Documenten

In deze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het AZC in Paterswolde. Kijk voor meer info op onze website.Bekijk de webversie

Nieuwsbrief AZC Bladergroenschool Paterswolde

Wij, burgemeester en wethouders, willen voldoen aan de wens van het COA om de voormalige Bladergroenschool aan de mw Bähler Boermalaan in Paterswolde tot uiterlijk juni 2024 te verhuren voor de opvang van maximaal tweehonderd asielzoekers. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken.
 

Inhoud

1. Laatste nieuws
2. Informatie tot nu toe
3. Hoe samen verder?

LAATSTE NIEUWS

Om meteen met de deur in huis te vallen: wij willen graag op korte termijn samen met een vertegenwoordiging van de omwonenden met het COA praten. Onderwerp: het aantal asielzoekers dat het COA in de school wil onderbrengen en de inrichting van het terrein rond het schoolgebouw.
 
Wij hebben als gemeente vaker de zorgen van veel omwonenden aan het COA doorgegeven over het volgens hen hoge aantal van maximaal 200 bewoners van de Bladergroenschool. Ook hebben we het COA gevraagd naar de exacte inrichting van het terrein. Wij weten inmiddels dat bij het COA hierover het denken in beweging is. Dat is een goed moment om nader overleg aan te gaan.
 
Dat we dit samen met de omwonenden willen doen, is omdat de omwonenden veel praktische informatie over het terrein en de ligging aan de aangrenzende tuinen hebben. Bovendien maken zij zich (grote) zorgen en die zorgen zijn nog niet (helemaal) weggenomen.
 
Hoe groep vertegenwoordiging samenstellen?
gers samenstellen?De vraag is hoe de vertegenwoordiging van inwoners samen te stellen. Een te grote groep werkt natuurlijk niet, ook niet digitaal. Daarom vragen we omwonenden om ons via asiel@tynaarlo.nl te laten weten:

- Of ze belangstelling hebben aan de kleine overleggroep mee te doen

- Of dat ze zich door iemand anders willen laten vertegenwoordigen en zo ja door wie

- Waar ze precies wonen.

De mensen die belangstelling hebben om in de vertegenwoordiging te komen, zullen we vervolgens uitnodigen voor een digitaal overleg over de samenstelling van de groep.
 
Maximaal drie jaar is maximaal drie jaar

Nogal wat omwonenden maken zich er ook zorgen over of het azc na maximaal drie jaar ook echt wel zal verdwijnen. Ze hoeven zich daar echt geen zorgen over te maken. We zijn daarover heel helder: maximaal drie jaar is maximaal drie jaar en blijft maximaal drie jaar. Dat ligt ook vast in de concept bestuursovereenkomst met het COA. Bovendien willen wij en de gemeenteraad op het terrein van de school ouderenwoningen gaan bouwen.

Waarom niet eerder naar buiten?
Sommige inwoners vragen zich af waarom de gemeenteraad en zijzelf niet eerder over de plannen geïnformeerd zijn. De reden daarvan is dat tijdens onderhandelingen de mogelijke afspraken waarover gediscussieerd wordt, voortdurend veranderen. Als B&W die afspraken elke week bekend zouden maken, zou dat vooral voor verwarring en onbegrip zorgen. Het zou ook onduidelijk zijn waarover met anderen gepraat zou moeten worden.
Dit zou ook de onderhandelingen bemoeilijken, terwijl B&W het belangrijk vinden dat die tot een voor iedereen werkbare uitkomst leiden. Want ook Tynaarlo moet zijn aandeel in de opvang van vluchtelingen nemen, maar wel op een goede manier.

INFORMATIE TOT NU TOE

Er bestonden en bestaan onder de omwonenden veel vragen over een AZC in de Bladergroenschool. Veel daarvan zijn al beantwoord, maar niet iedereen kan die antwoorden 1-2-3 vinden. Daarom zetten we hier de vindplaatsen op een rij:
 

De brief die de direct omwonenden hebben ontvangen meteen nadat de gemeenteraad van de plannen op de hoogte is gesteld leest u op deze pagina terug.

Het persbericht dat vlak daarna naar de media is gegaan leest u ook op deze pagina terug.

Interview met burgemeester Thijsen in de Dorpsklanken diezelfde dag: zie de website van Dorpsklanken.

