Onze Adviezen

Individualistische visie

- Transformatie krachtig doorzetten

De individualistische visie heeft zijn waarde afgelopen jaren volop bewezen in de vernieuwing van het beleid op het sociaal domein. Belangrijke principes daarvan zijn: benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid, leveren van maatwerk, cliëntgerichtheid, zelfredzaamheid, zelfregie, maatwerk en autonomie.

Breed gedragen is het besef dat we met deze principes goed op weg zijn, maar ook: dat we er nog niet zijn.

De belangrijkste adviezen vanuit de individualistisch visie:

  • Ga krachtig door met de transformatie/vernieuwing van het sociaal domein.
  • Met extra nadruk op vraaggerichtheid.
  • Blijf een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners.
  • Help hen waar zinvol hun zelfredzaamheid te vergroten.

Sociale visie

We kunnen de adviezen vanuit de sociale benadering in drie categorieën verdelen:

A. Ondersteun (faciliteer) initiatieven van groepen inwoners die samen iets moois tot stand willen brengen.
B. Daag groepen inwoners (bijvoorbeeld dorpsraden of verenigingen) uit om meer verantwoordelijkheid te nemen en biedt hun aan gemeentelijke activiteiten over te nemen.
C. Focus gemeentelijke uitgaven op de ondersteuning van duurzame samenlevingsverbanden.

Uiteraard geldt voor alle activiteiten: waar mogelijk inzet van mensen die weinig kans op een baan hebben en daardoor blijvend uit de boot dreigen te vallen.

a. Faciliteer sociale initiatieven van groepen inwoners

We hebben een fonds met geld nodig dat mogelijkheden biedt om de duurzame samenwerking tussen inwoners verder te bevorderen. Centraal daarbij moeten duurzame samenlevingsverbanden staan, zoals dorpsraden, buurtverenigingen, muziekverenigingen en sportclubs.
Ook energiecoöperaties zouden voor gemeentelijke bijdragen in aanmerking moeten kunnen komen. Samen werken aan een duurzame toekomst.

b. Biedt groepen inwoners aan gemeentelijke verantwoordelijkheden over te nemen

De overdracht van sportaccommodaties aan de verenigingen behoort hiertoe. Maar we kunnen er verder mee gaan. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud en beheer van groen- en speelvoorzieningen door buurt- of dorpsverenigingen die zij als 'hun groen' of 'hun speelvoorzieningen' ervaren.

c. Focus gemeentelijke uitgaven op de ondersteuning van duurzame samenlevingsverbanden

Focus de uitgaven voor sport en cultuur maximaal op de ondersteuning van groepsport en groepscultuur. Bijvoorbeeld bijdragen aan sport- en cultuureducatie (ook muziek) 100% via sport-, muziek- en andere cultuurverenigingen laten lopen en alleen groepsport en -cultuur subsidiëren.

Minstens zo belangrijk is de woningbouw. Cruciaal is dat op korte afstand van elkaar mensen wonen die elkaar kunnen helpen. Ouderen die kunnen oppassen op de kinderen van ouders. Bewoners die elkaar kunnen helpen bij ziekte en invaliditeit. Mensen die elkaar sportend op sleeptouw kunnen nemen. En zo voort.
Sociaal integrerende woningbouw is op meerdere niveaus mogelijk:

  • bouw van meergeneratiewoningen voor familieleden uit meerdere generaties;
  • bevorderen van sociaal diverse woningbouwcomplexen;
  • bevorderen van voldoende sociaal diverse buurten, wijken en dorpen; dus ook voldoende woningen voor jongeren, ouderen, nieuwkomers en mensen met een laag inkomen.

Collectieve visie

- Garandeer collectieve voorzieningen

Sommige collectieve voorzieningen zijn van groot belang, maar kunnen niet door vrijwillige bijdragen van individuele burgers worden gefinancierd. Daartoe behoren ook sommige culturele, sportieve en sociale voorzieningen, zoals voldoende goede plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Zij zijn van groot belang als ontmoetingsplek, maar ook voor de sociale activiteiten die er georganiseerd kunnen worden.

- Voorkom tussen de netten door vallen

De collectieve visie kan ook inspireren om inwoners verder te helpen die tussen de sociale vangnetten door zijn gevallen of dreigen te vallen. Voor alle sociale voorzieningen (bijstand, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, Wmo, jeugdzorg, passend onderwijs enz.) zijn de regels bedacht met een aantal concrete gevallen voor ogen. De praktijk is echter altijd diverser en verrassender dan de regels. Daardoor kunnen inwoners door de wetgever onbedoeld door de mazen van het vangnet op de grond terecht komen.

