Vragen en antwoorden

Hieronder leest u de meest gestelde vragen en antwoorden. Vragen en antwoorden met betrekking tot het openbaar vervoer leest u hier.

Naar aanleiding van de binnengekomen reacties en gesprekken zijn na interne bespreking de volgende aanpassingen gemaakt in het schetsontwerp:

 • De parkeerplaats voor huisnr. 115c is verschoven naar huisnr. 117. Voor huisnr. 115c is gewijzigd in groenvak.
 • De oostelijke halte ten noorden van Raadhuislaan is verschoven naar locatie tussen de in/uitrit van Novaplein inclusief abri en fietsparkeren.
 • Er komt een extra zebra (VOP) tussen de haltes bij de Dunantweg ter hoogte van huisnr. 132b. De parkeerplaats die daar lag is iets verschoven.
 • De abri bij de bushalte ter hoogte van huisnr 112 is verwijderd. Abri’s komen alleen aan de instapkant van de weg, met uitzondering van de bushalte Henri Dunantweg.
 • De parkeerplaats bij huisnr. 146 en het groenvak bij huisnr. 148 zijn omgedraaid.
 • De breedte bij uitritten i.v.m. groenvakken zijn gecontroleerd i.v.m. draaicirkels. Er moet minimaal zes meter beschikbaar worden gehouden per uitrit. Groenvakken zijn hierop aangepast (m.u.v. groenvak bij bestaande rij bomen).

In het schetsontwerp stonden 28 parkeerplaatsen ingetekend. Daar zijn 4 parkeerplaatsen aan toegevoegd:

 • Extra parkeerplaats voor huisnr 164(a).
 • Extra parkeerplaats voor huisnr 158.
 • Nabij Dunantweg bij huisnummer 136 de 2 extra parkeerplaatsen.

Het college en de gemeenteraad hebben ervoor gekozen om bij de herinrichting een 30-kilometerweg te maken van de Hoofdweg. Dit besluit is genomen op basis van de adviezen van diverse organisaties en de peiling onder gebruikers en inwoners. Dit staat dan ook niet meer ter discussie.

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben voor de Hoofdweg gekozen voor een nieuw type weginrichting waarnaar landelijk onderzoek is gedaan: de GOW30. Dat is een zogeheten ‘gebiedsontsluitingsweg’, kortom de weg het dorp in of uit, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden, in plaats van de 50 km per uur die op deze wegen gebruikelijk is.

Dit nieuwe type weginrichting is in het leven geroepen voor wegen zoals de Hoofdweg, met een doorstroomfunctie maar waaraan ook woningen en winkels liggen en waar fiets- en autoverkeer samen gebruik maken van de weg.

De belangrijkste veranderingen zijn dat de snelheid teruggaat van vijftig naar dertig kilometer per uur. Dat (brom)fietsverkeer wordt gemengd met autoverkeer, vrachtverkeer en bussen. Waarbij fietsers en bromfietsers een eigen plek op de rijbaan krijgen. En dat over het hele traject de weg dezelfde inrichting krijgt. Dat is nu niet het geval.

Er is over nagedacht om de weg in klinkers uit te voeren, vanwege de invloed die het heeft op de snelheid (mensen zijn eerder geneigd langzamer te rijden op een klinkerweg dan op een asfaltweg) en omdat een klinkerweg aansluit bij het dorpse karakter. Reden om toch voor asfalt te kiezen heeft alles te maken met de  geluids- en trillingoverlast die in het geval van een klinkerweg kan ontstaan bij omwonenden. Met name vanwege het bus- en vrachtverkeer op de weg.

Nee, de Hoofdweg blijft een voorrangsweg net als in de huidige situatie.

De Hoofdweg is een hoofdweg, in de zin van dat het ten opzichte van de zijwegen een drukkere weg is. Het is ook een weg met allure. Het is al jarenlang een hoofdweg. Voor de doorstroming  is er voor gekozen om de Hoofdweg een voorrangsweg te laten blijven. Het is wel een lastige keuze, ook omdat er in Nederland op dit moment nog geen vastgestelde richtlijnen zijn voor deze nieuwe weginrichting.

