Sociale doelen van de gemeente

Welk van haar sociale doelen haalt de gemeente op dit moment? Welke niet? En hoe komt dat?

Terug naar: Denk mee over onze sociale toekomst! || Zie ook: hoe meten we succes van het beleid?

Hieronder vind je de doelen die we tot nu toe geïnventariseerd hebben. In kolom twee beschrijven we wat we gedaan hebben en goed gaat en in kolom 3 wat nog niet goed gaat.

Onderaan tref je de conclusies aan.

In cursief: waar de gemeente geen of heel weinig invloed op heeft.

 

Doelen en subdoelen Wat hebben we gedaan en gaat goed Wat gaat nog niet goed
Algemeen    
In ons beleid en handelen staat de inwoner centraal
(randvoor-waarde)
 • De sociale teams in de dorpen zijn goed bereikbaar en steeds bekender geworden.
 • De hulpverleners en sociaal teamleden/ expertiseteam jeugd zetten inwoners steeds meer centraal.
 • Ons resultaatgericht aanbesteden: hierbij gaan sociale teams en aanbieders uit van het resultaat dat de inwoner wil behalen.
 • Burgerplatform opgericht om in samenwerking tussen inwoners en gemeente beleid te maken.
 • Sociaal Raadsvrouw ingesteld.
 • Betrokkenheid van een werkgroep van gemeenteraadsleden bij het sociaal domein.
 • Tevredenheid bij gebruikers van Wmo en Jeugdhulp: op en gedeeltelijk boven Drents gemiddelde.
 • Het gaat toch nog te vaak over inwoners en regelmatig niet met.
 • Voor inwoners van kleine kernen voelt het sociaal team niet als dichtbij.
Waar nuttig stimuleren van innovatie om onze doelen (nog) verder te bereiken
 • Via Transformatie en aanbesteding stimuleren we innovatie en verdere ontwikkeling van expertise.
 • Voortgang nog beperkt, kanteling bij sociale teams/ expertiseteam jeugd en zorgaanbieders komt langzaam op gang.
 • Afschalen van zware zorg naar lichtere vormen vergt betere samenwerking.
Zelfredzaamheid    
Zo veel mogelijk inwoners zijn zelfredzaam én inwoner zijn zoveel mogelijk zelfredzaam.
 • 90% van onze inwoners heeft geen hulp of ondersteuning van de gemeente nodig.
 • Toegang tot informatie neemt steeds verder toe.
 • Sociale teams geven informatie en advies, ook over algemeen toegankelijke voorzieningen.
 • Door preventieve maatregelen stimuleren we dat inwoners langer fit en gezond blijven en signaleren we eerder problemen bij inwoners. Bijvoorbeeld Sociaal Vitaal, sport, Jongeren op Gezond Gewicht, Grip en Glans, ondersteuning van Mantelzorgers, cursus Mantelzorgvrijwilliger. Ook informatie over gamen en middelengebruik voor kinderen en ouders hoort hier bij.
 • We gaan uit van positieve gezondheid: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
 • Sommige mensen behouden hun beperking en/ of zullen niet zelfredzaam worden.
 • Door globalisering en verzwakte sociale verbanden nemen gevoelens van onzekerheid toe.
 • Kinderen wonen niet altijd bij de ouders in de buurt, en kunnen daardoor niet altijd steun geven
 • Aandacht nodig voor versterken van het netwerk van inwoners (via een methodische aanpak)
 • Het aantal een-persoonshuishoudens neemt toe; daardoor kan men elkaar minder helpen binnen een huishouden.
Subdoel:
 • De inwoners hebben oog voor elkaar
 • Is in een dorpse cultuur van deze gemeente in principe niet slecht.
 • Individualisering werkt hiertegen.
Subdoel:
 • Samen, sociale structuur op buurt/ wijkniveau versterken
 • Verbinding en groeiende samenwerking tussen de verschillende actoren.
 • Sociale teams en expertiseteam jeugd zijn hierin de spil, zij bevorderen preventieve voorzieningen.
 • Voorbeelden zie bij 'elkaar ontmoeten' .
 
