direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid
Plan: Ter Borch, Rietwijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1730.BPTerborch-0301

2.2 Provinciaal beleid

2.2.1 Omgevingsvisie Drenthe

Provinciale staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. De Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot 2020. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal omgevingsplan (POPII) en is een integratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen; de provinciale ruimtelijke structuurvisie, het provinciaal milieubeleidsplan, het regionaal waterplan en het provinciaal verkeers- en vervoersplan. Nieuwe ontwikkelingen dienen in principe passend te zijn binnen dit beleidskader van de provincie.

De missie van de provincie is: 'Het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten'. De kernkwaliteiten die de provincie bepaald heeft voor Drenthe zijn:

  • a. rust, ruimte, natuur en landschap;
  • b. oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen);
  • c. naoberschap (leefbaarheid);
  • d. menselijke maat;
  • e. veiligheid;
  • f. kleinschaligheid (Drentse schaal).

Voor het aspect wonen is in de omgevingsvisie uitgebreid aandacht. In de visie is de doelstelling voor wonen gericht op bovenlokale afstemming van woonplannen in een regionale woonvisie. De regionale afstemming van de woningbouwopgave is van provinciaal belang. De bouwprogramma’s in Drenthe zijn relatief klein, maar met de toekomstige bevolkingsontwikkeling (daling) is het belangrijk om nu goede proces- en samenwerkingsstructuren te ontwikkelen. Niet alleen in tijden van groei, maar vooral als er ‘lucht’ uit bouwprogramma’s moet lopen is regionale afstemming cruciaal.

De provincie stuurt in de woonvisie op een kwantitatief plafond per regio en bundeling in (sub)streekcentra met als principe ‘inbreiding’ voor ‘uitbreiding’. Daarnaast vraagt de provincie aan de regio’s om invulling te geven aan regionale doelgroepenbenadering. De Regio Groningen-Assen is het meest verstedelijkte gebied in Noord-Nederland en heeft in het rijksbeleid de status van nationaal stedelijk netwerk. De hoofdopgave voor Groningen-Assen is in de ogen van de provincie het faciliteren van de te verwachten economische en demografische groei met een adequaat verkeer- en vervoersysteem. Over de woningbouw bij Ter Borch heeft de provincie in het kader van het moederplan al verschillende beoordelingsmomenten gehad. Zij heeft er mee ingestemd, dat woningbouw op deze locatie acceptabel is. Ze heeft het in de omgevingsverordening ook aangewezen als stedelijk gebied (zie figuur 4). Dit bestemmingsplan is in overeenstemming met de gemaakte afspraken.

2.2.2 Omgevingsverordening

De Provinciale Omgevingsverordening (POV) is opgesteld om het omgevingsbeleid uit het provinciaal omgevingsplan goed te kunnen uitvoeren en handhaven. De POV is vastgesteld op 9 maart 2011. Onder de POV vallen regels voor het saneren van de bodem en het onttrekken van grondwater en ook afspraken over ontgrondingen, grondwaterbescherming, stiltegebieden en de handhaving.

De provincie Drenthe heeft begin 2012 de 'Zevende wijzigingstranche van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe' ter inzage gelegd. In deze verordening worden door de provincie bindende zaken voorgeschreven aan gemeenten in de provincie. Ook ten aanzien van de inhoud van bestemmingsplannen zijn hierin voorwaarden opgenomen ter bescherming van provinciale belangen.

De provincie heeft in een eerder stadium al ingestemd met woningbouw op deze locatie. Daarom is het in de kaarten behorende bij de omgevingsverordening aangewezen als stedelijk gebied (zie figuur 4). Binnen het stedelijk gebied is uitbreiding van woningbouw mogelijk. Dit bestemmingsplan is dan ook in overeenstemming met de omgevingsverordening van de provincie.

afbeelding "i_NL.IMRO.1730.BPTerborch-0301_0004.png"

Figuur 4: bestaand stedelijk gebied

2.2.3 Regiovisie Groningen-Assen

Regiovisie Groningen-Assen is een samenwerkingsverband van de overheden in de regio rond Groningen en Assen. De visie is in december 1997 door de colleges van de toenmalig 17 gemeenten vastgesteld met de opdracht de projecten door partnergemeenten in samenhang te laten uitwerken. De Regiovisie is geen ruimtelijke plan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening, maar een samenwerkingsprogramma van de regionale overheden om te komen tot regionale ontwikkeling met behoud van de aanwezige kwaliteiten. In de Regiovisie geven de samenwerkingspartners hun visie op de ontwikkeling van de regio die zijn neerslag krijgt in plannen van provincies, gemeenten en waterschappen. De visie zal leiden tot investeringsbeslissingen bij marktpartijen en vele maatschappelijke organisaties. Indien het gedachtegoed van de Regiovisie wordt vertaald in provinciale omgevingsplannen en structuurplannen, dan worden uiteraard de wettelijk vereiste milieu- en ruimtelijke-ordeningsprocedures doorlopen.

Een belangrijk doel van de regiovisie was te komen tot een lijst van projecten waardoor in één keer geïnvesteerd kon worden in het Noorden met als doel de ruimtelijk-economische positie samenhangend te versterken. Een rijkscommissie (de Commissie Langman) leverde uiteindelijk het Langmanakkoord op, een lange termijn financieringsregeling van het Rijk. Inmiddels is het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) opgericht dat op uitvoering en financiering van de projecten moet toezien.

Belangrijk onderdeel van de versterking van de regio betrof de ontwikkeling van hoogwaardige woonmilieus in de nabijheid van de stad Groningen. Mensen met hogere inkomens vertrokken continue uit de stad. Vele van hen vertrokken naar Drenthe. Het idee ontstond om aan de zuidkant van de stad Groningen een grote wijk op te zetten voor deze groep, om verlies naar elders aan inkomens en inkomsten te voorkomen.

In de regiovisie is aangegeven dat de nieuwe woonwijken geen afbreuk mogen doen aan grootschalige landschapselementen en ecologische structuren. In de regiovisie zijn ontwerp aanwijzigingen opgenomen hoe de landschappelijke inpassing kan worden vormgegeven. . De woonwijk Ter Borch is ook opgenomen in deze visie. Het ontwerp van deze woonwijk is erop gericht om veel water en groen te realiseren binnen het plangebied. Er worden ruime groen-/natuurstroken aangelegd binnen het plangebied. Ook zal het gebied door de brede watergang in het westen een geleidelijke overgang krijgen naar het natuurgebied.