Documenten

Geachte College,

Het COA is momenteel dringend op zoek naar capaciteit. Dit heeft begin 2020 geresulteerd in een uitvraag aan de Provinciale Regietafel Drenthe, van 417 extra plekken voor de periode van 2 tot 3 jaar. Tevens is aan het COA de vraag gesteld om te bezien of Tussenvoorziening (TuVo) in Eelde past in haar portefeuille. In beginsel is deze Tussenvoorziening te klein om als zelfstandige locatie voort te zetten. Zodoende is er een relatie gelegd met uitbreiding van capaciteit en voortzetting van de TuVo.

Voor de uitbreiding van capaciteit zijn verschillende locaties geschouwd, veelal leegstaande scholen. Om een financieel haalbaar plan te ontwikkelen zijn op hoofdlijnen het aantal plaatsen en de looptijd van belang. 

Daarbij dient op de locatie en/of in de gebouwen minimaal 200 plekken ingericht te kunnen worden en zal de looptijd van deze opvanglocatie circa 3 jaar bedragen.

Binnen het aanbod van de gemeente Tynaarlo is er een locatie die voldoet aan genoemde criteria. Wij vragen u dan ook medewerking te verlenen aan verdere uitwerking van dit plan in combinatie met de toezegging van het COA m.b.t. het voortzetten van de Tussenvoorziening. In deze combinatie betreft het daarmee ca. 265 opvangplekken op twee locaties in de gemeente Tynaarlo

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers,

Corina Deekens

Regiomanager Opvang & Begeleiding   

In deze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het AZC in Paterswolde. Kijk voor meer info op onze website.Bekijk de webversie

Nieuwsbrief AZC Bladergroenschool Paterswolde

Wij, burgemeester en wethouders, willen voldoen aan de wens van het COA om de voormalige Bladergroenschool aan de mw Bähler Boermalaan in Paterswolde tot uiterlijk juni 2024 te verhuren voor de opvang van maximaal tweehonderd asielzoekers. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken.
 

Inhoud

1. Laatste nieuws
2. Informatie tot nu toe
3. Hoe samen verder?

LAATSTE NIEUWS

Om meteen met de deur in huis te vallen: wij willen graag op korte termijn samen met een vertegenwoordiging van de omwonenden met het COA praten. Onderwerp: het aantal asielzoekers dat het COA in de school wil onderbrengen en de inrichting van het terrein rond het schoolgebouw.
 
Wij hebben als gemeente vaker de zorgen van veel omwonenden aan het COA doorgegeven over het volgens hen hoge aantal van maximaal 200 bewoners van de Bladergroenschool. Ook hebben we het COA gevraagd naar de exacte inrichting van het terrein. Wij weten inmiddels dat bij het COA hierover het denken in beweging is. Dat is een goed moment om nader overleg aan te gaan.
 
Dat we dit samen met de omwonenden willen doen, is omdat de omwonenden veel praktische informatie over het terrein en de ligging aan de aangrenzende tuinen hebben. Bovendien maken zij zich (grote) zorgen en die zorgen zijn nog niet (helemaal) weggenomen.
 
Hoe groep vertegenwoordiging samenstellen?
gers samenstellen?De vraag is hoe de vertegenwoordiging van inwoners samen te stellen. Een te grote groep werkt natuurlijk niet, ook niet digitaal. Daarom vragen we omwonenden om ons via asiel@tynaarlo.nl te laten weten:

- Of ze belangstelling hebben aan de kleine overleggroep mee te doen

- Of dat ze zich door iemand anders willen laten vertegenwoordigen en zo ja door wie

- Waar ze precies wonen.

De mensen die belangstelling hebben om in de vertegenwoordiging te komen, zullen we vervolgens uitnodigen voor een digitaal overleg over de samenstelling van de groep.
 
Maximaal drie jaar is maximaal drie jaar

Nogal wat omwonenden maken zich er ook zorgen over of het azc na maximaal drie jaar ook echt wel zal verdwijnen. Ze hoeven zich daar echt geen zorgen over te maken. We zijn daarover heel helder: maximaal drie jaar is maximaal drie jaar en blijft maximaal drie jaar. Dat ligt ook vast in de concept bestuursovereenkomst met het COA. Bovendien willen wij en de gemeenteraad op het terrein van de school ouderenwoningen gaan bouwen.

Waarom niet eerder naar buiten?
Sommige inwoners vragen zich af waarom de gemeenteraad en zijzelf niet eerder over de plannen geïnformeerd zijn. De reden daarvan is dat tijdens onderhandelingen de mogelijke afspraken waarover gediscussieerd wordt, voortdurend veranderen. Als B&W die afspraken elke week bekend zouden maken, zou dat vooral voor verwarring en onbegrip zorgen. Het zou ook onduidelijk zijn waarover met anderen gepraat zou moeten worden.
Dit zou ook de onderhandelingen bemoeilijken, terwijl B&W het belangrijk vinden dat die tot een voor iedereen werkbare uitkomst leiden. Want ook Tynaarlo moet zijn aandeel in de opvang van vluchtelingen nemen, maar wel op een goede manier.

INFORMATIE TOT NU TOE

Er bestonden en bestaan onder de omwonenden veel vragen over een AZC in de Bladergroenschool. Veel daarvan zijn al beantwoord, maar niet iedereen kan die antwoorden 1-2-3 vinden. Daarom zetten we hier de vindplaatsen op een rij:
 

De brief die de direct omwonenden hebben ontvangen meteen nadat de gemeenteraad van de plannen op de hoogte is gesteld leest u op deze pagina terug.

Het persbericht dat vlak daarna naar de media is gegaan leest u ook op deze pagina terug.

Interview met burgemeester Thijsen in de Dorpsklanken diezelfde dag: zie de website van Dorpsklanken.

De gemeentepagina’s in de Oostermoer over het azc vindt u terug op onze website, in de pagina's van week 11 en week 12. U kunt ook een e-mailabonnement op de gemeentepagina’s nemen.

Inmiddels meer dan zestig vragen en antwoorden op de website van de gemeente: www.tynaarlo.nl/azc.

Een video-interview met burgemeester Thijsen over de belangrijkste zorgen van omwonenden. Zie www.tynaarlo.nl/azc.

Diverse documenten over de voorgenomen komst van het azc op onze website.

Heel veel informatie van het COA, met ook een filmpje met omwonenden van een azc: www.coa.nl

HOE SAMEN VERDER?

Emailgesprekken
U kunt ons via asiel@tynaarlo.nl met vragen blijven bestoken. We proberen ze snel te beantwoorden en doen dat graag. Ook vervolgvragen. Zo kan een ‘emailgesprek’ ontstaan. De inhoudelijke vragen en antwoorden zetten we ook op www.tynaarlo.nl/azc, zodat iedereen ze kan lezen (uiteraard zonder uw naam te vermelden).

Digitale groepsgesprekken
Fysieke groepsgeprekken kunnen in deze coronatijd uiteraard niet. We nodigen wel groepen belangstellenden met prangende vragen uit voor een digitaal Teamsgesprek met onder anderen de burgemeester en vertegenwoordigers van het COA. Groepen (minimaal 10, maximaal 25 deelnemers) die zo’n gesprek op prijs zouden stellen, kunnen zich melden via asiel@tynaarlo.nl.
We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen de vaardigheid heeft om (gemakkelijk) aan zo’n gesprek mee te doen, daarom leunen we ook niet onnodig zwaar op deze manier van communiceren. We hebben echter wel heel goed begrepen dat nogal wat omwonenden het erg op prijs zouden stellen. We komen daarom graag aan hun wensen tegemoet.

Teamsbijeenkomsten na akkoord gemeenteraad
Volgens de planning bespreekt de gemeenteraad de door B&W voorgestelde vestiging van een azc in de Bladergroenschool aanstaande dinsdag 30 maart. Gaat de raad akkoord, dan zullen we zelf belangstellenden uitnodigen voor een of meer digitale Teamsbijeenkomsten.
Centrale vragen: wat gaat er nu concreet gebeuren? Hoe worden we op de hoogte gehouden? En hoe kan ik invloed uitoefenen? Het COA zal dan een centrale rol gaan vervullen. Voordat de gemeenteraad een ‘akkoord’ heeft gegeven, achten we zo’n bijeenkomst niet zinvol.

Overlegcommissie
Als het AZC doorgaat, komt er een overlegcommissie.Daarin zitten in ieder geval vertegenwoordigers van de gemeente, de politie, het COA, maar ook van omwonenden, misschien wel deelnemers aan de overleggroep waarmee we op korte termijn met het COA gaan praten, maar dat hoeft niet.
 

 
MELD JE AAN VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEVEN!
 
Dit eerste nummer van deze Nieuwsbrief AZC Bladergroenschool Paterswolde wordt eenmalig ook op papier onder de naaste omwonenden verspreid. Wie ook de volgende, digitale nummers wil ontvangen, moet zich aanmelden. Dat kan op www.tynaarlo.nl/azc.

Afzender: burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo.

