Waarom asielzoekers opvangen in de Bladergroenschool?

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo willen voldoen aan de wens van het COA om de voormalige Bladergroenschool aan de mw Bähler Boermalaan in Paterswolde tot uiterlijk juni 2024 te verhuren voor de opvang van maximaal 148 asielzoekers. Waarom? Hoezo? Hoe lang? En andere interessante vragen.

Het aantal vragen en antwoorden groeit met nieuwe door inwoners gestelde vragen.

Antwoord: omdat dat de enige locatie in de gemeente is die beschikbaar is en volgens het COA aan de eisen voldoet.

  • Ze moet snel beschikbaar zijn, omdat grote tekorten in opvangaccommodatie dreigen
  • De noodzakelijke verbouwing en de exploitatie mogen niet onnodig duur zijn
  • Ze moet in een van de grote drie kernen van onze gemeente liggen: Zuidlaren, Eelde/Paterswolde of Vries.

Antwoord: omdat dat voor de integratie van de asielzoekers in onze samenleving het gunstigst is.

B&W zijn ervan overtuigd dat kleinschalige opvang met afstand het gunstigst is voor de integratie van asielzoekers in onze samenleving. Bovendien is de kans op eventuele overlast dan het kleinst.

We, ook de omwonenden, hebben in Eelde ook goede ervaringen met kleinschalige opvang, in de Tussenvoorziening (TuVo).

Dat zou inderdaad ook een mooie locatie voor de opvang zijn, maar die wordt nu omgebouwd tot appartementencomplex.

B&W vinden dat we mensen die uit angst voor hun leven alles hebben moeten achterlaten, moeten helpen om hier als actieve leden van onze samenleving een nieuw bestaan op te bouwen.

Omdat er op dit moment een tekort aan opvang bestaat en op de bladergroenschoollocatie plannen zijn om er ouderenwoningen te bouwen.

Dat klopt, daarom is de huisvesting van asielzoekers er maar tijdelijk, voor maximaal drie jaar. B&W kunnen de huur bovendien na twee jaar opzeggen wanneer nieuwbouw op die locatie dat nodig maakt.

De meeste asielzoekers zijn aardige mensen die blij en dankbaar zijn, maar waar veel mensen zijn, zijn er ook altijd wel verkeerde. Het COA doet echter zijn best daar snel en adequaat tegen op te treden.

De overlast veroorzakende ‘asielzoekers’ die in de media komen, komen meestal uit landen die door de Europese regeringen als ‘veilig’ worden gezien. Daardoor hebben zij maar een heel kleine kans asiel te krijgen. De meeste daarvan komen nu in aparte opvangcentra en dus niet in Tynaarlo.

Die kunt u dan melden via een speciaal telefoonnummer. Op de opvanglocatie is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. De beveiligingsmedewerkers kunnen buiten kantoortijden in dringende gevallen terugvallen op de locatiemanager.

Bij (aanhoudende) overlast kan de politie optreden. Waaruit dat optreden bestaat, hangt af van de omstandigheden, één en ander in eerste instantie ter beoordeling van de betreffende politiefunctionarissen zelf.

Tynaarlo moet zijn aandeel in de opvang van asielzoekers nemen. Daarom gaat er komende jaren gezocht worden naar een locatie voor een in principe blijvende voorziening, als die dan nodig is.

Mensen die vrijwilliger willen worden, kunnen zich bij het COA melden. Dat kan via info@coa.nl, het landelijke e-mailadres voor publieksvoorlichting.

Zodra duidelijk is dat de locatie er werkelijk gaat komen, maakt het COA voor de Bladergroenschool een speciale pagina op www.coa.nl, met een eigen e-mailadres.

Daarnaast gaat ook VluchtelingenWerk Nederland waarschijnlijk vrijwilligers zoeken. Het begeleidt als belangenbehartiger azc-bewoners in hun asielprocedure.  

Ja. B&W hebben over de opvang overeenstemming met het COA bereikt, enook de gemeenteraad heeft er 13 april mee ingestemd, na er 30 maart uitgebreid over gediscussieerd te hebben.

Het COA moet nu wel nog een omgevingsvergunning aanvragen. Deze wordt conform de geldende procedures afgehandeld en hiertegen kan, na afgifte vergunning, bezwaar worden gemaakt.

Tientallen vragen en antwoorden staan (hier) op www.tynaarlo.nl. Ook nieuwe vragen die gesteld worden, komen hier, met de antwoorden.

Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar asiel@tynaarlo.nl. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.

