Schadeherstelfonds Corona 2021

Vanwege de coronapandemie konden lokale maatschappelijke organisaties hun geplande activiteiten, bijeenkomsten, trainingen of cursussen niet door laten gaan. Om de continuïteit van lokale organisaties op het gebied van sport, cultuur en welzijn te waarborgen, heeft de gemeente geld ontvangen van het Rijk. Voor de verdeling van het geld is een regeling gemaakt.

Let op! De regeling is gesloten per 1 september j.l.

De gemeente verdeelt het geld

Voor de verdeling van het geld van het Rijk is door de gemeente een regeling gemaakt. Dit is de uitvoeringsregeling Schadeherstelfonds corona gemeente Tynaarlo 2021. Voldoet u organisatie aan de voorwaarden in de regeling dan komt u in aanmerking voor eenmalige subsidie uit het schadeherstelfonds 2021. Hieronder staan de voorwaarden in het kort uitgelegd en hoe u een aanvraag kunt indienen.

U komt in aanmerking voor een subsidie als

  • u een vereniging of stichting bent zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Tynaarlo en activiteiten uitvoert op het gebied van sport, cultuur of welzijn;
  • de activiteiten van uw organisatie in 2021 niet of gedeeltelijk konden worden uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen;
  • u financiële schade heeft geleden vanwege de coronamaatregelen;
  • u aantoonbaar heeft gestuurd op het beperken van de uitgaven;.
  • u een beroep heeft gedaan (voor zover mogelijk) op andere voorliggende voorzieningen;
  • u niet meer steun aanvraagt dan noodzakelijk om uw organisatie overeind te helpen en/of uw organisatie te kunnen voortzetten.

Aanvragen kan op twee verschillende manieren

Via een rekentool of een vast bedrag. U kunt voor één manier kiezen.

  • Bijdrage via rekentool: u vult een rekentool in (zie hieronder). Aan het einde van de rekentool geeft u aan welk bedrag noodzakelijk is voor de continuïteit van uw organisatie.
  • Eenmalig vaste bijdrage: U vraagt eenmalig een bijdrage in de corona kosten aan van € 750,-

Uw aanvraag moet voor 1 september 2022 zijn ingediend

Aanvragen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Subsidie gaat over het jaar 2021

Het gevraagde subsidiebedrag wordt berekend over het jaar 2021.

Uitbetaling vindt plaats na 1 september 2022

Vanaf 1 september worden alle aanvragen gelijktijdig in behandeling genomen. Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden wordt het gevraagde bedrag na december uitbetaald.

In totaal is er een bedrag van € 200.000,- beschikbaar voor alle organisaties tezamen

Valt het totaalbedrag van alle aanvragen hoger uit, dan worden de subsidies naar verhouding verdeeld (dit geldt voor beide varianten).

Informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen met de gemeente Tynaarlo 0592-266662 en vragen naar Renate Beugelink of Margot IJst. Mailen kan ook: info@tynaarlo.nl

Ook handig