Het belangrijkste is het nieuwe wegprofiel, waarbij verschillende verkeersdeelnemers gemengd worden op de rijbaan. Dat zorgt ervoor dat automobilisten, buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, fietsers en bromfietsers goed op elkaar moeten letten. Daarnaast worden alle kruisingen verhoogd.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het mengen van verschillende verkeersdeelnemers prima kan, maar dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot de weginrichting. Voor het type weginrichting waarvoor is gekozen (GOW30) zijn nog geen officiële richtlijnen, omdat het nieuw is.  Op basis van onderzoek zijn er al wel aanbevelingen gedaan voor deze nieuwe wegcategorie om fietsers en bromfietsers te mengen met het overige verkeer.

In het ontwerp is de aansluiting van de Duinerlaan aangepast ten opzichte van de huidige situatie. Het heeft meerwaarde uit oogpunt van verkeersveiligheid om de Duinerlaan rechter op de Hoofdweg aan te sluiten. Het zicht op de Hoofdweg wordt daarmee verbeterd. Er wordt nog gekeken hoe dit aangepast kan worden.

Bij het schetsontwerp is de variant gepresenteerd om de Duinerlaan af te sluiten voor autoverkeer. Deze variant is verder onderzocht. Het afsluiten voor autoverkeer is een ingrijpende maatregel en is in het voorlopig ontwerp niet meer opgenomen. De eventuele voordelen zijn onvoldoende ten opzichte van de effecten bij afsluiting. Autoverkeer wordt gedwongen via omliggende straten te rijden. De Duinerlaan is bovendien de aanrijroute van de brandweer. De Duinerlaan wordt wel rechter op de Hoofdweg aangesloten.

In de huidige situatie zijn er vier locaties met oversteekplaatsen en daar komen er vijf voor terug in het ontwerp.

 • De huidige twee bij het Novaplein blijven zoals het nu is.
 • De oversteekplaats bij de Raadhuislaan blijft ook bestaan. Die wordt iets verplaatst in Zuidelijke richting.
 • De oversteekplaats bij de Henri Dunantweg blijft zoals het nu is.
 • Er komt een extra oversteekplaats net ten Noorden van de Duinerlaan.

De weg gaat van ongeveer negen meter vijftig breed, terug naar een profiel van zes en een halve meter. Dat betekent dat er zo’n drie meter ruimte ontstaat langs de weg. Die ruimte wordt gebruikt om (extra) parkeren naast de weg te realiseren en/of groenstroken aan te leggen.

De parkeervakken komen naast de weg. Op hetzelfde niveau als het voetpad dat daar weer naast ligt. Dat betekent dus als je vanaf de weg naar de parkeerplaats gaat, dat je een kleine verhoging hebt tussen de weg en de parkeerplaats.

Langs de rijbaan zijn op een aantal plaatsen plantvakken getekend. Deze worden met bomen en hagen ingevuld.

Voor de bomen is de Iep ‘Frontier’ gekozen. Deze soort is sterk en blijft is zijn groei naar wasdom slank in de kroon.

De hagen zijn in meerdere soorten mogelijk. Van rotonde de Kei tot het centrum van Eelde wordt Veldesdoorn of Beukenhaag toegepast. In de Haagvoet zullen bloembollen worden aangebracht die in meerdere seizoenen bloeien.

Op kruisingen en met name nabij de Henry Dunantweg wordt voor een afwijkende haag met bloei gekozen. Dit haagtype zal de bushalte en fietsenstallen beter inkleden. Hier wordt gedacht aan de Spiraea argute (witte bloei).

Ook kan een kruising verder worden aangekleed met bloembollen in het gras.

Vijf bomen blijven staan en een wordt gekapt. (De meest noordelijke).

Deze boom verkeert in slechtere staat en heeft een lage toekomstverwachting. Ook is de standplaats niet goed te verbeteren omdat hij ingeklemd zit tussen twee inritten.

Geluidsarm asfalt
Het nieuwe asfalt van de Hoofdweg bestaat uit een zogenaamd SMA mengsel. Dit is een asfaltsoort met een grove oppervlakte. Dit asfalt absorbeert het geluid van de auto’s en is stiller dan het bestaande asfalt.

 

Onderdeel van de herinrichting is het vervangen van de lichtmasten. De huidige masten zijn 8m hoog. Deze worden vervangen voor masten van 6m hoog, net als op het noordelijke deel van de Hoofdweg. De masten komen iets dichter op de rijbaan te staan. De locaties van de lichtmasten worden zoveel mogelijk gehandhaafd.