Jaarrekening 2022: positief resultaat, maar voorzichtigheid geboden voor tekorten vanaf 2026

De gemeente Tynaarlo heeft het kalenderjaar 2022 afgesloten met een positief resultaat. Dat blijkt uit de jaarrekening die het College van B&W heeft gepresenteerd. Het begrotingsoverschot bedroeg in 2022 10 miljoen euro, vooral door een aantal incidentele meevallers.

De gemeente blijft investeren in de samenleving, juist vanwege de verschillende crises die nu spelen. Daarom wordt van het begrotingsoverschot onder andere een deel gereserveerd voor de toekomstige opvang van Oekraïners (2,4 miljoen euro) en voor de verwachte extra kosten van woningbouw (2,1 miljoen euro). Ook vindt de gemeente het noodzakelijk om op korte termijn extra te investeren in het veiliger maken van wegen en fietspaden en het oplossen van verkeersknelpunten (1,9 miljoen euro).

Crisisfonds

Voor 2023 is door de gemeenteraad een crisisfonds beschikbaar gesteld van 500.000 euro. Dit bedrag komt uit het begrotingsoverschot en is bedoeld voor inwoners die door de hoge energiekosten en de inflatie in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Ook is een subsidie beschikbaar gesteld voor maatschappelijke activiteiten die inwoners financieel zelfredzamer maken. Sinds 17 mei kunnen inwoners een beroep doen op dit fonds.

Reserve opbouwen

Het resterende bedrag, ruim 3 miljoen euro, wordt gereserveerd om de vanaf 2026 te verwachten tekorten op te kunnen vangen. Het resultaat is dan ook minder rooskleurig dan de getallen doen vermoeden, waarschuwt wethouder Hans de Graaf: “Vanaf 2026 krijgen we, zoals alle gemeenten in Nederland op grond van de huidige stand van zaken, substantieel minder geld uit Den Haag. Hier wordt landelijk nog over gesproken door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie, waarbij de verwachting is dat hier een oplossing voor komt. Desalniettemin is voorzichtigheid geboden.”

Met vertrouwen vooruit

“We hebben in 2022 een aantal ontwikkelingen in gang gezet, die de komende tijd verder vorm en inhoud krijgen”, blikt De Graaf vooruit. “We staan voor een uitdagende periode. Financiële zekerheden die we in het verleden hadden zijn voor het komende jaar onzeker. Daarom is een spaarpot op dit moment noodzakelijk.”

Meer weten?

U vindt de stukken van de jaarrekening op deze besluitenlijst van het college van B&W.