Bezwaren, klachten, bemiddeling en rechtsbescherming

Bent u het niet eens met een beslissing van ons als gemeente? Komt u er niet uit met ons? Of wilt u bezwaar maken of een klacht indienen? In zulke situaties zijn er diverse manieren om tot een uitspraak of oplossingen te komen. Zie het overzicht hieronder.

Onder de tabel vindt u meer informatie over de stappen die u kunt nemen.

U bent...Wat u kunt doen
het oneens met een besluit van de gemeentebezwaar en beroep
verwikkeld in een meningsverschil met ons en komt er niet uitbemiddeling en mediation
ontevreden over de dienstverlening van de gemeenteeen klacht indienen
ontevreden over de afhandeling van uw klachtonafhankelijke ombudsvoorziening
ontevreden over de door ons geboden zorg en/of ondersteuningsociaal raadsvrouw
gediscrimineerdmeldpunt discriminatie Tynaarlo

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld de weigering van een vergunning, of de afwijzing van een aangevraagde subsidie. U kunt dan bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. De gemeente probeert bezwaren eerst informeel te behandelen als dat mogelijk is. Is dat niet het geval, dan wordt het bezwaar behandeld door de onafhankelijke bezwarencommissie. Zij brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. B&W nemen uiteindelijk een besluit. Bent u het niet eens met de uitkomst hiervan, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar indienen

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. U kunt uw brief, ook wel bezwaarschrift genoemd, opsturen naar:

Gemeente Tynaarlo
t.a.v. het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft
postbus 5
9480 AA Vries

In uw brief staat het volgende:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De datum van uw bezwaarschrift
 • Een beschrijving van het besluit - of stuur een kopie hiervan mee
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Rechtstreeks beroep

In een aantal bijzondere situaties bestaat de mogelijkheid om de bezwaarfase over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de bestuursrechter. Het gaan dan om gevallen waarin alle feiten al bekend zijn en waarin min of meer vaststaat dat de bezwaarfase daar weinig of niets meer aan kan toevoegen. Een verzoek om de bezwaarfase over te slaan moet u doen in een bezwaarschrift.

Beroep instellen

Zoals gezegd kunt u in beroep gaan tegen het besluit op uw bezwaarschrift. Dat moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Dit doet u bij de Rechtbank Noord-Nederland bij de Afdeling bestuursrecht. Dit kan schriftelijk en digitaal.

Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

U kunt ook beroep instellen via het digitaal loket op www.rechtspraak.nl.

Voorlopige voorziening

Zodra een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u er bezwaar tegen hebt gemaakt, of een beroep bij de rechtbank hebt ingediend. Bent u van mening dat u niet kunt wachten op de uitkomst van uw beroep? Omdat er sprake is van een spoedeisend belang? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening.

U heeft een geschil met de gemeente en komt u er met de behandelende afdeling niet uit. U overweegt juridische stappen te nemen maar vindt dat geen prettig vooruitzicht. Dan kunt u eerst nog kiezen voor bemiddeling met de gemeente. Dit blijkt vaak meer op te lossen dan een formele procedure. Bij een oplossing door bemiddeling zijn vaak zowel u als de gemeente gebaat. Er is bemiddeling mogelijk voor inwoners, bedrijven en verenigingen. Hieraan zijn geen kosten verbonden en u verliest er geen rechten mee. Het is een extra mogelijkheid om tot een oplossing te komen. 

Een bemiddelaar (ook wel mediator genoemd) kan in sommige gevallen door de gemeente worden ingezet. Een bemiddelaar doet zijn werk onafhankelijk en neutraal. De bemiddelaar krijgt van de secretaris van de bezwarencommissie zaken aangeleverd, waarvan de secretaris denkt dat bemiddeling waardevol kan zijn. De bemiddelaar neemt vervolgens contact op met de bezwaarmaker.

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen. Hoe we omgaan met klachten is vastgelegd in onze klachtenregeling. Deze kunt u direct inzien via de website van de rijksoverheid.