 
Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een
opvanglocatie op de locatie Bladergroenschool te
Paterswolde
Versie februari 2021
 
Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een opvanglocatie

Partijen
a. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, gevestigd aan de Rijnstraat 8 te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door een lid van het bestuur van het COA, de heer M. Schoenmaker, hierna te noemen: ‘COA’
b. De gemeente Tynaarlo, gevestigd aan Kornoeljeplein 1 te Vries, hierbij vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer M. Thijsen, hierna te noemen: ‘het gemeentebestuur’

Overwegende:

 • dat het COA tot kerntaak heeft de opvang en begeleiding van vreemdelingen;
 • dat het gemeentebestuur bereid is mee te werken aan de opvang van vreemdelingen in een opvanglocatie binnen de gemeente;
 • dat het COA en het gemeentebestuur een optimaal functioneren van de opvanglocatie in de plaatselijke gemeenschap en in relatie tot de betrokken diensten en instellingen willen bewerkstelligen door het maken van afspraken en het treffen van de nodige voorzieningen;
 • dat de bestuursovereenkomst onverlet laat dat het COA voor het gebruik van de opvanglocatie over de benodigde vergunningen moet beschikken;
 • dat het gemeentebestuur zich binnen haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden inspant voor een zorgvuldige en voortvarende vergunningverlening;
 • dat het Faciliteitenbesluit Opvangcentra, d.d. 29 juli 1994 (Stb. 636) en de aanvullingen van 8 juni 1998 (Stb. 347) en 25 januari 2001 (Stb. 60) van toepassing zijn, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen en aanvullingen;
 • dat de directe verantwoordelijkheid voor het nemen van de noodzakelijke maatregelen op de beleidsterreinen Onderwijs, Gezondheidszorg en Openbare orde en veiligheid, behalve bij de gemeente en het COA, bij meerdere partijen ligt;
 • dat het uitgangspunt is dat de randvoorwaarden voor de te nemen maatregelen in verband met de opvang van vreemdelingen op de beleidsterreinen Onderwijs, Gezondheidszorg en Openbare Orde en veiligheid voldoende in bestaande wet- en regelgeving zijn vastgelegd.
 • dat voor het gebruik van de opvanglocatie een bruikleenovereenkomst met de gemeente is afgesloten

Komen het volgende overeen:
 
Artikel 1 - Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Vreemdeling: de persoon die in de opvanglocatie van het COA wordt opgevangen, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het betreft hier zowel asielzoekers, als bewoners die een verblijfsvergunning hebben maar nog geen reguliere huisvesting in een gemeente hebben;
b. Capaciteitsplaatsen: capaciteitsplaatsen: plaatsen in een opvanglocatie beschikbaar voor de opvang van vreemdelingen, zoals bedoeld in artikel 1.b van het Faciliteitenbesluit;
c. Opvanglocatie: een opvangvoorziening waarin door of onder verantwoordelijkheid van het COA opvang wordt geboden aan vreemdelingen. Hieronder vallen een Opvangcentrum of een Noodopvang.
d. Datum van ingebruikname: de datum waarop de eerste vreemdeling gebruik maakt van de opvanglocatie;
e. Faciliteitenbesluit: het Faciliteitenbesluit Opvangcentra d.d. 29 juli 1994 (Stb. 636).

Artikel 2 - Opvanglocatie
1. Het gemeentebestuur stemt in met het gebruik van de Bladergroenschool, Mw. Bahler-Boermalaan 6a & Duinkampen 14 te Paterswolde als opvanglocatie door het COA:
2. Het COA gebruikt de opvanglocatie onder eigen verantwoordelijkheid als aanvullende opvanglocatie ten behoeve van de opvang van vreemdelingen met uitzondering van vreemdelingen van wie de asielaanvraag wordt afgedaan in spoor 2.

Artikel 3 – Aantal vreemdelingen en capaciteitsplaatsen
1. In de opvanglocatie worden maximaal 200 vreemdelingen opgevangen
2. In de opvanglocatie worden maximaal 218 capaciteitsplaatsen gerealiseerd.
3. Het COA spant zich in voor een evenwichtige samenstelling van de vreemdelingen voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Instroom is daarbij bepalend.
4. Op verzoek van het gemeentebestuur verstrekt het COA het gemeentebestuur informatie over het aantal en over de in het vorige lid bedoelde samenstelling van de vreemdelingen dat in de gevraagde periode in de opvanglocatie verblijft.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst
1. De bestuursovereenkomst wordt aangegaan tot uiterlijk 1 juni 2024 zoals ook opgenomen in de bruikleenovereenkomst. Vanaf 1 juni 2023 kan de gemeente overeenkomst tussentijds opzeggen i.v.m. herontwikkeling van deze locatie. Hierbij geldt een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.
2. De bestuursovereenkomst vangt aan op de datum van ingebruikname. Het moment dat de eerste vreemdeling gebruik maakt van de opvanglocatie wordt deze datum vastgelegd in de “Verklaring datum ingebruikname opvanglocatie”, zoals weergegeven in bijlage A en zal aan deze overeenkomst worden toegevoegd.
3. Het COA kan per aangetekende brief besluiten tot tussentijdse opzegging van de overeenkomst. Indien het COA overgaat tot tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van tenminste 2 kalendermaanden.
4. De burgemeester kan om zwaarwegende redenen op het terrein van openbare orde en veiligheid tussentijds, met onmiddellijke ingang deze overeenkomst opzeggen.
 
Artikel 5 Openbare orde en veiligheid
In de situatie dat zich ongeregeldheden op het terrein van de openbare orde en veiligheid voordoen die verband houden met de aanwezige opvanglocatie, treedt de burgemeester in overleg met een bestuurder van het COA om gezamenlijk te bezien of een oplossing kan worden bereikt.

Artikel 6 - Uitkeringen Faciliteitenbesluit
De aanspraak op verstrekking van de uitkering als bedoeld in artikel 3, eerste lid en artikel 4, eerste lid van het Faciliteitenbesluit, vangt aan op de datum van ingebruikname.

Artikel 7 - Aanvullende werkafspraken
In aanvulling op de bijlagen A en B kunnen het gemeentebestuur en het COA, rekening houdend met elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden, nadere werkafspraken maken. Deze worden vastgelegd in een separaat document Aanvullende Werkafspraken’. Het betreft hier eventuele aanvullingen en uitwerkingen op de in de toelichting Bestuursovereenkomst genoemde informatie. Dit kunnen afspraken zijn op het terrein van de organisatie van en diensten op de opvanglocatie

Artikel 8-Overige bepalingen
1. Bijlagen A (Verklaring datum ingebruikname opvanglocatie) en B (Toelichting Bestuursovereenkomst) behoren bij en geven een nadere toelichting en/of uitwerking van deze bestuursovereenkomst.
2. Indien de bestaande wet- en regelgeving op de beleidsterreinen Onderwijs, Gezondheidszorg en Openbare orde en veiligheid niet afdoende blijkt te zijn en hierdoor een knelpunt op dat onderdeel ontstaat, dan zullen het COA en het gemeentebestuur zich gezamenlijk inspannen dit knelpunt aan te kaarten bij het verantwoordelijke Ministerie.
3. In geval van een wijziging van wet- of regelgeving die gevolgen heeft voor deze overeenkomst, treden partijen met elkaar in overleg over hoe deze gevolgen het beste kunnen worden opgevangen.
4. Wijzigingen van deze overeenkomst zullen, na overeenstemming hierover tussen partijen, schriftelijk worden vastgelegd en als addendum aan deze overeenkomst worden gehecht.
5. In situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet of in geval van geschillen, de uitleg en/of de uitvoering ervan, zullen partijen een maximale inspanning verrichten om deze geschillen in onderling overleg op te lossen.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend.
Vries Den Haag
[ datum ] [ datum ]
gemeente Tynaarlo Centraal Orgaan opvang asielzoekers
M. Thijsen M. Schoenmaker
burgemeester bestuursvoorzitter
 

Verslag overleg COA – omwonenden – gemeente Tynaarlo over AZC Paterswolde
Donderdag 1 april 19.30 uur

In groen aangevuld met antwoorden op tijdens het overleg nog niet beantwoorde vragen. De antwoorden zijn van het COA. Waar de gemeente antwoordt, staat dit expliciet vermeld.

Voorzitter: Burgemeester Thijsen
Verslag: Bibi de Lange

Opening burgemeester
Burgemeester Thijsen omschrijft de doelen die zijn vastgesteld in afstemming met de aanwonenden:     

1- Maximale helderheid verschaffen over wat de inwoners willen weten t.a.v. azc in Bladergroenschool-

2- Maximale helderheid over de mogelijkheden en bereidheid van het COA om aan de wensen van de omwonenden te voldoen.

3- Eventueel afspraken maken voor het vervolg.

Kort voorstelrondje

Naam & straat (omwonenden) dan wel naam & functie (COA en gemeente).

Beantwoording van de vragen van de omwonenden en de gemeente door het COA

1. Kan het COA aannemelijk maken dat 200 asielzoekers in de school (en eventueel bij te plaatsen) gebouwen passen èn in de omgeving (buurt en dorp)? Volgens de omwonenden is dat absoluut niet het geval.

Antwoord: In Nederland zijn meerdere AZC’s in centra van woonwijken waar het heel goed gaat. Natuurlijk gebeurt er wel eens iets, maar dat lossen we op. Specifiek voor deze locatie: op basis van het Plan van Eisen, waarin een x-aantal m2 wordt gekoppeld aan een asielzoeker, kunnen er 140 mensen worden ondergebracht in het schoolgebouw. Idee is om 8 mensen te huisvesten in de conciërgewoning. Daarnaast is er de mogelijkheid om units te plaatsen op het terrein. Dit is een kostbare aangelegenheid. en Doordat het voortraject langer duurt dan verwacht, is de investering in units te kostbaar. Omdat de gemeente de afgesproken einddatum niet opschuift blijft het hebben daarom bij 148 asielzoekers op deze locatie.

Verbouwtekening

Donderdag 8 april vindt een 2e fysieke schouw plaats met een bouwkundig bureau, dit ook omdat we de gymzaal nog niet hebben kunnen schouwen. Vermoedelijk kunnen we dan een week later een definitieve verbouwtekening laten zien. 

In dit programma van eisen wordt gerekend met vierkante meters per persoon. De genoemde 5 m2 per persoon is van toepassing op een slaapverblijf. Daarnaast zijn er gemiddelde standaardafmetingen per persoon voor woonkamer/algemeen verblijf, keuken, badkamer, toilet, technische ruimte, wasruimte en algemene ruimte (voor multifunctionele ruimte, leslokaal, kinderspeelzaal, berging, entree, info, receptie en beveiliging, wachtruimte).

2. Welke aanpassingen van het gebouw vinden hiervoor plaats?

Verwarmingsinstallatie

Hergebruik van de gehele installatie.

Ventilatie

Door de hogere bezetting en uitbreiding van sanitaire ruimten en keuken, moet het installatie opnieuw uitgelegd worden naar mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer d.m.v. roosters in gevel of raamkozijnen om aan de wettelijke kaders te voldoen.

Elektrische installatie

Vervangen van alle verdeelkasten en schakelmateriaal is noodzakelijk om te voldoen aan huidige wet en regelgeving.

Interne ICT-installatie

Aanpassen en uitbreiden aan COA-indeling daar waar nodig.

Verlichting

De volledige verlichtingsinstallatie en schakeling van de armaturen herzien op basis van nieuwe indeling. Defecte armaturen vervangen voor LED-armaturen. Alle lichtbronnen vervangen, waar mogelijk LED-lichtbron toepassen.

Brandmeldinstallatie

In overleg met bevoegd gezag en aan de hand van regelgeving.

Waterinstallatie

De drinkwaterinstallatie wordt, afhankelijk van de nieuwe indeling van het gebouw, zo aangepast dat deze voldoet aan huidige wetgeving en waterbladen.

