Financiën

De gemeente werkt met een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening. Dit wordt ook wel het 'begrotingsproces' of de 'planning- & controlcyclus' genoemd. Dit is een doorlopend proces. Door regelmatig te kijken hoe het staat met de voortgang van de plannen en de gemaakte kosten, kan het gemeentebestuur zijn voornemens bijsturen of nieuwe afspraken maken.

Per raadsperiode van vier jaar stelt de gemeenteraad een politieke termijnagenda op, met de onderwerpen die de gemeenteraad het belangrijkste vindt. Het college van burgemeester en wethouders 'vertaalt' deze agenda vervolgens in een collegeprogramma. Het zet daarin ook plannen die het zelf belangrijk vindt. Om het collegeprogramma te realiseren, stelt het college van B&W jaarlijks meerdere documenten op: 

  • De perspectievennota. Vormt de basis voor de begroting. De gemeenteraad stelt de nota in mei of juni vast.
  • De begroting. Hierin staan de voornemens van de gemeenteraad voor de komende jaren en wat die maximaal mogen kosten. De gemeenteraad stelt de begroting vóór 15 november vast.
  • De voorjaarsbrief. Deze geeft weer hoe het gaat met de lopende begroting. De voorjaarsbrief komt uiterlijk 1 juni uit.
  • De najaarsbrief. De tweede tussenrapportage over het lopende begrotingsjaar. De gemeenteraad bespreekt de brief in december. 
  • De jaarrekening. Hierin wordt de balans opgemaakt na afloop van het begrotingsjaar. Er staat in of de plannen zijn uitgevoerd en wat dit heeft gekost. De gemeenteraad stelt deze vóór 15 juli vast.

Via www.raad.tynaarlo.nl komt u op de website van de gemeenteraad terecht. Daar vindt u naast onderstaande financiële stukken ook de eventuele moties, amendementen en raadsbesluiten terug. Ook vindt u daar alle overige vergaderingen van de gemeenteraad inclusief video-opnames.