Nieuwspagina


Op deze pagina houden we de berichtgeving bij van de gemeente Tynaarlo en Veiligheidsregio Drenthe.

Update 1 april || Tien maatregelen van Drentse gemeenten om ondernemers te steunen die in
de problemen komen door corona

De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe. 

“Als Drentse gemeenten willen we zoveel mogelijk doen om lokale en regionale ondernemers te ondersteunen. We hebben afgesproken dat we allemaal in ieder geval deze tien maatregelen toepassen. Ik ben blij dat we als gemeenten eensgezind hierin op te treden en ondernemers zoveel mogelijk helpen.” Aldus Richard Korteland, burgemeester van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 1. Drentse gemeenten betalen hun facturen snel
  We betalen facturen zo snel mogelijk, het liefst binnen zeven dagen.
 2. Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen
  Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen. Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen, buitenstalling en marktgelden.
 3. De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort
  De inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers, die voor hun huisvesting gebruik maken van gemeentelijke panden, wordt opgeschort. De huur en/of pacht wordt wel gefactureerd, maar er worden geen betalingsherinneringen verzonden. Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen. Invorderingsrente wordt – in navolging van rijksbeleid – verlaagd van 4 naar 0,01%.
 4. Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor o.a. schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen
  Door de uitbetaling van beheervergoedingen voort te zetten, wordt voorkomen dat partijen die beheer, schoonmaak en horeca verzorgen in gemeentelijke gebouwen, in financiële problemen komen.
 5. Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald
  Toegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit. De aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en verantwoording indienen. De subsidievoorwaarden van de individuele gemeenten blijven van kracht.
 6. Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen
  Indien van toepassing wordt de indieningstermijn voor subsidieregelingen verruimd. Dit om te voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden ten gevolge van de Corona-crisis niet in staat zijn om tijdig een aanvraag in te dienen, onnodig subsidie mislopen.
 7. Verruiming winkeltijden voor supermarkten
  Supermarkten wordt toegestaan om tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – ook op zondag open te gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor zorgpersoneel om boodschappen te doen.
 8. Opschorten van venstertijden bevoorrading
  Venstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden worden tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – buiten werking gesteld. Hierdoor kan een optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden gegarandeerd.
 9. Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan hiermee door
  Voor veel bedrijven is de gemeente een belangrijke klant. Daarom is het juist nu van belang om de inkoop en aanbestedingen door te laten lopen, of – waar mogelijk – zelfs naar voren te halen.
 10. Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit
  Gemeenten maken een inschatting welke vergunningen van belang zijn voor het behoud van werk en banen en geven deze een hogere prioriteit en gaan daarover in overleg met de aanvrager.

De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen. Net als in de andere Drentse gemeenten, worden deze in Tynaarlo op dit moment uitgewerkt. Zodra dat klaar is, publiceren wij dit op onze website.


Update 30 maart || Ondersteuning voor inwoners met cruciale beroepen die knelpunten ervaren in de opvang van kinderen

Zoals bekend is er noodopvang beschikbaar voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen, nu de scholen en kinderopvang gesloten zijn. Het doel hiervan is dat mensen met cruciale beroepen hun werk kunnen blijven doen.

De organisatie hiervan is in onze gemeente voortvarend opgepakt door de scholen en kinderopvangorganisaties. Daarnaast weten ouders die de noodopvang nodig hebben de weg inmiddels goed te vinden.

Mochten ouders vragen hebben, dan kunnen zij die natuurlijk stellen aan de school of de opvangorganisatie. Daarnaast heeft de Rijksoverheid een overzicht gemaakt met veel gestelde vragen en antwoorden. Deze kan u inzien via de website van de Rijksoverheid.

