Wmo-voorzieningen

Wij willen als gemeente graag de zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan het sociale leven bevorderen. Want iedereen, met of zonder beperking, moet zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Bij voorkeur in de eigen leefomgeving. Als u dat niet lukt, kunt u contact opnemen met het sociaal team van de gemeente. Tijdens een zogeheten keukentafelgesprek zoekt u samen met iemand van het sociaal team naar de voor u best passende oplossing(en). Daarvoor kunnen verschillende maatschappelijke organisaties en (zorg)aanbieders in actie moeten komen.

Ga naar de informatie over het sociaal team

Soorten voorzieningen

 • Woonvoorzieningen en woningaanpassingen (zoals aanpassing van uw woning, traplift, toilet- en douchehulpmiddelen)
 • Hulp bij huishouding (voor als u niet alle huishoudelijke taken zelf kunt uitvoeren)
 • Vervoersvoorzieningen (zoals taxivervoer, gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats)

Een vraag om hulp op grond van de Wmo doorloopt de volgende stappen:

 • U neemt contact op met een van onze sociale teams.
 • Een sociaal-teamlid kijkt vervolgens wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen.
 • De gemeente schrijft hierna een zogeheten ‘ondersteuningsplan’. Hierin staan de mogelijke oplossingen en de Wmo-voorzieningen die u nodig heeft.

  Het ondersteuningsplan is meteen uw aanvraag voor deze voorzieningen. U hoeft dus geen aparte aanvraag meer in te dienen.

 • De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. U mag wel van tevoren een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Bezwaar en beroep indienen

Bent u het niet eens met de beslissing over de aangevraagde Wmo-voorziening? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Belangrijk nieuws over eigen bijdrage Wmo
Ontvangt u hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Zoals hulp bij huishouden, begeleiding of heeft u een woningaanpassing? Dan is dit een belangrijk bericht voor u. 

U krijgt mogelijk na maart bericht over uw eigen bijdrage
Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. Het CAK bepaalt op basis van uw situatie of u een eigen bijdrage moet betalen van maximaal € 19,- per maand. U ontvangt hierover bericht van het CAK:

 • U krijgt eerst een brief van het CAK over uw eigen bijdrage. Hierin staat of u een eigen bijdrage moet betalen. 
 • Als u een eigen bijdrage moet betalen, ontvangt u daarna de factuur van het CAK.  

Het CAK doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk klanten in maart een brief over de eigen bijdrage en/of factuur te sturen. 

Let op! Het CAK heeft aangegeven dat dit niet voor alle klanten gaat lukken. Het is dus mogelijk dat u pas na maart bericht van het CAK krijgt. Het CAK biedt hiervoor zijn excuses aan. 

Belangrijk om rekening mee te houden:

 • Geld opzij zetten: u ontvangt mogelijk de facturen van de eerste maanden in één keer. U moet dan in één keer meerdere maanden betalen. 
  Bijvoorbeeld: u ontvangt in maart de factuur voor januari, februari én maart. Dan krijgt u drie keer een factuur van € 19,-  is  € 57,-. Daarna krijgt u weer iedere maand één factuur. Houd hier rekening mee!
  Door bijvoorbeeld alvast € 19,-  voor iedere maand opzij te zetten.
 • In delen betalen Wilt u de facturen liever in delen betalen? Dat is mogelijk. Neem dan contact op met het CAK zodra u de factuur heeft ontvangen. U kunt dan een gratis betalingsregeling aanvragen.
  Let op: dit kan pas vanaf het moment dat u de facturen voor 2021 heeft ontvangen. 
 • Eigen bijdrage maximaal €19,-
  In 2021 is de eigen bijdrage Wmo van het CAK maximaal € 19,- per maand

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

 • U bent getrouwd of heeft een partner en minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt.
 • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Bekijk de video voor meer informatie.

Heeft u in 2021 vragen over de Wmo?
Sociaalteam@tynaarlo.nl kan u helpen met vragen over de hulp of ondersteuning die u ontvangt. U kunt ook bellen naar 0592-266737.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage en de betaling? Dan kunt u terecht bij het CAK.
Kijk op www.hetcak.nl/wmo2021 voor meer informatie.  

Kosten vervoersvoorzieningen
De kosten voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 83,05. Een duplicaat aanvragen van uw gehandicaptenparkeerkaart kost € 39,80.

