Raadgevend Referendum 2018


A: Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen
B: Mijn stem uitbrengen, wat moet ik meenemen?
C: Iemand machtigen om voor u te stemmen
D: Stemmen met een kiezerspas
E: Stemmen vanuit het buitenland

Stemmen voor het Raadgevend Referendum op 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).
Bij het referendum stemt u 'voor' of 'tegen' op de vraag: 'Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)?'
Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.
U kunt de wettekst vinden op wetten.overheid.nl of hier downloaden. Vanaf 21 februari tot en met 21 maart kunt u de wettekst ook verkrijgen op het gemeentehuis.

Beschrijving
Indien u uw stem wilt uitbrengen, heeft u een stempas nodig. Kiesgerechtigde inwoners die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van Tynaarlo ontvangen op 24 februari 2018 de stempas in de brievenbus. De stempas wordt in een envelop verstuurd.

U ontvangt een stempas als u:

 • op maandag 5 februari 2018 in de BRP van Tynaarlo staat ingeschreven, en
 • u op 21 maart 2018 Nederlander en 18 jaar of ouder bent, en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

U mag op elke stembureau in de gemeente Tynaarlo uw stem uitbrengen. Op uw stempas vindt u het dichtstbijzijnde stembureau. Een overzicht van de stemlocaties binnen de gemeente Tynaarlo vindt u hier. Het overzicht staat ook op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 7 maart huis-aan-huis wordt verspreid.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen

Als u geen stempas heeft ontvangen, u bent uw stempas verloren of deze is beschadigd, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Informeert u eerst bij de gemeente Tynaarlo voordat u een nieuwe stempas aanvraagt. De gemeente kan voor u controleren of uw stempas al is verzonden of dat u wellicht in een andere gemeente geregistreerd bent als kiezer.

U kunt op twee manieren een vervangende stempas aanvragen:

 • mondeling: tot en met uiterlijk 20 maart tot 12.00 uur kunt u persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. U dient een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • schriftelijk: uw schriftelijk verzoek voor een vervangende stempas moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2017 om 12.00 uur zijn ontvangen door de gemeente. Stuur uw ondertekende verzoek samen met een scan van uw geldige legitimatiebewijs naar verkiezingen@tynaarlo.nl of per post naar de gemeente.

Let op: Houdt u rekening met de verzendtijd van uw vervangende stempas. Indien u kort voor de verkiezingsdag een vervangende stempas wilt aanvragen, dan adviseren wij u persoonlijk op het gemeentehuis langs te komen.

Mijn stem uitbrengen, wat moet ik meenemen?

U heeft het volgende nodig om uw stem uit te kunnen brengen:

 • uw stempas (deze dient onbeschadigd te zijn)
 • een legitimatiebewijs (dit dient u te tonen aan de voorzitter van het stembureau).

Geaccepteerde legitimatiebewijzen zijn: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor het raadgevend referendum geldt dat u met een maximaal vijf jaar verlopen legitimatiebewijs kunt stemmen. Dit betekent dat er op uw legitimatiebewijs bij 'geldig tot' een datum van 22 maart 2013 of later mag staan.

Legitimatiebewijs vermist?
Bent u uw legitimatiebewijs verloren of is deze gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen als u een kopie van de verklaring van vermissing (opgemaakt door een Nederlandse gemeente of Nederlandse politie) kunt tonen aan de voorzitter van het stembureau én een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat.

Hulp bij het uitbrengen van uw stem
Bent u vanwege een lichamelijk gebrek niet in staat zelf uw stembiljet in te vullen? Dan kunt u geholpen worden bij het uitbrengen van uw stem (ook in het stemhokje, door een door u aangewezen persoon). Geef dit voordat u gaat stemmen aan bij de voorzitter van het stembureau.

Iemand machtigen
Bent u niet in de gelegenheid om zelf u stem uit te brengen? Dan kunt u iemand machtigen.

Bijzonderheden
Let op! Bent u na 5 februari 2018 verhuisd naar Tynaarlo? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas. U kunt uw stem alleen uitbrengen in die gemeente.

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via info@tynaarlo.nl of 0592 266 662.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Bent u tijdens het referendum niet in de gelegenheid om uw stem uit te brengen, omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent? Dan kunt u iemand anders een volmacht geven.
U kunt op twee manieren iemand een volmacht verlenen: via een onderhandse of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht
Een onderhandse volmacht kunt u verlenen aan een andere inwoner van de gemeente Tynaarlo. Het is ook mogelijk dat u een onderhandse volmacht verleent aan een inwoner uit een andere gemeente. Deze persoon moet dan in het bezit zijn van een kiezerspas om zijn en uw stem in Tynaarlo uit te brengen.

Werkwijze

 • u en de persoon die u machtigt vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze. Uw stempas wordt hierdoor omgezet in een onderhandse volmacht.
 • u geeft een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde (dit mag ook een duidelijke foto van het volledige legitimatiebewijs op bijvoorbeeld een smartphone zijn).
 • bent u op de dag van de stemming toch in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u uw onderhandse volmacht intrekken. In dat geval dient u uw stempas terug te vragen bij de gemachtigde.
 • een onderhandse volmacht kan tot en met de dag van de stemming worden gegeven. Hierbij is geen handeling van de gemeente nodig, dit kunt u samen met de gemachtigde regelen.

