Persbericht: woonruimte voor asielzoekers (WVA) en flexwoningen aangepast

Vries, 5 juni 2024 - Het college van B&W past het voorstel voor het unieke woonplan bij het Katoelbos in Vries aan. De bedoeling is dat er geen 250, maar 155 mensen een plek krijgen in de Woonruimte voor Asielzoekers (WVA). De periode van maximaal 10 jaar blijft gelijk. Ook stelt het college voor om in Vries geen 40 maar 20 flexwoningen te bouwen voor sociale huur, en 20 van deze woningen elders in de gemeente. De gemeenteraad wordt nu gevraagd of ze met dit voorstel kan instemmen.  

“Als college van B&W geven we hiermee gehoor aan de vele reacties die we de afgelopen tijd uit de samenleving ontvingen”, zegt burgemeester Marcel Thijsen. “Alhoewel wij hoogwaardige opvang van asielzoekers belangrijk vinden in onze gemeente om zo de situatie in Ter Apel te verlichten, zijn wij niet doof voor deze geluiden van onze inwoners.”

In januari had het college nog gedacht aan maximaal 250 mensen in de WVA en 40 flexwoningen voor sociale huur. Zowel een Burgercomité uit Vries als andere bewoners van Vries en kavelkopers van de nieuwbouwwijk Vries Zuid hebben hiertegen echter bezwaren ingediend of andere voorstellen gedaan. 

Naar alle waarschijnlijkheid bespreekt de raad het voorstel op 2 en 9 juli. Vervolgens kunnen de noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd en kan de daarvoor benodigde procedure worden gestart.


In totaal 250 opvangplekken 

Als de raad het voorstel van het college overneemt, beschikt de gemeente dus over opvangcapaciteit voor 155 personen in de WVA in Vries. Een nieuwe ontwikkeling is dat de eigenaar van het pand van de voormalige Dutch Flight Academy (DFA) in Eelde bereid is deze locatie aan te bieden voor de opvang van vluchtelingen, waarbij deze dan plaats biedt aan maximaal 65 personen. Hierover worden nu gesprekken met de eigenaar gevoerd. Samen met de 30 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) die in Vries worden opgevangen, komt de totale opvangcapaciteit van asielzoekers binnen de gemeente Tynaarlo dan uit op 250 personen. 

 

Tijdelijke opvanglocaties dicht

Een groot deel van het huidige aantal vluchtelingen in de gemeente verblijft momenteel in verschillende crisisnoodopvanglocaties. Deze tijdelijke opvanglocaties (voormalige Bladergroenschool in Eelde, hotel Het Wapen van Vries en het bedrijfspand Vriezerbrug in Tynaarlo) kunnen worden gesloten zodra de nieuwe WVA-locatie open gaat. Daarmee krijgt de opvang voor vluchtelingen een meer structureel karakter binnen de gemeente.


Sociale huur

Ook wat betreft het verminderen van het aantal flexwoningen voor sociale huur naar 20 in Vries, komt het college tegemoet aan de reacties uit de samenleving. De flexwoningen worden gerealiseerd door de corporaties in de gemeente.

Wethouder Jurryt Vellinga (Ruimtelijke Ordening) is blij dat er 40 woningen verspreid over de gemeente aan de woningvoorraad worden toegevoegd. “De woningnood is niet alleen in Vries, maar op meer plekken in onze gemeente hoog. Op deze manier komen we tegemoet aan de wens van inwoners om breder te kijken dan alleen het dorp Vries. Ik heb er vertrouwen in dat we voor de 20 flexwoningen elders in de gemeente ook een mooie bestemming gaan vinden.”

Esther Borstlap, directeur-bestuurder van Woonborg: “Wij zijn enthousiast over de bouw van flexwoningen. Daarmee kunnen corporaties op korte termijn iets doen aan de hoge woningnood. Het gaat om sociale huurwoningen voor met name 1 á 2 persoonshuishoudens.”

Ook Michiel Veenstra, directeur-bestuurder bij woningcorporatie SEW, is opgetogen. “SEW is blij met de bouw van de 40 flexwoningen. Dit plan van de gemeente Tynaarlo biedt ons een kans iets te doen aan de grote vraag naar sociale huurwoningen binnen de gemeente.”