De afspraken van de gemeente met het COA hierover luiden als volgt:

Het COA en de gemeente stellen gezamenlijk een overlegcommissie in ter bevordering van de relatie tussen de bewoners van de opvanglocatie en de omwonenden. Het COA faciliteert en financiert de vergaderkosten van de overlegcommissie.

Nadere afspraken worden in ieder geval gemaakt over samenstelling van de overlegcommissie en de vergaderlocatie. In de overlegcommissie hebben in ieder geval zitting: vertegenwoordigers van de gemeente, de politie, vertegenwoordiging van de omwonenden, door het COA aan te wijzen diensten en instellingen die in de opvanglocatie werkzaam zijn en het lokale COA-management.

Tegen de omgevingsvergunning kan na afgifte van de vergunning bewaar gemaakt worden.

Tijdelijk gebruik van het pand/locatie wordt conform de normale procedure (aanvragen omgevingsvergunning) aangevraagd en afgehandeld.

Het COA wil als enige ingang naar het azc aan de Bahler Boermalaan de ruimte tussen de nummers 6 en 8 houden.

Als de verspreiing 100% goed is gegaan, alle adressen om de Bladergroenschool plus de er tegenover gelegen woningen.

We moesten ergens een grens trekken. Op deze website en de gemeentepagina in de Oostermoer staat dezelfde informatie en (op deze website) nog veel méér.

Antwoord van het COA: “Het COA heeft een programma van eisen voor de opvang van asielzoekers, waarin benodigde ruimte per bewoner is opgenomen. Bij het bepalen van het aantal mensen dat we op een locatie kunnen opvangen gaan we uit van dit programma van eisen. Voor de toekomstige bewoners zal er op de locatie in Paterswolde in verhouding dus evenveel ruimte zijn als voor een asielzoeker op elk ander azc.

 

Antwoord van het COA: “Goed dat we uw opmerking over mogelijk geluidsoverlast nu horen. Voor wat betreft geluiden die buiten worden gemaakt: we zullen aan de kant van de Hoofdweg door de inrichting van het terrein zoveel mogelijk proberen geluidsoverlast te voorkomen, bijvoorbeeld door bepaalde gedeeltes niet toegankelijk te maken.

Het plaatsen van geluiddempende schotten is geen optie: stemgeluiden gaan daar overheen. Het absorbeert alleen geluid dat op ongeveer 4 à 5 meter van de wand wordt gemaakt.

Het COA kent verder huisregels, waarin het volgende staat: ‘U houdt rekening met medebewoners en omwonenden en veroorzaakt geen overlast of hinder. Vanaf 22.00 tot 8.00 uur moet het rustig zijn.’

De beveiligingsmedewerkers die na 22.00 uur op de locatie zijn, zien hier op toe. Mocht er ondanks alles toch overlast zijn, dan kunt u hierover 24/7 contact opnemen met de locatie.”

Waarom duurt het 2 jaar om een bestemmingsplan te wijzigen?

Antwoord: De procedures duren nou eenmaal zo lang. Overigens zijn ook B&W en de gemeenteraad groot voorstander van ouderenhuisvesting op die plek.

De duur van een bestemmingsplanprocedure is mede afhankelijk van hoe het proces voor bijvoorbeeld burgerparticipatie en draagvlak bij omwonenden verloopt. Wij willen de procedure zorgvuldig doorlopen en ook de gemeenteraad in de gelegenheid stellen om alle belangen bij de besluitvorming hierover te kunnen betrekken. De ervaring leert dat wanneer een ruimtelijke procedure wordt doorlopen er al gauw twee jaren gemoeid mee kunnen zijn. Hierbij houden we rekening met wettelijke doorlooptijden en een mogelijk beroep bij de Raad van State.

Volgens de recentste informatie van het COA wordt er geen ruimte bijgeplaatst.

De duur is een belangrijk onderhandelingspunt tussen gemeente en COA geweest. Drie jaar is het maximum. B&W kunnen de huur na twee jaar opzeggen met een opzegtermijn  van twee maanden wanneer dat voor de realisatie van huisvestingsplannen gewenst is. En zowel de gemeenteraad als B&W vinden de bouw van ouderenwoningen daar erg belangrijk.

Antwoord COA: U kunt zich hiervoor aanmelden via de COA Informatielijn: info@coa.nl. Zodra het COA weet dat de locatie doorgaat komt er een eigen e-mailadres, en een locatiepagina op www.coa.nl met contactgegevens.

Het COA heeft nog nooit meegemaakt dat er zich zoveel mensen voor de commissie hadden aangemeld, dat het vooraf heeft moeten selecteren met wie het door kon. Was het een grote groep, dan hield het COA een eerste inventariserende bijeenkomst met alle belangstellenden. Vaak spreken straatgenoten samen af wie hen zal vertegenwoordigen, zodat ze niet allemaal samen in de commissie hoeven.

