Warmtetransitie

Hoe gaan de dorpen en wijken van de gemeente Tynaarlo energiezuinig worden en waar mogelijk van het aardgas af? Wanneer? En wat zijn mogelijke vervangers voor aardgas? Hoe kunnen we inwoners helpen bij deze zogeheten ‘energietransitie’? Dat zijn centrale vragen die de gemeente beantwoordt in de zogeheten Transitievisie Warmte (TVW). Via de Transitievisie Warmte informeert de gemeente Tynaarlo inwoners, bedrijven en organisaties over kansen voor verduurzaming. Speerpunt van de TVW is gericht op verduurzaming van woningen.

In 2020 is het programma duurzaamheid van de gemeente Tynaarlo vastgesteld. Daarin staat dat de gemeente inzet op het verminderen van CO2. Daar hoort ook de verduurzaming van gebouwen bij. Vanuit het Rijk ligt er de opdracht om als gemeente eind 2021 een eerste Transitievisie Warmte (TVW) vast te stellen. De TVW van de gemeente is een plan voor de overstap van aardgas naar duurzame warmte. De overgang van het verwarmen met aardgas naar het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen heet de warmtetransitie. 

Beschikbare warmtebronnen

In de gemeente Tynaarlo zijn weinig collectieve warmtebronnen beschikbaar. Tegelijkertijd is Tynaarlo ook een landelijke gemeente met veel buitengebieden en kleine dorpen. Voor veel woningen in de gemeente is daarom een collectieve oplossing niet mogelijk. Daarom zullen de meeste inwoners van de gemeente op eigen woningniveau maatregelen moeten nemen om energie te besparen en duurzame warmte toe te passen.  

Rol gemeente

De gemeente wil daar nu een adviserende en informerende rol in spelen. Ook wil de gemeente aansluiten bij de inzet van lokale bewonersinitiatieven, die zich richten op activiteiten rondom energiebesparing en verduurzaming. Daarnaast wil de gemeente de haalbaarheid van een aantal kansen voor kleinschalige collectieve warmteprojecten in kaart gaan brengen, zoals het gebruik maken van warmte uit oppervlaktewater.

Concept-Transitievisie Warmte ter inzage

Voordat de gemeenteraad de definitieve Transitievisie Warmte gaat vaststellen, ligt het concept ervan van 8 december tot en met 23 januari ter inzage in het gemeentehuis. De concept-Transitievisie Warmte is zowel fysiek als digitaal inzichtelijk. Inwoners en belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen via duurzaam@tynaarlo.nl en bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA te Vries.

Concept-Transitievisie Warmte van de gemeente Tynaarlo

Publieksversie Concept-Transitievisie Warmte

Digitale informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte Tynaarlo

Op maandag 17 januari 19.30 uur is er een digitale informatiebijeenkomst over de Transitievisie Warmte voor inwoners, organisaties en bedrijven. Voor meer informatie kijk op www.tynaarlo.nl/actualiteiten

De duurzaamste energie is de energie die je bespaart. Daarom is beginnen met isoleren van je woning altijd een goed idee. Meer informatie over energie besparen en verduurzamen is te vinden op www.drentsenergieloket.nl.

Wie graag een gratis advies op maat wil hebben, kan ook een afspraak maken voor een bezoek van een energiecoach via de lokale energiecoöperatie Drentse Aa. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar samendoen@ecdrentseaa.nl. Op dit moment zijn tien vrijwilligers uit de gemeente Tynaarlo opgeleid tot energiecoach.

Is het afdwingbaar om wijken van het aardgas af te laten gaan?

Op dit moment is nog niets verplicht en afdwingbaar. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er een algemene, gemeentelijke afsluitbevoegdheid komt, waarmee het transport van aardgas in aangewezen wijken kan worden beëindigd. Hiervoor is zorgvuldige aanpassing van wetgeving nodig, wat een flinke doorlooptijd met zich meebrengt. Onze aanpak is erop gericht om samen met inwoners tot een passende aanpak te komen voor de verduurzaming van de woningen in onze gemeente.

Wordt het een maatwerkaanpak per individuele woning?

De woningen in Tynaarlo zijn zeer divers en variëren van grote vrijstaande woningen tot een aantal appartementen. Ook hebben we te maken met gebieden waar woningen wijd verspreid staan. Hierdoor is het waarschijnlijk dat voor een groot deel van de woningen een individuele oplossing nodig zal zijn voor het duurzaam verwarmen ervan. Bij niet goed te isoleren woningen zal daarom sprake zijn van een hybride oplossing: Dit betekent een individuele elektrische warmtepomp die op koude dagen wordt aangevuld door (aard)gas met een gasketel. Als het aardgas weg zou vallen, zou daar een alternatief gas voor in de plaats moeten komen. Dit kan bijvoorbeeld groen gas zijn of (met extra aanpassingen) waterstofgas.

Mijn ketel is aan vervanging toe, wat nu?

We zullen inwoners en organisaties op de hoogte houden van het proces van de Transitievisie Warmte en de uitwerking ervan. Wat we op dit moment adviseren is dat de warmtevraag terugbrengen altijd raadzaam is. Bovendien kunt u, wanneer uw ketel aan vervanging toe is, ook de mogelijkheid onderzoeken van een hybride warmtepomp of de mogelijkheid om een ketel te leasen/huren. Voor vragen m.b.t. dit onderwerp kunt u ook goed terecht bij het gemeentelijk energieloket via www.drentsenergieloket.nl.

Hoe zit het met warmtepompen en geluidsoverlast?

Voor nieuwe lucht/water warmtepompen en airco's met buitenunits gelden sinds 1 april 2021 nieuwe geluidseisen.  Om geluidsoverlast te beperken mogen de installaties op de erfgrens met de buren ’s avonds en ’s nachts maximaal 40 decibel en overdag maximaal 45 decibel geluid produceren.

De bepalingsmethode voor de nieuwe geluidseisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 die gelijktijdig inwerking zal treden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan men echter vooraf aannemelijk maken dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van BZK een rekentool (ODS-bestand) laten opstellen en een daarbij behorende handleiding.

De geluideisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een woning geplaatste installatie. De warmtepomp zelf voldoet in het algemeen niet aan de 40 dB eis. Dit betekent dat de installatie op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moeten worden afgeschermd zodat 40dB niet wordt overschreden.

Wat zijn de mogelijkheden om dwingende energie besparende maatregelen op te leggen bij bouw/verbouw van woningen?

De verplichtingen voor nieuwbouw en verbouw worden bepaald door het Bouwbesluit. Hierop wordt toegezien bij het wel of niet verlenen van vergunningen. Een gemeente zou ook nog duurzamere maatregelen kunnen stimuleren via bepaalde constructies. Dergelijke mogelijkheden worden regionaal en landelijk onderzocht. 

Overige vragen

Via de website www.hieropgewekt.nl kun je meer veelgestelde vragen vinden over aardgasvrij wonen. Mocht u nog andere vragen hebben, dan kunnen deze ook gesteld worden via duurzaam@tynaarlo.nl.