Als gemeente spelen wij geen actieve rol in de opvang van kinderen, maar als inwoners knelpunten ervaren kunnen zij ons benaderen voor ondersteuning. Dat kan via het expertiseteam jeugd: cjg@tynaarlo.nl


Update 30 maart || Gemeente brengt zaalhuur vervallen trainingen en wedstrijden niet in rekening bij sportverenigingen

Burgemeester Marcel Thijsen vertelt dat de gemeente de zaalhuur van vervallen trainingen en wedstrijden niet in rekening brengt bij de gebruikers. “Sporters kunnen nu geen gebruik maken van de voorziening die ze huren, dus leggen wij die rekening ook niet neer bij de sportverenigingen.”

Thijsen prijst de sportverenigingen in de gemeente Tynaarlo voor de verantwoordelijkheid die zij al uit zichzelf namen, nadat de eerste maatregelen begin maart werden aangekondigd. “Het advies van  sportbonden en sportkoepel NOC*NSF om wedstrijden en trainingen te staken werd massaal opgevolgd. Dat was geen eenvoudig besluit voor de besturen, zo middenin het seizoen. We treffen het met vrijwilligers met zo’n groot verantwoordelijkheidsgevoel.”

Vanwege de maatregelen in de aanpak van het coronavirus sloot de gemeente kort hierop haar binnensportaccommodaties. Formeel gelden de maatregelen omtrent de sluiting van sportvoorzieningen tot en met 6 april. Uiterlijk op die datum besluit het kabinet of deze maatregel verlengd wordt. Gezien de aangescherpte maatregelen die tot 1 juni gelden, moet rekening gehouden worden met een verlenging van de sluiting van binnensportaccommodaties.


Update 27 maart || Gemeente Tynaarlo: compostactie op 28 maart afgelast

Vanwege de maatregelen in de aanpak van het coronavirus is besloten om de compostactie op de milieustraat in Tynaarlo en de wijkpost in Eelde af te gelasten. De gemeente wil hiermee grote toestroom van inwoners bij de milieustraat voorkomen.

De milieustraat is zaterdag volgens de reguliere openingstijden geopend. Wel gelden er aangescherpte regels. Kijk hiervoor bij contact en openingstijden.


Update 26 maart || Voorzitter veiligheidsregio stelt nieuwe noodverordening vast

Vanaf woensdag 26 maart is de nieuwe noodverordening van kracht, die feitelijk een aanscherping is van de eerdere verordening die op 16 maart in ging. De noodverordening kunt u via onderstaande link inzien.

Noodverordening veiligheidsregio drenthe 26 maart 2020 (PDF, 212.9 KB)

Er gelden aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.

 • Groepsvorming zonder 1,5 meter afstand tot elkaar is niet toegestaan. Onder een groep wordt verstaan: 3 personen of meer. Dat betekent dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar. Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, eventueel onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd.
 • Samenkomsten zijn verboden, met enkele uitzonderingen zoals een begrafenis of huwelijk met een maximum van 30 personen. Ook bij de uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden.
 • Markten zijn verboden, tenzij er aan een aantalvoorwaarden wordt voldaan. Deze zijn te vinden in de noodverordening. 
 • Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen. Dit verbod geldt niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, wanneer hiervoor een individuele medische indicatie bestaat en alle benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.
 • Het is verboden zich te bevinden in gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldje, parken,natuurgebieden en stranden. Dit geldt niet voor bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatieof personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten. 
 • De voorzieningen voor openbaar vervoer kunnen worden beëindigd of beperkt, indien deze niet voldoen aan de eis van het houden van 1,5 meter afstand tussen deaanwezige personen, mits dit het transport van personen die werkzaam  zijn in vitale processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet onnodig belemmert.
 • Het is verboden om onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen, tenzij er sprake is van: de organisatie van onderwijs op afstand, de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen, de organisatie van toetsing en examens of kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. 
 • Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang, tenzij sprake is van de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen.
 • Het is verboden om personen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg toe te laten tot een door de zorginstelling beheerde zorgaccommodatie of een woonvorm in de ouderenzorg. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, deze zijn te lezen in de noodverordening.  