Subdoel:
 • Elkaar ontmoeten
Verbeterd door:
 • Koffieochtenden in Zuidlaren, De Groeve en binnenkort in Vries
 • Plaats de Wereld,
 • De Stiep,
 • De cursus Grip en Glans,
 • Sociaal Vitaal (sport en bewegen voor ouderen)
 • Verenigingsleven
 • Speeltuinen, die met de buurt ontworpen worden
 • Gezamenlijke moestuinen
 • Sint Pannekoek
 • Activiteiten voor jongeren (halloween etc).
 
Participatie    
Zoveel mogelijk inwoners doen mee
 • Samenwerking tussen Werkplein Drentsche Aa (WPDA) en sociale teams, zodat inwoners of naar werk of naar vrijwilligerswerk of dagbesteding kunnen.
 • Speciale aandacht om jongeren van school naar werk te helpen
 • Training 'sport maakt actief' voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Vrijwilligersvacaturebank
 • Plaats de Wereld (beschut vrijwilligerswerk)
 • De Stiep (vrijwilligerswerk en dagbesteding)
 • Armoedebeleid, minimabeleid, toename gebruik van jeugdsport-/ jeugdcultuurfonds.

 

 • Een steeds grotere groep inwoners kan niet mee komen in onze ingewikkelder wordende samenleving (digitalisering/ regelgeving).
 • (wettelijk verplichte) Afbouw van sociale werkvoorziening
 •  Stijging inwoners met bijstandsuitkering
Vangnet    
Niemand valt tussen wal en schip

Vangnet bieden

 • De overgang tussen de oude situatie en 2015 (zorg bij de gemeente) is goed verlopen.
 • Inwoners weten gemeente steeds beter te vinden.
 • Stijging aantal meldingen bij frontoffice en sociale teams.
 • Stijging meldingen bij expertiseteam jeugd: van 121 naar 161 (2016-2017), Expertiseteam jeugd in 2016 betrokken bij 430 kinderen, in 2017 bij 560 kinderen.
 • Groeiend in de rol in signalering en preventie door sociale teams (o.a. via sociaal vitaal) en expertiseteam jeugd

Zorgvraag:
WMO:

 • Daling bij algemene voorziening schoonmaak, PGB's.
 • Gelijkblijvend/licht stijgend: dagbesteding / begeleiding en beschermd wonen.
 • Wachtlijsten worden tot een minimum beperkt

PARTICIPATIEWET:

 • Stijging aantal uitkeringen met 16%
 • Beleid en aanpak van schulden en armoede, inzet van armoedegelden.

JEUGDHULP:

 • Daling PGB
 • Samenwerking leerplicht en Expertiseteam jeugd om te voorkomen of snel te handelen als jeugdige uitvalt op school.

 


 

 • Sommige mensen komen pas (te) laat met ondersteuning in aanraking, onder andere zogenaamde 'zorgmijders' en OGGZ-cliënten.
 • Sommige inwoners hebben moeite hun eigen hulpvraag te formuleren.
 • Er lijkt een gat tussen beschermd wonen en begeleiding en dagbesteding.
 • Meer vroegsignalering nodig om escalaties te voorkomen.
 • Meer samenwerking tussen zorg en handhaving ter voorkoming van problemen bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen
 • Van aanbodgericht naar 'doen wat nodig is' moet nog meer vorm krijgen.

Zorgvraag:
WMO:

 • Stijging in huishoudelijke hulp (maatwerk).

PARTICIPATIEWET:

 • Stijging aantal uitkeringen.

JEUGDHULP:

 • Stijging cliënten Zorg in Natura. Percentage jongeren in jeugdhulp, gelijk aan het Drents gemiddelde, maar boven landelijk gemiddelde.
 • Nog te verbeteren: de samenwerking tussen WPDA en expertiseteam jeugd.

 

