Waar staan we nu?

We keken als gemeente met veel plezier uit naar de bijeenkomsten en werksessies waarin we samen met belanghebbenden en belangstellenden verder zouden tekenen aan de toekomst van het dorp. Toen corona voor de zomer roet in het eten gooide, hadden we nog goede hoop de draad in het najaar op te pakken. Hoe anders is inmiddels de werkelijkheid. Maar ondanks dat we niet in groepen bij elkaar kunnen komen, maken we een aanpak waardoor iedereen alsnog betrokken kan zijn bij de verdere uitwerking van de plannen. Samen werken we verder aan Zuidlaren!

Waar komen we vandaan: ontwikkelrichting en aanbesteding

Eind 2019 stelde de gemeenteraad de ontwikkelrichting voor het centrum van Zuidlaren vast. Daarmee kwam de inventarisatiefase tot een eind. In die vergadering besloot de raad ook om de uitwerking van de woonwijk op het achterste deel van het PBH-terrein los te koppelen van de centrumontwikkeling. Van één naar twee projecten dus. Voor die beide klussen zijn afgelopen voorjaar bureaus geselecteerd. Voor de centrumontwikkeling is dat het bureau LAOS Landschapsarchitectuur, en voor de woonwijk op de PBH is het bureau Strootman Landschapsarchitecten aangetrokken. Voor beide bureaus geldt dat ze een concreet plan gaan uitwerken.

Wat nu: Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Voordat we daadwerkelijk gaan schetsen aan het centrum en de woonwijk, vertalen beide bureaus de ontwikkelrichting in een zogenoemd Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Kort gezegd is dat het spelregelboek dat we gebruiken om daarna het concrete ontwerp en uiteindelijk het bestemmingsplan te kunnen maken. Denk bij de woonwijk bijvoorbeeld aan het aantal en het soort woningen, de verkeersontsluiting en welk niveau van duurzaamheid we nastreven. Voor het centrum worden een aantal aanvullende ruimtelijke en economische analyses gemaakt. Maar we werken ook een visie uit voor het centrum op basis van de ontwikkelrichting. Wat voor centrum willen we zijn? Hoe gaan we om met verkeer en parkeren? En welke uitstraling moet het centrum krijgen? Dat resulteert in een aantal principes die we gebruiken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Hoe worden belanghebbenden en belangstellenden hierin betrokken?

Allereerst is er een belangrijke rol weggelegd voor de Klankbordgroep Zuidlaren. Beide bureaus gaan in november (digitaal) met deze brede vertegenwoordiging van belanghebbenden en inwoners om tafel om hun eerste uitwerkingen van het SPvE te bespreken. Het advies van de klankbordgroep wordt zoveel mogelijk en waar dat kan verwerkt. Ook gaan we met direct belanghebbenden in gesprek, waaronder een aantal pandeigenaren in het gebied, supermarkten en de ondernemersvereniging.

Vervolgens starten we een informatiecampagne over de SPvE’s en kunnen belangstellenden hier op reageren. We willen graag weten of we nog zaken over het hoofd zien, en mensen kunnen hun zorgen en aandachtspunten met ons delen. Op dit moment zijn we de raadpleging aan het uitwerken, maar deze zal zeker niet alleen digitaal zijn. We willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om te reageren, dus ook mensen zonder computer. Binnenkort wordt meer bekend over de campagne.

Na de brede raadpleging wordt gekeken of er op basis van de binnengekomen reacties nog een tweede afspraak met de klankborgroep nodig is. Vervolgens worden beide SPvE’s besproken in het college van B&W en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming. Wij koersen als gemeente op besluitvorming in het eerste kwartaal van 2021.

Voorjaar 2021: Uitwerken concrete plannen voor het centrum en de woonwijk.

Wanneer de gemeenteraad raad de beide SPvE’s heeft vastgesteld kunnen we echt gaan tekenen. Hierbij betrekken we de klankbordgroep en direct belanghebbenden ook weer. Natuurlijk plannen we daarnaast momenten in dat alle belanghebbenden en belangstellenden kunnen meedenken. Hopelijk zijn er tegen die tijd weer échte fysieke bijeenkomsten mogelijk.

In deze eerste fase inventariseerden we zo breed mogelijk de uiteenlopende belangen, meningen en ideeën. Dat hebben we met behulp van verschillende online en offline en werkvormen gedaan. Zo hebben we een (online) enquête gehouden onder alle inwoners en hebben we verschillende werkbijeenkomsten georganiseerd. We werkten hierbij samen met Citisens en Buro Topia. Hieronder wat meer informatie over de verschillende werkvormen.

Enquêtes

Er zijn in 2018 en 2019 (online) enquêtes gehouden over de centrumontwikkeling, waar iedereen uit Zuidlaren aan mee kon doen. Zo stelden we belangstellenden en belanghebbenden in de gelegenheid om op een voor hun prettig tijdstip hun mening te geven. Voor mensen zonder internetverbinding waren er tijdens de looptijd veldenquêteurs die de vragenlijst op straat afnamen. Je kon de enquête ook telefonisch doorlopen met een onderzoeker. Uit de rapportage blijkt een enorme betrokkenheid. Inwoners zijn begaan met hun centrum. Ruim 1.500 mensen vulden de laatste vragenlijst in. Het overzicht met resultaten is terug te vinden op bij de downloads.

Ateliers (werkbijeenkomsten)

In maart en april hielden we ateliers. De ene speciaal voor ondernemers, de andere voor álle belanghebbenden en belangstellenden uit het dorp. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn eveneens bij downloads te vinden.

Tussentijds contact

Hiernaast stond het iedereen vrij om tijdens deze eerste fase contact met ons als gemeente en met Citisens op te nemen. Over ideeen, wensen, opvattingen of elke andere vorm van input. Alle inbreng is meegenomen in het verdere verloop van het traject.

Deskundigenpanel

Om de inventarisatie af te sluiten is er eind juni een deskundigenpanel gehouden. Hier gaven vakinhoudelijke experts - op het gebied van onder andere verkeer, detailhandel, stedenbouw, recreatie en toerisme - hun visie op de ontwikkeling van het centrum. Ervaringsdeskundigen uit het centrumgebied waren ook aanwezig; vertegenwoordigers van de klankbordgroep Zuidlaren, de ondernemersvereniging, Jumbo en de Albert Heijn.