De omgevingsvisie

Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie opstellen. Dit is wettelijk bepaald. Maar wat is dat nou eigenlijk, zo’n omgevingsvisie? 

Een omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze woon- en leefomgeving en over onderwerpen die daarop van invloed zijn. Je kunt daarbij denken aan zaken als verkeer en vervoer, wonen, water, milieu, landbouw en duurzaamheid. Maar ook sociaal-maatschappelijke onderwerpen komen aan de orde. Bijvoorbeeld hoe we omgaan met onderwerpen als voorzieningen en vergrijzing. 

Op dit moment werken we nog met verschillende wetten en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Straks komt er één wet waarin al deze wetgeving en regelingen samen komen; de Omgevingswet. Die wet schrijft voor dat elke gemeente een eigen omgevingsvisie en omgevingsplan heeft. 

De omgevingsvisie speelt een grote rol bij het maken van allerlei toekomstige keuzes in de gemeente. Het omgevingsplan werkt de omgevingsvisie uit in voorwaarden voor concrete plannen. 

Inwoners zijn met elkaar en met de gemeente in gesprek over de toekomst van de gemeente Tynaarlo tijdens een inloopbijeenkomst.

Samen een visie maken op onderwerpen die van invloed zijn op de woon- en leefomgeving in de gemeente. Dat is de basisgedachte bij het maken van de omgevingsvisie. Bij het opstellen van de omgevingsvisie is de mening van inwoners dan ook ontzettend belangrijk. 

Tijdens een uitgebreid participatietraject kregen alle inwoners de kans om mee te praten over de toekomst van de gemeente Tynaarlo. Zo kon men reageren op diverse stellingen op deze website, is er een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder alle inwoners, was er een schilder wedstrijd voor alle basisscholen in de gemeente en zijn er bijeenkomsten georganiseerd in de verschillende dorpen. Alle reacties die gedurende het traject zijn opgehaald, zijn samengevat in een participatienota. Daarnaast zijn alle verslagen van de bijeenkomsten terug te vinden op de pagina 'documenten en verslagen' op deze website. 

Alle input die de afgelopen periode is verzameld, is verwerkt in een verkenningennota. De vraagstukken die uit de verkenningennota vloeien zijn verwerkt in een discussienota. Op basis van deze nota wil het college van B&W de komende periode het gesprek aan gaan met een aantal betrokken partijen, waaronder vertegenwoordigers van de provincie, de Adviesraad Platteland en Kleine Kernen en de Regio Groningen-Assen. De opbrengsten van de gesprekken leiden tot een concept-Omgevingsvisie, die de basis vormt voor de definitieve Omgevingsvisie. De definitieve Omgevingsvisie is op 14 november 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.  

De twee hoofdthema’s in de verkenningennota en discussienota zijn ‘leefbare dorpen’ en ‘vitaal platteland’. Voor beide thema’s geldt dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt. 

Uit het participatietraject is gebleken dat de inwoners van de gemeente Tynaarlo zeer tevreden zijn met de leefbaarheid van hun dorpen. Daarbij gaat het om zaken als veiligheid, rust en sociale samenhang, maar ook om de fysieke omgeving, de woning en de openbare ruimte. Wel moet er volgens hen voldoende aandacht zijn voor de toenemende vergrijzing in de dorpen en de kwaliteit van voorzieningencentra. Daarnaast komen ook zaken als verkeersveiligheid, het onderhoud van de openbare ruimte en voldoende woonruimte aan de orde. 

Bij vitaal platteland gaat het kort gezegd vooral om de kwaliteit van natuur en landschap. De gemeente kijkt hoe we met behoud van het goede nieuwe ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. De keuzes voor de omgevingsvisie hebben onder andere te maken met het verbeteren van de biodiversiteit, de energietransitie, klimaatadaptie en de mogelijkheden voor recreatie en toerisme binnen de gemeente. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de omgevingswet en de omgevingsvisie? Op deze site van de Rijksoverheid vind je veel informatie.

De definitieve omgevingsvisie van Tynaarlo, plus meer informatie over omgevingsvisie, vindt u op de pagina 'documenten en verslagen'.

Ook handig