De leerplicht

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, is het belangrijk om naar school te gaan en een diploma te behalen. Daarom hebben we in ons land een leerplicht. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat het 5 jaar is geworden, in principe tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden.

De meeste kinderen in Nederland gaan al eerder naar school, als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels van de school voor de aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Kwalificatieplicht

Na de leerplicht volgt de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag waarop de leerling een zogeheten startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2, 3 of 4.

Tijdens de kwalificatieplicht gelden dezelfde regels als tijdens de leerplicht.

Leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ of ‘arbeid’ blijven kwalificatieplichtig zolang ze op school zitten. Pas als ouders hun kind uitschrijven, vervalt de kwalificatieplicht.

Vrijstelling van de leerplicht

Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Daarom moeten ouders ervoor zorgen dat hun kind op een erkende school staat ingeschreven.

In enkele gevallen worden ouders vrijgesteld van deze plicht:

  • als hun kind wegens lichamelijke of psychische gronden niet naar school kan
  • als ze bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs
  • als hun kind op een school in het buitenland wordt ingeschreven.

Als een van deze situaties het geval is, kunnen ouders bij de leerplichtambtenaar een beroep op vrijstelling doen.

Bijzonder verlof

In sommige gevallen is bijzonder verlof (toegestaan verzuim) mogelijk, bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis. Verlof tot maximaal tien dagen aanvragen kan bij de directeur van de school van het kind, voor méér dan 10 dagen bij de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar

Wanneer jongeren onder de 18 jaar niet naar school gaan, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Jongeren en/of ouders kunnen echter ook zelf contact met de leerplichtambtenaar opnemen. Hij/zij is er namelijk niet alleen om overtreders handhavend op de vingers te tikken. De ambtenaar zoekt ook actief oplossingen voor problemen die de schoolloopbaan van kinderen in gevaar kunnen brengen.

Vragen over de leer- en/of kwalificatieplicht? De leerplichtambtenaar beantwoordt ze graag! Bel 0592-266662 of mail: leerplicht@tynaarlo.nl

De gemeente heeft de wettelijke taak om alle jongeren boven de 18 jaar die niet naar school gaan en die nog geen startkwalificatie hebben behaald, te registreren en in beeld te houden. Zij worden voor de gemeente Tynaarlo begeleid door de trajectbegeleiders van RMC-regio Noord en Midden Drenthe. RMC Noord en Midden Drenthe is bereikbaar via e-mail: leerplicht-rmc@assen.nl