Veel mensen willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Meestal is er maar weinig nodig om de woning zodanig aan te passen dat u er probleemloos kunt blijven wonen. Zo'n kleine aanpassing wordt een woonvoorziening genoemd. Soms zijn er grotere aanpassingen nodig of is verhuizen naar een geschikte woning de enige mogelijkheid. Hieronder meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Woningvoorziening

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een opklapbaar wandbeugel, een toiletverhoger of verhoogd toilet, een douchestoel of een toiletstoel.

De gemeente gaat er van uit dat iedereen in staat is het plaatsen van deze voorzieningen zelf te regelen en betalen. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal team. Heeft u deze woonvoorzieningen tijdelijk nodig (korter dan 6 maanden) dan kunt u deze lenen van thuiszorgwinkel Icare of Vegro.

Woningaanpassing

Bij woningaanpassing kunt u bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een traplift, het aanpassen van de badkamer, het verbreden van deuren voor een rolstoel, het realiseren van een slaap- en badkamer gelijkvloers of een woningsanering.

Soms is het praktischer dat u verhuist naar een aangepaste- of geschiktgemaakte woning. Voor informatie over woningaanpassing en verhuizen kunt u contact opnemen met het Sociaal team. Dat zoekt met u samen naar een passende oplossing.

Verhuizen

In sommige gevallen blijkt het onvermijdelijk om te kijken naar een andere woonoplossing. Hieronder enkele voorbeelden.

1. Aanleunwoning of seniorenwoning

Een aanleunvoorziening is een woning of een flat waar senioren zelfstandig kunnen wonen. Ze is altijd vlak bij een verzorgingshuis. De bewoner kan wanneer dat nodig is gebruik maken van de voorzieningen van het verzorgingshuis.

Om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning of aanleunflat heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor een seniorenwoning heeft u geen indicatie nodig. Voor informatie over aanleunwoningen en seniorenwoningen kunt u contact opnemen met een van de onderstaande organisaties:

2. Serviceflat

Een serviceflat is geen verzorgingshuis. U kunt een serviceflat het beste zien als een appartementencomplex met geheel zelfstandige seniorenwoningen, en een uitgebreid servicepakket.

3. Tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis

In verzorgingshuizen verblijven mensen die voor revalidatie geheel of gedeeltelijk verzorging nodig hebben. Verzorgingshuizen worden gedeeltelijk gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ook voor een tijdelijke opname in een verzorgingshuis is een indicatiestelling nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de onderstaande organisaties:

4. Alternatieve woonvormen

U kunt bij MEE Drenthe terecht voor informatie en advies over woonvormen voor mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking of een verstandelijke èn visuele beperking.

Door ouderdom, ziekte of handicap is het mogelijk dat u niet meer alle huishoudelijke taken zelfstandig kunt uitvoeren. Dit kan zowel van tijdelijke als langdurige aard zijn.

Er zijn dan verschillende mogelijkheden om hulp bij de huishouding in te schakelen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen in uw omgeving helpen u.
 • Particuliere hulp inhuren.
 • Gebruik maken van een maaltijdvoorziening.
 • Gebruik maken van een boodschappendienst.

Komt u hier zelf niet uit, dan kan het sociaal team u hierin ondersteunen.

Ondersteuning kwetsbare inwoners

Lukt het u door een verstandelijke of geestelijke beperking niet om de huishoudelijk hulp zelf te regelen? Dan kan de gemeente hierbij helpen. Er is dan sprake van een maatwerkvoorziening.

Vanaf 28 maart gelden er andere richtlijnen voor Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer. Gezien de huidige omstandigheden wordt er alleen gereden tussen 07.00 en 21.00 uur. In de bijlage 'Richtlijnen Wmo vervoer Corona' kunt u lezen wat er voor u is veranderd.

Taxipas

Graag attenderen wij u op de belbus. Die is voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere, normale vervoer vanwege lichamelijke of psychische redenen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting Trias. Is dit voor u geen uitkomst? Neem dan gewoon contact op met het sociaal team. En vraag of u recht hebt op een taxipas.

Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een loopbeperking of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Neem contact op met het sociaal team van de gemeente voor meer informatie.

Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u gehandicapt? Wilt u uw auto graag dichtbij uw voordeur parkeren? En heeft u al een gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen via het webformulier "aanvragen gehandicaptenparkeerplaats". Neem contact op met het sociaal team voor meer informatie.

Ook handig