De klachtenregeling is niet bestemd voor klachten over de openbare ruimte (zoals overlast, vernieling, rondslingerend afval, storing in straatverlichting enz.)) Hiervan kunt u direct online een melding doen op onze website. De regeling is ook niet bedoeld voor algemene opmerkingen over het gemeentelijk beleid, of over het optreden van het gemeentebestuur. Hierover kunt u het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad een brief sturen.

Probeer het eerst uit te praten

Probeer eerst uw klacht te bespreken met de medewerker met wie u contact heeft gehad. Meestal is er sprake van een misverstand en is dat makkelijk te herstellen. Een goed gesprek kan uw probleem dan al uit de wereld helpen. Eventueel kan onze klachtencoördinator u helpen om met de medewerker in contact te komen. Deze kunt u telefonisch bereiken via 0592 - 266 662.

Een klacht indienen

Lukt het niet om in een gesprek een oplossing te vinden? Dan kunt u een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren.

 • Uw klacht over de dienstverlening van de gemeente kunt u indienen via het  formulier 'Klacht over dienstverlening'
 • U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer 0592 - 266 662. Vraag naar de klachtencoördinator.
 • Als u uw klacht liever in een brief meldt, kan dat uiteraard ook. Geef bovenaan de brief en op de envelop duidelijk aan dat het om een klacht gaat. Vermeld in de brief uw naam, adres en telefoonnummer. Stuur uw brief naar:

  gemeente Tynaarlo
  t.a.v. de klachtencoördinator
  Antwoordnummer 10704
  9480 VB Vries

  (een postzegel is niet nodig)

Wat doet de gemeente met uw klacht?

Onze klachtencoördinator coördineert het onderzoek naar uw klacht. Een gesprek, schriftelijke uitleg of telefoongesprek kan onderdeel uitmaken van de behandeling. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. Soms leidt een klacht tot verbetering van een werkproces bij de gemeente. Uw klacht is voor ons een gratis advies!

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Of hebt u niet binnen zes weken antwoord gekregen? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman van de gemeente de heer mr. J.J. van Vliet. Hij ontvangt een vergoeding van de gemeente Tynaarlo, maar is onafhankelijk en op geen enkele manier gebonden aan het gemeentebestuur. Omdat er in de gemeente Tynaarlo een onafhankelijke Ombudsvoorziening is, kunt u niet bij de Nationale Ombudsman terecht.

Uw klacht eerst bespreken

U kunt uw klacht eerst bespreken met de Ombudsman. U kunt daarvoor gebruik maken van het spreekuur op afspraak. Dat is iedere tweede maandag van de maand van 9.30 tot 10.30 uur in het gemeentehuis in Vries. In overleg kan het gesprek op een andere locatie plaatsvinden. Tot en met donderdag voorafgaand aan het spreekuur kunt u via het centrale telefoonnummer 0592 - 266 662 een afspraak maken. U kunt haar ook rechtstreeks per mail benaderen via ombudsvoorziening@tynaarlo.nl.

Een verzoek indienen

Een verzoek aan de Ombudsman om een klacht te behandelen kunt u alleen schriftelijk indienen en pas nadat de interne klachtenprocedure is afgerond. Naast uw klacht, moet u ook informatie aanleveren over de manier waarop de gemeente met uw klacht is omgegaan. U kunt uw verzoek sturen naar (postzegel niet nodig):

Ombudsvoorziening Tynaarlo
Antwoordnummer 10704
9480 VB Vries

U kunt uw brief ook inleveren bij het de publieksbalie in de hal van het gemeentehuis in Vries. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Als u VERTROUWELIJK op de envelop zet, wordt uw brief ongeopend bij de Ombudsvoorziening afgeleverd.

Werkwijze

De Ombudsman onderzoekt uw klacht en kan een hoorzitting houden als dat nodig is. Hij gaat dan met u en de beklaagde in gesprek. Binnen 10 weken na ontvangst van uw klacht brengt de Ombudsman een rapport uit met zijn bevindingen, conclusies en eventueel aanbevelingen. Natuurlijk ontvangt u een exemplaar van dit rapport. Ook degene over wie u geklaagd heeft en het college van burgemeester en wethouders ontvangen het rapport.

