Gemeenteraadsverkiezingen 2018


A: Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen

B: Mijn stem uitbrengen, wat moet ik meenemen?
C: Iemand machtigen om voor u te stemmen
D: Registreren partijnaam voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018
E: Informatie voor politieke partijen

Stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de verkiezingen van de raad van de gemeente Tynaarlo plaats.

Indien u uw stem wilt uitbrengen, heeft u een stempas nodig. Kiesgerechtigde inwoners die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van Tynaarlo ontvangen op 24 februari 2018 de stempas in de brievenbus. De stempas wordt in een envelop verstuurd.

U ontvangt een stempas als u:

 • op maandag 5 februari 2018 in de BRP van Tynaarlo staat ingeschreven
 • u op 21 maart 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Bent u afkomstig uit een andere Europese Unie-lidstaat? Dan ontvangt u een stempas als u:

 • op 5 februari uw werkelijke woonplaats in Nederland heeft en u ingeschreven staat in de BRP van Tynaarlo
 • u op 21 maart 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Bent u geen EU-onderdaan? Dan kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, als u:

 • op 5 februari een geldige verblijfstitel heeft op grond van de Vreemdelingenwet 2000 art. 8 onder a, b, c, d, e of I
 • u verblijft op 5 februari een onafgebroken periode van 5 jaar legaal in Nederland en beschikte gedurende die tijd over een verblijfsdocument als hiervoor bedoeld of een document op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES.

U mag op elke stembureau in de gemeente Tynaarlo uw stem uitbrengen. Op uw stempas vindt u het dichtstbijzijnde stembureau. Een overzicht van de stemlocaties binnen de gemeente Tynaarlo vindt u hier. Het overzicht staat ook op de kandidatenlijst die op 7 maart huis-aan-huis wordt verspreid.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen

Als u geen stempas heeft ontvangen, u bent uw stempas verloren of deze is beschadigd, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Informeert u eerst bij de gemeente Tynaarlo voordat u een nieuwe stempas aanvraagt. De gemeente kan voor u controleren of uw stempas al is verzonden of dat u wellicht in een andere gemeente geregistreerd bent als kiezer.

U kunt op twee manieren een vervangende stempas aanvragen:

 • mondeling: tot en met uiterlijk 20 maart tot 12.00 uur kunt u persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. U dient een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • schriftelijk: uw schriftelijk verzoek voor een vervangende stempas moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2017 om 12.00 uur zijn ontvangen door de gemeente. Stuur uw ondertekende verzoek samen met een scan van uw geldige legitimatiebewijs naar verkiezingen@tynaarlo.nl of per post naar de gemeente.

Let op: Houdt u rekening met de verzendtijd van uw vervangende stempas. Indien u kort voor de verkiezingsdag een vervangende stempas wilt aanvragen, dan adviseren wij u persoonlijk op het gemeentehuis langs te komen.

Mijn stem uitbrengen, wat moet ik meenemen?

U heeft het volgende nodig om uw stem uit te kunnen brengen:

 • uw stempas (deze dient onbeschadigd te zijn)
 • een legitimatiebewijs (dit dient u te tonen aan de voorzitter van het stembureau).

Geaccepteerde legitimatiebewijzen zijn: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor de gemeenteraadsverkiezingen geldt dat u met een maximaal vijf jaar verlopen legitimatiebewijs kunt stemmen. Dit betekent dat er op uw legitimatiebewijs bij 'geldig tot' een datum van 22 maart 2013 of later mag staan.

Legitimatiebewijs vermist?
Bent u uw legitimatiebewijs verloren of is deze gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen als u een kopie van de verklaring van vermissing (opgemaakt door een Nederlandse gemeente of Nederlandse politie) kunt tonen aan de voorzitter van het stembureau én een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat.

Hulp bij het uitbrengen van uw stem
Bent u vanwege een lichamelijk gebrek niet in staat zelf uw stembiljet in te vullen? Dan kunt u geholpen worden bij het uitbrengen van uw stem (ook in het stemhokje, door een door u aangewezen persoon). Geef dit voordat u gaat stemmen aan bij de voorzitter van het stembureau.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Bent u tijdens de verkiezingen niet in de gelegenheid om uw stem uit te brengen, omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent? Dan kunt u iemand anders een volmacht geven.
U kunt op twee manieren iemand een volmacht verlenen: via een onderhandse of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht
Een onderhandse volmacht kunt u verlenen aan een andere inwoner van de gemeente Tynaarlo.

Werkwijze

 • u en de persoon die u machtigt vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze. Uw stempas wordt hierdoor omgezet in een onderhandse volmacht.
 • u geeft een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde (dit mag ook een duidelijke foto van het volledige legitimatiebewijs op bijvoorbeeld een smartphone zijn).
 • bent u op de dag van de stemming toch in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u uw onderhandse volmacht intrekken. In dat geval dient u uw stempas terug te vragen bij de gemachtigde.
 • een onderhandse volmacht kan tot en met de dag van de stemming worden gegeven. Hierbij is geen handeling van de gemeente nodig, dit kunt u samen met de gemachtigde regelen.

Let op: U mag geen onderhandse volmacht in het stemlokaal verlenen.

Fout gemaakt?
Wat moet u doen als de onderhandse volmacht fout is ingevuld? Bijvoorbeeld wanneer de gegevens van de volmachtgever en volmachtnemer zijn omgedraaid? Dan kunt u dit op uw stempas corrigeren met pijltjes.

