Informatie voor ondernemers


De gevolgen van het Coronavirus raakt veel ondernemers. De Rijksoverheid en gemeenten nemen maatregelen om ondernemers te helpen. Hieronder een weergave van de op dit moment beschikbare informatie.

Tien maatregelen van Drentse gemeenten om ondernemers te steunen die in de problemen komen door corona

De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe. Het gaat om de volgende maatregelen:

 1. Drentse gemeenten betalen hun facturen snel
  We betalen facturen zo snel mogelijk, het liefst binnen zeven dagen.
 2. Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen
  Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen. Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen, buitenstalling en marktgelden.
 3. De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort
  De inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers, die voor hun huisvesting gebruik maken van gemeentelijke panden, wordt opgeschort. De huur en/of pacht wordt wel gefactureerd, maar er worden geen betalingsherinneringen verzonden. Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen. Invorderingsrente wordt – in navolging van rijksbeleid – verlaagd van 4 naar 0,01%.
 4. Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor o.a. schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen
  Door de uitbetaling van beheervergoedingen voort te zetten, wordt voorkomen dat partijen die beheer, schoonmaak en horeca verzorgen in gemeentelijke gebouwen, in financiële problemen komen.
 5. Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald
  Toegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit. De aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en verantwoording indienen. De subsidievoorwaarden van de individuele gemeenten blijven van kracht.
 6. Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen
  Indien van toepassing wordt de indieningstermijn voor subsidieregelingen verruimd. Dit om te voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden ten gevolge van de Corona-crisis niet in staat zijn om tijdig een aanvraag in te dienen, onnodig subsidie mislopen.
 7. Verruiming winkeltijden voor supermarkten
  Supermarkten wordt toegestaan om tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – ook op zondag open te gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor zorgpersoneel om boodschappen te doen.
 8. Opschorten van venstertijden bevoorrading
  Venstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden worden tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – buiten werking gesteld. Hierdoor kan een optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden gegarandeerd.
 9. Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan hiermee door
  Voor veel bedrijven is de gemeente een belangrijke klant. Daarom is het juist nu van belang om de inkoop en aanbestedingen door te laten lopen, of – waar mogelijk – zelfs naar voren te halen.
 10. Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit
  Gemeenten maken een inschatting welke vergunningen van belang zijn voor het behoud van werk en banen en geven deze een hogere prioriteit en gaan daarover in overleg met de aanvrager.

De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen. Net als in de andere Drentse gemeenten, worden deze in Tynaarlo op dit moment uitgewerkt. Zodra dat klaar is, publiceren wij dit op onze website.


Steunmaatregelen Rijksoverheid voor ondernemers

U vindt alle maatregelen ook op de site van de Kamer van Koophandel. De belangrijkste hebben wij hierbij voor u uitgelicht.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW)

Werkgevers kunnen hun medewerker(s) in dienst houden en ontvangen een tegemoetkoming van 90% van de loonsom. Deze maatregel vervangt de regeling werktijdverkorting en gaat met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in. De uitvoering ligt bij het UWV en de aanvraag kan gedaan worden zodra de maatregel is opengesteld.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Het kabinet heeft een tijdelijke versoepelde regeling ingesteld om ondernemers (waaronder ZZP’ers) te ondersteunen. Het doel van de regeling is dat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling voorziet in inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Inwoners van de gemeente Tynaarlo kunnen voor het aanvragen van de regeling terecht bij Werkplein Drentsche Aa (WPDA). Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van de WPDA.

Noodloket

Vanuit het noodloket kan een forfaitair bedrag van € 4.000,00 aangevraagd worden. Er komt een noodloket voor sectoren die extra zwaar getroffen worden door het Coronavirus. Het is nog niet bekend waar de uitvoering van dit loket komt. Tot nu toe kunt u op de website van de Rijksoverheid alle informatie vinden.

Liquiditeitssteun

Dit zijn verschillende maatregelen via de belastingdienst en moeten ook daar aangevraagd worden. In de brief aan de Kamer vindt u hierover meer uitleg.

 1. Uitstel van betaling van belasting. Deze kan schriftelijk aangevraagd en de beoordeling is achteraf.
 2. De verzuimboete voor te laat betalen vervalt.
 3. De invorderingsrente vervalt.
 4. De betalingsrente wordt verlaagd naar 0.01%
 5. Er bestaat de mogelijkheid tot verlaging voorlopige aanslag. Deze is namelijk gebaseerd op de te verwachten omzet in het lopende jaar.

Verhoging borgstellingskrediet

Het borgstellingskrediet wordt verhoogd van 50% naar 75% waardoor banken of andere financiers makkelijker en sneller het krediet kunnen verruimen. Deze maatregel treed in werking met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020. Ondernemers kunnen zich hiervoor melden bij hun eigen kredietverstrekker/bank.