Riolering

Afhankelijk van verbouwing laat het COA de rioolinstallatie inspecteren, en op basis van herberekening t.b.v. het gebruik door het COA bepalen welke optie het meest financieel voordelig is.

Bouwkundig

In het voormalige schoolgebouw en de conciërgewoning dienen de ruimten (deels) opnieuw ingedeeld te worden om centrale keukens te realiseren. Tevens dienen er voldoende sanitaire voorzieningen (toilet, douches, wasruimten) aangebracht te worden. Beide gebouwen moeten aangepast worden om te voldoen aan wet- en regelgeving (brandmeldinstallatie, waterinstallatie, cv-installatie, ventilatie, vluchtwegen, brandveiligheid, e.d).

Tevens is er rekening gehouden met deels saneren van asbest op plaatsen waar we als COA mogelijk contact met de mens verwachten. Het afwerkingsniveau (vloerafwerking, plafonds, wanden, schilderwerk, etc.) blijft grotendeels ongewijzigd.

Ook aanpassingen of (groot) onderhoud aan de buitenschil zijn niet meegenomen. Het gebouw is eigendom van de gemeente Tynaarlo. Gemeente Tynaarlo is als verhuurder verantwoordelijk voor het preventief, correctief en planmatig onderhoud gedurende de huurperiode.

3. Is er grondonderzoek verricht i.v.m. mogelijke vervuiling?

Het COA heeft geen grondonderzoek gedaan, afhankelijk van het ontwerp en inrichting wordt de grond niet verder dieper dan een halve meter geroerd, m.u.v. e.v.t. terreinleidingen. Eventuele units worden op een betonplaat gezet.

Informatie van de gemeente: Specifiek voor de noodopvang zijn er geen bodemonderzoeken verricht. In 2009 heeft in opdracht van gemeente Tynaarlo Ingenieursbureau MUG wel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Conclusie van dit onderzoek was toen:

“Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, onzes inziens, op milieuhygiënische gronden geen bezwaren tegen huidig gebruik, dan wel een gebruik als 'wonen met tuin”.

4. Welke activiteiten worden er georganiseerd om verveling en rondhangen te voorkómen?

Asielzoekers zijn voor het overgrote deel mensen die ernaar streven een gewoon rustig leven te leiden. Daar streven we bij het COA naar, door mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren op de opvanglocatie. Dus kinderen gaan naar school, voor zover mogelijk voeren azc-bewoners een eigen huishouden (zelf koken dus boodschappen doen, schoonhouden eigen woonruimte, zelfwerkzaamheid). Daarnaast hebben mensen bezigheden in het kader van hun procedure, is er een programma-aanbod gericht op de fase van de procedure waarin men zich bevindt, en zijn er recreatieve activiteiten. Het COA stimuleert azc-bewoners op alle mogelijke manier om actief te blijven en te participeren. Dat kan met vrijwilligerswerk op het terrein zoals schoonmaken, voorbeeld Sneek: tuinmeubels maken.

Maar ook met vrijwilligerswerk, stage lopen of betaald werk buiten de locatie..

5. Wat wordt gedaan om integratie in de samenleving te bevorderen?

Deze asielzoekers wachten op de uitslag van hun procedure. Ze kunnen ongeacht hun status vrijwilligerswerk, betaald werk doen of stage lopen. Daar worden ze in begeleid, daarbij wordt gevraagd  naar wat hun talent is, waar ze goed in zijn. Zinvolle dagbesteding is erg belangrijk voor asielzoekers. Kinderen gaan naar school. En doen mee met sport waar mogelijk. Ook krijgen de asielzoekers bijvoorbeeld begeleiding in hoe zich te gedragen in het verkeer. Wij kunnen op maat voorlichting geven over allerlei zaken, ook op verzoek van inwoners bijvoorbeeld.

6. Hoe is het toezicht georganiseerd? Ook buiten het schoolterrein.

Van 08.00 tot 22.00 uur is er personeel aanwezig. Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging, die op volle sterkte is op het moment dat er geen personeel aanwezig is. Op elke locatie zijn er wel eens incidenten.

Inwoners kunnen altijd bellen met de beveiliging, beveiligers kunnen veel oplossen. Het COA heeft geen invloed op wat er buiten het AZC gebeurt. Mensen zijn vrij om de locatie te verlaten wanneer ze willen. Over de openbare orde en veiligheid zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, COA en politie.

De burgemeester kan mensen die zich misdragen naar een locatie buiten Paterswolde laten verplaatsen.

7. Hoe is beheer op en rond het AZC georganiseerd?

Na de bijeenkomst toegevoegd: Als hier begeleiding mee wordt bedoeld, zie antwoord hierboven. Als ermee bedoeld wordt hoe het technisch onderhoud gebeurt: in het team van COA-medewerkers werken ook huismeesters.

De huismeester is verantwoordelijk voor het onderhoud en de schoonmaak en voor de bouw- en inrichtingstechnische veiligheid van gebouwen en terreinen op de locatie. Zij/hij heeft een belangrijke signalerende functie ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid op de locatie van en voor bewoners en medewerkers. Daarnaast faciliteert de huismeester de inrichting van kantoren en de huisvesting van bewoners.

De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor wat er op de locatie gebeurt. Omdat we een landelijke opererende organisatie zijn met meerdere opvanglocaties, hebben we voor veel facilitaire zaken mantelcontracten. Voor overkoepelende zaken werkt de locatiemanager samen met stafmedewerkers facilitair, projectregisseurs en andere COA-experts op het terrein van bedrijfsvoering.

8. Wat zijn de maatregelen die de veiligheid, rust en privacy voor omwonenden waarborgen?

In het AZC gelden huisregels, die staan in een document dat asielzoekers moeten  ondertekenen. Voorbeeld van zo’n regel is dat het na 22.00 uur rustig moet zijn op de locatie. Op naleving hiervan wordt toegezien door de beveiligingsmedewerkers. Het azc is 24/7 bereikbaar.

COA-medewerkers en beveiligers zijn getraind om incidenten op de locatie zoveel mogelijk te voorkomen, en als ze zich toch voordoen op te lossen. Mocht het nodig zijn dan worden hulpdiensten ingeschakeld. 

Azc-bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag buiten de opvanglocatie, daar gelden voor hen dezelfde regels als voor iedereen anders in Nederland. De lijnen tussen het COA, de gemeente en de politie zijn kort. Met voorlichting en actieve begeleiding kan het COA azc-bewoners wijzen op consequenties van bepaald gedrag om zo te sturen op verandering.

9. Hoeveel bewoners zijn waarschijnlijk getraumatiseerd? Welke hulp is er voor hen?

Het grootste deel is niet getraumatiseerd. Wel hebben ze een hele reis achter de rug en vaak veel heftige zaken meegemaakt. Medewerkers van het team op locatie bieden begeleiding bij de dagelijkse gang van zaken. Zo nodig verwijzen COA-medewerkers azc-bewoners door naar de huisartsenzorg op locatie, waar gekeken kan worden of verdere verwijzing naar specialistische zorg gewenst is.

10. Hoe wordt de aan- en afvoer geregeld?

O.a. doordat azc-bewoners in principe hun eigen huishouding voeren zijn er over het algemeen geen grootschalige leveringen van goederen bij een azc. De incidentele transporten verlopen via de huidige route.  

11. Wat is het absolute minimum aantal asielzoekers dat in een azc opgevangen kan worden? Hoe groot is het kleinste azc?

148 is voor dit AZC het absolute minimum. In de praktijk zal het aantal iets daaronder liggen, omdat bijvoorbeeld een gezin van zeven personen een kamer voor acht personen krijgt. De bezetting is nooit 100%, ligt rond de 95%. De verwachting is dat er maximaal 140 asielzoekers komen op deze locatie.

Opvanglocaties bij het COA hebben zeer verschillende omvang: van kleinschalige wooneenheden voor maximaal twintig jongeren tot de locatie in Ter Apel met tweeduizend plaatsen, en alles daartussen. Het huidige kleinste azc telt 242 plaatsen (azc Sweikhuizen).

12. Komen er voldoende parkeerplaatsen om alle te verwachten auto’s te kunnen parkeren? Waar?

Over het algemeen hebben asielzoekers geen auto’s. Ze fietsen of lopen of maken gebruik van het openbaar vervoer. De verwachting is dat er voor het personeel voldoende parkeerplek is op het terrein.

13. Is de verkeersdrukte beheersbaar?

Het COA verwacht dat er geen toename van de verkeersdrukte zal komen, wel zullen bewoners zich met de fiets of lopend verplaatsen. Het denkt niet dat er speciale aanpassingen in de verkeersroutes hoeven te komen.

Toevoeging door gemeente: Voor de realisatie van het AZC is een vergunning nodig voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dat betekent dat er een belangenafweging moet plaatsvinden, waarbij gekeken wordt naar de gevolgen voor de omgeving. Verkeersbewegingen en parkeren zijn daar een onderdeel van. Op basis van de informatie van het COA lijken de verwachte verkeersbewegingen echter geen verkeerstechnische aanpassingen nodig te maken.

14. Wat wordt van omwonenden en het dorp verwacht om integratie te bevorderen?

Mensen kunnen zich bij het COA aanmelden als vrijwilliger of bij onze samenwerkingspartners als VluchtelingenWerk of de Vrolijkheid (die activiteiten voor kinderen organiseert). Daarnaast zou het mooi zijn als azc-bewoners de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan activiteiten in de omgeving, daaraan bij kunnen dragen als vrijwilliger, of op een andere manier kunnen participeren.

15. Hoe wordt omgegaan met de ecologische waarden op het terrein (o.a. fauna)?

Alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt opgevolgd.

16. Waar komen de asielzoekers vandaan en hoe is hun samenstelling (man-vrouw, gehuwd-alleenstaand e.d.)?

In Nederland komt de grootste groep asielzoekers uit Syrië (26%), gevolgd door Iran, Eritrea, Nigeria, Turkije, Irak en Afghanistan.Dit zijn de zeven meest voorkomende landen waar asielzoekers in Nederland vandaan komen. Maar er zijn ook asielzoekers met 40 andere nationaliteiten in Nederland.

