Ontwikkeling Vries Zuid kan van start

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft dinsdag 9 april unaniem ingestemd met de startnotitie voor Vries Zuid. Dat betekent dat de ontwikkeling van de wijk van start kan gaan.

In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om 40 - 75 woningen die op basis van de marktvraag gebouwd zullen worden. De gemeente wil omwonenden en toekomstige bewoners gelegenheid bieden om mee te doen in de planontwikkeling. Door vroeg in het proces met alle betrokkenen in gesprek te gaan, ontstaat een beter plan dat aansluit bij de wensen en behoeften die leven in het dorp Vries.

Ontwerpend onderzoeken
In een aantal ontwerpsessies worden samen met verschillende belanghebbenden de contouren van de wijk geschetst. Onder begeleiding van een stedenbouwkundig adviesbureau gaan deelnemers ‘ontwerpend onder­zoeken’. Dat wil zeggen dat zij per thema al tekenend en schetsend een aantal scenario’s, kansen en knel­punten verkennen. Deelnemers doen tijdens deze sessies aanbevelingen, over onder andere de verkeersontsluiting en de aansluiting met het bestaande dorp.

Planning
Het stedenbouwkundig adviesbureau verwerkt de resultaten van de ontwerpsessies in een stedenbouwkundig plan. De planning is dat dit plan eind 2019 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De komende weken vindt de selectie van het adviesbureau plaats. De verwachting is dat de eerste ontwerpsessies net voor of vlak na de zomervakantie plaats gaan vinden.