De gemeentepagina’s in de Oostermoer over het azc vindt u terug op onze website, in de pagina's van week 11 en week 12. U kunt ook een e-mailabonnement op de gemeentepagina’s nemen.

Inmiddels meer dan zestig vragen en antwoorden op de website van de gemeente: www.tynaarlo.nl/azc.

Een video-interview met burgemeester Thijsen over de belangrijkste zorgen van omwonenden. Zie www.tynaarlo.nl/azc.

Diverse documenten over de voorgenomen komst van het azc op onze website.

Heel veel informatie van het COA, met ook een filmpje met omwonenden van een azc: www.coa.nl

HOE SAMEN VERDER?

Emailgesprekken
U kunt ons via asiel@tynaarlo.nl met vragen blijven bestoken. We proberen ze snel te beantwoorden en doen dat graag. Ook vervolgvragen. Zo kan een ‘emailgesprek’ ontstaan. De inhoudelijke vragen en antwoorden zetten we ook op www.tynaarlo.nl/azc, zodat iedereen ze kan lezen (uiteraard zonder uw naam te vermelden).

Digitale groepsgesprekken
Fysieke groepsgeprekken kunnen in deze coronatijd uiteraard niet. We nodigen wel groepen belangstellenden met prangende vragen uit voor een digitaal Teamsgesprek met onder anderen de burgemeester en vertegenwoordigers van het COA. Groepen (minimaal 10, maximaal 25 deelnemers) die zo’n gesprek op prijs zouden stellen, kunnen zich melden via asiel@tynaarlo.nl.
We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen de vaardigheid heeft om (gemakkelijk) aan zo’n gesprek mee te doen, daarom leunen we ook niet onnodig zwaar op deze manier van communiceren. We hebben echter wel heel goed begrepen dat nogal wat omwonenden het erg op prijs zouden stellen. We komen daarom graag aan hun wensen tegemoet.

Teamsbijeenkomsten na akkoord gemeenteraad
Volgens de planning bespreekt de gemeenteraad de door B&W voorgestelde vestiging van een azc in de Bladergroenschool aanstaande dinsdag 30 maart. Gaat de raad akkoord, dan zullen we zelf belangstellenden uitnodigen voor een of meer digitale Teamsbijeenkomsten.
Centrale vragen: wat gaat er nu concreet gebeuren? Hoe worden we op de hoogte gehouden? En hoe kan ik invloed uitoefenen? Het COA zal dan een centrale rol gaan vervullen. Voordat de gemeenteraad een ‘akkoord’ heeft gegeven, achten we zo’n bijeenkomst niet zinvol.

Overlegcommissie
Als het AZC doorgaat, komt er een overlegcommissie.Daarin zitten in ieder geval vertegenwoordigers van de gemeente, de politie, het COA, maar ook van omwonenden, misschien wel deelnemers aan de overleggroep waarmee we op korte termijn met het COA gaan praten, maar dat hoeft niet.
 

 
MELD JE AAN VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEVEN!
 
Dit eerste nummer van deze Nieuwsbrief AZC Bladergroenschool Paterswolde wordt eenmalig ook op papier onder de naaste omwonenden verspreid. Wie ook de volgende, digitale nummers wil ontvangen, moet zich aanmelden. Dat kan op www.tynaarlo.nl/azc.

Afzender: burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo.

 
Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een
opvanglocatie op de locatie Bladergroenschool te
Paterswolde
Versie februari 2021
 
Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een opvanglocatie

Partijen
a. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, gevestigd aan de Rijnstraat 8 te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door een lid van het bestuur van het COA, de heer M. Schoenmaker, hierna te noemen: ‘COA’
b. De gemeente Tynaarlo, gevestigd aan Kornoeljeplein 1 te Vries, hierbij vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer M. Thijsen, hierna te noemen: ‘het gemeentebestuur’

Overwegende:

 • dat het COA tot kerntaak heeft de opvang en begeleiding van vreemdelingen;
 • dat het gemeentebestuur bereid is mee te werken aan de opvang van vreemdelingen in een opvanglocatie binnen de gemeente;
 • dat het COA en het gemeentebestuur een optimaal functioneren van de opvanglocatie in de plaatselijke gemeenschap en in relatie tot de betrokken diensten en instellingen willen bewerkstelligen door het maken van afspraken en het treffen van de nodige voorzieningen;
 • dat de bestuursovereenkomst onverlet laat dat het COA voor het gebruik van de opvanglocatie over de benodigde vergunningen moet beschikken;
 • dat het gemeentebestuur zich binnen haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden inspant voor een zorgvuldige en voortvarende vergunningverlening;
 • dat het Faciliteitenbesluit Opvangcentra, d.d. 29 juli 1994 (Stb. 636) en de aanvullingen van 8 juni 1998 (Stb. 347) en 25 januari 2001 (Stb. 60) van toepassing zijn, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen en aanvullingen;
 • dat de directe verantwoordelijkheid voor het nemen van de noodzakelijke maatregelen op de beleidsterreinen Onderwijs, Gezondheidszorg en Openbare orde en veiligheid, behalve bij de gemeente en het COA, bij meerdere partijen ligt;
 • dat het uitgangspunt is dat de randvoorwaarden voor de te nemen maatregelen in verband met de opvang van vreemdelingen op de beleidsterreinen Onderwijs, Gezondheidszorg en Openbare Orde en veiligheid voldoende in bestaande wet- en regelgeving zijn vastgelegd.
 • dat voor het gebruik van de opvanglocatie een bruikleenovereenkomst met de gemeente is afgesloten

Komen het volgende overeen:
 
Artikel 1 - Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Vreemdeling: de persoon die in de opvanglocatie van het COA wordt opgevangen, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het betreft hier zowel asielzoekers, als bewoners die een verblijfsvergunning hebben maar nog geen reguliere huisvesting in een gemeente hebben;
b. Capaciteitsplaatsen: capaciteitsplaatsen: plaatsen in een opvanglocatie beschikbaar voor de opvang van vreemdelingen, zoals bedoeld in artikel 1.b van het Faciliteitenbesluit;
c. Opvanglocatie: een opvangvoorziening waarin door of onder verantwoordelijkheid van het COA opvang wordt geboden aan vreemdelingen. Hieronder vallen een Opvangcentrum of een Noodopvang.
d. Datum van ingebruikname: de datum waarop de eerste vreemdeling gebruik maakt van de opvanglocatie;
e. Faciliteitenbesluit: het Faciliteitenbesluit Opvangcentra d.d. 29 juli 1994 (Stb. 636).

Artikel 2 - Opvanglocatie
1. Het gemeentebestuur stemt in met het gebruik van de Bladergroenschool, Mw. Bahler-Boermalaan 6a & Duinkampen 14 te Paterswolde als opvanglocatie door het COA:
2. Het COA gebruikt de opvanglocatie onder eigen verantwoordelijkheid als aanvullende opvanglocatie ten behoeve van de opvang van vreemdelingen met uitzondering van vreemdelingen van wie de asielaanvraag wordt afgedaan in spoor 2.

Artikel 3 – Aantal vreemdelingen en capaciteitsplaatsen
1. In de opvanglocatie worden maximaal 200 vreemdelingen opgevangen
2. In de opvanglocatie worden maximaal 218 capaciteitsplaatsen gerealiseerd.
3. Het COA spant zich in voor een evenwichtige samenstelling van de vreemdelingen voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Instroom is daarbij bepalend.
4. Op verzoek van het gemeentebestuur verstrekt het COA het gemeentebestuur informatie over het aantal en over de in het vorige lid bedoelde samenstelling van de vreemdelingen dat in de gevraagde periode in de opvanglocatie verblijft.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst
1. De bestuursovereenkomst wordt aangegaan tot uiterlijk 1 juni 2024 zoals ook opgenomen in de bruikleenovereenkomst. Vanaf 1 juni 2023 kan de gemeente overeenkomst tussentijds opzeggen i.v.m. herontwikkeling van deze locatie. Hierbij geldt een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.
2. De bestuursovereenkomst vangt aan op de datum van ingebruikname. Het moment dat de eerste vreemdeling gebruik maakt van de opvanglocatie wordt deze datum vastgelegd in de “Verklaring datum ingebruikname opvanglocatie”, zoals weergegeven in bijlage A en zal aan deze overeenkomst worden toegevoegd.
3. Het COA kan per aangetekende brief besluiten tot tussentijdse opzegging van de overeenkomst. Indien het COA overgaat tot tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van tenminste 2 kalendermaanden.
4. De burgemeester kan om zwaarwegende redenen op het terrein van openbare orde en veiligheid tussentijds, met onmiddellijke ingang deze overeenkomst opzeggen.
 