De grootste groep is tussen de 18 en 40 jaar. Er zijn ook kinderen en ouderen bij. Er zijn verhoudingsgewijs meer mannelijke dan vrouwelijke asielzoekers, o.a. omdat in verhouding mannen eerder dan vrouwen als eerste vluchten, om een vluchtelingstatus te verkrijgen waarmee gezinshereniging kan worden aangevraagd voor het achtergebleven gezin.

17. Wie betaalt de extra last voor de politie, zwembad, de school e.d.?

Informatie gemeente: De extra kosten voor de school van leerplichtige kinderen worden betaald door het ministerie van OCW via de Ohba regeling, dit zijn de kosten voor exploitatie en inrichting. Daarnaast betaalt het ministerie op basis van leerlingenaantallen een bedrag per leerling waarvan de leerkracht wordt betaald.

Inzet die mogelijk van de handhaving gevraagd worden, valt onder de reguliere taken van de gemeente dan wel van de politie.

18. Komt er een schutting tussen het Bladerschoolterrein en de omliggende tuinen?

Er komt een fysieke afgrenzing. Hoe die er precies uit gaat zien, moet nog worden bepaald.

19. Is er bij de plannen rekening gehouden met de slechte staat van het gebouw?

De staat van het gebouw is meegenomen. De afdeling vastgoed heeft een schouw gedaan. Daarop zijn de plannen gebaseerd.

20. Hoe kunnen de coronaregels nageleefd worden?

Wij volgen de RIVM richtlijnen en treffen maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Is iemand toch besmet of mogelijk besmet dan kan diegene naar een andere locatie gebracht worden. Tot nu toe hebben we de gevolgen van de pandemie aardig in de hand kunnen houden.

Aan welke wensen kan/wil het COA wel/niet voldoen?

Op de vraag of het mogelijk is het aantal asielzoekers op deze locatie te verlagen (naar bijvoorbeeld 40), is het antwoord dat dat niet mogelijk is. Het minimumaantal is 148. Dit is gebaseerd op de kostprijs per bewoner van het ministerie. En de 5 m2 per persoon die is vastgelegd in het bouwbesluit waar het Programma van Eisen van het COA op is gebaseerd.

Wat is hier aan gemeentezijde voor nodig?

Burgemeester Thijsen: is de beschikbare oppervlakte menselijk? Dit is de hoeveelheid geld die we in Nederland over hebben voor een asielzoeker. Dit is de norm in heel Nederland. Dit is hoe het is afgesproken. Als gemeente doen wij daar als regel niets aan af of bij. We kunnen wel kijken of we bijvoorbeeld kunnen helpen de recreatieruimte te vergroten. Ik ben eventueel bereid de gemeenteraad daarvoor geld te vragen.

Afspraken

 • COA levert schets aan van het gebouw en geeft aan hoe hier 148 mensen gehuisvest gaan worden (volgens de normen die hiervoor gelden).
 • COA maakt gebruik van kennis omwonenden en nodigt daarvoor een aantal bewoners uit met expertise op bouwkundig gebied om door te praten over de huisvesting.
 • Aan het volgende overleg neemt een vastgoedmedewerker van COA deel die uitleg kan geven over bouwkundige zaken / antwoord kan geven op vragen.
 • COA geeft aan wat voor m2 criteria gehanteerd worden.
 • COA geeft duidelijkheid over gebouw 4 op de luchtfoto, het huidige fietsenhok.
 • COA benoemt dat in gebouw 1p de luchtfoto (de voormalige gymzaal / turnzaal) kantoren en eventueel andere dienstruimte komen vanaf september. COA geeft meer informatie hierover.
 • Voordat omgevingsvergunning wordt aangevraagd kijken naar zaken als verlichting. Met als doel nagaan of er ecologisch onderzoek gedaan moet worden.
 • Gerard Kema en Annemiek Fransen worden uitgenodigd voor gesprek met burgemeester Thijsen. Onderwerp: wat kan gemeente financieel gezien betekenen voor het verlagen van het aantal op te vangen asielzoekers.
 • Gemeente maakt asbestinventarisatieplan openbaar (website).
 • Deelnemers worden uitgenodigd voor een vervolgoverleg.

Verslag overleg COA – ondernemers – gemeente Tynaarlo over AZC Paterswolde
Donderdag 8 april 19.30 uur

Voorzitter: Burgemeester Thijsen
Verslag: Bibi de Lange

Opening burgemeester

Burgemeester Thijsen geeft aan dat hij verantwoording wil afleggen aan ondernemers en inwoners. Hij schetst de situatie en geeft uitleg.

De gemeenteraad heeft enkele jaren geleden een motie aangenomen om voortaan mee te werken aan de noodopvang van asielzoekers. Toen de raad de motie aannam, ging het om de opvang van 1500 asielzoekers. Dat vindt de burgemeester nu te veel, ook als noodopvang.
Samen met het COA heeft hij gekeken waar noodopvang mogelijk is in onze gemeente. Het COA geeft aan dat de Bladergroenschool de enige op dit moment beschikbare, geschikte locatie is voor de opvang van maximaal 200 asielzoekers, zonder bij te plaatsen units voor maximaal 150.
Dinsdag 13 april neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

De burgemeester heeft met het COA de volgende afspraken gemaakt:

 • De Noodopvang is alleen voor kansrijke asielzoekers (kansrijk om een vergunning te krijgen)
 • Bij herhaaldelijke overlast en/of overtreding van regels heeft de burgemeester de bevoegdheid om mensen weg te sturen.
 • De opvang is voor maximaal drie jaar. Na twee jaar kan de gemeente de overeenkomst met een opzegtermijn van twee maanden opzeggen wanneer dat nodig is om de bouw van een Knarrenhof te starten.

Er komt een overlegcommissie met mensen van het COA, de politie, de gemeente, inwoners en ondernemers. Die komt eens in de vier tot zes weken bij elkaar komen om de dagelijkse gang van zaken te bespreken.

Ook komt er een telefoonnummer waar 24 uur per dag klachten kunnen worden gemeld.

Vragen ondernemers

1. Is de locatie bedoeld als doorstroomlocatie of blijven de bewoners er twee/drie jaar?

Het uitgangspunt is dat mensen doorstromen. Op het moment dat mensen instromen is een procedure gestart of wordt die gestart. Zodra bewoners een verblijfsvergunning hebben, wordt er gezocht naar huisvesting. Als bewoners vertrekken komen er weer nieuwe asielzoekers bij de noodopvang.

Marcel Thijsen: de doorstroming gaat niet zo spoedig als gewenst. Dit kan wel tot anderhalf jaar duren. We doen er alles aan om asielzoekers met een vergunning zo snel mogelijk een woning toe te wijzen. Daar zijn we ook creatief in als dat nodig is. Drie jaar in de noodopvang is niet goed voor een mens.

2. De ervaring op andere locaties leert dat naarmate mensen langer blijven en de verveling toeslaat er overlast ontstaat.

Op de locatie bladergroenschool worden mensen opgevangen die heel veel kans maken om in Nederland te blijven. Dan treedt dit gedrag minder snel op dan bij asielzoekers zonder perspectief. Het COA zet zich in voor zinvolle dagbesteding voor de bewoners. Ze worden op een goede manier beziggehouden (denk aan groenonderhoud, schoonmaken, huiswerkbegeleiding, meubels maken) en worden voorbereid op het integreren in de samenleving.

3. Er worden veel mensen gehuisvest en ze hebben weinig ruimte. Wat gaan ze buiten doen? Collega-ondernemers zeggen uit ervaring dat deze combinatie een vuurhaard is voor problemen.

Problemen ontstaan met name wanneer het perspectief vervalt. De hoeveelheid ruimte per asielzoeker is landelijk geregeld. Van deze norm kan niet afgeweken worden. Het is wel krap. Daarom is het ook de doelstelling van het COA om mensen van hun kamer te laten komen. Dit doen ze door zinvolle dagbesteding te bieden.

Marcel Thijsen: bij het TUVO in Eelde lopen mensen die een vergunning hebben ook stage. Bijvoorbeeld bij de buitendienst van de gemeente en op scholen. Dat zou hier ook kunnen. Als er wel overlast is, dan wordt dit besproken in de overlegcommissie (mensen van het COA, de politie, de gemeente, inwoners en ondernemers). Afhankelijk van de situatie kan er dan worden bijgestuurd.

Marcel Thijsen: we willen overlast het liefst voorkomen. En als er wel iets speelt, het oplossen.

Als het nodig is, kan de burgemeester bewoners wegsturen. In het meest extreme geval kan hij de noodopvang sluiten. Maar nogmaals: hij verwacht niet dat dat nodig is omdat hier mensen komen met perspectief.

4. Ligt de verantwoordelijkheid op het terrein bij het COA en buiten het terrein bij de gemeente?

Formeel wel. Maar er is een voortdurende afstemming nodig tussen het COA en de gemeente. Medewerkers van het COA praten met bewoners over fatsoensnormen en de Nederlandse omgangsvormen. En gaan indien nodig het gesprek aan met bewoners over hun gedrag buiten het terrein.

5. Zijn de asielzoekers die naar de Noodopvang komen al een tijd in Nederland?

Over het algemeen zijn het mensen die net door hun procedure heen zijn en een aantal maanden in Nederland zijn.

6. Komen er ook asielzoekers uit Griekenland?

Marcel Thijsen: Nee. We hebben wel 24 plaatsen in Vries waar mogelijk een aantal Griekse minderjarigen kunnen komen. Het gaat dan om plekken bij de jongerenopvang waar 24-uurs begeleiding is. Deze jongeren hebben veel meegemaakt en meer hulp en ondersteuning nodig. Dat kan daar geboden worden.

7. Komen er ook asielzoekers uit Eritrea?

De meeste asielzoekers in Nederland komen op dit moment uit Syrie (26%). Ongeveer 7% komt uit Eritrea.

Marcel Thijsen: In onze gemeente hebben we hier enkele tragische gevallen meegemaakt met asielzoekers uit Eritrea. Bij deze groep zie je de meeste integratieproblemen.

Marcel Thijsen: We vangen mensen op uit oorlogsgebieden, maar ook politieke vluchtelingen. Dat vind ik belangrijk. Zo komen er bij de noodopvang ook vluchtelingen uit Turkije.

8. Kunnen de lokale kranten worden ingezet om mensen nog meer te betrekken? Bijvoorbeeld als het gaat om vrijwilligerswerk en mogelijke andere werkgelegenheid?

Zeker. Als inwoners of ondernemers ideeën en suggesties hebben, zijn die van harte welkom. Het COA denkt ook graag mee en wil hierover met de ondernemers in gesprek.