De eerder afkondigde maatregelen blijven onverminderd tot 6 april van kracht:

 • Het is toegestaan eten te bezorgen én af te halen, ook bij reguliere restaurants.
 • Er zijn wel een paar spelregels: niet ter plaatse nuttigen, niet teveel mensen tegelijk bij de balie, houd anderhalve meter afstand aan.
 • Coffeeshops zijn alleen open voor het afhalen van producten.
 • Wekelijkse warenmarkten gaan door, waarbij geldt: niet teveel mensen bij één kraam, afstand houden en geen eten nuttigen ter plaatse.
 • De gemeentelijke dienstverlening blijft doorgaan, waarbij de hygiënemaatregelen van het RIVM gevolgd worden. Daarnaast is het dringende advies om alleen voor urgente zaken de gemeentelijke dienstverlening aan te spreken.

Om de regels te formaliseren is bovenstaande noodverordening vastgesteld. De maatregelen worden in Drenthe tot nu toe goed nageleefd. Wie zich niet aan de opgestelde coronaregels houdt, loopt het risico op tenminste drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 4.350 euro.  


Update 26 maart || Voorzitters veiligheidsregio's Noord-Nederland: toiletgebouwen op campings en jachthavens in Noord-Nederland gesloten

De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hebben besloten dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens gesloten moeten worden. De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen. De maatregel is opgenomen in de nieuwe noodverordening, die de drie regio’s hebben vastgesteld.

Recreatiebedrijven zelf mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan. Het verbod gaat gelden voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Faciliteiten als zwembaden en horeca moesten door de maatregelen van het rijk op deze plekken al gesloten blijven.

Veel recreatieondernemers hebben in de afgelopen dagen zelf al besloten hun bedrijf deels of helemaal te sluiten. De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s spreken hun waardering uit voor ondernemers, die in deze tijd moeilijke beslissingen moeten nemen.

De gezondheidsmaatregel duurt in eerste instantie tot 6 april. Aankomende week neemt het kabinet een besluit over een eventuele verlenging van de looptijd. Daarna nemen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een nieuw besluit over het al dan niet gesloten houden van de toiletvoorzieningen op de campings en jachthavens.

Vaarseizoen Drenthe later van start 

Het vaarseizoen gaat in de provincie Drenthe nog niet van start vanwege de coronamaatregelen. De winterbediening blijft geldig tot nader bericht. Dat houdt in dat bediening plaatsvindt op afspraak.


Update 25 maart || Vereniging van Drentse Gemeenten: wij willen ondernemers steunen die in de problemen komen door de effecten van corona

De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe willen samen optrekken bij het ondersteunen van ondernemers die getroffen worden door de effecten van Corona. Er wordt een aantal maatregelen verkend en uitgewerkt die kunnen worden ingezet om dit te doen. De Drentse maatregelen moeten bijdragen aan het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers.

“We proberen om als gemeenten eenduidige maatregelen te treffen en deze af te stemmen met de provincie zodat Drentse ondernemers zo veel mogelijk hetzelfde worden behandeld.” Aldus Richard Korteland, burgemeester van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten. “We denken aan maatregelen zoals het sneller betalen van facturen en het uitstellen van het sturen van rekeningen vanuit de gemeenten.” 

De steunmaatregelen worden een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. De komende week geven de Drentse wethouders en de gedeputeerde van economische zaken invulling aan deze maatregelen. 

Drentse ondernemers kunnen nu al terecht bij www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele regelingen.


Update 24 maart || Veiligheidsregio: informatie voor inwoners die persoonlijke beschermingsmiddelen willen aanbieden

We krijgen veel vragen en aanbiedingen van Drentse inwoners die persoonlijke beschermingsmiddelen (vuurwerkbrillen/mondkapjes etc.) aanbieden. Super om te zien hoe inwoners met elkaar meeleven en willen helpen! Je kunt deze beschermingsmiddelen hier afgeven:

KLEINE HOEVEELHEDEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Zoek contact met het ‘Actiecentrum Zorgcoördinatie Noord:
050 - 305 31 00 of via covid@zorgcoordinatienoord.nl voor het inzamelpunt bij jou in de buurt

GROTE HOEVEELHEDEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Dit wordt landelijk gecoördineerd, stuur hiervoor een mail naar: middelencorona@nfu.nl

Rode kruis biedt ook ondersteuning. Zij zorgt ervoor dat alle materialen, grote en kleine hoeveelheden ook landelijk centraal herverdeeld en gedistribueerd kunnen worden. Voor meer informatie zie www.rodekruis.nl


Update 23 maart || Nieuwe maatregelen kabinet

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Tot 6 april:

 • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
 • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
 • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
 • Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;
 • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
 • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden

Tot 1 juni:

Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend; congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.