Tevredenheid gebruikers voorzieningen
 • Wmo-cliëntervarings-onderzoeken laten zien dat inwoners tevredener zijn geworden met de dienstverlening: 82,6% kan zich met de ondersteuning beter redden.
 • Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp: gebruikers zijn tevreden, gelijk aan Drents gemiddelde.
 • Ervaren betere kwaliteit van leven dankzij voorzieningen Wmo is iets gedaald (van 78% in 2015 naar 71%).
 • Tevredenheid met onafhankelijke cliënt-ondersteuning: 67% in 2015, 63% in 2016. Drents gemiddelde: 84%. (Tevredenheid van ander contact met sociale teams (informatie, advies, maatschappelijk werk) wordt nog niet gemeten.)
 • Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp: wachttijd is lang.
Subdoel:
 • Integrale aanpak
 • Is bevorderd door integrale aanbesteding en beter afstemming tussen Wmo en Jeugdhulp
 • Is bevorderd door scholingen , multidisciplinaire overleggen met interne en externe samenwerkingspartners en zo mogelijk ouders en jeugdigen.
 • Wettelijke regelingen maken het niet eenvoudig.
 • Afstemmings- en overdrachtsproblemen tussen WLZ Zorgverzekeringswet, Passend Onderwijs en Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet.
 • Afstemmings- en afschuifproblemen tussen gemeenten
 • Tekort aan goedkope huurwoningen voor alleenstaande inwoners (jong en ook ouder)
 • Ernstige en complexe problematiek bij statushouders (gezinnen): versnipperde hulpverlening.
Subdoel:
 • Van zorg naar ondersteuning / naar lichtere vormen van ondersteuning
 • Er is een aantal voorzieningen tot stand gebracht via de middelen van het Transformatieplan (Plaats de Wereld, De Stiep, inwoners naar vrijwilligerswerk, meedoenbanen, afspraakbanen i.p.v. naar zorg).
 • Door grote werkdruk bij de sociale teams en expertiseteam jeugd was hiervoor nog minder aandacht voor dan gewenst.
 • Nog niet significant zichtbaar in cijfers Jeugdhulp: verschuiving van 2 procent van interventieniveau 6 naar 5.
Betaalbaarheid en efficiëntie    
Budgetten rijk zijn uitgangspunt uitgavenniveau, uitgaven blijven daar binnen.
Randvoorwaarde.
 • Overschotten in 2015 en 2016: 1,5 en 1,6 miljoen euro (exclusief incidentele resultaten).
 • In 2017 geen overschotten verwacht.
 • Na 2017 mogelijk tekorten door stijgende hulpvraag.
Minder regels / vereenvoudigde procedures
 • Het Rijk zal uniformering aanbrengen in de contract- en verantwoordingsafspraken met zorgaanbieders.
 • Door rechterlijke uitspraken wordt de vrije ruimte voor maatwerk ingeperkt. Dit leidt tot meer zekerheid voor cliënten.
 • Door rechterlijke uitspraken wordt de vrije ruimte voor maatwerk ingeperkt. Dit leidt tot meer regels.
 • Door inkoop door en verantwoording en aan diverse gemeenten ervaren zorginstellingen een toegenomen druk op hun administratie.

Conclusies:
Op veel terreinen zijn verdere verbeteringen gewenst en mogelijk, maar we lijken op de meeste terreinen wel op de goede weg en in een voldoende hoog tempo. Het stuur volledig omgooien lijkt daarom niet nodig. De enige uitzondering lijkt de integratie van mensen die sociaal blijvend buiten de boot dreigen te vallen, onder wie veel nieuwkomers.

Specifieke terreinen waarop verbeteringen (zeer) gewenst zijn:

 • schuldenproblematiek (als basis voor veel andere problemen)
 • laaggeletterdheid / niet mee kunnen doen in de samenleving
 • integratie van nieuwkomers
 • eenzaamheid
 • beperken van vechtscheidingen en problemen van kinderen daarbij
 • sluitend vangnet maken tussen ambulante hulpverlening en beschermd wonen
 • de bekendheid verder vergroten van de sociale teams en het expertiseteam jeugd en OGGZ-netwerk (openbare geestelijke gezondheidszorg)
 • samenwerking tussen jeugdhulp en passend onderwijs moet beter tot stand komen
 • doelen van toekomstig beleid meer kwantificeren en hierop rapporteren (in througput-, output- en outcome-cijfers)
 • waar indicatoren mogelijk wijzen op verbeterpunten nader uitzoeken wat er aan de hand is.

Voor de meeste verbeterpunten is er meer verbinding nodig tussen samenwerkingspartners. De gemeente moet daarbij minder aarzelen hierin de regie te nemen, zowel op beleids- als op uitvoerend niveau. Dit kan alleen succesvol op basis van een gezamenlijke visie met duidelijke rolverdelingen en af te spreken resultaten.

Belangrijk doel blijft: nog meer aansluiting maken bij wat inwoners echt nodig vinden/hebben, vanuit een oordeelloze insteek. Dit moet ook de cliënttevredenheid verder kunnen verhogen.

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land