Informatie opvragen via de Wet open overheid

Iedereen kan bij ons als gemeente informatie opvragen over hoe wij handelen, en over hoe en waarom een besluit genomen is. Dat kan via een een Wet open overheid verzoek (Woo-verzoek). Zo'n verzoek kunt u hieronder eenvoudig via onze website indienen.

Direct een Woo-verzoek indienen

De Woo-contactpersoon

Er is een Woo-contactpersoon bij de gemeente die u kan helpen de gewenste informatie te krijgen. U kunt hem bereiken via woo@tynaarlo.nl, of telefonisch via 0592-266662.

Een Woo-verzoek indienen

Het Woo-verzoek kunt u op verschillende manieren indienen:

 • Direct via onze website;
 • Per brief: stuur een brief aan de gemeente Tynaarlo met daarin aangegeven over welk beleid u informatie opvraagt, welke documenten u wilt ontvangen, uw naam, adres, woonplaats en eventueel uw telefoonnummer en e-mailadres.
  • Gemeente Tynaarlo
   t.a.v. de Woo-coördinator
   Postbus 5
   9480 AA Vries
 • Per e-mail: stuur uw verzoek naar woo@tynaarlo.nl en geef daarin aan over welk beleid u informatie opvraagt, welke documenten u wilt ontvangen, uw naam, adres, woonplaats en eventueel uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Mondeling: u kunt telefonisch contact opnemen met de Woo-contactpersoon via ons algemene telefoonnummer: 0592-266662.

Waar gaat een Woo-verzoek over?

Een Woo-verzoek moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: het moet gaan over het beleid van de gemeente en de gevraagde informatie moet beschikbaar zijn.

Reactie

Binnen 4 weken ontvangt u van ons een beslissing op uw verzoek. De termijn kan eenmaal 2 weken worden verlengd. Als we niet op tijd een besluit hebben genomen kunt u direct beroep instellen.

Kosten

Wij kunnen kosten (leges) in rekening brengen voor het kopiëren of digitaal verstrekken van de documenten.

Wanneer verstrekken we geen informatie

In een aantal gevallen verstrekken wij geen informatie. Deze zogenoemde uitzonderingsgronden zijn onder andere:

 • als het de eenheid van de Kroon in gevaar kan brengen of de veiligheid van de staat kan schaden;
 • als het gaat om vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens van personen of bedrijven;
 • als het gaat om bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens;

Soms moet de gemeente een bijzonder belang van de overheid afwegen tegen het algemene belang van openbaarheid. Weegt het bijzondere belang zwaarder, dan wordt openbaarmaking geweigerd. Bijzondere belangen zijn o.a.:

 • financiële en economische belangen;
 • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 • het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te nemen van informatie;
 • het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokkenen;

De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern overleg, voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne overleg.

Hier vindt u informatie die op basis van de Wet open overheid (Woo) openbaar is gemaakt. Deze informatie is voor iedereen beschikbaar. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) en de Wet open overheid (Woo) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Bekijk de Woo-verzoeken op de overzichtspagina.