Alle aanvullende maatregelen:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts. Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.


Update 20 maart || Drentse burgemeesters: Paasvuren gaan niet door; buurthuizen alléén open voor zorgtaken

De twaalf Drentse burgemeesters hebben vrijdagmiddag 20 maart de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, aangescherpt en aangevuld. Het Regionaal Beleids Team (RBT) dat sinds 13 maart onder voorzitterschap van Marco Out opereert, heeft besloten dat aanvullingen nodig zijn.

Paasvuren
Vanaf dit weekend zou er op veel plekken in de provincie begonnen worden met de opbouw van paasvuren. Op dit moment gelden de maatregelen van 1,5 meter afstand en het beperken van sociale contacten. Omdat het aannemelijk is dat dat de maatregelen na 6 april blijven gelden, is besloten het opbouwen en het afsteken van paasvuren in Drenthe niet door te laten gaan.

Buurthuizen en wijkcentra
Op dit moment zijn al veel buurthuizen en wijkcentra in Drenthe gesloten als gevolg van de noodverordening en de adviezen van het RIVM: het verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 personen en de sluiting van eet- en drinkgelegenheden. De Drentse burgemeesters ondersteunen deze lijn. Wel vinden zij het belangrijk dat buurthuizen open kunnen blijven voor noodzakelijke zorgtaken. Zoals bijvoorbeeld de functie van apotheek, bloedpoli, kinderopvang en uitvaarten/opbaring. Ze hebben hier samen afspraken over gemaakt.

Handhaving
Het RBT is over het algemeen tevreden over hoe iedereen in Drenthe de maatregelen opvolgt. Toch lijkt nog niet iedereen overtuigd van de ernst om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Om ervoor te zorgen dat naast de politie, ook de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de toezichthouders van de gemeenten in Drenthe mogen optreden als zij overtredingen signaleren, heeft het RBT dat vanmiddag via een zogenoemd aanwijsbesluit geregeld.

Steun ondernemers
Tot slot wordt er gewerkt aan een Drents pakket van maatregelen voor ondernemers als aanvulling op de landelijke maatregelen die afgelopen dinsdag bekend zijn gemaakt. Hierover wordt volgende week meer bekend gemaakt.


Update vrijdag 20 maart || Gewijzigde openingstijden gemeentehuis Tynaarlo

Met ingang van maandag 23 maart hanteren we aangepaste openingstijden in het gemeentehuis. Onze balies zijn uitsluitend geopend op afspraak en voor spoedzaken. Dat geldt voor zowel het aanvragen als ophalen van documenten. Ook onze avondopenstelling komt te vervallen. Deze maatregelen nemen we om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en onze medewerkers en bezoekers te beschermen.

Wij verzoeken u alleen een afspraak in te plannen document, zoals paspoort, ID-kaart of rijbewijs verlopen is vóór 01-05-2020. Is uw document verlopen na deze datum dan vragen wij u op een later tijdstip een afspraak in te plannen. Het melden van een geboorte of overlijden kan digitaal via onze website.

Een afspraak maken kan uitsluitend telefonisch op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur. Ook voor andere vragen blijven we telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0592- 266 662.


Update dinsdag 17 maart || Gezamenlijk bericht van de Drentse burgemeesters

Gisteravond sprak Minister-President Rutte Nederland toe. Het is duidelijk dat de aanpak van het coronavirus veel van ons vraagt, ook in Drenthe. Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe Marco Out: “We hebben vanavond een indringende boodschap gehoord. De maatregelen hebben grote impact op ons dagelijkse leven, waarschijnlijk voor langere tijd.”