9. Er moet veel gebeuren aan de Bladergroenschool en er is weinig buitenruimte. Waarom op deze locatie?

Het COA heeft ongeveer vijftien locaties bekeken. De grootte van dit pand was doorslaggevend. Er moeten minimaal 148 mensen gehuisvest kunnen worden en er moet plek zijn voor ondersteunende diensten. Daaraan voldeed alleen deze locatie. Er is aardig wat buitenruimte, zo zijn er pleintjes en is er een trapveldje.

Marcel Thijsen: En realiseer je dat het een noodopvang is. De huidige opvangcentra puilen uit, als er geen plek wordt gecreëerd dan moeten de mensen in tenten ondergebracht worden. Permanent zouden we de opvang nooit op deze locatie doen. Voor een regulier AZC gelden andere criteria.

10. Bedrijven gevestigd op het Jan Pelleboerplein grenzen met de achterzijde aan de Bladergroenschool. Is er aandacht voor afscheiding? Ook met de aanwonenden?

Het COA gaat hekwerk plaatsen overal waar privékavels grenzen aan de Bladergroenschool. Dat geldt ook voor de bedrijven.

11. Gaat er dan overleg hierover plaatsvinden?

Er vindt al overleg plaats met aanwonenden, aangrenzende ondernemers kunnen hierbij aansluiten.

12. Hoeveel mensen van het COA zijn er dagelijks aanwezig bij de Noodopvang?

Er zijn drie tot vier woonbegeleiders aanwezig, programmabegeleiders, een docent Nederlands, een casemanager (juridische procedures / huisvesting), een beveiliger overdag en drie ’s nachts, medische dienst.

De begeleiders zijn er van 08.00 tot 22.00 uur. Er zijn altijd drie personen die BHV kunnen verlenen, na 22.00 uur zijn dat de beveiligers.

13. Waar wordt geparkeerd?

Medewerkers kunnen op het terrein parkeren. Bewoners hebben over het algemeen geen auto.

14. Hoe zit het met mogelijke geluidsoverlast?

Het COA probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn huisregels waar de bewoners zich aan moeten houden. Zo moet het om 22.00 uur absoluut stil zijn. Als het niet goed gaat, kan dit door worden gegeven via een apart telefoonnummer met 24 uurs bereikbaarheid. Ook kan dit besproken worden in de overlegcommissie (mensen van het COA, de politie, de gemeente, inwoners en ondernemers). Het COA kan vervolgens acteren op dat wat speelt.

15. Worden bepaalde delen van het terrein ontoegankelijk gemaakt?

Misschien, als het gaat om dicht tegen aangrenzende tuinen aanliggende tussenruimtes.

16. Zijn de bewoners vanaf 22.00 uur vrij of moeten ze op het terrein blijven?

Ze mogen het terrein verlaten, ook na 22.00 uur. Daar gaan ze zelf over.

17. Begrijpen ze dat handel die buiten blijft staan niet zomaar mee kan worden genomen?

Marcel Thijsen: Ik snap de zorg. Maar dit zijn nette mensen. Ik geef geen garanties, maar de criminaliteitscijfers rondom azc’s zijn niet hoger dan gemiddeld. Bij het TUVO in Eelde is niet één incident geweest.

18. Worden er camera’s geplaats rond het terrein?

Hier is nog niet over gesproken. Er is 24-uurs begeleiding, zij houden het terrein goed in de gaten. Camera’s hebben voor- nadelen. En er zijn alternatieven. Moet bekeken worden.

19. Hoe kom ik aan het nummer waar 24 uur per dag klachten kunnen worden gemeld?

Dat nummer is er nu nog niet, maar wordt t.z.t. breed gecommuniceerd (o.a. website gemeente en lokale kranten).

20. Komen de asielzoekers allemaal in één keer binnen of gaat dit gefaseerd?

Dat gaat groepsgewijs, in kleine groepen.

21. Wat doet de gemeente om deze mensen een warm welkom te heten? Je krijgt hier 1 kans voor en het is cruciaal om dit goed te doen. Zodat de asielzoekers en de bewoners op goede voet starten samen. Kunnen inwoners en ondernemers hier iets in betekenen?

Marcel Thijsen: Zeker, graag zelfs. De gemeente heeft al wat plannen, zoals een open dag en gezamenlijk eten, maar hierin samen optrekken is beter. Veel valt of staat met de mogelijkheid om fysiek dingen te kunnen organiseren. Actie: De gemeente plant een afspraak met Robert Meulman (initiatiefnemer) en locatiemanager Benny Schonewille van het COA om dit te bespreken.

Afspraken

 • De vertegenwoordigers van de ondernemers die bij dit overleg aanwezig zijn vormen een aparte overleggroep. Als het nodig is kan deze groep snel bij elkaar komen om vervolgens snel eventuele stappen te zetten. Het gaat dan om praktische zaken of als er iets mis dreigt te lopen. De groep komt dus incidenteel samen en het gaat puur om ondernemerszaken.
 • De gemeente plant een afspraak met Robert Meulman en locatiemanager Benny Schonewille van het COA om plannen te maken voor een warm welkom van de asielzoekers.
 • Twee van de vertegenwoordigers bij dit overleg sluiten aan bij de overleggen met inwoners die al gestart zijn. Dat zijn Gert Kaput (met panden direct aangrenzend aan de Bladergroenschool) en Robert Meulman. Zij ontvangen een uitnodiging zodra het eerstvolgende overleg gepland is.
 • Zodra de asielzoekers zijn gevestigd in het pand komen mensen van het COA, de politie, de gemeente, inwoners en ondernemers eens in de vier tot zes weken samen om de dagelijkse gang van zaken te bespreken. Van de ondernemers schuiven Dries Pepping en Erwin Schlepers aan.
 • De gemeente communiceert duidelijk het telefoonnummer, waar mensen 24 uur per dag klachten kunnen melden, zodra dit in werking is gesteld.
 • De Gemeente of het COA dragen de kosten voor beveiliging van winkelcentra indien nodig (niet de ondernemers zelf).

Wie gaat u vertegenwoordigen in het overleg over het azc?

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft vorige week (13 april) met 19 vóór en 3 stemmen tégen ingestemd met de komst van een tijdelijke noodopvang van asielzoekers in de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde. Voorwaarde is wel dat in de bestuursovereenkomst van de gemeente met het COA het maximaal aantal op te vangen asielzoekers wordt teruggebracht van 200 naar 148.

De eerste asielzoekers komen begin september in de voormalige school. Daartoe zullen geen groepen asielzoekers behoren die elders een grote kans op overlast veroorzaken doordat ze geen kans maken om in ons land asiel te krijgen.

De omwonendencommissie

Voordat de eerste bewoners van het azc verschijnen, moet het pand worden opgeknapt, en het terrein om het schoolgebouw worden ingericht. Hoe dat laatste gaat gebeuren, is een van de onderwerpen van gesprek met de omwonenden.

Voor dat overleg nodigt het COA omwonenden uit om zitting te nemen in een (permanente) omwonendencommissie. Daarin zitten naast omwonenden: de locatiemanager van het COA Benny Schonewille, de wijkagent, een afgevaardigde van de winkeliers en de gemeente. Maximaal tien tot vijftien personen.

Voordat die omwonendencommissie er is, wil de burgemeester graag met de bewoners van elke straat praten over wie zij willen dat hen in de commissie gaat vertegenwoordigen. En uiteraard om nog niet beantwoorde vragen te beantwoorden. Ook het COA zal dan aanwezig zijn.

Meldt u aan!

Wilt u mee doen aan het overleg met uw straat? Meldt u dan aan via asiel@tynaarlo.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Dan krijgt u tijdig een link toe gemaild. Daarmee kunt u gemakkelijk aan het overleg mee doen.

Tijdstippen Straatoverleg Omwonenden – Burgemeester – COA:

Mw. Bähler Boermalaan: woensdag a.s. 21 april om 19.30 uur.

Duinstraat: woensdag 21 april a.s. om 20.30 uur.

Duinkampen: donderdag 22 april a.s. om 19.30 uur.

Hoofdweg: donderdag 22 april a.s. om 20.30 uur.

Geen vertegenwoordiger van een aangrenzende straat maar toch meepraten? Ook dat kan.

Woont u in Paterswolde en wilt u meepraten over het azc, maar woont u niet heel dicht bij de Bladergroenschool? Of woont u wel in een aangrenzende straat, maar gaat u uw straat niet vertegenwoordigen?

Dan kunt u toch meepraten, maar indirect, in de open ‘klankbordgroep’. Die gaat de bewoners in de omwonendencommissie ‘voeden’ met informatie en ideeën. Aanmelden (met naam en adres) kan via asiel@tynaarlo.nl.

Wilt u de Nieuwsbrief blijven ontvangen?

Deze nieuwsbrief is vanwege de uitnodiging voor straatoverleg huis aan huis verspreid, maar wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? En hebt u nog geen digitaal abonnement? Meld u dan aan via www.tynaarlo.nl/azc, dan ontvangt u ook de volgende (digitale) nummers. Wie dat al heeft gedaan (67 mensen), hoeft dat uiteraard niet nogmaals te doen.

Even voorstellen: Benny Schonewille, manager azc Bladergroenschool

Manager van het azc Bladergroenschool wordt Benny Schonewille. Hij heeft al op verschillende plaatsen ervaring opgedaan bij het opzetten of herinrichten van een opvanglocatie voor asielzoekers. Sinds het COA de opvanglocatie voor vergunninghouders bij het vliegveld in Eelde (voorheen: TuVo) over heeft genomen, staat hij aan de leiding van de medewerkers daar. Een eerste kennismaking.

“Sinds 2013 werk ik voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) waarvan de laatste jaren als locatiemanager in het azc Sneek. Ook bij deze locatie, die centraal in de stad is opgebouwd, was ik vanaf het begin betrokken. Van de voorbereidingen tot aan de bouw en van de bouw tot aan de komst van de asielzoekers.

Het werken met asielzoekers is heel divers. Ik heb als medewerker te maken gehad met bewoners die een status kregen, maar ook met mensen die te maken kregen met een afwijzing. Je voert dan heel verschillende gesprekken. Heel belangrijk is dat je de bewoner kent en hem of haar helpt in zijn kracht te blijven. 

