bureau Strootman, vindt u rechts op deze pagina onder 'documenten'. 

Tijdens de inloopavond is ook deze concept-verkavelingskaart gepresenteerd. Deze vindt u ook rechts bij de andere stukken.

(De tekst loopt verder onder de afbeelding).

Vervolg

De binnengekomen opmerkingen worden op dit moment bekeken en van een reactie voorzien. Als alles volgens planning verloopt, legt het college van B&W eind juni het ‘voorontwerpbestemmingsplan’, ter inzage. U heeft dan 6 weken de tijd om hierop te reageren. Als de gemeenteraad vervolgens met de plannen instemt, wordt naar alle waarschijnlijkheid dit najaar het ‘ontwerpbestemmingsplan’ tezamen met het concept-beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd, waar u ook weer op kunt reageren.
 

_________________________________________________________________

Maart 2023: besluitvorming over Laarhove komt stap dichterbij

Inloopavond

De gemeente is van plan in mei 2023 een inloopavond in Zuidlaren te organiseren. Hier kunt u dan het conceptverkavelingsplan, het voorontwerpbestemmingsplan en het concept stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan van Laarhove bekijken. Met andere woorden: daar kunt u bekijken hoe de wijk er in de toekomst uit komt te zien. We horen dan graag wat u van de plannen vindt. Houd voor de precieze datum, locatie en tijd de gemeentelijke informatiekanalen in de gaten.

Subsidie

Daarnaast heeft het college van B&W dinsdag 14 maart 2023 besloten een aanvraag  voor een subsidie voor woonwijk Laarhove in te dienen en in te zetten op minimaal 50% betaalbare woningen in de wijk. De gemeenteraad moet hier ook nog haar goedkeuring voor geven. Naar verwachting beslist de gemeenteraad daar tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april over, nadat het onderwerp op 4 april al besproken is. U kunt de stukken voor deze vergadering op de website van de raad vinden. Daar kunt u ook de raadsvergaderingen live bekijken.

Vervolg­

Na de inloopavond in mei zullen de (eventueel aangepaste) stukken die toen te zien waren, na de zomervakantie ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dan wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in procedure te brengen. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen het bestek en het inrichtingsplan opgesteld worden. Daarna kan het gebied bouwrijp gemaakt worden en kunnen de eerste kavels in de verkoop. De verkoop van de eerste kavels zal niet eerder dan in 2025 zijn.

_________________________________________________________________

Mei 2022: waar staan we nu?

De gemeenteraad heeft op 23 november 2021 het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) akkoord bevonden, zie daarvoor de bijlage beneden op deze pagina. Het SPvE wordt de basis voor het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat belanghebbenden en belangstellenden ook bij de ontwikkeling van die plannen meedenken, net als ze gedaan hebben bij de ontwikkeling van het SPvE. 

Op 11 april 2022 vond daartoe in Hotel de Brink in Zuidlaren een informatieavond plaats, waarop belangstellenden welkom waren de plannen uit het SPvE en een paar eerste schetsen van Strootman Landschapsarchitecten te bekijken. Een presentatie hierover die in de aanloop naar de informatieavond gedeeld werd, vindt u hier. De gemeente ontving tijdens de avond zo’n 150 gasten. 

Ook kon men hier met Strootman en ambtenaren van de gemeente in gesprek over de plannen. En er was een ideeën box, waar men hun tips en tops kwijt kon. Benieuwd naar de inhoud hiervan? In de bijlage vindt u het excelbestand met alle opmerkingen. Deze variëren van groen tot duurzaamheid en van wegen tot bebouwing en ze variëren van algemene opmerkingen over de plannen tot precieze tips en aanvullingen. De gemeente en Strootman nemen deze op- en aanmerkingen mee in de verdere planvorming en passen deze in waar dat kan en wenselijk is.