Zondag gingen nieuwe maatregelen in. Deze gelden tot en met 6 april 2020. Een aantal maatregelen is inmiddels verduidelijkt en verder aangescherpt. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Het is toegestaan eten te bezorgen én te halen. Er zijn wel een paar spelregels; niet ter plaatse nuttigen, niet teveel mensen tegelijk bij de balie, houd anderhalve meter afstand aan;
 • Klanten kunnen ook bij coffeeshops producten afhalen.
 • Warenmarkten gaan door waarbij bovenstaande maatregelen in acht moet worden genomen;
 • De gemeentelijke dienstverlening blijft doorgaan waarbij we de hygiënemaatregelen van het RIVM volgen;
 • Uitvaarten in openbare gelegenheden die gebruikt worden als aula, zijn toegestaan.

Noodverordening

Om de regels te formaliseren is een noodverordening vastgesteld. De noodverordening kunt u hier inzien: 

noodverordening veiligheidsregio drenthe (PDF, 339.57 KB)

De maatregelen worden in Drenthe tot nu toe goed nageleefd, maar als mensen zich er niet aan houden, zal er worden gehandhaafd. Ook de komende dagen zullen we benutten om samen met het Rijk antwoorden te formuleren op de vragen die verder op ons af gaan komen.

We merken dat inwoners van Drenthe elkaar steunen. Laten we dat met elkaar vast houden.

Burgemeesters van Drenthe


Update dinsdag 17 maart || Bericht burgemeester Thijsen aan alle horeca-ondernemers in de gemeente Tynaarlo

Geachte ondernemers,

Zondag besloot het kabinet om alle horeca te sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Alleen bezorg- en afhaalrestaurants blijven open. Een ingrijpend besluit, dat nodig is om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Voor uw gasten is dat vervelend en lastig, maar voor uw bedrijf heeft dat natuurlijk grote gevolgen. De omzet stopt, maar de vaste kosten lopen door. Ik begrijp het als u zich daar zorgen om maakt.

Steun voor de horeca kan in mijn ogen niet uitblijven, maar die zal vanuit Den Haag moeten komen. Inmiddels brengen uw brancheorganisaties deze problematiek onder de aandacht bij de regering. Daar waar ik kan, zal ik mijn politieke netwerk aanwenden om uw zorgen bespreekbaar te maken.

De hele samenleving is nu aan zet, want alleen samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden. We zetten samen de schouders eronder.

Heeft u vragen, of wilt u met ons in contact komen? Neem dan per mail contact op met onze bedrijvencontactfunctionaris, Gerrit van Bruggen: ondernemen@tynaarlo.nl.

Ik ben me ervan bewust wat dit voor u en uw bedrijf betekent. Ik wens u daarbij veel sterkte.

Met vriendelijke groet,

Marcel Thijsen
Burgemeester gemeente Tynaarlo


Update maandag 16 maart || Bericht burgemeester Thijsen aan alle kinderen in de gemeente Tynaarlo

Beste kinderen in Tynaarlo,

Het was vast een beetje gek wakker worden vandaag. In plaats van aankleden, ontbijten en naar school gaan, kon je het rustig aan doen omdat je thuis moest blijven. Onze regering heeft gisteren namelijk besloten dat het beter is dat de scholen een tijdje dicht blijven. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk ziek worden door het coronavirus.

De maatregelen die zijn genomen hebben gevolgen voor heel veel dingen die we altijd normaal en vanzelfsprekend vonden. Naar school gaan, sporten of bij opa en oma op bezoek. Het kan niet zomaar meer. Ik kan me voorstellen dat dit veel vragen bij je oproept. En dat je je hier soms zorgen over maakt. Heel begrijpelijk. Ook ik heb die vragen en ja, ook ik maak me wel eens zorgen. Maar ik geloof ook dat alles snel weer goed komt.

