Vries Zuid


In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om maximaal 75 woningen die in fases gebouwd gaan worden.

Uit een woningmarktonderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van de gemeente Tynaarlo (augustus 2018) blijkt dat er ruimte is voor woningbouw in Vries Zuid. De gemeente werkt aan een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Een van de uitgangspunten daarbij is dat belanghebbenden de ruimte krijgen om te participeren in de planontwikkeling. Hier vindt u informatie over de ontwikkeling van Vries Zuid.

Stand van zaken

De inzagetermijn van het voorontwerp bestemmingsplan is op 30 april verstreken. Er zijn acht reacties ontvangen die zijn verwerkt in een reactienota. Het college van B&W heeft deze reactienota inmiddels vastgesteld. 

Op 30 juni wordt de gemeenteraad gevraagd deze nota vast te stellen en het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen samen met het concept beeldkwaliteitsplan. Na een inzagetermijn van minimaal 6 weken kan, in oktober/november 2020, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan (al dan niet gewijzigd) vastgesteld worden. We hopen dat de eerste kavels in de eerste helft van 2021 in verkoop kunnen.