Iedereen moet mee kunnen doen

We moeten naar een ‘inclusieve samenleving’, waarin alle inwoners, dus ook mensen met een beperking, op alle gebieden volwaardig kunnen meedoen. Dit gaat zwaar meewegen bij de ontwikkeling van nieuw gemeentelijk beleid. Ook moet bestaand beleid stap voor stap worden aangepast.

Die visie presenteert het college van B&W in zijn visienotitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’. Deze ligt vanaf woensdag 18 juli zes weken ter inzage. Iedere inwoner en (andere) belanghebbende kan zijn zienswijze op de visie kenbaar maken. Ook ter inzage ligt de ontwerp-notitie ‘Uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’. Daarin werken B&W een deel van de visienotitie verder uit.

B&W zijn in hun inclusie-ambitie mede gemotiveerd door van het VN-Verdrag van 14 juli 2016 voor de rechten van mensen met een beperking. Nederland is door dit verdrag verplicht zich voor een inclusieve samenleving in te zetten.

Wegnemen belemmeringen

“Inclusie vraagt niet om het oplossen van problemen bij mensen met een beperking,” zegt wethouder Oetra Gopal, “maar om het wegnemen van belemmeringen in de samenleving. En dat uiteraard in goed overleg met inwoners met een beperking. Niet ‘praten over’ maar ‘praten met’.”

Uiteraard kan niet alles tegelijk. Daarom komt er jaarlijks een ‘inclusie-agenda’ met daarin de actiepunten voor het komende jaar. Die agenda heet ‘Stapje voor stapje’.

Actiepunten

Belangrijke actiepunten op de eerste inclusie-agenda zijn de volgende.

Al gerealiseerd of ver gevorderd:

 • Presentatie van het VN-panel als hèt adviesorgaan over inclusieve samenleving.
 • Fysieke toegankelijkheid: uitwerking in notitie (ligt nu ook ter inzage).
 • Onderwijs: onderzoek passend onderwijs.
 • Toegankelijkheid van de gemeentelijke website.
 • Onderzoek naar toegankelijkheid horeca.

Ook op het programma staan:

 • Informatiebijeenkomst inclusieve samenleving. 
 • Organisatie week van de toegankelijkheid.
 • Verbetering Wandelpad Zeijen.
 • Vervolgbijeenkomsten inclusief onderwijs.
 • Bestuderen toegankelijkheid van het gemeentehuis.
 • Pilot platform burgerparticipatie over keukentafelgesprekken.
 • Nieuwe kadernota Sociaal Domein.

Toegankelijk maken gebouwen

Wie een gebouw met een publieksfunctie toegankelijker wil maken, gaat wat burgemeester en wethouders van Tynaarlo betreft in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een restaurant, winkel, onderwijsgebouw, museum of pand van een vrijwilligersorganisatie. De subsidie bedraagt 50% van de totale kosten, met een maximum van € 3.000 per aanvraag.

Dat stellen B&W voor in de ontwerp-notitie “Uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid”, die ook vanaf woensdag 18 juli zes weken ter inzage ligt. Iedere inwoner en (andere) belanghebbende kan bij B&W zijn zienswijze op de notitie kenbaar maken. De notitie is een uitwerking van de visienotitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’ van B&W.

Bij de verbeteringen van de toegankelijkheid kunnen we onder andere denken aan:

 1. het verbreden van toegangsdeuren;
 2. het aanpassen van sanitaire voorzieningen;
 3. het opheffen van niveauverschillen met een lift of hellingbaan;
 4. het aanbrengen van een extra trapleuning;
 5. een opstelplaats voor een rolstoel of een vervoersvoorziening bij de toegangsdeur (op eigen terrein);
 6. elektrische deuropeners;
 7. een ringleiding voor slechthorenden.
 8. drempelhulpen en vlonders.

Wethouder Oetra Gopal roept iedereen op om mee te denken over manieren om onze gemeente voor iederéén toegankelijk te maken: “Iedereen van ons moet mee kunnen, ook wie de pech heeft gehad om bijvoorbeeld in een rolstoel terecht te gekomen. Maar dat kunnen we als gemeente niet in ons eentje voor mekaar krijgen, dat moeten we samen doen. En dat willen wij als B&W graag stimuleren, onder meer met een subsidieregeling.”

Gemeentelijke gebouwen aangepast

“Uiteraard pakken we als gemeente ook onze eigen gebouwen aan,” zegt wethouder Gopal. “Zo moet een nieuw pand voor iedereen goed toegankelijk worden.” Uitgangspunt daarbij is het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’. De eisen voor toegankelijk daarin zijn hoger dan de ‘normale’ van het Bouwbesluit, waaraan alle nieuwbouw moet voldoen.

Voor relatief eenvoudige, effectieve aanpassingen aan bestaande gemeentelijke gebouwen komt een apart budget. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een douchezitje en beugels in de douche van een sportaccommodatie. Of het wegwerken van niveauverschillen vóór de ingang van een accommodatie.

Grotere veranderingen aan eigen gebouwen brengt de gemeente aan wanneer een pand al om andere redenen verbouwd wordt en bij groot onderhoud.

Meer weten? Reageren?

De visienotitie en de uitwerkingsnotitie over de fysieke toegankelijkheid liggen van 18 juli t/m 28 augustus tijdens openingstijdens ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 in Vries.
U kunt ze ook hieronder downloaden (pdf).

Reageren op beide notities kunnen inwoners en (andere) belanghebbenden tot en met 28 augustus bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA te Vries.

Na lezing van de notities nog eerst meer willen weten? Geen probleem! Neem dan met de gemeente contact op via info@tynaarlo.nl of 0592 – 266 662

Het is de gemeenteraad die de notities vaststelt. B&W hebben ze opgesteld in overleg met het VN panel.

Het VN Panel zoekt extra leden!

Belangrijk voor een toegankelijker Tynaarlo is het VN-panel. Daarin zitten mensen met een beperking die in de gemeente wonen, werken of leven. Zij denken mee over hoe de toegankelijkheid in Tynaarlo verbeterd kan worden en geven daarvoor de gemeente en anderen gevraagd en ongevraagd advies. Het panel beoordeelt ook bestaand en nieuw gemeentelijk beleid op de gevolgen voor mensen met een beperking.

Het panel heeft nog ruimte voor nieuwe leden. Daarom: wil je graag meedenken en adviseren voor een inclusievere gemeente Tynaarlo? Mail dan naar info@tynaarlo.nl.