Regionale Energiestrategie Drenthe

Je telefoon opladen, een douche nemen of het licht aandoen. De aardappels opzetten, de thermostaat wat hoger zetten. Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij stil staan. Dat moet natuurlijk ook in de toekomst zo blijven, maar dan moeten we investeren in schonere energie.

Fossiele brandstoffen als aardgas, olie en kolen raken op. En we stoten met elkaar te veel CO2 uit, waardoor het klimaat verandert. Doen we niets, dan krijgen we steeds meer last van heftige klimaatveranderingen, zoals grote droogte, wateroverlast en temperatuurschommelingen. Gelukkig zijn er alternatieven. We kunnen meer doen om energie te besparen. En zelf schone energie opwekken en gebruiken.

Hoe we dat de komende jaren in Drenthe zo al gaan doen, staat beschreven in de concept Regionale Energie Strategie (RES) 1.0, waarover de gemeenteraden, de algemene besturen van de waterschappen en Provinciale Staten zich vóór 1 juli (2021) moeten uitspreken.

Illustratie bij concept RES Drenthe

In 2030 moet volgens de RES 1.0 minstens een kwart van de in Drenthe verbruikte energie opgewekt worden met windenergie en grootschalige zonne-energie. Daarbij moet zorgvuldig met het Drentse landschap en de ruimte worden omgegaan. Daarom gaat de voorkeur uit naar zonnepanelen op daken, maar windenergie en zonnepanelen op land blijven noodzakelijk. 

De energiedoelstelling voor 2030 is een tussenstap. Al eerder hadden de Drentse overheden de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot in 2050 tot nul terug te brengen en geen aardgas meer te gebruiken.

Drenthe is ook al een stuk op weg. Zo is meer dan de helft van de duurzame-energieprojecten al gerealiseerd.

De overheden willen in de RES ook naar een meervoudig gebruik van de ruimte streven, zoals zonnepanelen op grote daken van agrarische bedrijven, bedrijfshallen, parkeerplaatsen en zandwinplassen en langs wegen.  

De gemeenten in Drenthe willen inwoners (blijven) betrekken bij het uitdenken en realiseren van concrete energieprojecten. Zo moeten ontwikkelaars van zonne- en windenergie omwonenden bij hun planontwikkeling betrekken. Ook is het doel dat inwoners en ondernemers voor minstens 50 procent eigenaar worden van energieprojecten binnen de eigen gemeente. 

De energieregio Drenthe is één van de dertig energieregio’s in Nederland. Elke regio ontwikkelt een RES.

Klik hier voor de Interactieve versie van de publieksvriendelijke versie.

 

Meer weten?

https://www.energievoordrenthe.nl

https://www.regionale-energiestrategie.nl

https://www.klimaatakkoord.nl/