Artikel 5 Openbare orde en veiligheid
In de situatie dat zich ongeregeldheden op het terrein van de openbare orde en veiligheid voordoen die verband houden met de aanwezige opvanglocatie, treedt de burgemeester in overleg met een bestuurder van het COA om gezamenlijk te bezien of een oplossing kan worden bereikt.

Artikel 6 - Uitkeringen Faciliteitenbesluit
De aanspraak op verstrekking van de uitkering als bedoeld in artikel 3, eerste lid en artikel 4, eerste lid van het Faciliteitenbesluit, vangt aan op de datum van ingebruikname.

Artikel 7 - Aanvullende werkafspraken
In aanvulling op de bijlagen A en B kunnen het gemeentebestuur en het COA, rekening houdend met elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden, nadere werkafspraken maken. Deze worden vastgelegd in een separaat document Aanvullende Werkafspraken’. Het betreft hier eventuele aanvullingen en uitwerkingen op de in de toelichting Bestuursovereenkomst genoemde informatie. Dit kunnen afspraken zijn op het terrein van de organisatie van en diensten op de opvanglocatie

Artikel 8-Overige bepalingen
1. Bijlagen A (Verklaring datum ingebruikname opvanglocatie) en B (Toelichting Bestuursovereenkomst) behoren bij en geven een nadere toelichting en/of uitwerking van deze bestuursovereenkomst.
2. Indien de bestaande wet- en regelgeving op de beleidsterreinen Onderwijs, Gezondheidszorg en Openbare orde en veiligheid niet afdoende blijkt te zijn en hierdoor een knelpunt op dat onderdeel ontstaat, dan zullen het COA en het gemeentebestuur zich gezamenlijk inspannen dit knelpunt aan te kaarten bij het verantwoordelijke Ministerie.
3. In geval van een wijziging van wet- of regelgeving die gevolgen heeft voor deze overeenkomst, treden partijen met elkaar in overleg over hoe deze gevolgen het beste kunnen worden opgevangen.
4. Wijzigingen van deze overeenkomst zullen, na overeenstemming hierover tussen partijen, schriftelijk worden vastgelegd en als addendum aan deze overeenkomst worden gehecht.
5. In situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet of in geval van geschillen, de uitleg en/of de uitvoering ervan, zullen partijen een maximale inspanning verrichten om deze geschillen in onderling overleg op te lossen.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend.
Vries Den Haag
[ datum ] [ datum ]
gemeente Tynaarlo Centraal Orgaan opvang asielzoekers
M. Thijsen M. Schoenmaker
burgemeester bestuursvoorzitter
 

Verslag overleg COA – omwonenden – gemeente Tynaarlo over AZC Paterswolde
Donderdag 1 april 19.30 uur

In groen aangevuld met antwoorden op tijdens het overleg nog niet beantwoorde vragen. De antwoorden zijn van het COA. Waar de gemeente antwoordt, staat dit expliciet vermeld.

Voorzitter: Burgemeester Thijsen
Verslag: Bibi de Lange

Opening burgemeester
Burgemeester Thijsen omschrijft de doelen die zijn vastgesteld in afstemming met de aanwonenden:     

1- Maximale helderheid verschaffen over wat de inwoners willen weten t.a.v. azc in Bladergroenschool-

2- Maximale helderheid over de mogelijkheden en bereidheid van het COA om aan de wensen van de omwonenden te voldoen.

3- Eventueel afspraken maken voor het vervolg.

Kort voorstelrondje


Naam & straat (omwonenden) dan wel naam & functie (COA en gemeente).

Beantwoording van de vragen van de omwonenden en de gemeente door het COA

1. Kan het COA aannemelijk maken dat 200 asielzoekers in de school (en eventueel bij te plaatsen) gebouwen passen èn in de omgeving (buurt en dorp)? Volgens de omwonenden is dat absoluut niet het geval.


