Informatie opvragen en Wet openbaarheid van bestuur

Iedereen kan bij ons als gemeente informatie opvragen over hoe wij handelen, en over hoe en waarom een besluit genomen is. Dat kan via een informatieverzoek of met een Wob-verzoek. Een verzoek tot informatie kunt u hieronder eenvoudig via onze website indienen.

Direct informatie opvragen via het contactformulier

Zowel met een Wob-verzoek als met een informatieverzoek kunt u documenten van ons inzien. Het grote verschil tussen beide is dat een Wob-verzoek een formele procedure is en dat wij uw aanvraag en alle verstrekte informatie voor iedereen openbaar maken via onze website. Wanneer u ‘gewoon’ informatie bij ons opvraagt, bent u de enige die deze ontvangt.

Een Wob-verzoek indienen

Het Wob-verzoek kunt u op verschillende manieren indienen

  • Direct via onze website;
  • Schriftelijk: stuur een brief aan de gemeente Tynaarlo met daarin aangegeven over welk beleid u informatie vraagt, welke documenten u wilt ontvangen, uw naam, adres, woonplaats en eventueel uw telefoonnummer en emailadres.

Waar gaat een Wob-verzoek over

Een Wob-verzoek moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: het moet gaan over het beleid van de gemeente en de gevraagde informatie moet schriftelijk beschikbaar zijn.

Reactie

Binnen 4 weken ontvangt u van ons een beslissing op uw verzoek. De termijn kan eenmaal 4 weken worden verlengd. Als we niet op tijd een besluit hebben genomen, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) of kunt u direct beroep instellen.

Kosten

Wij kunnen kosten (leges) in rekening brengen voor het kopiëren of digitaal verstrekken van de documenten.

Wanneer verstrekken we geen informatie

In een aantal gevallen verstrekken wij geen informatie. Deze zogenoemde uitzonderingsgronden zijn onder andere:

  • als het de eenheid van de Kroon in gevaar kan brengen of de veiligheid van de staat kan schaden
  • als het gaat om vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens van personen of bedrijven
  • als het gaat om bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Soms moet de gemeente een bijzonder belang van de overheid afwegen tegen het algemene belang van openbaarheid. Weegt het bijzondere belang zwaarder, dan wordt openbaarmaking geweigerd. Bijzondere belangen zijn o.a.

  • financiële en economische belangen
  • de opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  • het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te nemen van informatie
  • het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokkenen

De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern overleg, voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne overleg.

Hier vindt u informatie die op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar is gemaakt. Deze informatie is voor iedereen beschikbaar. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.