direct naar inhoud van 2.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Ter Borch, Rietwijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1730.BPTerborch-0301

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Masterplan Ter Borch

In het Masterplan zijn de ruimtelijke en programmatische hoofdstructuur van Ter Borch vastgelegd. In het verlengde daarvan zijn ontwerpprincipes gegeven voor de landschappelijke verankering, de openbare ruimte, de stedenbouwkundige verkavelingen en de architectuur. De hoofdstructuur en de inrichtingsprincipes definieren samen de randvoorwaarden voor de toen nog op stellen uitwerkingsplannen. Het Masterplan biedt voldoende speelruimte aan ontwerpers en andere betrokkenen om op hun eigen wijze bij te dragen aan de kwaliteit van Ter Borch. Doel van het Masterplan is om op alle schaalniveaus van Ter Borch, van de particuliere woning tot de stedenbouwkundige hoofdstructuur, betekenisvolle verschillen aan te brengen. Ongecoördineerde verschillen leiden niet tot verrijking, maar tot vergrijzing van het gebied. Het is van belang dat de vele (bouw)initiatieven een zekere collectiviteit uitstralen. Dat vraagt om een heldere regie, waarbij het Masterplan als script fungeert.

2.3.2 Structuurplan gemeente Tynaarlo 2020

De gemeente vormt een 'Groene Long' binnen de overwegend stedelijke regio Groningen-Assen. Het samenhangend stelsel van groene ruimten en veelzijdige, waardevolle landschappen vormt het basiskapitaal van de gemeente. Het zorgt voor een aangenaam en hoogwaardig woon- en verblijfsklimaat, in de schaduw van steden. De gemeente profiteert van de voorzieningen in de steden, maar levert tegelijkertijd een belangrijk aandeel in de woon-, leef- en verblijfskwaliteit van de regio. De werkgelegenheidspositie van de eigen bedrijvigheid is sterk. De ligging aan een hoogwaardig wegennet betekent, dat veel economische activiteiten op de regio zijn gericht en dat veel mensen elders wonen en in Tynaarlo werken en omgekeerd.

De toekomstige ontwikkeling van de gemeente wil de gemeente zo vormgeven, dat de Groene Long wordt versterkt. Daarom richt de gemeente zich op een gematigd groeiprogramma, waarbij de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten uitdrukkelijk als drager van ruimtelijke ontwikkelingen worden ingezet. Wat de 'rode functies' betreft wil de gemeente vooral ruimte bieden aan de woningvraag van de eigen bevolking, met bijzondere aandacht voor het goed huisvesten van knelgroepen, maar ook van economisch gebondenen die in de gemeente werken, maar er nog niet wonen. Bij deze laatste groep richt de gemeente zich vooral op het huisvesten van gezinnen met kinderen, om de relatief sterke vergrijzing van onze bevolking te doorbreken. Mede met het oog op dit laatste wil de gemeente goede voorwaarden blijven bieden voor de werkgelegenheidsontwikkeling in de gemeente. Vanuit een positie van kracht is het logisch dat er een beroep op de economisch sterke functies wordt gedaan om ook in financiële zin mee te werken aan de instandhouding en ontwikkeling van de Groene Long en het realiseren van stedenbouwkundige kwaliteiten op lokaal niveau.

Tynaarlo wil over 15 jaar nog steeds een groene gemeente met karaktervolle dorpen zijn. De woonfunctie is sterk en de grote, samenhangende natuurterreinen geven een ondertoon van rust. Dat is de buitenkant. De gemeente herbergt echter gelijktijdig een dynamische en veelzijdige economische 'binnenkant' van grote en kleine bedrijven. Enerzijds is dit te danken aan economische dragers als de bedrijventerreinen, luchthaven, bloemenveiling, Prins Bernardhoeve, zorginstellingen en werkgelegenheid bij de overheid, toerisme, horeca en dergelijke. Anderzijds speelt de kleinschalige economie een belangrijke rol. Deze bestaat uit allerlei combinaties van wonen en werken in de dorpen, het landelijk gebied en nieuwe initiatieven op het gebied van landbouw en recreatie.

Samengevat zijn de gemeentelijke ruimtelijke ambities voor de toekomst:

  • een groene gemeente met aandacht voor duurzame ontwikkeling;
  • een gemeente van verrassende rust door de waardevolle landschappen en grote natuurterreinen;
  • een aangename woongemeente met karaktervolle, leefbare dorpen;
  • wonen in kleine kernen waar het samen leven nog centraal staat;
  • een economisch gezonde gemeente door sterke werkgelegenheidsclusters;
  • een gemeente met een vitaal platteland waar een veelzijdige , vernieuwde economie tot ontwikkeling is gekomen;
  • een gemeente met gemeenschappelijke voorzieningen voor jong en oud;
  • een gemeente met toeristische trekpleisters die van nationale betekenis zijn;
  • een gemeente die voor haar eigen inwoners en toeristen over tal van routestructuren beschikt om te recreëren.

Hoewel de bevolking van de gemeente geen natuurlijke aanwas meer genereert (er is zelfs sprake van een sterfteoverschot), moet door een voortgaande daling van de gemiddelde huishoudensgrootte de woningvoorraad voorlopig toch nog worden uitgebreid. De berekeningen komen uit op een uitbreidingsbehoefte van circa 440 woningen voor de komende 10 jaar.

Vanuit de Regio Groningen-Assen was aan de gemeente een bouwopgave toebedeeld van 1.600 woningen. In februari 2012 zijn deze aantallen verlaagd tot een scenario van 1000 tot 1500 woningen per jaar voor de gehele regio . Voor Ter Borch en Eelde/Paterswolde geldt het hogere scenario waar dit samenhangt met de vraag naar excellente groenstedelijke woonmilieus. Het plan Ter Borch bij Eelderwolde richt zich op dit segment en past binnen de regionale prioriteitstellingen.