Het COA meldt ons dat de gemiddelde verblijfsduur van asielzoekers in een azc moeilijk is te voorspellen. Verschillende factoren spelen een rol.

De snelheid van de behandeling van de asielprocedure door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is bepalend. Die snelheid hangt onder andere af van de hoeveelheid mensen die zich al asielzoeker melden en de complexiteit van de verschillende dossiers.

Daarnaast speelt een rol hoe snel het de beoogde vestigingsgemeenten van statushouders lukt om huisvesting voor hen te regelen.

 

Asielzoekers verblijven bij het COA in wooneenheden voor meerdere personen, en delen voorzieningen als keuken, toilet, douches. Om dit samenzijn in goede banen te leiden, om asielzoekers wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving en hen voor te bereiden op de toekomst is er in het azc begeleiding door COA-medewerkers.

Op werkdagen is het COA aanwezig van 8.00 - 22.00 uur en in het weekend van 9.00 - 17.00 uur. Daarnaast zijn er 24/7 beveiligingsmedewerkers aanwezig van een door het COA ingehuurde beveiligingsdienst.

Antwoord COA: Asielzoekers leiden in een azc een zo gewoon mogelijk leven. Ze voeren zo veel als kan hun eigen huishouding. Kinderen gaan naar school. Volwassenen zijn bezig met zaken rondom hun asielprocedure, dat kan zowel in het azc als daarbuiten zijn, bijvoorbeeld een gesprek met de IND of een afspraak met een advocaat. Daarnaast is er de mogelijkheid deel te nemen aan programma’s en lessen in het azc, of (vrijwilligers)werk te doen. Ook dat kan zowel binnen als buiten het azc.

Er worden verder geregeld activiteiten voor de azc-bewoners georganiseerd. Voor kinderen doet het COA dat bijvoorbeeld samen met Stichting De Vrolijkheid.

Overigens krijgt iedere bewoner bij aankomst de huisregels. Eén van de regels is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden van het azc. De huisregels worden doorgenomen en toegelicht, op schrift overhandigd en door de bewoner ondertekend. Dat is een overeenkomst met gewicht. Niet opvolgen van de huisregels kan in het uiterste geval verregaande consequenties hebben.

Het zijn zowel gezinnen als alleenstaanden.

Alle asielzoekers krijgen van het COA voorlichting over wat hun verblijf in Nederland met zich meebrengt. Zolang mensen in de asielprocedure zitten is inburgering niet aan de orde. Het COA zet echter voor iedereen in op participatie. Deelname aan activiteiten en het doen van vrijwilligerswerk staat voor alle azc-bewoners open: ook op die manier krijgen asielzoekers veel van de Nederlandse normen en waarden mee.

Voor vergunninghouders die nog niet zijn gehuisvest in een gemeente, biedt het COA een programma aan dat hen voorbereidt op het leven in Nederland en op de inburgeringsplicht.

Meer informatie over wat het COA aan begeleiding biedt, is te vinden op een speciale pagina op www.coa.nl: 

https://www.coa.nl/nl/het-coa-opvang-en-begeleiding

 

Het COA zegt dat er voldoende parkeergelegenheid voor personeel en eventueel bezoek komt. Azc-bewoners zelf hebben zelden een auto.

Het COA zegt hierover: “Bewoners zullen zich met de fiets of lopend verplaatsen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet meer verkeersbewegingen met zich meebrengen dan er waren toen het gebouw een school was. Wel is het zo dat het anders over de dag en avond verspreid zal zijn. Onze bewoners zijn vrij om de locatie te verlaten wanneer zij willen (al spreken wij ze tegenwoordig uiteraard wel aan op de avondklok – waar het gros van de bewoners zich prima aan houdt).”

Het COA betaalt de kosten. 

Antwoord: nee, in principe niet. De locatie in Eelde is bedoeld voor mensen die reeds een verblijfsvergunning hebben en voor huisvesting gekoppeld zijn aan Tynaarlo of een gemeente in de regio, maar voor wie nog geen woning beschikbaar is.

Op de locatie in Paterswolde komen volgens plan asielzoekers te wonen van wie de asielprocedure kansrijk is, maar die (mogelijk) nog geen vergunning hebben.

Als er al uitwisseling van bewoners tussen de twee locaties is, dan zal het eerder vanuit Paterswolde naar Eelde zijn - namelijk als mensen een vergunning krijgen en aan Tynaarlo of een gemeente in de regio gekoppeld worden, maar nog niet door kunnen naar een woning aldaar.