Antwoord: In Nederland zijn meerdere AZC’s in centra van woonwijken waar het heel goed gaat. Natuurlijk gebeurt er wel eens iets, maar dat lossen we op. Specifiek voor deze locatie: op basis van het Plan van Eisen, waarin een x-aantal m2 wordt gekoppeld aan een asielzoeker, kunnen er 140 mensen worden ondergebracht in het schoolgebouw. Idee is om 8 mensen te huisvesten in de conciërgewoning. Daarnaast is er de mogelijkheid om units te plaatsen op het terrein. Dit is een kostbare aangelegenheid. en Doordat het voortraject langer duurt dan verwacht, is de investering in units te kostbaar. Omdat de gemeente de afgesproken einddatum niet opschuift blijft het hebben daarom bij 148 asielzoekers op deze locatie.

Verbouwtekening

Donderdag 8 april vindt een 2e fysieke schouw plaats met een bouwkundig bureau, dit ook omdat we de gymzaal nog niet hebben kunnen schouwen. Vermoedelijk kunnen we dan een week later een definitieve verbouwtekening laten zien. 

In dit programma van eisen wordt gerekend met vierkante meters per persoon. De genoemde 5 m2 per persoon is van toepassing op een slaapverblijf. Daarnaast zijn er gemiddelde standaardafmetingen per persoon voor woonkamer/algemeen verblijf, keuken, badkamer, toilet, technische ruimte, wasruimte en algemene ruimte (voor multifunctionele ruimte, leslokaal, kinderspeelzaal, berging, entree, info, receptie en beveiliging, wachtruimte).

2. Welke aanpassingen van het gebouw vinden hiervoor plaats?

Verwarmingsinstallatie

Hergebruik van de gehele installatie.

Ventilatie

Door de hogere bezetting en uitbreiding van sanitaire ruimten en keuken, moet het installatie opnieuw uitgelegd worden naar mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer d.m.v. roosters in gevel of raamkozijnen om aan de wettelijke kaders te voldoen.

Elektrische installatie

Vervangen van alle verdeelkasten en schakelmateriaal is noodzakelijk om te voldoen aan huidige wet en regelgeving.

Interne ICT-installatie

Aanpassen en uitbreiden aan COA-indeling daar waar nodig.

Verlichting

De volledige verlichtingsinstallatie en schakeling van de armaturen herzien op basis van nieuwe indeling. Defecte armaturen vervangen voor LED-armaturen. Alle lichtbronnen vervangen, waar mogelijk LED-lichtbron toepassen.

Brandmeldinstallatie

In overleg met bevoegd gezag en aan de hand van regelgeving.

Waterinstallatie

De drinkwaterinstallatie wordt, afhankelijk van de nieuwe indeling van het gebouw, zo aangepast dat deze voldoet aan huidige wetgeving en waterbladen.

Riolering

Afhankelijk van verbouwing laat het COA de rioolinstallatie inspecteren, en op basis van herberekening t.b.v. het gebruik door het COA bepalen welke optie het meest financieel voordelig is.

Bouwkundig

In het voormalige schoolgebouw en de conciërgewoning dienen de ruimten (deels) opnieuw ingedeeld te worden om centrale keukens te realiseren. Tevens dienen er voldoende sanitaire voorzieningen (toilet, douches, wasruimten) aangebracht te worden. Beide gebouwen moeten aangepast worden om te voldoen aan wet- en regelgeving (brandmeldinstallatie, waterinstallatie, cv-installatie, ventilatie, vluchtwegen, brandveiligheid, e.d).

Tevens is er rekening gehouden met deels saneren van asbest op plaatsen waar we als COA mogelijk contact met de mens verwachten. Het afwerkingsniveau (vloerafwerking, plafonds, wanden, schilderwerk, etc.) blijft grotendeels ongewijzigd.

Ook aanpassingen of (groot) onderhoud aan de buitenschil zijn niet meegenomen. Het gebouw is eigendom van de gemeente Tynaarlo. Gemeente Tynaarlo is als verhuurder verantwoordelijk voor het preventief, correctief en planmatig onderhoud gedurende de huurperiode.

3. Is er grondonderzoek verricht i.v.m. mogelijke vervuiling?

Het COA heeft geen grondonderzoek gedaan, afhankelijk van het ontwerp en inrichting wordt de grond niet verder dieper dan een halve meter geroerd, m.u.v. e.v.t. terreinleidingen. Eventuele units worden op een betonplaat gezet.