Dynamiek

Als locatiemanager zie ik mijn locatie het liefst dynamisch en betrokken bij de omgeving. In de aanvangsfase moet je altijd een aantal dingen tegelijk doen. Je moet èn inrichten én het team met medewerkers gaan vormen, én je omgeving ontdekken en verkennen. Maar je krijgt ook nieuwe bewoners die je moet leren kennen.

Het kan even duren voordat dingen goed op hun plek terecht komen. In het begin moet je eigenlijk een beetje de rust hebben om handen en voeten te geven aan het plaatje. In mijn ideaalplaatje zie ik de kinderen naar school gaan en later op de dag met een sporttasje naar de plaatselijke voetbalclub vertrekken, of naar een zwemles. Wat ik voor me zie is dat onze bewoners vrijwilligerswerk doen extern en weer terugkomen daarvan, bezig zijn met taallessen, maar ook op het terrein zelf in het onderhoud wat doen.

Overleg

Ik vind het heel belangrijk om de naaste buren te leren kennen. Als je zelf gaat verhuizen, dan maak je ook contact met de buren en stel je jezelf netjes voor. Toegankelijk zijn voor de omgeving vind ik erg belangrijk en ik hoop straks structureel met een afvaardiging uit de buurt te kunnen overleggen. Tijdens vergaderingen van deze overlegcommissie bespreken we het reilen en zeilen van de locatie. Dat zal de komende periode gaan over onze planning en wat er verder staat te gebeuren in de aanloop naar de komst van de bewoners van het azc. We gaan dit nu allemaal uitwerken. We hopen in september de eerste bewoners te mogen verwelkomen.”

------------

Meer weten?

Op www.tynaarlo.nl/azc vindt u 90 vragen en antwoorden over het azc.

Staat uw vraag aan de gemeente er niet bij? Stel hem dan via asiel@tynaarlo.nl.

Vragen aan het COA? Neem dan contact op met de COA-informatielijn: 088 - 715 70 00 of info@coa.nl.

Het stratenoverleg

Woensdagavond 21 en donderdagavond 22 april zijn de stratenoverleggen van omwonenden, COA en gemeente geweest, waarvoor de gemeente alle direct omwonenden had uitgenodigd. Op die bijeenkomsten zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest.

De overlegcommissie

Naar aanleiding van de stratenoverleggen hebben acht omwonenden zich aangemeld voor de overlegcommissie met het COA, waar met regelmaat voor de omwonenden belangrijke onderwerpen worden beproken.
 
In de commissie zitten naast het COA omwonenden, ondernemers en de gemeente.
 
De eerste (vooralsnog digitale) bijeenkomst van de overlegcommissie is op woensdag 19 mei. Aan de orde komt onder meer de planning van de verbouwwerkzaamheden. Ook hoe om te gaan met het bankje nabij de rotonde zal (wat de gemeente betreft) onder meer onderwerp van gesprek zijn. En uiteraard hoe frequent de overlegcommissie bij elkaar zal komen, wat de eerste periode vaker zal zijn dan daarna.

Kick-off COA

Zoals aangekondigd in de digitale bijeenkomsten met omwonenden heeft het COA donderdag 6 mei een kick-off gehouden, in afgeslankte vorm, omdat de sleuteloverdracht die eerder voor die dag gepland stond, verschoven was naar maandag 10 mei.
Tijdens de kick-off kwamen COA-medewerkers van verschillende disciplines samen, om de komende activiteiten rondom het toekomstige azc op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld wat er nodig is voor ict in relatie tot de te verwachten werkzaamheden van de aannemer.
Ook is nog eens extra gekeken naar de inrichting van het terrein, met het oog op het effect daarvan op de omgeving. Samen met de input van diverse omwonenden heeft dat geleid tot een aangepaste tekening (zie hieronder onder de kop Erfafscheiding).

Klankbordgroep

De omwonenden in de overlegcommissie willen natuurlijk de andere omwonenden en dorpsgenoten vertellen over het overleg dat ze met het COA en de gemeente hebben gehad. En ze willen bij hen wensen en ideeën ophalen.
 
Daarom is er binnenkort weer een vergadering van de klankbordgroep van omwonenden. Aanvang 19.30 uur. Datum moet nog bepaald worden in overleg met de omwonenden in de overlegcommissie.
 
In de klankbordgroep overleggen de omwonenden van de overlegcommissie van het COA met andere omwonenden en dorpsgenoten. Een van de agendapunten is hoe verder te gaan als klankborgroep. Misschien als whatsappgroep?
 
Wie zich nog niet voor de klankbordgroep heeft aangemeld, maar dat wel wil, kan dat alsnog doen via asiel@tynaarlo.nl

Persoonlijk overleg

Enkele omwonenden hadden de gemeente uitgenodigd om ter plekke bij de Bladergroenschool te gaan kijken. Dat gebeurde 6 mei na de kick-off van het COA. Toen is onder meer gesproken over de schuttingen/erfscheidingen.  
 
In totaal hebben tien omwonenden persoonlijk overleg met de gemeente gevraagd. De burgemeester en/of projectleider Ralf Baas hebben persoonlijk met hen gesproken.

Even voostellen: projectleider Ralf Baas

De vertegenwoordiger van de gemeente in onder meer de omwonendencommissie is projectleider Ralf Baas. Hij is ook voor omwonenden ambtelijk hèt gezicht van de gemeente.
Ralf zorgt dat binnen de gemeente iedereen het werk doet dat voor het AZC gedaan moet worden. Ook zorgt hij voor onderlinge afstemming, ook met de burgemeester, wethouders en B&W als geheel. Doordat Ralf al veel jaren binnen de gemeente werkt, weet hij hoe de hazen lopen.

Erfafscheiding

Op het Bladergroenterrein komen aanvullend tijdelijke gaashekken om te voorkomen dat azc-bewoners zich tussen de bomen en langs de erfgrenzen gaan begeven.
Hieroor ontstaat een ruime strook aan de buitenranden van het terrein waar bewoners niet kunnen komen.
 
Ook bij de twee binnenterreinen, met de opening naar de woningen aan de Hoofdweg toe, worden maatregelen genomen om te zorgen dat daar in de avond geen  azc-bewoners kunnen komen, of alleen op gezette tijden onder toezicht. Dat laatste heeft betrekking op een speelterreintje en de kippenren.

De terreintekening is hier te downloaden

Huisoppasdienst

Maandag 10 mei heeft de gemeente met de sleuteloverdracht het pand van de voormalige Bladergroenschool bewonersleeg aan het COA overgedragen.
 
Het COA heeft een landelijk raamcontract met de huisoppasdienst HOD, die ervoor zal zorgen dat enkele mensen tijdelijk in het hoofdgebouw en de conciërgewoning verblijven.
Voor de veiligheid heeft het COA ook besloten de hekken te laten staan die de gemeente op advies van de politie heeft aangebracht, totdat de aannemer aan de slag gaat die het pand gaat verbouwen, naar verwachting over een maand.
 
Een aantal zaken die nodig zijn voor de verbouwing zijn vergunningsplichtig. Inventarisatie daarvan vindt momenteel plaats, in goed overleg met de gemeente. Met uitvoering van deze zaken kan uiteraad pas worden gestart zodra de vergunning is afgegeven. Andere werkzaamheden zoals schoonmaken en gevelreiningen worden wel al vlot opgepakt.

Turnzaalgebouw

Het COA en de gemeente zijn nog in gesprek over de overdracht van het turnzaalgebouw, waar nu de historische vereniging Ol Eel in gevestigd is. Het is de bedoeling dat in dit gebouw kantoor- en dienstenruimtes ingericht worden. Tevens komt in dit gebouw de receptie van het azc, waar de beveiligingsmedewerkers werken.
 
De gebruiksovereenkomst van Ol Eel met de gemeente over het gebruik van de ruimte loopt tot september. Helaas lijkt het de vereniging niet te lukken om tijdig haar nieuwe huisvesting voldoende op te knappen. De vereniging zal echter niet op straat komen te staan. Overleg is gaande over hoe dit op te lossen.

Veiligheidsprotocol

Gemeente en COA zijn bezig in overleg met de ondenemersvereniging Eelde Paterswolde Zakellijk (EPZ) op verzoek van de EPZ een veiligheidsprotocol op te stellen. Belangrijke vraag: wie doet wat wanneer zich een onveilige of ongemakkelijke situatie voordoet of dreigt voor te doen of mensen zich onveilig voelen?

Vragen

Heeft u vragen voor het COA over azc Paterswolde? U kunt deze stellen via het e-mailadres van azc Sneek: sneek@coa.nl. Aan een eigen e-mailadres voor azc Paterswolde wordt gewerkt.
Vragen aan de gemeente over het azc kunt u richten aan asiel@tynaarlo.nl.

De eerste bewoners hebben hun intrek genomen in azc Paterswolde, gevestigd in de voormalige Bladergroenschool. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de actuele stand van zaken.

Welkom bewoners is AZC Paterswolde

Maandag 20 december werden 63 bewoners welkom geheten in azc Paterswolde en woensdag 22 december volgden nog eens 71 bewoners. Na aankomst in Nederland heeft deze groep mensen eerst in Harskamp gezeten en vervolgens een aantal maanden gewoond in Heumensoord in Nijmegen.

Na het wonen op deze noodlocaties zijn ze blij en dankbaar nu een thuis te hebben gevonden in Paterswolde. De groep bewoners kent drie verschillende nationaliteiten, waarbij het overgrote deel Afghaans is.

Ze hebben inmiddels allemaal een verblijfsvergunning. Deze Afghanen zijn evacués uit Kabul. De mensen die dit in augustus op televisie hebben gezien, kunnen zich dit vast nog voor de geest halen.

Bij aankomst in Paterswolde werd eerst de bagage door de bewoners via de hoofdentree naar de informatiebalie gebracht. Daar werd gecontroleerd of de juiste gezinnen gearriveerd waren en vervolgens werden zij ingeschreven op de locatie. Ze ontvingen naast een introductieboekje ook een aanmeldtijd voor de voorlichting.

Vrijwilligers van ‘Tynaarlo verwelkomt’ deelden aan de nieuwe bewoners welkomstpakketjes uit. Voorafgaand aan de komst van de asielzoekers konden inwoners van Eelde en Paterswolde bij een aantal winkels spullen doneren. Met deze donaties zijn pakketjes gemaakt, zoals tasjes met een pakje stroopwafels, chocolade, kleurboeken en een handgeschreven welkomstkaart. Een mooi welkomstgebaar voor de nieuwe bewoners, aangeboden door de buurt.

