Wmo-voorzieningen


Wij willen als gemeente graag de zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan het sociale leven bevorderen. Want iedereen, met of zonder beperking, moet zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Bij voorkeur in de eigen leefomgeving. Als u dat niet lukt, kunt u contact opnemen met het sociaal team van de gemeente. Tijdens een zogeheten keukentafelgesprek zoekt u samen met iemand van het sociaal team naar de voor u best passende oplossing(en). Daarvoor kunnen verschillende maatschappelijke organisaties en (zorg)aanbieders in actie moeten komen.

Soorten voorzieningen

 • Woonvoorzieningen en woningaanpassingen (zoals aanpassing van uw woning, traplift, toilet- en douchehulpmiddelen)
 • Hulp bij huishouding (voor als u niet alle huishoudelijke taken zelf kunt uitvoeren)
 • Vervoersvoorzieningen (zoals taxivervoer, gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats)

Een vraag om hulp op grond van de Wmo doorloopt de volgende stappen:

 • U neemt contact op met een van onze sociale teams.
 • Een sociaal-teamlid kijkt vervolgens wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen.
 • De gemeente schrijft hierna een zogeheten ‘ondersteuningsplan’. Hierin staan de mogelijke oplossingen en de Wmo-voorzieningen die u nodig heeft.

  Het ondersteuningsplan is meteen uw aanvraag voor deze voorzieningen. U hoeft dus geen aparte aanvraag meer in te dienen.
 • De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. U mag wel van tevoren een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Bezwaar en beroep indienen

Bent u het niet eens met de beslissing over de aangevraagde Wmo-voorziening? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedereen betaalt dan maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Het inkomen of vermogen telt niet meer mee bij de berekening van de eigen bijdrage.

Het Rijk heeft dit besloten om zorg en ondersteuning voor iedereen betaalbaar te houden. Inwoners die nu een eigen bijdrage betalen, krijgen van het CAK een brief met meer informatie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK.

Kosten vervoersvoorzieningen
De kosten voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 83,05. Een duplicaat aanvragen van uw gehandicaptenparkeerkaart kost € 39,80.

Veel mensen willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Meestal is er maar weinig nodig om de woning zodanig aan te passen dat u er probleemloos kunt blijven wonen. Zo'n kleine aanpassing wordt een woonvoorziening genoemd. Soms zijn er grotere aanpassingen nodig of is verhuizen naar een geschikte woning de enige mogelijkheid. Hieronder meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Woningvoorziening

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een opklapbaar wandbeugel, een toiletverhoger of verhoogd toilet, een douchestoel of een toiletstoel.

De gemeente gaat er van uit dat iedereen in staat is het plaatsen van deze voorzieningen zelf te regelen en betalen. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal team. Heeft u deze woonvoorzieningen tijdelijk nodig (korter dan 6 maanden) dan kunt u deze lenen van thuiszorgwinkel Icare of Vegro.

Woningaanpassing

Bij woningaanpassing kunt u bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een traplift, het aanpassen van de badkamer, het verbreden van deuren voor een rolstoel, het realiseren van een slaap- en badkamer gelijkvloers of een woningsanering.

Soms is het praktischer dat u verhuist naar een aangepaste- of geschiktgemaakte woning. Voor informatie over woningaanpassing en verhuizen kunt u contact opnemen met het Sociaal team. Dat zoekt met u samen naar een passende oplossing.

Verhuizen

In sommige gevallen blijkt het onvermijdelijk om te kijken naar een andere woonoplossing. Hieronder enkele voorbeelden.

1. Aanleunwoning of seniorenwoning

Een aanleunvoorziening is een woning of een flat waar senioren zelfstandig kunnen wonen. Ze is altijd vlak bij een verzorgingshuis. De bewoner kan wanneer dat nodig is gebruik maken van de voorzieningen van het verzorgingshuis.

Om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning of aanleunflat heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor een seniorenwoning heeft u geen indicatie nodig. Voor informatie over aanleunwoningen en seniorenwoningen kunt u contact opnemen met een van de onderstaande organisaties:

2. Serviceflat

Een serviceflat is geen verzorgingshuis. U kunt een serviceflat het beste zien als een appartementencomplex met geheel zelfstandige seniorenwoningen, en een uitgebreid servicepakket.

3. Tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis

In verzorgingshuizen verblijven mensen die voor revalidatie geheel of gedeeltelijk verzorging nodig hebben. Verzorgingshuizen worden gedeeltelijk gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ook voor een tijdelijke opname in een verzorgingshuis is een indicatiestelling nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de onderstaande organisaties:

4. Alternatieve woonvormen

U kunt bij MEE Drenthe terecht voor informatie en advies over woonvormen voor mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking of een verstandelijke èn visuele beperking.

Door ouderdom, ziekte of handicap is het mogelijk dat u niet meer alle huishoudelijke taken zelfstandig kunt uitvoeren. Dit kan zowel van tijdelijke als langdurige aard zijn.

Er zijn dan verschillende mogelijkheden om hulp bij de huishouding in te schakelen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen in uw omgeving helpen u.
 • Particuliere hulp inhuren.
 • Gebruik maken van een maaltijdvoorziening.
 • Gebruik maken van een boodschappendienst.

Komt u hier zelf niet uit, dan kan het sociaal team u hierin ondersteunen.

Ondersteuning kwetsbare inwoners

Lukt het u door een verstandelijke of geestelijke beperking niet om de huishoudelijk hulp zelf te regelen? Dan kan de gemeente hierbij helpen. Er is dan sprake van een maatwerkvoorziening.

Vanaf 28 maart gelden er andere richtlijnen voor Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer. Gezien de huidige omstandigheden wordt er alleen gereden tussen 07.00 en 21.00 uur. In de bijlage 'Richtlijnen Wmo vervoer Corona' kunt u lezen wat er voor u is veranderd.

Taxipas

Graag attenderen wij u op de belbus. Die is voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere, normale vervoer vanwege lichamelijke of psychische redenen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting Trias. Is dit voor u geen uitkomst? Neem dan gewoon contact op met het sociaal team. En vraag of u recht hebt op een taxipas.

Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een loopbeperking of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Neem contact op met het sociaal team van de gemeente voor meer informatie.

Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u gehandicapt? Wilt u uw auto graag dichtbij uw voordeur parkeren? En heeft u al een gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Neem contact op met het sociaal team voor meer informatie.