Antwoord: in principe niet. Het contract over Eelde loopt tot 31 december 2021 en is jaarlijks verlengbaar. De locatie Bladergroenschool is tijdelijk voor maximaal 3 jaar tot 1 juni 2024.

Een verzoek om tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij de gemeente. Dat kan pas nadat het schadeveroorzakende besluit (hier: de omgevingsvergunning) in werking is getreden.

De gemeente is verplicht het verzoek door een onafhankelijke commissie te laten beoordelen.

Bij de beoordeling zal onder meer een rol spelen dat het gebouw er al staat en dat het om tijdelijk gebruik gaat.

Volgens het COA wel. Het heeft ook al een voorlopige plattegrond/inrichtingsplan gemaakt.

Verwarmingsinstallatie

Hergebruik van de gehele installatie.

Ventilatie

Door de hogere bezetting en uitbreiding van sanitaire ruimten en keuken, moet het installatie opnieuw uitgelegd worden naar mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer d.m.v. roosters in gevel of raamkozijnen om aan de wettelijke kaders te voldoen.

Elektrische installatie

Vervangen van alle verdeelkasten en schakelmateriaal is noodzakelijk om te voldoen aan huidige wet en regelgeving.

Interne ICT-installatie

Aanpassen en uitbreiden aan COA-indeling daar waar nodig.

Verlichting

De volledige verlichtingsinstallatie en schakeling van de armaturen herzien op basis van nieuwe indeling. Defecte armaturen vervangen voor LED-armaturen. Alle lichtbronnen vervangen, waar mogelijk LED-lichtbron toepassen.

Brandmeldinstallatie

In overleg met bevoegd gezag en aan de hand van regelgeving.

Waterinstallatie

De drinkwaterinstallatie wordt, afhankelijk van de nieuwe indeling van het gebouw, zo aangepast dat deze voldoet aan huidige wetgeving en waterbladen.

Riolering

Afhankelijk van verbouwing laat het COA de rioolinstallatie inspecteren, en op basis van herberekening t.b.v. het gebruik door het COA bepalen welke optie het meest financieel voordelig is.

Bouwkundig

In het voormalige schoolgebouw en de conciërgewoning dienen de ruimten (deels) opnieuw ingedeeld te worden om centrale keukens te realiseren. Tevens dienen er voldoende sanitaire voorzieningen (toilet, douches, wasruimten) aangebracht te worden. Beide gebouwen moeten aangepast worden om te voldoen aan wet- en regelgeving (brandmeldinstallatie, waterinstallatie, cv-installatie, ventilatie, vluchtwegen, brandveiligheid, e.d).

Tevens is er rekening gehouden met deels saneren van asbest op plaatsen waar we als COA mogelijk contact met de mens verwachten. Het afwerkingsniveau (vloerafwerking, plafonds, wanden, schilderwerk, etc.) blijft grotendeels ongewijzigd.

Ook aanpassingen of (groot) onderhoud aan de buitenschil zijn niet meegenomen. Het gebouw is eigendom van de gemeente Tynaarlo. Gemeente Tynaarlo is als verhuurder verantwoordelijk voor het preventief, correctief en planmatig onderhoud gedurende de huurperiode.

Het COA heeft geen grondonderzoek gedaan, afhankelijk van het ontwerp en inrichting wordt de grond niet verder dieper dan een halve meter geroerd, m.u.v. e.v.t. terreinleidingen. Eventuele units worden op een betonplaat gezet.

Informatie van de gemeente: Specifiek voor de noodopvang zijn er geen bodemonderzoeken verricht. In 2009 heeft in opdracht van gemeente Tynaarlo Ingenieursbureau MUG wel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Conclusie van dit onderzoek was toen: “Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, onzes inziens, op milieuhygiënische gronden geen bezwaren tegen huidig gebruik, dan wel een gebruik als 'wonen met tuin”.

Het grootste deel is niet getraumatiseerd. Wel hebben ze een hele reis achter de rug en vaak veel heftige zaken meegemaakt. Medewerkers van het team op locatie bieden begeleiding bij de dagelijkse gang van zaken. Zo nodig verwijzen COA-medewerkers azc-bewoners door naar de huisartsenzorg op locatie, waar gekeken kan worden of verdere verwijzing naar specialistische zorg gewenst is.

O.a. doordat azc-bewoners in principe hun eigen huishouding voeren zijn er over het algemeen geen grootschalige leveringen van goederen bij een azc. De incidentele transporten verlopen via de huidige route.  

