Nieuws - de huidige stand van zaken

Hieronder vindt u recente nieuwsberichten over de centrumontwikkeling in Zuidlaren. Als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen? Neem dan een abonnement op de nieuwsbrief.

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief over Zuidlaren

Mei 2024: Voorlopig ontwerp herinrichting Stationsweg-Millystraat

Voor de Stationsweg-Millystraat wordt gewerkt aan een plan voor herinrichting van de openbare ruimte. De rijbaan en de strook waarin geparkeerd wordt blijven ongewijzigd. 

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met ondernemers en aanwonenden. De informatie uit die bijeenkomsten is van belang om de plannen verder af te ronden. De planning is om na de zomervakantie 2024 de plannen te presenteren in een algemene inloopbijeenkomst. Bijgaande tekening is het voorlopige ontwerp, hieraan wordt nog gewerkt. Op de tekening is ook aangegeven waar parkeerplaatsen worden opgeheven en waar deze worden gecompenseerd.

_________________________________________________________________________________

Maart 2024: Waar staan we nu met de centrumontwikkeling Zuidlaren?

Er wordt op dit moment op drie onderdelen gewerkt aan de centrumontwikkeling:

 • Ten eerste aan het omgevingsplan voor de nieuwbouwlocatie voorzijde PBH-terrein (exclusief het deel voor de supermarkten). De planning is om voor de zomervakantie 2024 het concept plan gereed te hebben. Daarna volgt de besluitvorming door het college eind 2024 en vervolgens besluitvorming door de raad begin 2025. Op verschillende momenten worden inwoners over dit omgevingsplan geïnformeerd.
 • Voor het deel bedoeld voor de supermarkten volgt eerst het traject voor de marktverkenning. Dat betekent dat de gemeente op zoek gaat naar een ontwikkelaar om het plan te realiseren. Daarna wordt ook hier gestart met het traject omgevingsplan. De verwachting is dat de ontwikkelaar in het voorjaar van 2025 bekend is, waarna het omgevingsplan eind 2025 klaar kan zijn. 
 • Tot slot wordt gewerkt aan de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum. Op 14 februari 2024 is hierover een inloopavond geweest in het Brinkhotel. Het doel van die avond was inwoners informeren over de plannen in het gebied rondom de Stationsweg. Daarnaast hoorde de projectgroep natuurlijk ook graag suggesties van de inwoners. De bijeenkomst was goed bezocht, zo’n 300-350 mensen hebben zich laten informeren en hebben ook waardevolle reacties gegeven. Tot de zomervakantie wordt gewerkt aan de plannen, waarna in een inloopbijeenkomst de resultaten worden getoond. Besluitvorming kan dan in de tweede helft van 2024 plaatsvinden en uitvoering van de maatregelen is gepland in het voorjaar 2025.

Bent u benieuwd hoe het qua besluitvorming ook alweer allemaal zat in Zuidlaren? Op de pagina 'Downloads' op deze website vindt u alle stukken terug waarop het college van B&W en de gemeenteraad besloten hebben tot de centrumontwikkeling Zuidlaren.

__________________________________________________________________________

Plannen voor nieuwe woonwijk Laarhove liggen ter inzage tot en met 4 januari 2024

Onderstaande plannen liggen ter inzage van 24 november 2023 tot en met 4 januari 2024 en iedereen kan een zienswijze indienen: 

 • Ontwerpbestemmingsplan Zuidlaren – Laarhove
 • Ontwerp stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Laarhove 
   

Waar vindt u de plannen? 

Er zijn drie opties om het plan digitaal te bekijken. 

1. Via deze directe link naar het ontwerpbestemmingsplan.
 
2. Het plan opzoeken via de landelijke website www.omgevingswet.overheid.nl. Bovenaan de website klikt u op ‘Regels op de kaart’, klik nogmaals op ‘regels op de kaart’. Via het tabblad ‘Document zoeken’ kunt u zoeken op de plannaam Laarhove of het plannummer: NL.IMRO.1730.BPLaarhoveZL-0301.

3. Alleen nog tot en met 31 december 2023: opzoeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de knop ‘Plannen zoeken’ kunt u zoeken op de plannaam Laarhove of het plannummer: NL.IMRO.1730.BPLaarhoveZL-0301. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, dan bestaat deze website niet meer, vandaar dat u deze manier alleen tot en met 31 december kunt gebruiken. Het ontwerp stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Laarhove is te vinden als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan.

Inzien op het gemeentehuis
De plannen zijn ook tijdens openingstijden in te zien in het gemeentehuis van de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries. Wij vragen u hier een afspraak voor te maken.

Hoe kunt u reageren? 
Iedereen kan tot en met 4 januari 2024 schriftelijk een reactie indienen bij de gemeente. Dit heet een zienswijze. Een zienswijze bevat uw naam, adres en een motivatie van uw zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan of het ontwerp stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. 

Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar de gemeenteraad. 
Per post naar Postbus 5, 9480 AA Vries of per e-mail naar info@tynaarlo.nl
Ook bestaat de mogelijkheid om een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Duurzame Ontwikkeling via telefoonnummer 0592 - 266 662.

Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Duurzame Ontwikkeling via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266 662.

De tekst van de officiële bekendmaking is te vinden via deze link.

__________________________________________________________________________

31 oktober: Gemeenteraad stemt in met centrumontwikkeling Zuidlaren

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2023 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de centrumontwikkeling van Zuidlaren. De gemeenteraad heeft ook ingestemd met een verzoek om ondergronds parkeren voor inwoners en ondernemers te verkennen. 

De instemming van de raad is een belangrijke stap om te komen tot een nieuwe inrichting van het PBH terrein. Wat betekent dit nu precies? De raad is nu akkoord met: 
 - Het programma, positionering en volume, op de voorzijde van het voormalige PBH-terrein, zoals weergegeven in het stedenbouwkundig plan.
-  De uitgangspunten in het stedenbouwkundig plan voor de voorzijde van het PBHterrein. 
-  Het opstellen van het omgevingsplan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan, gebaseerd op dit  stedenbouwkundig plan.

Via de website van de gemeenteraad kunt u de vergadering terugkijken en alle stukken inzien.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Mei/juni 2023: Collegebesluit en raadsvergaderingen over volumestudie centrumplannen Zuidlaren

Op 16 mei 2023 heeft het college van B&W positief besloten over de volumestudie op de voorzijde van het PBH-terrein. Dit betekent dat het college akkoord is met het programma, het volume en de positionering van gebouwen op het terrein. Daarnaast heeft zij de opdracht gegeven nu een stedenbouwkundigplan, omgevingsplan en beeldkwaliteitsplan te gaan opstellen. Dit zal na positieve besluitvorming door de gemeenteraad na de zomer plaatsvinden. U vindt de stukken die ter besluitvorming voorlagen hier.

Deze stukken zijn een verdere uitwerking van de plannen die u op 16 februari tijdens de inloopbijeenkomst in het Brinkhotel heeft kunnen bekijken (zie berichtgeving hieronder).

Eerst vergadert de gemeenteraad dus nog over de plannen. Dit gebeurde al op 6 en 7 juni. Naar aanleiding van deze vergaderingen is door de raad besloten een extra informatiebijeenkomst voor raadsleden te organiseren eind juni. Daarna zullen de stukken opnieuw geagendeerd worden voor een reguliere raadsvergadering. Naar verwachting wordt er dan na het zomerreces een besluit genomen door de gemeenteraad.  

Wilt u de raadsvergaderingen bekijken? Dat kan via de website van de gemeenteraad. Uiteraard bent u ook tijdens de raadsvergaderingen welkom in het gemeentehuis. Op de website vindt u ook de agenda en de stukken waarover de gemeenteraad vergadert.

_______________________________________________________________________________________

16 februari 2023: uitnodiging inloopbijeenkomst centrumplannen Zuidlaren

Op donderdag 16 februari tussen 17.00 en 20.00 uur organiseert de gemeente Tynaarlo een inloopbijeenkomst. Hier kunt u de plannen voor de voorzijde van het PBH-terrein en het verdere winkellint bekijken.

In 2021 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven voor de verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden op het voorterrein van het voormalige PBH-terrein en tevens een aanzet te maken voor de verbetering van de openbare ruimte in het centrum. De resultaten van die verkenningen wil de gemeente graag delen met de inwoners, ondernemers en belangstellenden.

U bent donderdag 16 februari tussen 17.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in het Brinkhotel, Brink O.Z. 6 in Zuidlaren. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen aan ambtenaren van de gemeente, sfeerbeelden over de plannen bekijken, uw ideeën en suggesties opschrijven en een presentatie bekijken die doorlopend in één van de zalen draait.

Wat kunt u verwachten op 16 februari?

Voor de verkenning van de mogelijkheden op het PBH-terrein heeft de gemeenteraad een programma vastgesteld bestaande uit maximaal twee supermarkten gecombineerd met wonen, huisvesting voor culturele doeleinden en een zorgcentrum. Daar horen onder meer ook voldoende parkeerplaatsen, pleinen en een mooie groene inrichting bij.

In deze fase presenteert de gemeente nog geen uitgewerkte plannen. Het gaat nog niet over architectuur, maar over de benodigde vierkante meters voor alle voorzieningen en de beoogde hoogtes en posities binnen het gebied. Dit zijn de uitgangspunten  voor het nog op te stellen bestemmingsplan, de volgende stap. Met enkele sfeerbeelden zal er een doorkijk worden gegeven naar de toekomst.

Ook voor de verbetering van de openbare ruimte zijn mogelijkheden uitgewerkt. Daarbij gaat het vooral om de beleving en het gezellig flaneren in het centrum en het weer meer zichtbaar maken van de brinken.