In Nederland hebben we heel veel goede dokters. Er zijn allerlei knappe koppen aan het nadenken wat we kunnen doen om alles weer zo snel mogelijk normaal te laten zijn. Ook jij kunt daarbij helpen. Door goed te luisteren naar de adviezen die worden gegeven. Je hebt ze vast al eens gehoord. Was goed je handen, hoest en nies in je elleboog. En ben je verkouden, blijf dan gewoon lekker thuis. We hebben tegenwoordig gelukkig allerlei apps en technieken waardoor we op andere manieren contact met elkaar kunnen zoeken.

Er gaan op dit moment ook berichtjes rond die niet waar zijn en juist voor extra paniek zorgen. Doe daar niet aan mee, wil ik je vragen. En twijfel je of iets wel of niet waar is, vraag het na bij je ouders of een andere volwassene.

Ik ben ervan overtuigd dat we er samen voor kunnen zorgen dat alles weer zo snel mogelijk normaal wordt. Blijf positief, let goed op jezelf en op een ander en volg de adviezen. Ik reken op je hulp!

Groet,
Marcel Thijsen
Burgemeester gemeente Tynaarlo


Update zondag 15 maart || Gezamenlijk bericht van de Drentse burgemeesters

Zojuist heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken.

Wat zijn de maatregelen?

Alle scholen gaan dicht, net als alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops. Kinderdagverblijven sluiten ook hun deuren. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen van mensen in cruciale beroepen en processen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april 2020.

Daarnaast wordt er een dringend beroep op ons allemaal gedaan om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan door voldoende afstand (richtlijn 1,5 meter) te houden.

Wat betekent dit voor Drenthe?

Dit zijn ingrijpende maatregelen. We realiseren dat ze ook grote gevolgen hebben voor ondernemers in Drenthe. De afgelopen dagen hebben veel Drentse organisaties hun verantwoordelijkheid al genomen. Het is goed om te zien dat inwoners van onze provincie op die manier een bijdrage leveren.

Toch zullen we met elkaar een stap extra moeten zetten. Gezondheid is nu het belangrijkst voor u en uw omgeving. We hebben iedereen nodig om kwetsbare Drenten te beschermen.

Wat kunt u zelf doen?

Het is hartverwarmend om te zien dat er al zoveel naar elkaar wordt omgekeken. Naoberschap. Wij vragen u om dat te blijven doen en waar nodig een stapje extra te zetten. Kijk of u iets kan doen voor een ander.

Het continueren van de zorg en het beperken van verdere verspreiding heeft prioriteit. Veel instanties zijn daar nu druk mee bezig, zodat iedereen die zorg nodig heeft, daar een beroep op kan doen. U kunt daar ook aan bijdragen door de landelijke maatregelen op te volgen.

Wij realiseren ons dat deze situatie veel van u kan vragen. Vraag om hulp als u dat nodig heeft. Bied hulp als u dat gevraagd wordt.

Hoe gaat het nu verder?

De komende dagen zullen we benutten om samen met het Rijk antwoorden te formuleren op de vragen die er ongetwijfeld leven. Wij sluiten graag af met een herhaling van de belangrijkste maatregelen die u zelf kan treffen om overdracht van het virus te voorkomen:

 • Was regelmatig uw handen met zeep
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf niezen in de elleboog
 • Schud geen handen
 • Mijd sociale contacten
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
 • Voelt u zich niet fit, blijf dan thuis
 • Bel uw huisarts pas als de klachten verergeren

Actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid of het RIVM

Laten we er met elkaar de schouders onder zetten!

Burgemeesters van Drenthe


Update donderdag 12 maart

Bent u van plan het gemeentehuis in Vries of de gemeentewerf in Tynaarlo te bezoeken? Lees dan hier wat u het beste kunt doen.

Nieuwe maatregelen om verspreiding coronavirus te beperken

Minister-president Mark Rutte en het RIVM hebben nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus afgekondigd. Onderstaande maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart 2020.

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Infographic over maatregelen tegen coronavirus