De nieuwe bewoners geven in een eerste reactie aan, heel blij te zijn om hier te zijn. Ze hebben nu meer privacy, zijn blij met de kamer en de mogelijkheid om een deur achter zich dicht te doen. De kinderen rennen met een voetbal op het voetbalveld of spelen buiten op de speeltoestellen.

Maandagavond om 22.00 uur was het nagenoeg stil in huis, de lampen waren uit en de bewoners zaten op hun kamer; sommigen moe van de indrukken van de afgelopen maanden. Een enkeling liep nog door het gebouw om te bellen met het thuisfront bij een wifi-corner.

Er wordt nog hard gewerkt aan het afmaken en inrichten van de locatie. Gelukkig hebben alle bewoners wel een eigen bed. Het merendeel van de bewoners spreekt niet alleen goed Engels ook spreken veel bewoners al Nederlands. De Albert Heijn en de Lidl zijn al druk bezocht, de eerste levensmiddelen zijn gekocht.

De komende periode ligt de nadruk op het organiseren van activiteiten en het kennis maken met de directe omgeving. De intake gesprekken voor de schoolgaande kinderen worden ingepland en de GGD en GZA zullen de komende periode druk zijn om ieder gezin te spreken.

Vrijwilligers gezocht

Van het begeleiden van huiswerk en sportactiviteiten tot het wegwijs maken in de nieuwe omgeving. Van het geven van taalles tot het koken met bewoners. Van samen muziek maken tot samen een boek lezen.

Bij het COA werken meer dan 1200 vrijwilligers. Het COA kan niet bestaan zonder de vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor asielzoekers. Zij maken het verblijf van onze bewoners aangenaam. De inzet van onze vrijwilligers is onmisbaar.

Vindt u het leuk om iets voor de bewoners op het azc Paterswolde/Eelde te betekenen? Word vrijwilliger. Voor aanmelden of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar FMNPaterswoldeVrijwilligers@coa.nl.

Nieuwsbrief liever digitaal ontvangen

Deze nieuwsbrief wordt in de directe omgeving van het azc verspreid en verschijnt maandelijks. Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur een e-mail naar paterswolde@coa.nl.

Vragen, klachten, ideeën, complimenten of opmerkingen

Heeft u vragen, klachten, complimenten of opmerkingen? U kunt altijd contact opnemen via paterswolde@coa.nl. Ook uw ideeën zijn van harte welkom.

Namens het voltallige team van azc Paterswolde wensen wij u sfeervolle kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022!

Voor de Kerstvakantie ontvingen we de eerste bewoners van het nieuwe asielzoekerscentrum (azc) in Paterswolde. De afgelopen weken verliepen goed. De meeste bewoners zijn inmiddels een beetje gewend en de kinderen gaan al naar school. Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de stand van zaken, nu het azc open is.

De bewoners van het azc in Paterswolde verblijven nu een kleine maand in het nieuwe azc. De eerste reacties die we terugkrijgen zijn positief. Bewoners geven bijvoorbeeld aan dat ze rust ervaren op het asielzoekerscentrum in Paterswolde. Ook weten bewoners de winkels in het dorp goed te vinden. De kinderen maken gretig gebruik van het voetbalveld en uit gesprekken met de omgeving begreep adjunct locatiemanager Rob dat buren nog niet hadden verwacht dat alle 148 bewoners al gearriveerd zouden zijn. In de eerste week van het verblijf werden er welkomstpakketten aangeboden door Tynaarlo verwelkomt. Ook organiseerden vrijwilligers de activiteit ‘kniepertjes bakken’. Beide activiteiten zijn als zeer positief ervaren. Zo’n warm welkom draagt echt bij aan het wonen en leven op een azc.

De Taalklas

Sinds 10 januari gaan de kinderen uit het azc in Paterswolde naar de Taalklas. Het onderwijs in de Taalklas is allereerst gericht op het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast worden vakken zoals rekenen, lezen en schrijven aangeboden en is er specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Alle groepen in de Taalklas worden begeleid door een leerkracht en een onderwijsassistent. Daarnaast is een coördinator aan de Taalklas gekoppeld die de intake-gesprekken met ouders verzorgt en verantwoordelijk is voor leerlingenzorg. 

Op dit moment geeft de Taalklas les aan ongeveer vijftig kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar oud, die maximaal een jaar in Nederland verblijven. Alle kinderen in de Taalklas krijgen minimaal voor de duur van 40 weken, vijf dagen per week les, voordat ze naar de basisschool gaan. De kinderen in de Taalklas zijn afkomstig uit het azc in Paterswolde, het azc in Eelde en het zijn kinderen die met hun familie in de omgeving van Eelde wonen. Obs de Veenvlinder verzorgt de Taalklas nu een aantal jaren. Samen met SKID kinderopvang is de Taalklas gevestigd in het voormalige gebouw van de Daltonschool aan de Esweg in Eelde.

Vrijwilligers gezocht!

Van het begeleiden van huiswerk en sportactiviteiten tot het wegwijs maken in de nieuwe omgeving. Bij het COA werken meer dan 1200 vrijwilligers. Het COA kan niet bestaan zonder de vrijwilligers die zich iedere dag inzetten voor bewoners. Zij maken het verblijf van onze bewoners aangenaam. De inzet van onze vrijwilligers is onmisbaar. Vindt u het leuk om iets voor de bewoners op het azc Paterswolde/Eelde te betekenen? Word dan vrijwilliger! U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via FMNPaterswoldeVrijwilligers@coa.nl.

Even voorstellen – GZA

GZA staat voor Gezondheidszorg Asielzoekers, en verzorgt de huisartsenzorg voor asielzoekers die wonen in een COA opvanglocatie in Nederland, en zo ook in Eelde en Paterswolde.

Het team van GZA bestaat uit doktersassistentes, verpleegkundigen, POH GGZ en een huisarts. GZA heeft als doel om goede zorg te verlenen aan asielzoekers die wonen in een azc. Dit doen zij door als team aanwezig te zijn op de locaties.

GZA heeft in het azc Paterswolde een huisartsenpraktijk opgezet in het oude zwembad. Ook de bewoners van het azc in Eelde kunnen hier terecht.

De zorg die GZA levert is gelijk aan de zorgverlening in een reguliere huisartsenpraktijk. Alle bewoners komen in aanmerking voor basiszorg uit de ziektekostenverzekering RMA (Regeling Medische zorg Asielzoekers).

Op maandag en  donderdag is GZA in het azc in Paterswolde aanwezig voor het houden van een spreekuur en het uitvoeren van zorgvragen. Voor de bewoners is er in de ochtend een inloopspreekuur bij de doktersassistente die de triage (onderzoek) uitvoert. De doktersassistente maakt vervolgens een afspraak bij de praktijkverpleegkundige voor aanvullend onderzoek, als dat nodig is.

De praktijkverpleegkundige werkt volgens geprotocolleerde standaarden  in de huisartsenpraktijk. Zij wordt hierbij ondersteund door de huisarts op afstand. Het GZA Eelde – Paterswolde werkt hierin samen met huisarts van Tuijl in Paterswolde.  Huisarts van Tuijl houdt ook één keer per week spreekuur op de locatie in Paterswolde.

Het specifieke in de zorg bij asielzoekers is dat er sprake kan zijn van een taal- en soms cultuurverschillen. Om de zorgvraag van de bewoner goed te kunnen verstaan kan GZA  altijd gebruik maken van de tolkentelefoon. De tolkentelefoon werkt met beëdigde tolken waardoor wij vrij kunnen communiceren met de bewoner.

Naast de zorg op locatie heeft het GZA een eigen Praktijklijn die 24 uur beschikbaar is. Hier werken triage-assistenten en is een huisarts aanwezig. Dit maakt dat de bewoner niet afhankelijk is van de openingstijden op locatie. De Praktijklijn heeft inzage in de zorgdossiers van de bewoners en kan aan de hand van de zorgvraag doorverwijzen naar de zorgverlener.

Voor spoedzorg buiten openingstijden wordt in overleg met de Praktijklijn de bewoner verwezen naar de Huisartsenpraktijk, de huisartsenpost in Groningen of een ambulance ingeroepen.

Nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? 

Deze nieuwsbrief wordt in de directe omgeving van het azc verspreid en verschijnt maandelijks. Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur een e-mail naar paterswolde@coa.nl.

Vragen, klachten, ideeën, complimenten of opmerkingen?

Heeft u vragen, klachten, ideeën, complimenten of opmerkingen over het azc in Paterswolde? U kunt altijd contact opnemen via paterswolde@coa.nl. Onze receptie is 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer 06-29663047.

  

Een aantal maanden geleden ontvingen we de eerste bewoners van het nieuwe asielzoekerscentrum (azc) in de voormalige Bladergroenschool te Paterswolde. Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte.

  Wist u dat…   

 • Het azc in Paterswolde nu zo’n drie maanden in gebruik is?
 • De doelglroep de afgelopen tijd redelijk gelijk is gebleven? Ongeveer 80% van de mensen die we  opvangen heeft een Afghaanse afkomst.
 • 23 Bewoners lid zijn geworden van de sportschool?  
 • Zeven kinderen voetballen bij de lokale voetbalvereniging VV Actief?
 • De GGD op 1 februari 78 bewoners vaccineerde?
 • 35 Bewoners werkzaamheden doen en daarvoor betaald krijgen?  
 • Team-up vanuit de gemeente iedere maandag en Time For You iedere vrijdag activiteiten op de locatie organiseert voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar?
 • Er op dit moment 145 mensen wonen in het azc?

Sporten in de gym

Elwin werkt als woonbegeleider op het azc in Paterswolde en heeft als aandachtsgebied ‘sport’ onder zijn hoede.
Elwin: ‘Vanuit het azc in Paterswolde heb ik contact opgenomen met de sportschool Sportrade fit- & wellness omdat sporten in de sportschool een goede uitlaatklep kan zijn voor het wonen en leven op een azc. De eigenaar van de sportschool was enthousiast en zo zijn we samen aan de slag gegaan. Bewoners kunnen gebruik maken van alle faciliteiten in de sportschool, zoals de fitness, groepslessen en de sauna.
Vanuit het COA blijven we betrokken en zijn we aanspreekpunt voor de sportschool als er bijvoorbeeld iets is met een aanmelding, een uitschrijving of domweg door de taalbarrière. Bewoners betalen hetzelfde bedrag als andere leden. Ze krijgen van het COA 10 euro per maand om te besteden aan activiteiten in hun vrije tijd. Het overige bedrag wordt ingehouden op hun inkomen. Dat is op alle azc’s hetzelfde geregeld. 23 bewoners maken nu gebruik van het aanbod en we krijgen enthousiaste reacties terug van de bewoners. Sommige bewoners gaan wel vier of vijf keer per week sporten in de sportschool. Een mooie samenwerking die we hopelijk voor lange tijd door kunnen zetten.