Informatie van de gemeente: Specifiek voor de noodopvang zijn er geen bodemonderzoeken verricht. In 2009 heeft in opdracht van gemeente Tynaarlo Ingenieursbureau MUG wel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Conclusie van dit onderzoek was toen:

“Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, onzes inziens, op milieuhygiënische gronden geen bezwaren tegen huidig gebruik, dan wel een gebruik als 'wonen met tuin”.

4. Welke activiteiten worden er georganiseerd om verveling en rondhangen te voorkómen?

Asielzoekers zijn voor het overgrote deel mensen die ernaar streven een gewoon rustig leven te leiden. Daar streven we bij het COA naar, door mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren op de opvanglocatie. Dus kinderen gaan naar school, voor zover mogelijk voeren azc-bewoners een eigen huishouden (zelf koken dus boodschappen doen, schoonhouden eigen woonruimte, zelfwerkzaamheid). Daarnaast hebben mensen bezigheden in het kader van hun procedure, is er een programma-aanbod gericht op de fase van de procedure waarin men zich bevindt, en zijn er recreatieve activiteiten. Het COA stimuleert azc-bewoners op alle mogelijke manier om actief te blijven en te participeren. Dat kan met vrijwilligerswerk op het terrein zoals schoonmaken, voorbeeld Sneek: tuinmeubels maken.

Maar ook met vrijwilligerswerk, stage lopen of betaald werk buiten de locatie..

5. Wat wordt gedaan om integratie in de samenleving te bevorderen?

Deze asielzoekers wachten op de uitslag van hun procedure. Ze kunnen ongeacht hun status vrijwilligerswerk, betaald werk doen of stage lopen. Daar worden ze in begeleid, daarbij wordt gevraagd  naar wat hun talent is, waar ze goed in zijn. Zinvolle dagbesteding is erg belangrijk voor asielzoekers. Kinderen gaan naar school. En doen mee met sport waar mogelijk. Ook krijgen de asielzoekers bijvoorbeeld begeleiding in hoe zich te gedragen in het verkeer. Wij kunnen op maat voorlichting geven over allerlei zaken, ook op verzoek van inwoners bijvoorbeeld.

6. Hoe is het toezicht georganiseerd? Ook buiten het schoolterrein.

Van 08.00 tot 22.00 uur is er personeel aanwezig. Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging, die op volle sterkte is op het moment dat er geen personeel aanwezig is. Op elke locatie zijn er wel eens incidenten.

Inwoners kunnen altijd bellen met de beveiliging, beveiligers kunnen veel oplossen. Het COA heeft geen invloed op wat er buiten het AZC gebeurt. Mensen zijn vrij om de locatie te verlaten wanneer ze willen. Over de openbare orde en veiligheid zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, COA en politie.

De burgemeester kan mensen die zich misdragen naar een locatie buiten Paterswolde laten verplaatsen.

7. Hoe is beheer op en rond het AZC georganiseerd?

Na de bijeenkomst toegevoegd: Als hier begeleiding mee wordt bedoeld, zie antwoord hierboven. Als ermee bedoeld wordt hoe het technisch onderhoud gebeurt: in het team van COA-medewerkers werken ook huismeesters.

De huismeester is verantwoordelijk voor het onderhoud en de schoonmaak en voor de bouw- en inrichtingstechnische veiligheid van gebouwen en terreinen op de locatie. Zij/hij heeft een belangrijke signalerende functie ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid op de locatie van en voor bewoners en medewerkers. Daarnaast faciliteert de huismeester de inrichting van kantoren en de huisvesting van bewoners.

De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor wat er op de locatie gebeurt. Omdat we een landelijke opererende organisatie zijn met meerdere opvanglocaties, hebben we voor veel facilitaire zaken mantelcontracten. Voor overkoepelende zaken werkt de locatiemanager samen met stafmedewerkers facilitair, projectregisseurs en andere COA-experts op het terrein van bedrijfsvoering.

8. Wat zijn de maatregelen die de veiligheid, rust en privacy voor omwonenden waarborgen?

In het AZC gelden huisregels, die staan in een document dat asielzoekers moeten  ondertekenen. Voorbeeld van zo’n regel is dat het na 22.00 uur rustig moet zijn op de locatie. Op naleving hiervan wordt toegezien door de beveiligingsmedewerkers. Het azc is 24/7 bereikbaar.

