Concept-Woonvisie 2023-2027 ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de concept Woonvisie 2023-2027  ter inzage wordt gelegd voor inspraak. De concept woonvisie lag eerder in het voorjaar van 2022 ter inzage. In totaal ontvingen wij 6 inspraakreacties. Naar aanleiding van de reacties zijn wij in gesprek gegaan met de woningcorporaties en huurdersverenigingen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de woonvisie, welk concept nu opnieuw ter inzage wordt gelegd. 

Direct de concept-woonvisie 2023-2027 inzien

Wij willen een gemeente zijn die ruimte biedt aan iedereen. Een aantrekkelijke woongemeente waarin elke inwoner passende woonruimte kan vinden. We streven naar gedifferentieerde wijken en dorpen. Dat doen we door bij nieuwbouw ruimte te maken voor sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen, naast woningen in het duurdere segment. We zetten daarbij in op het toevoegen van tenminste 250 sociale huurwoningen tot en met 2030. 

We gaan sturen op de woningbouwdifferentiatie middels een basisprogramma. We geven hierbij prioriteit aan: betaalbare woningen voor gezinnen, starters en passende woningen voor ouderen. Deze differentiatie borgt dat alle groepen aan bod komen, ook lagere inkomens en middeninkomens die zonder sturing in de huidige woningmarkt waarschijnlijk tussen wal en schip terecht komen. 

Zienswijze

Iedereen die dat wil kan in de periode van vanaf 7 juli tot en met 31 augustus de concept-woonvisie online inzien. Ook ligt er in het gemeentehuis een papieren exemplaar, deze kunnen geïnteresseerden tijdens kantooruren komen inzien. Een afspraak maken is niet nodig.

Tijdens de inspraakperiode kan een ieder een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan door een email te sturen naar info@tynaarlo.nl. Een brief schrijven kan ook: gemeente Tynaarlo, t.a.v. het college van B&W, Postbus 5, 9480 AA te Vries.

Vervolg

Alle reacties worden zorgvuldig afgewogen en waar mogelijk meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de Woonvisie. De reacties worden verzameld en beantwoord in een reactienota. Daarna wordt de (aangepaste) Woonvisie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ook handig