Bijdrage aan huurkosten jeugdsoos

Het is mogelijk om van de gemeente Tynaarlo een tegemoetkoming te krijgen in de huurkosten van een jeugdsoos. Dat is een plek waar jongeren van 12 tot 21 jaar elkaar ontmoeten.

Belangstelling? Neem dan contact op via info@tynaarlo

Het college van B&W heeft hiervoor de Uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoosaccommodaties vastgesteld. Kosten voor activiteiten voor de jeugdsoos komen niet voor subsidie in aanmerking.

Uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoosaccommodaties

Artikel 1          Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo.
 2. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo
 3. Jeugdsoos: ontmoetingsplek waar jongeren (12 tot 21 jaar) elkaar kunnen ontmoeten. De jeugdsoos heeft een sociaal-culturele functie en draagt zo bij aan de sociale cohesie. De jeugdsoos wordt gerund door vrijwilligers, waarbij de jongeren zelf een actieve rol hebben.

Artikel 2          Doel

Vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Tynaarlo die gebruik maken van een accommodatie ten behoeve van een jeugdsoos te ondersteunen met een tegemoetkoming voor de betaalde huurkosten van de gebruikte accommodatie.

Artikel 3          Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt uitsluitend een tegemoetkoming in de huurkosten. De hoogte van de tegemoetkoming is gestoeld op een door de gemeente geacht reëel bedrag, gebaseerd op de huurkosten van vergelijkbare situaties, met een maximum van € 4.000,- per jaar.

Artikel 4          Aanvraag

 1. Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij het college, 13 weken voordat met de start van de jeugdsoos wordt begonnen of voordat de huurtermijn voor een jeugdsoosaccommodatie ingaat.
 2. De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Daarbij wordt in ieder geval overlegd:
 • de te verwachten huurkosten;
 • het verwachtte aantal deelnemers naar leeftijdscategorie;
 • een begroting;
 • een jaarplan;
 • de reden van oprichting en hoe de jeugd is/wordt betrokken;
 • hoe de begeleiding van de jeugdsoos is/wordt geregeld en hoe voor continuïteit in de begeleiding wordt zorggedragen.

Artikel 5          Procedure

 1. Het college beslist op een aanvraag conform artikel 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo.
 2. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt het bedrag van de subsidie en de wijze waarop dit na afloop van het jaar verrekend wordt.

Artikel 6          Verplichtingen

Zijn de daadwerkelijke huurkosten van de vrijwilligersorganisatie lager dan de verstrekte subsidie, bijvoorbeeld omdat een aanzienlijk deel van de activiteiten uitvalt, dan draagt de subsidieontvanger zorg voor de terugbetaling van het onbestede subsidiebedrag.

Artikel 7          Weigeringsgronden

 1. Indien er al sprake is van een sterk gereduceerd huurtarief.
 2. Subsidieaanvragen die gericht zijn op winst maken of die een bedrijfsmatig karakter hebben.
 3. Het aantal bezoekers van de jeugdsoos dusdanig is gedaald dat geen sprake meer is van een rendabele jeugdsoos.
 4. Er is onvoldoende begeleiding aanwezig in de jeugdsoos.
 5. Er is een alternatieve en naar het oordeel van de gemeente geschikte, goedkopere accommodatie beschikbaar in de nabije omgeving. Dit hoeft niet perse in het dorp zelf te zijn.

Artikel 8 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 1. Activiteiten die in de jeugdsoos plaatsvinden
 2. Overige vaste lasten (zoals gas, elektriciteit, water, verzekeringen, etc.)

Artikel 9          Verdeling van het subsidieplafond

De raad kan een subsidieplafond instellen. Het beschikbare bedrag is € 28.099,-.

Artikel 10         Slotbepalingen

 1. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2022 en eindigt op 1 augustus 2023.
 2. De regeling heeft een looptijd van 1 jaar en wordt daarna geëvalueerd.
 3. De gemeente ontwikkelt nieuw accommodatiebeleid. Dit beleid is erop gericht dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Deze regeling kan hierop worden aangepast.
 4. De regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoosaccommodaties 2022-2023.

 

Aanvraagformulier