Gemeente maait minder, voor meer natuur

De gemeente is onlangs weer gestart  met het maaien van het gras . Op sommige plekken wordt het gras kort gehouden en op andere plekken is het ruiger en zie je bloemen en kruiden bloeien. Wat is de gedachte hierachter? En hoe gaat de gemeente precies te werk?

Natuur in balans

De natuur blijft beter in balans als er een rijke biodiversiteit is. Hoe meer soorten bloeiende planten hoe beter dit is voor de soortenrijkdom wat betreft dieren en insecten. De gemeentelijke groenstroken spelen hierin een belangrijke rol. De bloeiende en ruigere bermen en grasveldjes bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten en tevens een beter leefgebied met schuilmogelijkheden voor verschillende kleine diersoorten. Zo worden er meer diersoorten aangetrokken. Dit zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de eikenprocessierups op een natuurlijke manier wordt bestreden, doordat er meer natuurlijke vijanden komen.
Om dit te bevorderen heeft de gemeente de afgelopen jaren o.a. verschillende veldjes, groenstroken en bermen ingezaaid met bloem- en kruidenmengsels. Ook het onderhoud is en wordt op diverse locaties aangepast. Op veel plekken maait de gemeente nog maar een of twee keer per jaar en op een aantal plekken wordt het maaien een jaar overgeslagen. Als bermen en grasveldjes helemaal niet meer worden gemaaid verdwijnen de bloemen en kruiden en zal er een bosrijke vegetatie ontstaan waarin minder insecten kunnen leven. 

Beheergroepen en ontwikkelingen

In het beheer van het gras kennen we verschillende grastypes. We hebben intensief gazon/ extensief gazon, brinken/extensieve grasvelden, bloemenweides en bermen. Ieder grastype heeft zijn eigen onderhoud: 

Intensief gazon/extensief gazon: Het gras binnen de bebouwde kom wordt grotendeels één keer per week gemaaid (intensief gazon). Maar er zijn ook veel locaties waar één keer in de 14 dagen wordt gemaaid. Dit is op plekken waar de grasgroei minder is door b.v. de aanwezigheid van bomen of door de grondsoort. Dit gebeurt met een cirkelmaaier en het gemaaide gras blijft liggen. Het gras rond de bomen blijft staan, zodat er schuilgelegenheid is voor insecten en de stam niet beschadigd wordt. Gazons met bloembollen worden pas vanaf begin juni gemaaid, als het loof van de bollen afgestorven is. Om het leefgebied van de insecten te vergroten zijn en worden er steeds meer grasveldjes niet meer als intensief dan wel extensief gazon onderhouden maar meer als bloemenweide.
Brinken/extensieve grasvelden: De gemeente kent een groot aantal brinken. Niet al deze brinken zijn in eigendom dan wel beheer bij de gemeente. Gemeentelijke brinken en weinig gebruikte grote grasvelden worden 3 x per jaar gemaaid door een cirkelmaaier of begraasd door Drentse heideschapen of Schoonebekers.
Bloemenweides: In bloemenweides streven we ernaar om zoveel mogelijk bloemen en kruiden te krijgen die passen bij de omgeving. Rond 1 juli wordt een beperkt deel van de bloemrijke grasstroken en velden voor het eerst gemaaid, daarbij blijven de bloeiende bloemen en kruiden zoveel mogelijk staan. Het gras blijft een aantal dagen liggen zodat de zaden van de uitgebloeide bloemen en kruiden verspreid worden en insecten de kans krijgen om weg te komen. Na een paar dagen wordt het bij elkaar geharkt en afgevoerd. Na de eerste maaibeurt komen de bloemen en daarmee de insecten snel terug. Eind september/begin oktober is de tweede maaibeurt. 

Ook dan blijft een deel (ca. 20%) van de bloemen en kruiden ongemaaid. Hierin kunnen de insecten overwinteren. 
Bermen: De gemeentelijke bermen proberen we te verschralen door het vrijkomende maaisel af te voeren. Hiermee hopen we een gevarieerde flora te creëren. De bermen die beschadigd zijn worden hersteld en ingezaaid met diverse soorten bloemen die van oorsprong ook in dit gebied voorkomen. Langs de smalle recreatieve fietspaden wordt waar nodig de eerste halve meter eind mei/begin juni en eind juli gemaaid. Rond de langste dag wordt langs drukke wegen en onoverzichtelijke kruispunten de 1e meter gemaaid. In het najaar wordt de 2e maaibeurt uitgevoerd. Ook in de bermen laten we ca. 20% staan. Waar kan worden machines ingezet die zoveel mogelijk insecten besparen.

Maatwerk

Vragen over het maaien? Neem contact op met de gemeente via het algemene nummer (0592-266 662). 

Maai mei niet

Om de biodiversiteit te bevorderen is er een landelijke actie “Maai mei niet”. Het doel is om zo weinig mogelijk te maaien waardoor de voeding voor insecten toeneemt. Bijen eten geen gras, ze willen bloemen. Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten.

Zoals bovenstaand beschreven maaien we in de maand mei veel grasvelden/bermen niet. Echter om de biodiversiteit te bevorderen willen we meer grasvelden in de bebouwde kom extensiever beheren. Dit echter wel in samenspraak met u als bewoner. Het niet wekelijks maaien wordt door velen niet gewaardeerd en als rommelig en onverzorgd ervaren. Ook niet iedere locatie is geschikt om extensief maaibeheer toe te passen. Zo willen we voorkomen dat lang gras over particuliere tuinen dan wel stoepen hangt. Tevens zijn bij het maaien van langer gras andere machines benodigd die niet overal inzetbaar zijn.
De grotere grasvelden die niet direct aan particuliere tuinen grenzen zijn uitermate geschikt om extensiever te maaien of zelfs om te vormen naar een bloemenweide. Dit moeten uiteraard geen speel- of trapveldjes zijn.
Vind u dat er bij u in de straat minder gemaaid kan worden? Wij staan er open voor en gaan graag met u in gesprek. We willen echter wel dat de directe aanwonenden dit gezamenlijk aanvragen via info@tynaarlo.nl.

U kunt natuurlijk ook met uw eigen gazon meedoen met 'maai mei niet'. 

Kijk voor meer informatie op de website www.maaimeiniet.nl.