College van B&W


De burgemeester en de wethouders hebben spreekuren waarop u langs kunt komen met vragen, ideeën of andere zaken. Wilt u langskomen? Neem dan telefonisch contact op met het bestuurssecretariaat via 0592-266662.

Het college van burgemeester en wethouders 2018-2022, van links naar rechts: Pepijn Vemer, Johannes van Nieukerken (gemeentesecretaris), René Kraaijenbrink, Marcel Thijsen (burgemeester), Hans de Graaf, Henk Lammers en Oetra Gopal.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. De burgemeester is voorzitter. Wat het college in die vergaderingen heeft besproken en besloten leest u in de besluitenlijsten.

Portefeuille

 • Wettelijke taken
 • Handhaving
 • Ruimtelijke Ordening
 • Mijnbouw- en aardbevingsschade
 • Representatie
 • Veiligheidsregio Drenthe
 • Dienstverlening en ICT
 • Marktwezen
 • Personeel & organisatie
 • Publiekszaken & veiligheid 
 • Brandweer 
 • Intergemeentelijke samenwerking

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidregio Drenthe
 • Lid algemeen bestuur Gezagsdriehoek Noord-Drenthe
 • Lid Bestuurlijk Veiligheidsoverleg
 • Voorzitter VDG-commissie Ruimte en Wonen
 • Secretaris en penninmeester van de Kraus-Groeneveld-stichting

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de burgemeester hiervoor geen loon ontvangt.

Leefbaar Tynaarlo || 1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Economische zaken
 • Ontwikkelbedrijf
 • Recreatie & toerisme
 • Landbouw
 • Landschap
 • Natuur
 • Ruimtelijke ordening
 • GAE-ontwikkeling omgeving
 • Omgevingsvisie

Gebiedsgericht

De Groeve, Midlaren, Oudemolen, Taarlo, Tynaarlo, Zeegse, Zuidlaarderveen

Nevenfuncties

 • Recreatieschap Drenthe: lid
 • Eems-Dollard Regio (EDR): lid
 • RUD: plaatsvervangend lid
 • Veiligheidsregio Drenthe: plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
 • Meerschap: plaatsvervangend lid
 • N.V. Groningen Aiport Eelde: plaatsvervangend lid vertegenwoordiging stuurgroep
 • Agenda voor de Veenkoloniën: lid stuurgroep
 • P10 Samenwerkingsverband: lid Algemeen Bestuur
 • Regio Groningen Assen 2030, programma Economisch Platform: lid
 • Bestuurlijke voorbereidingscommissie Drentsche Aa: lid
 • Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa: lid

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

  GroenLinks || 2e locoburgemeester

  Portefeuille

  • Kunst & cultuur
  • Jeugdzorg
  • Schuldhulp en armoedebeleid
  • Sociale zaken
  • Volksgezondheid
  • Welzijn
  • Wmo
  • Zorg
  • Duurzaamheid

  Gebiedsgericht

  Eelde-Paterswolde

  Nevenfuncties

  • Lid adviesraad lectoraat weerbaarheid LVB aan de Stenden Hogeschool Leeuwarden
  • Voorzitter praten over gezondheid van UMCG en VUmc
  • Actief als dagvoorzitter (kennisdag FIOM, verdiepingsmiddag Kopland en Veilig Thuis)
  • Lid van Kring van Veiligheid, initiatief NJI en Movisie
  • Lid Regiegroep personalized and customized health in opdracht van provincie Groningen
  • Werkplein Drentsche Aa (WPDA): lid algemeen bestuur
  • Alescon: lid algemeen bestuur
  • GGD Drenthe: lid
  • Publiek Vervoer Groningen Drenthe: plaatsvervangend lid
  • N.V. Watermaatschappij Drenthe (WMD): plaatsvervangend vertegenwoordiger Aandeelhoudersverg.
  • VEGANN: plaatsvervangend lid
  • Stichting Dementie Drenthe: lid participantenraad

  Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

   D66 || 3e locoburgemeester

   Portefeuille

   • Bedrijvencontacten
   • Onderwijs
   • Regiovisie
   • Volkshuisvesting en wonen
   • Overheidsparticipatie
   • Communicatie
   • Publiekszaken en dienstverlening
   • Integratie van nieuwkomers
   • omgevingswet

   Gebiedsgericht

   Vries

   Nevenfuncties (bezoldigd)

   De onderstaande nevenfunctie is bezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor loon ontvangt.

   • Vemer Holding BV, eigenaar

   Nevenfuncties (onbezoldigd)

   Alle onderstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

   • Universitair Medisch Centrum Groningen
   • Recreatieschap Drenthe: plaatsvervangend lid
   • Vereniging Drentse Gemeenten, VDG: lid
   • N.V. Bank Nederlandse gemeenten, BNG: plaatsvervangend lid
   • Regio Groningen Assen 2030: lid
   • Regio Groningen Assen 2030, programma Kwaliteitsbewaking Stad en Land (Wonen): lid

   CDA || 4e locoburgemeester

   Portefeuille

   • Afval en milieu
   • Wegen, verkeer en (openbaar) vervoer
   • Groenonderhoud en begraven
   • Riolering
   • Water
   • Glasvezelnetwerk
   • Openbare verlichting
   • Groningen Airport Eelde (bedrijfsvoering)
   • Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
   • Arbeidsmarktparticipatie

   Gebiedsgericht

   Zuidlaren

   Nevenfuncties

   • Werkplein Drentsche Aa (WPDA): lid algemeen en dagelijks bestuur
   • Alescon: lid algemeen en dagelijks bestuur
   • RUD: lid
   • Meerschap: lid
   • Publiek Vervoer Groningen Drenthe: lid
   • GGD Drenthe: plaatsvervangend lid
   • N.V. Groningen Aiport Eelde: vertegenwoordiger Stuurgroep
   • N.V. Watermaatschappij Drenthe (WMD): vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering
   • VEGANN (noordelijke gemeentelijke aandeelhouders Essent): vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering
   • Stichting STIVAM (afval): lid
   • Vereniging Drentse Gemeenten, VDG: plaatsvervangend lid
   • Regio Groningen Assen 2030, programma bereikbaarheid: lid
   • Zorgplein Noord, arbeidsmarktbeleid: lid
   • Stichting Dementie Drenthe: plaatsvervangend lid participantenraad
   • Reestdal Energie, voorzitter
   • ANWB bondsraad, lid
   • Gebiedscoöporatie Zuidwest Drenthe

   Bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

   ChristenUnie

   Portefeuille

   • Financiën
   • Grondzaken
   • Gemeentelijk vastgoed
   • Accommodatiebeleid
   • Sport

   Gebiedsgericht

   Bunne, De Punt, Donderen, Eelderwolde, Yde, Winde en Zeijen

   Nevenfuncties (bezoldigd)

   De onderstaande nevenfuncties zijn bezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor loon ontvangt.

   • Rekenkamercommissie Midden-Groningen: lid
   • Programmamanager gemeente Marum

   Nevenfuncties (onbezoldigd)

    De onderstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

    • N.V. Bank Nederlandse gemeenten, BNG: lid
    • Stichting STIVAM (afval): plv. lid

    Ook handig

    1. Samen, Open en Duurzaam Coalitieakkoord 2018-2022 (pdf, 1.14 MB)
    2. code_goed_openbaar_bestuur_tynaarlo.pdf (pdf, 102.37 KB)
    3. Uitvoeringsprogramma 2018-2022 (pdf, 2.35 MB)
    4. Register verbonden partijen oktober 2018 0 (pdf, 31.75 KB)