Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar hebben een leerplicht. Zij moeten naar school. Leerlingen die na hun 16e nog geen diploma hebben, hebben tot ze 18 jaar zijn een kwalificatieplicht. Zij moeten onderwijs blijven volgen. De gemeente houdt er toezicht op dat leerlingen naar school gaan.

Elk kind wordt op de eerste schooldag van de maand leerplichtig, volgend op de maand waarin het 5 jaar is geworden.

De leerplicht eindigt:

  • aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de minderjarige tenminste 12 volledige schooljaren één of meerdere scholen heeft bezocht;
  • aan het einde van het schooljaar waarin de minderjarige de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

Als de leerplicht stopt, begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren verplicht zijn om naar school te gaan om een zogeheten startkwalificatie te behalen. Dat is een diploma Havo, VWO of minimaal niveau 2 MBO.

Jongeren kunnen een startkwalificatie halen door een volledige dagopleiding (BOL) te volgen of een opleiding in deeltijd (BBL).

BBL is een combinatie van leren en werken. Meestal gaat het hierbij om 1 dag in de week naar school en 4 dagen werken. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden.

De leerplichtambtenaar van de gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de leerplichtwet.

Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC)

Het RMC is een regionale samenwerking van overheden, scholen en instellingen die werkzaam zijn op het terrein van arbeidsvoorziening, onderwijs, justitie, jeugdhulpverlening en welzijn. Doel is voorkomen dat jongeren voortijdig stoppen met school. Het RMC stimuleert hen om de juiste kwalificaties voor de arbeidsmarkt te behalen.

Scholen, ouders, verzorgers of voortijdige schoolverlaters zelf kunnen met het RMC contact opnemen. Kijk op de website van het RMC voor meer informatie. Of neem contact op met leerplichtambtenaar van de gemeente.

Ook handig