COA-medewerkers en beveiligers zijn getraind om incidenten op de locatie zoveel mogelijk te voorkomen, en als ze zich toch voordoen op te lossen. Mocht het nodig zijn dan worden hulpdiensten ingeschakeld. 

Azc-bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag buiten de opvanglocatie, daar gelden voor hen dezelfde regels als voor iedereen anders in Nederland. De lijnen tussen het COA, de gemeente en de politie zijn kort. Met voorlichting en actieve begeleiding kan het COA azc-bewoners wijzen op consequenties van bepaald gedrag om zo te sturen op verandering.

9. Hoeveel bewoners zijn waarschijnlijk getraumatiseerd? Welke hulp is er voor hen?

Het grootste deel is niet getraumatiseerd. Wel hebben ze een hele reis achter de rug en vaak veel heftige zaken meegemaakt. Medewerkers van het team op locatie bieden begeleiding bij de dagelijkse gang van zaken. Zo nodig verwijzen COA-medewerkers azc-bewoners door naar de huisartsenzorg op locatie, waar gekeken kan worden of verdere verwijzing naar specialistische zorg gewenst is.

10. Hoe wordt de aan- en afvoer geregeld?

O.a. doordat azc-bewoners in principe hun eigen huishouding voeren zijn er over het algemeen geen grootschalige leveringen van goederen bij een azc. De incidentele transporten verlopen via de huidige route.  

11. Wat is het absolute minimum aantal asielzoekers dat in een azc opgevangen kan worden? Hoe groot is het kleinste azc?

148 is voor dit AZC het absolute minimum. In de praktijk zal het aantal iets daaronder liggen, omdat bijvoorbeeld een gezin van zeven personen een kamer voor acht personen krijgt. De bezetting is nooit 100%, ligt rond de 95%. De verwachting is dat er maximaal 140 asielzoekers komen op deze locatie.

Opvanglocaties bij het COA hebben zeer verschillende omvang: van kleinschalige wooneenheden voor maximaal twintig jongeren tot de locatie in Ter Apel met tweeduizend plaatsen, en alles daartussen. Het huidige kleinste azc telt 242 plaatsen (azc Sweikhuizen).

12. Komen er voldoende parkeerplaatsen om alle te verwachten auto’s te kunnen parkeren? Waar?

Over het algemeen hebben asielzoekers geen auto’s. Ze fietsen of lopen of maken gebruik van het openbaar vervoer. De verwachting is dat er voor het personeel voldoende parkeerplek is op het terrein.

13. Is de verkeersdrukte beheersbaar?

Het COA verwacht dat er geen toename van de verkeersdrukte zal komen, wel zullen bewoners zich met de fiets of lopend verplaatsen. Het denkt niet dat er speciale aanpassingen in de verkeersroutes hoeven te komen.

Toevoeging door gemeente: Voor de realisatie van het AZC is een vergunning nodig voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dat betekent dat er een belangenafweging moet plaatsvinden, waarbij gekeken wordt naar de gevolgen voor de omgeving. Verkeersbewegingen en parkeren zijn daar een onderdeel van. Op basis van de informatie van het COA lijken de verwachte verkeersbewegingen echter geen verkeerstechnische aanpassingen nodig te maken.

14. Wat wordt van omwonenden en het dorp verwacht om integratie te bevorderen?

Mensen kunnen zich bij het COA aanmelden als vrijwilliger of bij onze samenwerkingspartners als VluchtelingenWerk of de Vrolijkheid (die activiteiten voor kinderen organiseert). Daarnaast zou het mooi zijn als azc-bewoners de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan activiteiten in de omgeving, daaraan bij kunnen dragen als vrijwilliger, of op een andere manier kunnen participeren.

15. Hoe wordt omgegaan met de ecologische waarden op het terrein (o.a. fauna)?

Alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt opgevolgd.

16. Waar komen de asielzoekers vandaan en hoe is hun samenstelling (man-vrouw, gehuwd-alleenstaand e.d.)?

In Nederland komt de grootste groep asielzoekers uit Syrië (26%), gevolgd door Iran, Eritrea, Nigeria, Turkije, Irak en Afghanistan.Dit zijn de zeven meest voorkomende landen waar asielzoekers in Nederland vandaan komen. Maar er zijn ook asielzoekers met 40 andere nationaliteiten in Nederland.