Rode draad is een sterke visuele verbinding tussen het bestaande winkellint en de nieuwbouw op het PBH-terrein. Daarbij gaat het om zichtlijnen maar ook om een goede verbinding voor voetgangers en fietsers. Daarvoor wordt de kop van de brink heringericht waarbij de nadruk komt te liggen op de voetgangers, de fietsers en het verblijven.

Tijdens de inloop zijn er twee standjes ingericht waarin met beeldmateriaal informatie wordt gegeven over de verkenningen. U kunt dan uw vragen stellen en opmerkingen delen.

Planning

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad voor de zomervakantie de uitgangspunten voor het op te stellen bestemmingsplan vaststelt zodat na de vakantie gestart kan worden met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Ook kan dan worden gestart met de uitwerking van de verbeteringen in het centrum. Uitvoering daarvan kan deels in het voorjaar van 2024 en later nadat de bouwwerkzaamheden op het PBH-terrein gereed zijn.

Tip

Op 17 januari heeft de gemeenteraad een presentatie over de plannen in Zuidlaren bijgewoond. U kunt deze terugkijken via deze link

Foto

Op de afbeelding hieronder ziet u enkel een impressie van een mogelijke uitwerking. Deze afbeelding is van LAOS landschapsarchitecten en Specht architectuur en stedenbouw.

Impressie PBH-terrein

_______________________________________________________________________________________

Najaar 2022: hoe staat het nu met de centrumontwikkeling van Zuidlaren?

Tot eind 2021 is er in Zuidlaren informatie verzameld, zijn er diverse bijeenkomsten geweest en hebben veel partijen, zoals inwoners, de VOZ en de klankbordgroep, hun inbreng gehad. Die fase is nu afgesloten.

Voor de aanpak van het centrum en bebouwing van de voorzijde van het PBH-terrein zijn concrete plannen nu volop in voorbereiding. Deze worden gemaakt door stedenbouwkundig bureau LAOS, in samenspraak met de gemeente Tynaarlo. De bedoeling is dat er eind dit jaar conceptplannen gereed zijn die vervolgens medio volgend jaar tot besluitvorming in de gemeenteraad kunnen leiden.

Nieuwe projectleider

De voormalig projectleider heeft elders een baan gevonden en heeft in maart onze organisatie verlaten. Zij is opgevolgd door de heer Jan Legters van het bureau Legters & partners. Jan Legters heeft veel ervaring met dergelijke projecten. Als projectleider en regievoerder zal hij leiding geven aan de ambtelijke projectgroep en het totale proces. Daarbij ligt de nadruk vooral op de voorbereiding van de besluitvorming over de plannen in de raad medio 2023.

Opdracht stedenbouwkundig bureau

Via een aanbesteding is het stedenbouwkundig bureau Laos Landschapsarchitecten ingehuurd. Zij werken de plannen nu verder uit. De plannen bestaan uit twee onderdelen:

 1. De verkenning voor versterking van het supermarktaanbod, met maximaal twee supermarkten op de voorzijde van het PBH-terrein. Hierbij hoort de herontwikkeling van het PBH-terrein met verkavelingsplan, beeldkwaliteitsplan, uitwerking van landschap en infrastructuur en het beoogde programma. Een volumestudie is daarbij de eerste stap. Een goede verbinding met het centrum staat centraal.
 2. De herinrichting van de openbare ruimte, met name het kernwinkelgebied en de brinken. Doelstelling is om een kwaliteitsimpuls te geven die de identiteit versterkt en het beleven, verblijven en ontmoeten stimuleert.

Globale planning op hoofdlijnen

Op dit moment zijn nog veel zaken onduidelijk en afhankelijk van diverse ontwikkelingen en invloeden. Dat betekent dat deze planning een stip op de horizon is en bedoeld als richtlijn voor de verschillende stappen in het proces.

Tot het einde van het jaar wordt gewerkt aan de concepten voor de plannen. In het eerste kwartaal van 2023 worden de concept-plannen in een inloopbijeenkomst  gepresenteerd aan de ondernemers, de klankbordgroep, inwoners en andere belangstellenden. De reacties zullen worden gebruikt om de plannen verder te vervolmaken waarna aan het einde van het tweede kwartaal 2023 besluitvorming in de raad kan plaatsvinden.

Na besluitvorming in de raad gaan er twee trajecten lopen:

 1. Het verder gereed maken van de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte. Op zijn vroegst is dit eind 2023 zover, waarna aansluitend de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
 2. Traject omgevingsvergunning voor de voorzijde PBH-terrein. Dit zal naar verwachting ongeveer 2 jaar in beslag nemen, afhankelijk van zienswijzen en bezwaren. Parallel hier aan loopt het traject voor de verkoop van de grond. Wanneer de omgevingsvergunning is afgegeven, wordt gestart met het daadwerkelijk herontwikkelen van het terrein.