Publicatie voorgenomen verkopen

Waarom publiceren we voorgenomen verkoop en verhuur van gemeentelijk vastgoed?

De hoogste rechter in ons land heeft bepaald dat bij de uitgifte van een onroerende zaak door de gemeente (zoals verkoop en verhuur), iedereen de gelegenheid moet krijgen om een kans te maken op die onroerende zaak. Aan de hand van een selectieprocedure moet de gemeente dan een koper of huurder selecteren. Het bieden van deze gelegenheid om ‘mee te dingen’ hoeft niet als vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde is.

Hieronder leest u per categorie de voorgenomen verkopen en voorgenomen verhuur door de gemeente met daarbij de publicatiedatum. Ook leest u de afweging van de gemeente om tot verkoop of verhuur over te gaan.

Het bieden van deze gelegenheid om ‘mee te dingen’ hoeft niet als vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde is. Bij de verkoop van een groenstrook is dit in de meeste gevallen aan de orde.  Als er sprake is van maar één serieuze gegadigde, moeten wij de voorgenomen verkoop openbaar bekendmaken. Daarbij moeten wij uitleggen waarom er volgens ons maar één gegadigde voor het perceel in aanmerking komt.

Groenstroken

De gemeente meent dat er in onderstaande verkopen sprake is van slechts één serieuze gegadigde omdat aan onderstaande criteria is voldaan.

Bij de verkoop van groenstroken wordt rekening gehouden met aan aantal criteria:

  • De groenstrook grenst aan woonperceel van de koper;
  • De groenstrook wordt gebruikt als uitbreiding van de bestaande tuin;
  • De oppervlakte van de te verkopen groenstrook is ondergeschikt aan het woonperceel;
  • Indien er meerdere woonpercelen aan de groenstrook grenzen, stellen wij de betreffende aanwonenden op de hoogte van de voorgenomen verkoop.

Als u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent, dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na de publicatiedatum een procedure beginnen bij de civiele rechter.

Op dit moment zijn er geen voorgenomen verkopen groenstroken;

Nabij gelegen perceelKadastraal perceelPublicatiedatum

Nutsbedrijven en nutsvoorzieningen

Bij de verkoop van een perceel grond ten behoeve van nutsvoorzieningen wordt rekening gehouden met een aantal criteria:

  • Het perceel grond zich leent om ingezet te worden voor de aanleg van een nutsvoorzieningenkast/station;
  • Het nutsbedrijf op deze locatie de netbeheerder is;
  • Het nutsbedrijf op het perceel een nutsvoorzieningenkast/station gaat realiseren voor levering van noodzakelijke nutsvoorzieningen;
  • De aanleg noodzakelijk is voor een goede infrastructuur en een goede infrastructuur een publiek belang is.

Als u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent, dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na de publicatiedatum een procedure beginnen bij de civiele rechter.

Op dit moment zijn er geen voorgenomen verkopen ten behoeve van nutsvoorzieningen.

Naastgelegen perceelKadastraal perceelPubicatiedatum

Percelen grond

Op dit moment zijn er geen voorgenomen verkopen percelen grond.

De rechter heeft bepaald dat bij de verkoop van een onroerende zaak door de gemeente, iedereen de gelegenheid moet krijgen om een kans te maken op die onroerende zaak. Aan de hand van een selectieprocedure moet de gemeente dan een koper selecteren.

Bij de verkoop van particuliere bouwkavels wordt iedereen die een particuliere bouwkavel wil kopen om zelf een woning te bouwen en hier zelf in te wonen, in de gelegenheid gesteld om tijdens de uitgifte in te schrijven.

Bij een uitgifte van kavels is de 'uitgifte- en verkoopprocedure' van kracht, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Na de uitgifteperiode worden de kavels toegewezen op basis van de 'uitgifte- en verkoopprocedure'. Dit kan rechtstreeks als er slechts 1 inschrijver zich meldt voor een bouwkavel. Ontvangen we meer inschrijfformulieren dan dat er kavels zijn, dan wordt er geloot. Op deze manier voldoet de gemeente aan de selectieprocedure conform de uitspraak van de rechter.

Wilt u meer informatie over bouwkavels die op dit moment in verkoop zijn, klik dan op de website gemeentelijke nieuwbouwlocaties in Tynaarlo.

 

De voorgenomen verkoop van projectmatige bouwkavels is te vinden via de website officiële bekendmakingen. Hier kunt u ook lezen wat de gemeentelijke afweging is aangaande de voorgenomen verkoop.

Nieuwe huurovereenkomsten

Op dit moment zijn er geen voorgenomen nieuw te publiceren huurovereenkomsten.

Verlengen huurovereenkomsten

Op dit moment zijn er geen voorgenomen  verlengde huurovereenkomsten te publiceren.

Kennisgeving voornemen tot verlenging recht van opstal voor een zendmast op gemeentegrond

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

De gemeente Tynaarlo geeft hierbij kennis van haar voornemen om ten behoeve van Mobile Radio Networks Vehicle B.V. (MRNV) het huidige recht van opstal te verlengen voor een periode van 15 jaar ten behoeve van het in standhouden en het exploiteren van een zendmast, op een perceel grond gelegen te Tynaarlo nabij Zuidlaarderweg 33, kadastraal bekend gemeente Vries, sectie W, nummer 1968, groot 85 m².

Voornemen tot aangaan overeenkomst

Bij akte d.d. 18 augustus 2011 is een recht van opstal met gebruiksrecht gevestigd tot het (bij)plaatsen, hebben, uitbreiden, onderhouden en zo nodig vervangen van een mast met apparatuur ten behoeve van een zend- en ontvangstinstallatie voor (mobiele) (tele- / data-) communicatie met bijbehorende kabels en leidingen hekwerken en bestrating. Dit is gevestigd door de gemeente ten gunste van KPN B.V. De rechten en verplichtingen van KPN B.V. inzake deze akte zijn van KPN B.V. overgegaan op haar rechtsopvolger MRNV.

Het recht van opstal kent een looptijd tot en met 8 oktober 2023.

De gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria, slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de voortzetting van het recht van opstal, namelijk MRNV. MRNV komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking vanwege het feit dat de gemeente de zittende opstalhouder redelijkerwijs als de enige serieuze gegadigde mag aanmerken. De door MRNV gedane investeringen (opstalhouder is eigenaar van de geplaatste zendmast) vormen namelijk een objectief, toetsbaar en redelijk criterium op grond waarvan de gemeente MRNV een voorrangspositie mag geven, en het recht van opstal voor een periode van 15 jaar wil verlengen. 

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze transactie? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na datum van deze publicatie een kort geding aanhangig maken bij de rechtbank Noord-Nederland. 

Als u dit niet binnen deze 20 dagen doet, dan kunnen er geen aanspraken meer tegen de gemeente Tynaarlo worden gemaakt over deze voorgenomen voortzetting van het opstalrecht en ziet de gemeente zich bevestigd in de opvatting dat de voortzetting van het opstalrecht ten gunste van de zittende opstalhouder als enige serieuze gegadigde rechtmatig is.

De gemeente Tynaarlo publiceert dit voornemen op 14 september 2023.