De grootste groep is tussen de 18 en 40 jaar. Er zijn ook kinderen en ouderen bij. Er zijn verhoudingsgewijs meer mannelijke dan vrouwelijke asielzoekers, o.a. omdat in verhouding mannen eerder dan vrouwen als eerste vluchten, om een vluchtelingstatus te verkrijgen waarmee gezinshereniging kan worden aangevraagd voor het achtergebleven gezin.

17. Wie betaalt de extra last voor de politie, zwembad, de school e.d.?

Informatie gemeente: De extra kosten voor de school van leerplichtige kinderen worden betaald door het ministerie van OCW via de Ohba regeling, dit zijn de kosten voor exploitatie en inrichting. Daarnaast betaalt het ministerie op basis van leerlingenaantallen een bedrag per leerling waarvan de leerkracht wordt betaald.

Inzet die mogelijk van de handhaving gevraagd worden, valt onder de reguliere taken van de gemeente dan wel van de politie.

18. Komt er een schutting tussen het Bladerschoolterrein en de omliggende tuinen?

Er komt een fysieke afgrenzing. Hoe die er precies uit gaat zien, moet nog worden bepaald.

19. Is er bij de plannen rekening gehouden met de slechte staat van het gebouw?

De staat van het gebouw is meegenomen. De afdeling vastgoed heeft een schouw gedaan. Daarop zijn de plannen gebaseerd.

20. Hoe kunnen de coronaregels nageleefd worden?

Wij volgen de RIVM richtlijnen en treffen maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Is iemand toch besmet of mogelijk besmet dan kan diegene naar een andere locatie gebracht worden. Tot nu toe hebben we de gevolgen van de pandemie aardig in de hand kunnen houden.

Aan welke wensen kan/wil het COA wel/niet voldoen?

Op de vraag of het mogelijk is het aantal asielzoekers op deze locatie te verlagen (naar bijvoorbeeld 40), is het antwoord dat dat niet mogelijk is. Het minimumaantal is 148. Dit is gebaseerd op de kostprijs per bewoner van het ministerie. En de 5 m2 per persoon die is vastgelegd in het bouwbesluit waar het Programma van Eisen van het COA op is gebaseerd.

Wat is hier aan gemeentezijde voor nodig?

Burgemeester Thijsen: is de beschikbare oppervlakte menselijk? Dit is de hoeveelheid geld die we in Nederland over hebben voor een asielzoeker. Dit is de norm in heel Nederland. Dit is hoe het is afgesproken. Als gemeente doen wij daar als regel niets aan af of bij. We kunnen wel kijken of we bijvoorbeeld kunnen helpen de recreatieruimte te vergroten. Ik ben eventueel bereid de gemeenteraad daarvoor geld te vragen.

Afspraken

 • COA levert schets aan van het gebouw en geeft aan hoe hier 148 mensen gehuisvest gaan worden (volgens de normen die hiervoor gelden).
 • COA maakt gebruik van kennis omwonenden en nodigt daarvoor een aantal bewoners uit met expertise op bouwkundig gebied om door te praten over de huisvesting.
 • Aan het volgende overleg neemt een vastgoedmedewerker van COA deel die uitleg kan geven over bouwkundige zaken / antwoord kan geven op vragen.
 • COA geeft aan wat voor m2 criteria gehanteerd worden.
 • COA geeft duidelijkheid over gebouw 4 op de luchtfoto, het huidige fietsenhok.
 • COA benoemt dat in gebouw 1p de luchtfoto (de voormalige gymzaal / turnzaal) kantoren en eventueel andere dienstruimte komen vanaf september. COA geeft meer informatie hierover.
 • Voordat omgevingsvergunning wordt aangevraagd kijken naar zaken als verlichting. Met als doel nagaan of er ecologisch onderzoek gedaan moet worden.
 • Gerard Kema en Annemiek Fransen worden uitgenodigd voor gesprek met burgemeester Thijsen. Onderwerp: wat kan gemeente financieel gezien betekenen voor het verlagen van het aantal op te vangen asielzoekers.
 • Gemeente maakt asbestinventarisatieplan openbaar (website).
 • Deelnemers worden uitgenodigd voor een vervolgoverleg.