Waar staan we nu?


In 2019 zijn we begonnen aan een ontwerp voor het nieuwe centrum van Zuidlaren. Dit traject bestaat uit twee fasen. In de inventarisatiefase werken we toe naar een ontwikkelrichting en in de uitwerkingsfase werken we een concreet plan uit.

De inventarisatiefase is afgerond met het besluit dat de gemeenteraad in december heeft genomen over de ontwikkelrichting. Daarmee zit de opdracht van Citisens er op. We gaan als gemeente het gesprek aan met de supermarkten. Daarnaast bereiden we de gesprekken met ondernemers over stimuleringsmaatregelen voor en besteden we de ruimtelijke uitwerking van de plannen dit voorjaar aan. Vervolgens kunnen we het concrete plan uitwerken met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zodat uiteindelijk de benodigde procedures gestart kunnen worden.

In deze eerste fase inventariseerden we zo breed mogelijk de uiteenlopende belangen, meningen en ideeën. Dat hebben we met behulp van verschillende online en offline en werkvormen gedaan. Zo hebben we een (online) enquête gehouden onder alle inwoners en hebben we verschillende werkbijeenkomsten georganiseerd. We werkten hierbij samen met Citisens en Buro Topia. Hieronder wat meer informatie over de verschillende werkvormen.

Enquêtes

Er zijn in 2018 en 2019 (online) enquêtes gehouden over de centrumontwikkeling, waar iedereen uit Zuidlaren aan mee kon doen. Zo stelden we belangstellenden en belanghebbenden in de gelegenheid om op een voor hun prettig tijdstip hun mening te geven. Voor mensen zonder internetverbinding waren er tijdens de looptijd veldenquêteurs die de vragenlijst op straat afnamen. Je kon de enquête ook telefonisch doorlopen met een onderzoeker. Uit de rapportage blijkt een enorme betrokkenheid. Inwoners zijn begaan met hun centrum. Ruim 1.500 mensen vulden de laatste vragenlijst in. Het overzicht met resultaten is terug te vinden op bij de downloads.

Ateliers (werkbijeenkomsten)

In maart en april hielden we ateliers. De ene speciaal voor ondernemers, de andere voor álle belanghebbenden en belangstellenden uit het dorp. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn eveneens bij downloads te vinden.

Tussentijds contact

Hiernaast stond het iedereen vrij om tijdens deze eerste fase contact met ons als gemeente en met Citisens op te nemen. Over ideeen, wensen, opvattingen of elke andere vorm van input. Alle inbreng is meegenomen in het verdere verloop van het traject.

Deskundigenpanel

Om de inventarisatie af te sluiten is er eind juni een deskundigenpanel gehouden. Hier gaven vakinhoudelijke experts - op het gebied van onder andere verkeer, detailhandel, stedenbouw, recreatie en toerisme - hun visie op de ontwikkeling van het centrum. Ervaringsdeskundigen uit het centrumgebied waren ook aanwezig; vertegenwoordigers van de klankbordgroep Zuidlaren, de ondernemersvereniging, Jumbo en de Albert Heijn.