Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38

Door de gemeente wordt 26 juni a.s. een inloopbijeenkomst georganiseerd over de ontwikkeling van de locatie Oude Asserstraat 38, 9481 BL te Vries (voormalige locatie Ontmoetingskerk).

U kunt zich hier laten informeren over de aard en inhoud van de ontwikkeling en het planologische kader zoals vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan.

Beoogde ontwikkeling

Aansluitend op het centrumgebied van Vries, aan de Oude Asserstraat, ligt de locatie van de voormalige Ontmoetingskerk). Na een fusie van de kerkelijke gemeente in 2007 is het gebouw gesloopt. Eerdere plannen voor de realisatie van een appartementengebouw op deze plek zijn niet doorgegaan en de locatie ligt sindsdien braak.

Nu is er een plan gemaakt voor een stedenbouwkundige invulling van de locatie met 10 grondgebonden woningen, die een afronding vormen voor het aangrenzende woongebied en centrumgebied langs de Oude Asserstraat. Het woningbouwproject is niet mogelijk op basis van de geldende Beheersverordening Vries, waarin de locatie nog is 'bestemd' voor maatschappelijke voorzieningen.

Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader waarbinnen het voorgestelde stedenbouwkundig plan ontwikkeld kan worden.

Inloopbijeenkomst op 26 juni 2018

Door de gemeente wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd, waar u zich kunt laten informeren over de aard en inhoud van de ontwikkeling en het planologische kader zoals vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 26 juni 2018, 19.00 - 20.30 uur in het gemeentehuis te Vries. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

Inzien van de stukken

Eerder is reeds bekendgemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38 voorafgaand aan de vaststelling vanaf vrijdag 25 mei tot en met donderdag 5 juli 2018 ter inzage ligt. U kunt hiervoor tijdens onze openingstijden terecht in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Buiten de openingstijden is inzage van het ontwerpbestemmingsplan na telefonische afspraak mogelijk.

Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het raadplegen van dit plan op de landelijke website kunt u gebruik maken van de imrocode (planID): NL.IMRO.1730.bpOudeAsserstr38-0301.

Wilt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 5, 9480 AA te Vries. Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling te reageren. Wij maken hiervoor graag een afspraak met u.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266 662.