Let op: U mag geen onderhandse volmacht in het stemlokaal verlenen.

Fout gemaakt?
Wat moet u doen als de onderhandse volmacht fout is ingevuld? Bijvoorbeeld wanneer de gegevens van de volmachtgever en volmachtnemer zijn omgedraaid? Dan kunt u dit op uw stempas corrigeren met pijltjes.

Is er een verkeerde naam en handtekening van de gemachtigde op uw stempas ingevuld? Dan kunt u dit niet meer corrigeren. Vraag in dat geval een vervangende stempas aan bij de gemeente.

Schriftelijke volmacht
U hoeft niet te wachten op uw stempas om een schriftelijke volmacht aan te vragen. In tegenstelling tot de gemeenteraadsverkiezingen kunt u voor het raadgevend referendum wel een kiezer die in een andere gemeente woonachtig is machtigen om voor u te stemmen via de schriftelijke volmacht.

Werkwijze
U vult het formulier aanvraag schriftelijke volmacht L8 volledig in en stuurt dit per e-mail aan verkiezingen@tynaarlo.nl of per post naar de gemeente. Het formulier voor de aanvraag van een schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 16 maart om 12.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Nadat de gemeente uw schriftelijke volmacht heeft ontvangen en heeft goedgekeurd (maar niet eerder dan 5 februari 2018) ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs waarmee hij uw stem kan uitbrengen.

Een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken (uw stempas is door het geven van de volmacht ongeldig verklaard). Bij een schriftelijke volmacht is het niet nodig om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Beschikt u niet over een legitimatiebewijs, dan kunt u via een schriftelijke volmacht alsnog uw stem (laten) uitbrengen.

Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Gemachtigde
De persoon die u machtigt, moet geregistreerd zijn als kiezer (een stempas hebben ontvangen) voor het raadgevend referendum. Hij mag maximaal 2 volmachten hebben aangenomen, en moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen.

Let op!
Let op! Bent u na 5 februari 2018 verhuisd naar Tynaarlo? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas. U kunt uw stem alleen uitbrengen in die gemeente. U kunt bij de gemeenteraadsverkiezingen geen volmacht verlenen aan een inwoner die in een andere gemeente ingeschreven staat.

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via info@tynaarlo.nl of 0592 266 662.

Stemmen met een kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u in elke gemeente in Nederland stemmen (dit geldt ook voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Dit is alleen mogelijk voor het raadgevend referendum, niet voor de gemeenteraadsverkiezingen.

U kunt een kiezerspas aanvragen als:

 • u in een andere gemeente uw stem wilt uitbrengen;
 • u nog geen schriftelijk verzoek heeft ingediend om bij volmacht of per brief te stemmen.

Een kiezerspas kunt u op twee manieren aanvragen:

 • schriftelijk: uw schriftelijk verzoek voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 zijn ontvangen door de gemeente. Hiervoor gebruikt u het formulier aanvraag kiezerspas. Vult u het formulier volledig in en stuurt u dit samen met een scan van uw geldige legitimatiebewijs naar verkiezingen@tynaarlo.nl of per post naar de gemeente.
  Let op: Heeft u uw stempas al ontvangen? Dan dient u het formulier per post op te sturen samen met uw stempas.
 • mondeling: tot en met uiterlijk dinsdag 20 maart tot 12.00 uur kunt u, in persoon aan de balie op het gemeentehuis, een kiezerspas aanvragen (houdt u rekening met de openingstijden van de balie Publiekszaken). U dient uw stempas mee te nemen en een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Let op!
Bent u na 5 februari 2018 verhuisd naar Tynaarlo? Dan ontvangt u een stempas van uw vorige woongemeente. Indien u wilt stemmen in Tynaarlo, dan kunt u bij uw vorige woongemeente een aanvraag voor een kiezerspas indienen.

Kiezerspas verloren
Bent u uw kiezerspas verloren? Dan kunt u niet meer stemmen. Er kan geen vervangende kiezerspas worden aangemaakt.

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via info@tynaarlo.nl of 0592 266 662.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En woont u in de gemeente Tynaarlo (u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen)? Stem dan via een volmacht of per brief.

Wilt u geen volmacht verlenen, maar zelf uw stem uitbrengen? Dan kunt u per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren bij de gemeente Den Haag.

Stemmen per brief is alleen mogelijk voor het raadgevend referendum, niet voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Op de website van de gemeente Den Haag vindt u alle informatie en het formulier waarmee u het briefstembewijs kunt aanvragen.

Uw verzoek moet uiterlijk op 21 februari 2018 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Den Haag. Dit kan via kbn.verkiezingen@denhaag.nl of via +31 70 353 4400.

U staat niet meer ingeschreven in de BRP
Bent u Nederlander en woonachtig in het buitenland (u staat niet meer ingeschreven in de Basisregistratie Personen)? Dan kunt u ook stemmen voor het raadgevend referendum als u zich tijdig als kiezer heeft laten registreren bij de gemeente Den Haag. Neemt u voor meer informatie contact op met Den Haag of kijkt u op de website van Den Haag.

 

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land