Daarom is een algemeen hardheidsclausule-fonds gewenst, waaruit het gemeentebestuur kan putten om mensen te helpen die tussen de vangnetten door dreigen te vallen.

- Experimenteer met basisinkomen

Een andere mogelijke sociale collectieve innovatie is invoering van een basisinkomen. Niet voor iedereen, maar voor een specifieke groep mensen. Hoe effectief en doelmatig zo'n basisinkomen werkelijk kan zijn, is moeilijk in te schatten. Experimenten zullen het duidelijk moeten maken.

- Leg je oor 'outreachend' te luister

Het is voor ons belangrijk om vraaggericht te zijn, maar sommige mensen zijn niet in staat om hun vraag te formuleren of ermee aan de bel te trekken. Bijvoorbeeld uit schaamte, gebrek aan zelfvertrouwen of angst. Dat is een van de oorzaken van economisch en sociaal blijvend buiten de boot vallen van mensen.
Daarom is het belangrijk niet alleen af te wachten totdat een inwoner zich met een probleem meldt, maar ook je oor te luister leggen bij scholen, huisartsen of andere mensen en instellingen die problemen vroegtijdig kunnen signaleren. Hiervoor moeten de teams effectief en doelmatig netwerken opbouwen.

- Heb voldoende oog voor uitvallers

Hou voldoende oog voor mensen die het ondanks marktprikkels niet gaat lukken sociaal en economisch een in hun beleving goede plek in de samenleving te krijgen. Denk aan GGZ-cliënten en mensen met te weinig talenten voor reële kansen op de arbeidsmarkt ('met een grote afstand tot de arbeidsmarkt'.)

- Accepteer dat soms regels nodig zijn

Soms zijn regels nodig, onder meer om de sociale participatie van minder mindervaliden te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan regels voor de toegankelijkheid van gebouwen

Altijd doen

Sommige adviezen worden door alle drie de levensbeschouwelijke visies gedeeld. De belangrijkste zijn:

1. Het belang van preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt voor het hele sociaal domein. Uiteraard komt er een moment waarop nòg meer geld minder oplevert dat het kost, maar volgens alle in de discussie betrokken mensen is dat moment nog (lang) niet gekomen.

2. Het belang van investeren in de vroege jeugd

In de eerste levensjaren ontstaan er bij sommige kinderen al achterstanden die ze nooit meer inhalen. Dit blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Daarom is onder meer opvoedingsondersteuning belangrijk.

3. Het belang van voorkomen en aanpakken van schulden

Onder veel sociale problemen liggen schulden als een van de diepste oorzaken. Daarom is het van groot belang om te proberen problematische schulden tijdig te signaleren, de groei ervan helpen te voorkomen en te helpen eenmaal ontstane problematische schulden te saneren. Onvoldoende financiële of personele capaciteit hiervoor mag nooit voorkomen.

4. Het belang van doelmatigheid

De zorgkosten nemen komende jaren steeds verder toe. Dat zet het niveau van de dienstverlening onder druk. Daarom is het van belang om waar mogelijk de effectiviteit en doelmatigheid van de in te zetten instrumenten te meten.

5. Het belang van nieuwe kansen grijpen

De toekomst biedt niet alleen bedreigingen, maar ook kansen. Die bestaan vooral uit technologische en sociale innovaties.

Digitale innovaties kunnen onder meer de vroegtijdige signalering van problemen versterken die inwoners boven het hoofd dreigen te gaan groeien. Dat versterkt de preventie, wat veel leed kan voorkómen, maar het kan ook kosten beperken.

Tot sociale innovaties behoren nieuwe woonvormen die de onderlinge hulp van inwoners vergemakkelijken en stimuleren. Daarnaast is er een toenemend aantal digitale onderlinge-hulp-initiatieven.

6. Het belang van gemeentelijke regie

We willen als hedendaagse overheid geen onnodig dominante rol spelen in de samenleving, maar we willen ook dat de instellingen op het sociaal domein voldoende met elkaar samenwerken. Vaak gaat dat niet vanzelf en is er een zekere mate van regie nodig.

7. Het belang van een integrale aanpak

Alleen een breed pakket aan acties kan succes hebben, en die liggen op verschillende beleidsterreinen en in verschillende begrotingshoofdstukken. Zonder voldoende integraliteit mislukt het beleid op het sociaal domein 100% zeker.

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land