Voorontwerp bestemmingsplan Vries Zuid ter inzage

Vanaf vrijdag 3 april ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor de dorpsuitbreiding in Vries Zuid ter inzage.

In verband met de Coronamaatregelen is het plan alleen digitaal in te zien. Reageren kan zowel mondeling als schriftelijk tot en met donderdag 30 april 2020.

Ruimtelijkeplannen.nl

Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de knop ‘Plannen zoeken’ kunt u zoeken op de naam- en nummer van het project. In het geval van Vries Zuid is dit nummer: is NL.IMRO.1730.BPVriesZuid-0201.

Reageren

Iedereen kan tot en met donderdag 30 april 2020 een reactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Een reactie dient minimaal voorzien te zijn van de naam en het adres van de indiener. Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders. Dat kan per post naar Postbus 5, 9480 AA Vries of per e-mail naar vrieszuid@tynaarlo.nl. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer M. van der Gaag via telefoonnummer 0592 - 266 662.

Vervolgprocedure

Na de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan worden eventuele inspraakreacties beantwoord. Naar verwachting wordt de gemeenteraad in juni gevraagd om het ontwerpbestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan, inclusief stedenbouwkundig plan, ter inzage te leggen. Dan is er zes weken de gelegenheid om een reactie in te dienen.

Participatieproces

In Vries wil de gemeente een dorpsuitbreiding realiseren van maximaal 75 woningen. Het plan hiervoor is tot stand gekomen met behulp van vier ontwerpsessies met omwonenden, toekomstige bewoners en andere geïnteresseerden. Op deze manier wil de gemeente komen tot een plan dat tegemoet komt aan de actuele vraag en toekomstige behoefte aan woningen in Vries. 

Een verslag van het participatieproces en het concept beeldkwaliteitsplan zijn te vinden op de projectpagina Vries Zuid.