Vragen en opmerkingen


Heeft u een vraag aan de gemeente? Dan kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Wij proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Informatie inwinnen met een WOB-verzoek

In bijzondere gevallen kunt u vragen stellen en informatie opvragen met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Deze wet geeft toegang tot veel overheidsinformatie. Volgens de wet is alle bestuurlijke informatie openbaar, behalve als er een uitzonderingsgrond van toepassing is. U leest daar hieronder meer over.

U kunt direct een Wob-verzoek indienen via onze website, maar u kunt dat ook per brief doen. Vermeld hierin uw naam, adres en woonplaats en geef het onderwerp op waarover u informatie wilt. U kunt uw brief opsturen naar:

Gemeente Tynaarlo
postbus 5
9480 AA Vries

Waar moet u op letten

Een Wob-verzoek moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: het moet gaan over het beleid van de gemeente en de gevraagde informatie moet schriftelijk beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen wij als gemeente kopieer- en/of verzendkosten bij u in rekening brengen.

Binnen 4 weken krijgt u reactie van ons op uw verzoek. Lukt dit niet, dan kunnen wij de termijn met 4 weken verlengen. Als we niet op tijd een besluit hebben genomen, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) of kunt u direct beroep instellen.

Wanneer verstrekken we geen informatie

In een aantal gevallen verstrekken wij geen informatie. Deze zogenoemde uitzonderingsgronden zijn onder andere:

  • als het de eenheid van de Kroon in gevaar kan brengen of de veiligheid van de staat kan schaden
  • als het gaat om vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens van personen of bedrijven
  • als het gaat om bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Soms moet de gemeente een bijzonder belang van de overheid afwegen tegen het algemene belang van openbaarheid. Weegt het bijzondere belang zwaarder, dan wordt openbaarmaking geweigerd. Bijzondere belangen zijn o.a.

  • financiële en economische belangen
  • de opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  • het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te nemen van informatie
  • het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokkenen

De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern overleg, voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne overleg.