Publicatie voorgenomen verkopen

Waarom publiceren we voorgenomen verkoop en verhuur van gemeentelijk vastgoed?

De hoogste rechter in ons land heeft bepaald dat bij de uitgifte van een onroerende zaak door de gemeente (zoals verkoop en verhuur), iedereen de gelegenheid moet krijgen om een kans te maken op die onroerende zaak. Aan de hand van een selectieprocedure moet de gemeente dan een koper of huurder selecteren. Het bieden van deze gelegenheid om ‘mee te dingen’ hoeft niet als vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde is.

Hieronder leest u per categorie de voorgenomen verkopen en voorgenomen verhuur door de gemeente met daarbij de publicatiedatum. Ook leest u de afweging van de gemeente om tot verkoop of verhuur over te gaan.

Het bieden van deze gelegenheid om ‘mee te dingen’ hoeft niet als vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde is. Bij de verkoop van een groenstrook is dit in de meeste gevallen aan de orde. Als er sprake is van maar één serieuze gegadigde, moeten wij de voorgenomen verkoop openbaar bekendmaken. Daarbij moeten wij uitleggen waarom er volgens ons maar één gegadigde voor het perceel in aanmerking komt.

Groenstroken

De gemeente meent dat er in onderstaande verkopen sprake is van slechts één serieuze gegadigde omdat aan onderstaande criteria is voldaan.

Bij de verkoop van groenstroken wordt rekening gehouden met aan aantal criteria:

  • De groenstrook grenst aan woonperceel van de koper;
  • De groenstrook wordt gebruikt als uitbreiding van de bestaande tuin;
  • De oppervlakte van de te verkopen groenstrook is ondergeschikt aan het woonperceel;
  • Indien er meerdere woonpercelen aan de groenstrook grenzen, stellen wij de betreffende aanwonenden op de hoogte van de voorgenomen verkoop.

Als u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent, dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na de publicatiedatum een procedure beginnen bij de civiele rechter.

Op dit moment zijn er geen voorgenomen verkopen groenstroken.

Nutsbedrijven en nutsvoorzieningen

Bij de verkoop van een perceel grond ten behoeve van nutsvoorzieningen wordt rekening gehouden met een aantal criteria:

  • Het perceel grond zich leent om ingezet te worden voor de aanleg van een nutsvoorzieningenkast/station;
  • Het nutsbedrijf op deze locatie de netbeheerder is;
  • Het nutsbedrijf op het perceel een nutsvoorzieningenkast/station gaat realiseren voor levering van noodzakelijke nutsvoorzieningen;
  • De aanleg noodzakelijk is voor een goede infrastructuur en een goede infrastructuur een publiek belang is.

Als u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent, dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na de publicatiedatum een procedure beginnen bij de civiele rechter.

Op dit moment zijn er geen voorgenomen verkopen ten behoeve van de aanleg van een nutsvoorzieningenkast/station. 

Percelen grond

Op dit moment zijn er geen voorgenomen verkopen percelen grond.

De rechter heeft bepaald dat bij de verkoop van een onroerende zaak door de gemeente, iedereen de gelegenheid moet krijgen om een kans te maken op die onroerende zaak. Aan de hand van een selectieprocedure moet de gemeente dan een koper selecteren.

Bij de verkoop van particuliere bouwkavels wordt iedereen die een particuliere bouwkavel wil kopen om zelf een woning te bouwen en hier zelf in te wonen, in de gelegenheid gesteld om tijdens de uitgifte in te schrijven.

Bij een uitgifte van kavels is de 'uitgifte- en verkoopprocedure' van kracht, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Na de uitgifteperiode worden de kavels toegewezen op basis van de 'uitgifte- en verkoopprocedure'. Dit kan rechtstreeks als er slechts 1 inschrijver zich meldt voor een bouwkavel. Ontvangen we meer inschrijfformulieren dan dat er kavels zijn, dan wordt er geloot. Op deze manier voldoet de gemeente aan de selectieprocedure conform de uitspraak van de rechter.

Wilt u meer informatie over bouwkavels die op dit moment in verkoop zijn, klik dan op de website gemeentelijke nieuwbouwlocaties in Tynaarlo.

 

De voorgenomen verkoop van projectmatige bouwkavels is te vinden via de website officiële bekendmakingen. Hier kunt u ook lezen wat de gemeentelijke afweging is aangaande de voorgenomen verkoop.

De gemeente meent dat er in onderstaande gevallen sprake is van slechts één serieuze gegadigde. Als u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent, dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na de publicatiedatum een procedure beginnen bij de civiele rechter.

Nieuwe huurovereenkomsten

Op dit moment zijn er geen voorgenomen nieuw te publiceren huurovereenkomsten.

Verlengen huurovereenkomsten

Op dit moment zijn er geen voorgenomen huurovereenkomst verleningen.