Is er een verkeerde naam en handtekening van de gemachtigde op uw stempas ingevuld? Dan kunt u dit niet meer corrigeren. Vraag in dat geval een vervangende stempas aan bij de gemeente.

Schriftelijke volmacht
U hoeft niet te wachten op uw stempas om een schriftelijke volmacht aan te vragen. U kunt alleen een kiezer die ook een stempas van de gemeente Tynaarlo heeft ontvangen, machtigen om voor u te stemmen via de schriftelijke volmacht.

Werkwijze
U vult het formulier aanvraag schriftelijke volmacht L8 volledig in en stuurt dit per e-mail aan verkiezingen@tynaarlo.nl of per post naar de gemeente. Het formulier voor de aanvraag van een schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 16 maart om 12.00 uur bij de gemeente binnen zijn.
Nadat de gemeente uw schriftelijke volmacht heeft ontvangen en heeft goedgekeurd (maar niet eerder dan 5 februari 2018) ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs waarmee hij uw stem kan uitbrengen.

Een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken (uw stempas is door het geven van de volmacht ongeldig verklaard). Bij een schriftelijke volmacht is het niet nodig om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Beschikt u niet over een legitimatiebewijs, dan kunt u via een schriftelijke volmacht alsnog uw stem (laten) uitbrengen.

Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Gemachtigde
De persoon die u machtigt, moet geregistreerd zijn als kiezer (een stempas hebben ontvangen) in de gemeente Tynaarlo. Hij mag maximaal 2 volmachten hebben aangenomen, en moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen.

Let op!
Bent u na 5 februari 2018 verhuisd naar Tynaarlo? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas. U kunt uw stem alleen uitbrengen in die gemeente. U kunt bij de gemeenteraadsverkiezingen geen volmacht verlenen aan een inwoner die in een andere gemeente ingeschreven staat.

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via info@tynaarlo.nl of 0592 266 662.

Registreren partijnaam voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018

Wilt u voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een aanduiding (lijstnaam) registreren van uw politieke partij? Hiervoor dient u een verzoek in bij het centraal stembureau van de gemeente Tynaarlo. Dit moet u uiterlijk 27 december 2017 om 17.00 uur indienen. Bij het verzoek moet u de bijbehorende documenten inleveren.

Aanduiding registreren
Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid kunnen voor de gemeenteraadsverkiezing een aanduiding bij het centraal stembureau van Tynaarlo laten registreren. De statuten van de vereniging moeten zijn vastgelegd in een notariële akte.

Om de lijstnaam te registreren, vult u het formulier in en betaalt u een borgsom. Lees hieronder hoe het werkt.

1. Vul het formulier in
Vul het formulier 'Verzoek tot registratie van een lijstnaam'.

2. Stuur het volgende mee

 • een afschrift van de notariële akte met daarin de statuten van de vereniging
 • een actueel bewijs van inschrijving in het handelsregister
 • het bewijs van betaling van de waarborgsom

E-mail het verzoek met het formulier en alle documenten naar het centraal stembureau naar info@tynaarlo.nl.

U mag het verzoek ook per post sturen naar:

Gemeente Tynaarlo
Team Publiekszaken en Veiligheid, t.a.v. Verkiezingen
Postbus 5
9480 AA VRIES

3. Betaal de waarborgsom
Voor een verzoek tot registratie van de aanduiding betaalt de partij een waarborgsom van € 112,50.

U maakt dit bedrag over op rekeningnummer NL 02 BNGH 02850.79.050 t.n.v. Gemeente Tynaarlo o.v.v. registratie aanduiding en de naam van de politieke partij.

De waarborgsom voor de registratie wordt terugbetaald als u bij de komende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

Na betaling krijgt u van ons een bewijs van betaling.

Hoe gaat het verder?
Het centraal stembureau beoordeelt het verzoek. Binnen uiterlijk 4 weken krijgt u een reactie en volgt een openbare bekendmaking. Het bedrag van € 112,50 wordt teruggestort als de partij een geldige kandidatenlijst inlevert op 5 februari 2018.

Registreren aanduiding is niet verplicht
Het registreren van een aanduiding is niet verplicht. Bent u te laat om de naam te registreren? Of is het een bewuste keuze om geen geregistreerde lijstnaam te gebruiken? Dan komt bovenaan de kandidatenlijst alleen het lijstnummer te staan. Dit nummer wordt door loting bepaald tijdens de openbare zitting van het hoofdstembureau op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur (zie artikel G3 van de Kieswet).

Lijstnaam wijzigen (voor partijen die hun geregistreerde lijstnaam willen veranderen)
Partijen die een geregistreerde lijstnaam willen aanpassen, dienen een verzoek in bij het centraal stembureau van de gemeente Tynaarlo. U heeft hiervoor geen formulier nodig.

Mail het verzoek naar het centraal stembureau: info@tynaarlo.nl.
Of stuur het verzoek per post naar:

Gemeente Tynaarlo
Team Publiekszaken en Veiligheid, t.a.v. Verkiezingen
Postbus 5
9480 AA VRIES

Stuur wel het volgende mee:

 • Een afschrift van de notariële akte met daarin de statuten van de vereniging.
 • Een actueel bewijs van inschrijving in het handelsregister.

Op uiterlijk 27 december 2017 om 17.00 uur moet het verzoek in het bezit van het centraal stembureau zijn.

Hoe gaat het verder?
Het centraal stembureau beoordeelt het verzoek aan de hand van de eisen die de Kieswet stelt. Binnen uiterlijk 4 weken krijgt u reactie en volgt een openbare bekendmaking (zie artikel G3 van de Kieswet).

 

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land