Wij als gemeente regelen de zorg en ondersteuning van inwoners op het gebied van wonen, leven en werken. Wanneer u hier vragen over heeft of niet weet waar u moet zijn met uw probleem, dan kunt u terecht bij de drie sociale teams in de gemeente of bij de onafhankelijke cliëntondersteuner. 

Komt u er niet uit met de sociale teams of cliëntondersteuner? Heeft u nog vragen, loopt u tegen problemen aan of bent u misschien niet tevreden over de hulp die er voor u is? Dan kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw. Per 1 juli 2023 is Amy van Dam sociaal raadsvrouw voor inwoners van de gemeente Tynaarlo. 

Zij is onafhankelijk, onpartijdig en een gesprek met haar is altijd vertrouwelijk. De sociaal raadsvrouw biedt een luisterend oor en ziet ook uw belangen. Zij kijkt ook of er misschien structurele problemen of knelpunten binnen de gemeente zijn. Op basis van haar adviezen kan de gemeente daarna acties ondernemen om de inwoners nog beter van dienst te zijn.

U kunt gratis bij de sociaal raadsvrouw terecht met onder andere: 
•    Als u vindt dat het niet goed gaat met de zorg en ondersteuning die de gemeente Tynaarlo voor u heeft geregeld; 
•    Als u ervaringen heeft en/of situaties kent die juist goed gaan en waar u erg tevreden over bent.

Onderwerpen die bijvoorbeeld bij de sociaal raadsvrouw worden besproken zijn: schulden, WMO-voorzieningen, (buren)overlast, huisvesting, jeugdhulp of zaken die niet goed lopen tussen u en de gemeente. Haar taak is dan om te luisteren en informatie te geven of u verder op weg te helpen. De sociale raadsvrouw bemiddelt tussen inwoners en de gemeente.

Contact opnemen
Op werkdagen kunt u Amy van Dam bellen of WhatsAppen via 06-15482794. U kunt haar ook via sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com een mail sturen. Buiten de vakantie of weekenden om, zal zij altijd zo snel mogelijk op uw telefoontje of bericht reageren. 

Iedereen die in de gemeente Tynaarlo woont en zich gediscrimineerd voelt, kan bij het Meldpunt Discriminatie Tynaarlo terecht. Het meldpunt registreert discriminatieklachten en biedt kosteloos advies en hulp als dat nodig is. Het Meldpunt Discriminatie Tynaarlo is een onafhankelijke voorziening en bestaat uit mevrouw mr. J.P. Schrale-Oranje en mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven. 

Contact

Wilt u meer weten over de afhandeling van klachten die te maken hebben met discriminatie? Of direct een melding doen? Stuur dan een email naar antidiscriminatievoorziening@tynaarlo.nl onder vermelding van discriminatie. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente Tynaarlo, mevrouw J. Ottenhof via 0592 - 266 662. Deze medewerker geeft uw melding dan door aan het Meldpunt Discriminatie.

Over discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. Denk daarbij aan afkomst, geslacht (man/vrouw), seksuele geaardheid, leeftijd, godsdienst, handicap/chronische ziekte, burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd) nationaliteit, levensovertuiging, politieke gezindheid, arbeidsduur (fulltime/parttime) of arbeidscontract(bepaalde/onbepaalde tijd). Discriminatie kan in veel vormen voorkomen. Voorbeelden zijn onder meer uitschelden, bedreigen of fysiek geweld. Maar ook negeren en buitensluiten kunnen vormen van discriminatie zijn. 

Discriminatie is schadelijk en onwenselijk: Mogen zijn wie je bent, is een belangrijk fundament van de democratie. Discriminatie is dan ook verboden. Dat staat in artikel 1 van de Grondwet, het Wetboek van Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek. Wilt u meer lezen over discriminatie en wat u daartegen kunt doen? Kijk dan op de website van de Landelijke Vereniging Tegen Discriminatie.

Ook handig