Over het algemeen hebben asielzoekers geen auto’s. Ze fietsen of lopen of maken gebruik van het openbaar vervoer. De verwachting is dat er voor het personeel voldoende parkeerplek is op het terrein.

Het COA verwacht dat er geen toename van de verkeersdrukte zal komen, wel zullen bewoners zich met de fiets of lopend verplaatsen. Het denkt niet dat er speciale aanpassingen in de verkeersroutes hoeven te komen.

Toevoeging door gemeente: Voor de realisatie van het AZC is een vergunning nodig voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dat betekent dat er een belangenafweging moet plaatsvinden, waarbij gekeken wordt naar de gevolgen voor de omgeving. Verkeersbewegingen en parkeren zijn daar een onderdeel van. Op basis van de informatie van het COA lijken de verwachte verkeersbewegingen echter geen verkeerstechnische aanpassingen nodig te maken.

Informatie gemeente: De extra kosten voor de school van leerplichtige kinderen worden betaald door het ministerie van OCW via de Ohba regeling, dit zijn de kosten voor exploitatie en inrichting. Daarnaast betaalt het ministerie op basis van leerlingenaantallen een bedrag per leerling waarvan de leerkracht wordt betaald.

Inzet die mogelijk van de handhaving gevraagd worden, valt onder de reguliere taken van de gemeente dan wel van de politie.

Het COA volgt de RIVM-richtlijnen en treft maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Is iemand toch besmet of mogelijk besmet? Dan kan diegene naar een andere locatie gebracht worden. Tot nu toe heeft het COA de gevolgen van de pandemie aardig in de hand kunnen houden.

Het uitgangspunt is dat mensen doorstromen. Op het moment dat mensen instromen is een procedure gestart of wordt die gestart. Zodra bewoners een verblijfsvergunning hebben, wordt er gezocht naar huisvesting. Als bewoners vertrekken komen er weer nieuwe asielzoekers bij de noodopvang.

 

Formeel wel. Maar er is een voortdurende afstemming nodig tussen het COA en de gemeente. Medewerkers van het COA praten met bewoners over fatsoensnormen en de Nederlandse omgangsvormen. En gaan indien nodig het gesprek aan met bewoners over hun gedrag buiten het terrein.

Over het algemeen zijn het mensen die net door hun procedure heen zijn en een aantal maanden in Nederland zijn.

Nee. We hebben wel 24 plaatsen in Vries waar mogelijk een aantal Griekse minderjarigen kunnen komen. Het gaat dan om plekken bij de jongerenopvang waar 24-uurs begeleiding is. Deze jongeren hebben veel meegemaakt en meer hulp en ondersteuning nodig. Dat kan daar geboden worden.

Zeker. Als inwoners of ondernemers ideeën en suggesties hebben, zijn die van harte welkom. Het COA denkt ook graag mee en wil hierover met de ondernemers in gesprek.

Er zijn drie tot vier woonbegeleiders aanwezig, programmabegeleiders, een docent Nederlands, een casemanager (juridische procedures / huisvesting), een beveiliger overdag en drie ’s nachts, medische dienst.

De begeleiders zijn er van 08.00 tot 22.00 uur. Er zijn altijd drie personen die BHV kunnen verlenen, na 22.00 uur zijn dat de beveiligers.

Het COA probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn huisregels waar de bewoners zich aan moeten houden. Zo moet het om 22.00 uur absoluut stil zijn. Als het niet goed gaat, kan dit door worden gegeven via een apart telefoonnummer met 24 uurs bereikbaarheid. Ook kan dit besproken worden in de overlegcommissie (mensen van het COA, de politie, de gemeente, inwoners en ondernemers). Het COA kan vervolgens acteren op dat wat speelt.

Misschien, als het gaat om dicht tegen aangrenzende tuinen aanliggende tussenruimtes.

Ze mogen het terrein verlaten, ook na 22.00 uur. Daar gaan ze zelf over.

De burgemeester: "Ik snap de zorg. Maar dit zijn nette mensen. Ik geef geen garanties, maar de criminaliteitscijfers rondom azc’s zijn niet hoger dan gemiddeld. Bij het TUVO in Eelde is niet één incident geweest."

Hier is nog niet over gesproken. Er is 24-uurs begeleiding, zij houden het terrein goed in de gaten.
Camera’s hebben voor- nadelen. En er zijn alternatieven. Moet bekeken worden.

Dat gaat groepsgewijs, in kleine groepen.

Zeker, graag zelfs. De gemeente heeft al wat plannen, zoals een open dag en gezamenlijk eten, maar hierin samen optrekken is beter. Veel valt of staat met de mogelijkheid om fysiek dingen te kunnen organiseren.