Bewoners doen veel zelf

Bewoners van azc’s kunnen er voor kiezen om werkzaamheden uit te voeren op het azc tegenover een kleine vergoeding. Dat noemen we zelfwerkzaamheid (zwh) binnen het COA.

Er zijn nu 35 bewoners die mee doen aan zelfwerkzaaheid. Zij vinden het prettig om iets te doen te hebben, nuttig bezig te zijn en daar ook iets voor terug te krijgen. Er zijn bijvoorbeeld bewoners die schoonmaakwerk doen (sanitair, openbare ruimtes, buitenterrein en ramen lappen). Er is een bewoner die kapper is van beroep en medebewoners knipt. En meerdere bewoners beheren de recreatieruimte en het open leercentrum (computerruimte). Weer andere bewoners geven vrouwensportlessen of breilessen samen met vrijwilligers. Zo is er voor ieder wat wils. Woonbegeleider Madhat coördineert alle aanvragen en denkt mee over passend werk. De bewoners die hier aan mee doen, zijn in het bezit van een zelfwerkzaamheidspas. Zij klokken in- en uit bij het uitvoeren van de klussen. Voor de werkzaamheden krijgen de bewoners een vergoeding vanuit het COA met een maximum van 14 euro per week per persoon. Meer weten? Kijk op coa.nl/werken.

P.s.: We zijn altijd op zoek naar meer werkzaamheden voor bewoners. Heeft u een idee? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Buddytraject

We werken met een buddytraject waarbij asielzoekers uit de azc’s in Eelde en Paterswolde gekoppeld worden aan een Nederlands maatje uit de buurt. Op basis van interesses, hobby's, leeftijd en meer wordt geprobeerd een goede match te vinden. De doelstelling is om minimaal een uur per week samen op te trekken en zo bijvoorbeeld te oefenen met de Nederlandse taal. De eerste kennismakingsgesprekken zijn deze week geweest en er zijn al leuke matches ontstaan.  

We missen vooral nog jongere Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar. Maar andere leeftijden zijn ook nog steeds van harte welkom. U kunt zich aanmelden via andrea@tynaarloverwelkomt.nl.

Bloemencorso Eelde

Samen met omwonenden van het azc, gaan bewoners een praalwagen maken voor de bloemencorso in Eelde. Vanaf mei 2022 starten ze daarmee. In heel wat avonden wordt de praalwagen gemaakt. We kunnen niet wachten om de praalwagen te zien!

Vrijwilligers gezocht!

Van het begeleiden van huiswerk en sportactiviteiten tot het wegwijs maken in de nieuwe omgeving. Bij het COA werken meer dan 1200 vrijwilligers. Het COA kan niet bestaan zonder de vrijwilligers die zich iedere dag inzetten voor bewoners. Zij maken het verblijf van onze bewoners aangenaam. De inzet van onze vrijwilligers is onmisbaar. Vindt u het leuk om iets voor de bewoners op het azc Paterswolde/Eelde te betekenen? Word dan vrijwilliger! U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via FMNPaterswoldeVrijwilligers@coa.nl.

Nieuwsbrief liever digitaal?

Deze nieuwsbrief wordt in de directe omgeving van het azc verspreid en verschijnt maandelijks. Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur een e-mail naar paterswolde@coa.nl.

Vragen, klachten, ideeën, complimenten of opmerkingen?

Heeft u vragen, klachten, ideeën, complimenten of opmerkingen over het azc in Paterswolde? U kunt altijd contact opnemen via paterswolde@coa.nl. Onze receptie is ook 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer 06-29663047.

In de voormalige Bladergroenschool aan de Mevrouw Bähler-Boermalaan in Paterswolde is sinds 20 december 2021 een asielzoekerscentrum (azc) voor 148 bewoners gevestigd. De bestuursovereenkomst met de gemeente Tynaarlo loopt tot 1 juni 2023 (met mogelijk kans op verlenging van één jaar). Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen op het azc.  

Wist u dat..

 • Er iedere woensdag schaken wordt gespeeld door vrijwilligers en bewoners op het azc?
 • Er begin juni een baby’tje geboren is op het azc?
 • We fiets- en verkeerslessen organiseren voor bewoners?  
 • Er minimaal 50 bewoners van onze locaties in Eelde en Paterswolde meeliepen met de avondvierdaagse? 
 • Er de afgelopen weken veel bewoners doorverhuisd zijn? Dit betekende dat er veel nieuwe bewoners op de locatie kwamen. Er wonen nu bewoners van tien verschillende nationaliteiten op het azc in Paterswolde.
 • Op de zaterdagen gaan bewoners met vrijwilligers naar het bos om hout te sprokkelen en blad te verzamelen.

Werken aan een moestuin

Op het veld van kwekerij Arends in Paterswolde hebben bewoners Dahliabollen gepoot. De komende tijd houden ze dit veld bij met regelmatig onderhoud. Ook werken we aan een moestuin op het azc. Daar worden straks kalebassen, pepers, sperziebonen, aubergines en andere groenten geoogst. Bewoners die meewerken aan het opbouwen van een corsowagen, willen de verbouwde producten tegen het einde van de zomer verwerken op de corsowagen. Zij werken nu al iedere week een paar avonden aan de corsowagen. 

Even voorstellen - Politie

Wie ben je?

Henk:Ik ben Henk en ik ben 52 jaar. Ik werk sinds 1991 bij de Politie, waarvan alweer negen jaar als wijkagent in het gebied Eelde-Paterswolde.’

Wat is jouw rol op het azc?

Henk: ‘Bewoners van het azc in Paterswolde kunnen met allerlei vragen bij mij terecht. Ik laat regelmatig mijn gezicht zien op het azc en probeer zo laagdrempelig en benaderbaar mogelijk te zijn. De drempel moet niet hoog zijn om met de politie in gesprek te gaan. Dat geldt overigens voor alle inwoners uit mijn gebied. Toen duidelijk werd dat er een azc kwam in Paterswolde, gingen we er vanuit dat dit eventueel voor onrust zou kunnen zorgen in de omgeving van het azc. Vanuit de Politie vinden we het dan belangrijk om er te zijn voor omwonenden die vragen hebben. En om omwonenden een duidelijk beeld te geven over wat ze kunnen verwachten. Volgens mij is dat hier goed verlopen.

Wat zou je met de lezers van deze nieuwsbrief willen delen?

Henk: ‘Ik vind het ontzettend knap dat mensen die vanuit erbarmelijke omstandigheden naar Nederland gevlucht zijn, hier in een voor hun vreemd land, de moed vinden om hun leven op te pakken en aan te sluiten bij lokale initiatieven zoals de Eelder Bloemencorso, het Koepeltjesfestival en de Avondvierdaagse.’

De Ramadan

Woonbegeleider Djejab werkt op het azc in Paterswolde en vertelt over zijn ervaringen met de Ramadan. Djejab: ‘De Ramadan werd van 1 april tot 1 mei 2022 gevierd. De keukens op het azc in Paterswolde waren in die periode langer open. Ook was het overdag veel rustiger op het azc. In zo’n periode tref ik bijvoorbeeld minder bewoners bij de informatiebalie. Ze slapen langer uit, om energie over te houden voor de rest van de dag.

Ik ben zelf ook moslim en vastte in deze periode ook iedere dag. Voor bewoners is het denk ik ook prettig dat sommige medewerkers van het COA weten wat de Ramadan  inhoudt en hoe het is om te vasten. Een bewoner vertelde dat hij het gezellig vindt om de Ramadan op het azc te vieren, omdat we hier met zoveel mensen samen zijn. Na het eten kwamen we allemaal bij elkaar om het te vieren. Een andere bewoner gaf aan dat hij blij is om het hier te vieren, maar dat het jammer is dat hij het niet met familie kan vieren.’

Taalklas wordt taalschool De Atalanta

De Taalklas in Eelde-Paterswolde, waar kinderen van het azc naartoe gaan, heet vanaf nu Taalschool De Atalanta. Inmiddels wordt er veel meer aangeboden dan taal en is er eerder sprake van een school. Het team was van mening dat het tijd was voor een eigen naam die mooi zou aansluiten bij De Veenvlinder. Met elkaar kwamen ze uit op: De Atalanta.

De school heeft gemiddeld 50 leerlingen in drie verschillende groepen. Er werkt een team met vijf leerkrachten en vijf onderwijsassistenten. De leerlingen wonen in één van de azc’s in Eelde-Paterswolde, of met hun familie in de nabije omgeving. Sinds enkele weken bezoeken ook Oekraïense leerlingen de school en naar verwachting zal dit aantal de komende maanden alleen maar toenemen.

De Atalanta is een trekvlinder die in de zomer veel te zien is, vooral in tuinen en parken in het noorden van het land. De Atalanta staat symbool voor vrijheid, ontwikkeling en transformatie.

Vrijwilligers gezocht!

Van het begeleiden van huiswerk en sportactiviteiten tot het wegwijs maken in de nieuwe omgeving. Bij het COA werken meer dan 1200 vrijwilligers. Het COA kan niet bestaan zonder de vrijwilligers die zich iedere dag inzetten voor bewoners. Zij maken het verblijf van onze bewoners aangenaam. De inzet van onze vrijwilligers is onmisbaar. Vindt u het leuk om iets voor de bewoners op het azc Paterswolde/Eelde te betekenen? Word dan vrijwilliger! U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via FMNPaterswoldeVrijwilligers@coa.nl.

Nieuwsbrief liever digitaal ontvangen?

Deze nieuwsbrief wordt in de directe omgeving van het azc verspreid en verschijnt maandelijks. Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur een e-mail naar paterswolde@coa.nl.

Vragen, klachten, ideeën, complimenten of opmerkingen?

Heeft u vragen, klachten, ideeën, complimenten of opmerkingen over het azc in Paterswolde? U kunt altijd contact opnemen via paterswolde@coa.nl. Onze receptie is ook 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer 06-29663047.

Ook handig