College van B&W


De burgemeester en de wethouders hebben spreekuren waarop u langs kunt komen met vragen, ideeën of andere zaken. Wilt u langskomen? Neem dan telefonisch contact op met het bestuurssecretariaat via 0592-266662.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. De burgemeester is voorzitter. Wat het college in die vergaderingen heeft besproken en besloten leest u in de besluitenlijsten.

Op de foto van links naar rechts: gemeentesecretaris/directeur Van Nieukerken, wethouder Van Dijk, burgemeester Thijsen, wethouder Hofstra, wethouder Lammers en wethouder Berends

Collegemanifest

Het coalitieakkoord is vastgelegd in het collegemanifest 'Samenwerken in Vertrouwen'. In het collegemanifest staan de belangrijkste beleidsonderwerpen en afspraken voor de periode van 2014-2018 die het college wil uitvoeren. Onderaan deze pagina kunt u het manifest downloaden.

Portefeuille Algemeen bestuur en Veiligheid

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Veiligheidsregio Drenthe, brandweer en rampenbestrijding
 • Integrale vergunningverlening en handhaving
 • Publiekszaken
 • Interne organisatie
 • Communicatie
 • Marktwezen en evenementen
 • Internationale samenwerking en EU-zaken
 • Intergemeentelijke samenwerking en Samenwerking Drentsche Aa
 • Kleine kernen (gebiedsgericht werken)

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidregio Drenthe
 • Lid algemeen bestuur Gezagsdriehoek Noord-Drenthe
 • Lid Bestuurlijk Veiligheidsoverleg
 • Bestuurslid Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
 • Voorzitter VDG-commissie Ruimte en Wonen
 • Secretaris en penninmeester van de Kraus-Groeneveld-stichting

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de burgemeester hiervoor geen loon ontvangt.

Portefeuille Financiën en Economie (locoburgemeester)

 • Financiën
 • Economische Zaken (inclusief Regiovisie)
 • Bedrijvencontacten
 • Recreatie en Toerisme
 • Grondzaken en Vastgoedbedrijf
 • Verkeer Ter Borch
 • Gemeente-overstijgende en regionale verkeersafwegingen
 • AvA Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Stuurgroep fietssnelweg Assen - Groningen
 • Transferium
 • Accommodatiebeleid
 • Centrumontwikkeling Zuidlaren
 • Centrumplan Eelde
 • Centrumplan Vries
 • Gebiedsgericht werken: Vries en Tynaarlo

Nevenfuncties

 • Voorzitter algemeen bestuur Meerschap
 • Lid algemeen bestuur Recreatieschap
 • Lid Samenwerking Zuidlaardermeer Gemeenten
 • Lid bestuur Stichting Geopark De Hondsrug
 • Lid Commissie Financiën Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Lid Stuurgroep Fietssnelweg Assen - Groningen
 • Lid Verkeer- en Vervoerberaad
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
 • Plaatsvervangend lid bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
 • Lid Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Financiën Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Energie en Mobiliteit VDG
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie VDG
 • Plaatsvervangend lid Groningen Airport Eelde N.V.
 • Plaatsvervangend lid VEGANN
 • Plaatsvervangend lid bestuur VDG
 • Lid Stuurgroep Regio Groningen - Assen
 • Lid Regio Groningen - Assen, programma Economisch Platform
 • Lid Regio Groningen - Assen, programma Bereikbaarheid (POVV)
 • Lid Regio Groningen - Assen, programma Kwaliteitsbewaking Stad en Land
 • Lid Convenant met de Stichting Drentse Bedrijfslocaties
 • Lid Algemeen Bestuur samenwerkingsverband P10

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

Portefeuille Ruimtelijke Ordening, Onderwijs, Kunst en Cultuur

 • Ruimtelijke Ordening (inclusief Regiovisie)
 • Kunst en Cultuur
 • Onderwijs
 • Representatie
 • Natuur en Landschap
 • Landbouw

Nevenfuncties

 • Lid Overlegorgaan Drentsche Aa
 • Lid Gebiedscommissie Drentsche Aa
 • Lid Gebiedscommissie Hunze
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Meerschap
 • Plaatsvervangend lid Recreatieschap
 • Plaatsvervangend lid Samenwerking Zuidlaardermeer Gemeenten
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs en Cultuur Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen VDG
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Energie en Mobiliteit VDG
 • Deelname overlegstructuur Stichting Baasis
 • Deelname Schoolbestuurlijk Overleg
 • Plaatsvervangend lid Stuurgroep Regio Groningen - Assen
 • Plaatsvervangend lid Regio Groningen - Assen, programma Bereikbaarheid (POVV)
 • Plaatsvervangend lid Convenant met de Stichting Drentse Bedrijfslocaties

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

Portefeuille Inkomen, Zorg en Ondersteuning

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Sociale Zaken
 • Welzijn
 • Schuldhulpverlening en Armoedebeleid
 • Volksgezondheid
 • (Jeugd)Zorg
 • Sport
 • Volkshuisvesting
 • Participatiewet
 • Samenwerking ISD/Alescon

Nevenfuncties

 • Berends Support BV DGA*
 • Bestuurslid Natuurlijk Resultaat
 • Vice-voorzitter GSV Be Quick 1887
 • Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Werkplein Drentsche Aa
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Lid Algemeen Bestuur Alescon
 • Lid Stuurgroep Publiek Vervoer Drenthe
 • Lid Algemeen Bestuur Bestuurlijk Overleg Jeugd
 • Lid Voorbereidend Bestuurlijk Overleg Jeugd
 • Lid Bestuurlijk Overleg Noord- en Midden-Drenthe Wmo en Jeugd
 • Lid Bestuurlijk Overleg Beschermd Wonen
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sport VDG
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen VDG
 • Lid Regio Groningen - Assen, Bestuurlijke Begeleidingsgroep (WBO)
 • Lid Regio Groningen - Assen, Kwaliteitsbewaking Stad en Land (Wonen)
 • Lid Participatieraad Stichting Dementie Drenthe
 • Lid Zorgplein Noord Arbeidsmarktbeleid
 • Bestuurlijk Overleg Stichting Eelder Woningbouw en Woonborg
 • Portefeuillehouderoverleg RMC

* Behalve de werkzaamheden voor Berends Support BV zijn de bovenstaande nevenfuncties onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

Portefeuille Openbare Ruimte en Arbeidsmarktparticipatie

 • Wegen, Verkeer en Vervoer (met uizondering van verkeer Ter Borch en gemeenteoverstijgende verkeersvraagstukken)
 • Mobiliteit (inclusief Regiovisie)
 • Afval, Milieu en Duurzaamheid
 • Riolering en Waterhuishouding
 • Openbare Verlichting
 • Openbaar Groen en Begraven
 • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Arbeidsmarktparticipatie (inclusief Participatiewet)
 • Samenwerking ISD/Alescon
 • Gebiedsgericht werken: Groningen Airport Eelde

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Werkplein Drentsche Aa
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Alescon
 • Lid Algemeen Bestuur Eems-Dollard-Regio
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
 • Lid Stichting STIVAM
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Energie en Mobiliteit VDG
 • Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde N.V. (GAE)
 • Waterleidingsmaatschappij Drenthe N.V. (WMD)
 • Lid Algemeen Bestuur Agenda van de Veenkoloniën
 • Lid Klankbordgroep Waterketen
 • Bestuurlijk Overleg Breedband

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

Ook handig

 1. Collegemanifest gemeente Tynaarlo (pdf, 705.79 KB)