Schadeherstelfonds Corona 2020

Door de coronacrisis is uw organisatie wellicht in financieel zwaar weer terecht gekomen. Uw organisatie mist inkomsten, terwijl de vaste lasten zijn blijven doorlopen. De gemeente heeft van het Rijk geld ontvangen om lokale maatschappelijke organisaties te ondersteunen, zodat de continuïteit van de organisaties niet in gevaar komt.

Aanvraagformulier Schadeherstelfonds 2020

De gemeente verdeelt het geld

Voor de verdeling van het geld van het Rijk is door de gemeente een regeling gemaakt. Dit is de 'Uitvoeringsregeling schadeherstelfonds corona gemeente Tynaarlo 2020'. Voldoet u organisatie aan de voorwaarden in de regeling dan komt u in aanmerking voor eenmalige subsidie uit het schadeherstelfonds 2020. Hieronder staan de voorwaarden in het kort uitgelegd en hoe u een aanvraag kunt indienen.

U komt in aanmerking voor een subsidie als

  • u een vereniging of stichting bent zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Tynaarlo en activiteiten uitvoert op het gebied van sport, cultuur of welzijn;
  • de activiteiten van uw organisatie in 2020 niet of gedeeltelijk konden worden uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen;
  • u financiële schade heeft geleden vanwege de coronamaatregelen;
  • u aantoonbaar heeft gestuurd op het beperken van de uitgaven;.
  • u een beroep heeft gedaan (voor zover mogelijk) op andere voorliggende voorzieningen;
  • u niet meer steun aanvraagt dan noodzakelijk om uw organisatie overeind te helpen en/of uw organisatie te kunnen voortzetten.

Aanvragen kan op twee verschillende manieren

Via een rekentool of een vast bedrag. U kunt voor één manier kiezen.

  • Bijdrage variabel bedrag via rekentool: u vult de rekentool in die in het aanvraagformulier verschijnt als u voor deze optie kiest. Aan het einde van de rekentool geeft u aan welk bedrag noodzakelijk is voor de continuïteit van uw organisatie.
  • Eenmalig vaste bijdrage: is het niet geheel duidelijk wat de schade is dan vraagt u eenmalig een subsidie aan van € 750,-.

Uw aanvraag moet voor 1 december 2021 zijn ingediend

Aanvragen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Subsidie gaat over het jaar 2020

Het gevraagde subsidiebedrag wordt berekend over het jaar 2020.

Uitbetaling vindt plaats na december 2021

Vanaf 1 december worden alle aanvragen gelijktijdig in behandeling genomen. Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden wordt het gevraagde bedrag na december uitbetaald.

In totaal is er een bedrag van € 435.000,- beschikbaar voor alle organisaties tezamen

Valt het totaalbedrag van alle aanvragen hoger uit, dan worden de subsidies naar verhouding verdeeld (dit geldt voor beide varianten).

Informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen met de gemeente Tynaarlo 0592-266662 en vragen naar Renate Beugelink of Margot IJst. Mailen kan ook: info@tynaarlo.nl

Ook handig