direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Plangebied
Plan: Ter Borch, Rietwijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1730.BPTerborch-0301

Hoofdstuk 3 Plangebied

De woonwijk Ter Borch bestaat uit drie deelgebieden (van noord naar zuid: Rietwijk, Tuinwijk en Waterwijk) en twee randen (west- en oostzijde, geheten de Autonome Loper en Het Groene Lint). De twee randen zijn zo ontworpen, dat de westzijde een goede overgang creƫert naar het open landschap in het buitengebied en de oostzijde aansluit op de bebouwing van de stad en de bebouwing op een verantwoorde manier aan de bestaande stedelijke structuur vastzet. De drie tussenliggende deelgebieden hebben hun eigen woonsfeer. Binnen deze deelgebieden zullen de wijken een eigen identiteit krijgen.

Het landschap van de Rietwijk in Ter Borch kent een aantal specifieke karakteristieken. De belangrijkste zijn de veenachtige ondergrond en een polderverkaveling. Deze laatste bestaat uit langwerpige stroken haaks op het Omgelegde Eelderdiep c.q het Eelderdiep zelf. Beide karakteristieken waren aanleiding om een Rietland omgeving de basis te laten vormen voor een woonmilieu. Waarbij de strookvormige verkaveling is doorvertaald in langwerpige eilanden, net als in de waterwijk. In de tuinwijk is deze karakteristiek terug te vinden in de verkaveling van de buurt.

Het beeld van de Rietwijk wordt bepaald door een natuurlijk omgeving met smalle dijkjes, brede sloten en rietoevers en daarop aansluitende bebouwing, gekenmerkt door toepassing van natuurlijke materialen met gedekte kleuren. Dit wordt versterkt door de wisselende richting van de straten en de mogelijke mix van dubbele en vrijstaande woningen in een woonveld.

In Rietwijk worden groene elementen ingezet die passen in het waterrijke woonmilieu, teneinde een ontspannen sfeer te creeeren. De woningen in Rietwijk komen hoger te liggen dan de omringende tuin, zodat het zicht op het water en de aangrenzende rietvelden wordt geoptimaliseerd. In Rietwijk zal het merendeel van de woningen bestaan uit vrijstaande en dubbele woningen met een schuine kapvorm. De kappen krijgen een helling van 20 tot 45 graden.

Het gebied Rietwijk wordt ontsloten door de Borchsingel,de hoofdontsluitingsweg die aan de oostkant langs het gebied loopt. Deze weg varieert door het hele uitbreidingsplan 'Ter Borch' in richting en profiel. In het zuiden sluit deze weg aan op de Groningerweg en in het noorden op het transferium Hoogkerk. De eilanden worden in de Rietwijk ontsloten met kleine dijkjes.

Brede rietkragen bepalen het beeld van Rietwijk. Alle waterlopen binnen het plangebied kennen rietoevers van circa vier meter breed. Het open water daartussen is tenminste zes meter. Om flexibiliteit in het plan te behouden is ervoor gekozen om een globaal bestemmingsplan op te stellen zodat kan worden ingespeeld op de snel veranderende woningmarkt en tevens het gebied nog flexibel kan worden ingevuld.

afbeelding "i_NL.IMRO.1730.BPTerborch-0301_0005.png"

Figuur 5: indicatieve planopzet Rietwijk Noord en Bungalowbuurt